Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas Nolīguma par pasažieru starptautisko satiksmi publicēšanu

Ārlietu ministrija nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 1951. gada 1. novembra Dzelzceļu sadarbības organizācijas Nolīguma par pasažieru starptautisko satiksmi konsolidētā teksta aktuālo redakciju krievu valodā un tā tulkojumu latviešu valodā, kā arī grozījumus, kas izdarīti līdz 2015. gada 1. maijam, un grozījumus, kas izdarīti līdz 2016. gada 1. maijam.

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore S.Pēkale

 

 

DZELZCEĻU SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJA

(OSŽD)

NOLĪGUMS PAR PASAŽIERU STARPTAUTISKO SATIKSMI

Ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti līdz 2014. gada 1. maijam

(pieņemts 1951. gada 1. novembrī)

OSŽD Komiteja

Varšava 2014. gads

NOLĪGUMS PAR PASAŽIERU STARPTAUTISKO SATIKSMI

Nolūkā organizēt pasažieru pārvadājumus starptautiskajā dzelzceļa satiksmē:

Azerbaidžānas Republikas,

Albānijas Republikas,

Baltkrievijas Republikas,

Bulgārijas Republikas,

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas,

Gruzijas,

Kazahstānas Republikas,

Ķīnas Tautas Republikas,

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas,

Kirgīzijas Republikas,

Latvijas Republikas,

Lietuvas Republikas,

Moldovas Republikas,

Mongolijas,

Polijas Republikas,

Krievijas Federācijas,

Slovākijas Republikas,

Tadžikijas Republikas,

Turkmenistānas,

Uzbekistānas Republikas,

Ukrainas,

Čehijas Republikas un

Igaunijas Republikas

ministrijas, centrālās valsts iestādes, kas atbild par dzelzceļa transportu, turpmāk dēvētas par Nolīguma Pusēm, savu pilnvaroto personā ir noslēgušas šādu Nolīgumu.

I. NODAĻA
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants
Nolīguma priekšmets

Šis Nolīgums nosaka pasažieru, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumu kārtību starptautiskajā dzelzceļa satiksmē.

2. pants
Pamatjēdzieni

Šajā Nolīgumā tiek izmantoti šādi pamatjēdzieni:

pasažieris - fiziska persona, kas veic braucienu vilcienā uz derīga braukšanas dokumenta pamata vai arī kuras rīcībā ir braukšanas dokuments, un kura atrodas dzelzceļa stacijas vai pasažieru platformas teritorijā, iekāpjot vai izkāpjot no vilciena;

bagāža - pasažiera mantas, kuras pārvadātājs pieņem pārvadāšanai pasažieru vilciena bagāžas vagonā;

kravas bagāža - priekšmeti, kurus pārvadātājs noteiktā kārtībā pieņem no fiziskas vai juridiskas personas pārvadāšanai pasažieru vilciena bagāžas vagonā;

rokas bagāža - pasažiera mantas, kuras pasažieris bez maksas pārvadā vagonā, ja tās pēc svara un gabarītiem nepārsniedz noteiktās normas;

nosūtītājs - fiziska vai juridiska persona, kas saskaņā ar pārvadājuma līgumu darbojas savā vai bagāžas, kravas bagāžas īpašnieka vārdā un ir norādīta pārvadājuma dokumentā;

saņēmējs - fiziska vai juridiska persona, kas ir pilnvarota saņemt bagāžu, kravas bagāžu;

pārvadātājs - līgumpārvadātājs un visi secīgie pārvadātāji, kas piedalās pasažiera, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanā starptautiskajā dzelzceļa satiksmē;

līgumpārvadātājs - juridiska persona, kas ar pasažieru (nosūtītāju) ir noslēgusi pārvadājuma līgumu, saskaņā ar kuru apņemas nogādāt pasažieri, nosūtītāja uzticēto bagāžu un kravas bagāžu no nosūtīšanas punkta līdz saņemšanas punktam, kā arī saņemšanas punktā izsniegt bagāžu un kravas bagāžu vai arī nodot pasažieri, bagāžu un kravas bagāžu secīgajam pārvadātājam;

secīgais pārvadātājs - juridiska persona, kas no līgumpārvadātāja ir pārņēmusi saistības nogādāt pasažieri, bagāžu un kravas bagāžu galapunktā vai arī nodot pasažieri, bagāžu un kravas bagāžu secīgajam pārvadātājam;

vagonu operators - juridiska persona, kuras rīcībā uz īpašumtiesību vai citu tiesību pamata ir pasažieru vai bagāžas vagoni un kura uz līguma ar pārvadātāju pamata piedalās pārvadājuma procesā, izmantojot minētos vagonus;

dzelzceļa transporta infrastruktūra (turpmāk tekstā - infrastruktūra) - tehnoloģiskais komplekss, tostarp dzelzceļš un citas būves, dzelzceļa stacijas, elektroapgādes ierīces, sakaru tīkli, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmas, informācijas kompleksi un kustības vadības sistēma, un citas celtnes, būves, ierīces un aprīkojums, kas nodrošina šā kompleksa funkcionēšanu;

infrastruktūras pārvaldītājs - organizācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pilnvarota sniegt juridiskām vai fiziskām personām pakalpojumus infrastruktūras izmantošanas jomā;

aģents - juridiska persona, kura uz līguma ar pārvadātāju pamata pilda atsevišķas tā funkcijas;

pārvadājuma procesa dalībnieki - pārvadātāji, vagonu operatori, infrastruktūras pārvaldītāji un aģenti;

faktiskais pārvadātājs - juridiska persona, kura nav noslēgusi ar pasažieri pārvadājuma līgumu, bet kurai līgumpārvadātājs vai secīgais pārvadātājs ir uzticējis dzelzceļa pārvadājumu noteiktā ceļa posmā;

braukšanas dokuments - dokuments, kas apliecina pasažiera pārvadājuma līguma slēgšanu un ko noformē, izmantojot noteiktas formas veidlapu;

elektroniskais braukšanas dokuments - elektronisks dokuments, kas apliecina pasažiera pārvadājuma līguma slēgšanu, kurā informācija par pasažiera pārvadājumu pa dzelzceļu ir atspoguļota elektroniskajā ciparu formātā un glabājas elektroniskajā datu bāzē;

elektroniskā reģistrācija - pasažiera piekrišana veikt braucienu vilcienā uz pārvadājuma līguma pamata, kuru apliecina elektroniskais braukšanas dokuments.

3. pants
Nolīguma piemērošana

1. § Šis Nolīgums ir saistošs pārvadātājiem, pasažieriem, bagāžas un kravas bagāžas nosūtītājiem un saņēmējiem, vagonu operatoriem un infrastruktūras pārvaldītājiem.

2. § Šis Nolīgums nav piemērojams pasažieru, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumiem, ja:

1) pasažiera maršruta sākumstacija/bagāžas un kravas bagāžas nosūtīšanas stacija/un pasažiera maršruta galastacija /bagāžas un kravas bagāžas saņemšanas stacija atrodas vienā un tajā pašā valstī;

2) pasažiera maršruta sākumstacija/bagāžas un kravas bagāžas nosūtīšanas stacija/un pasažiera maršruta galastacija /bagāžas un kravas bagāžas saņemšanas stacija atrodas vienā un tajā pašā valstī un pārvadājumi tiek veikti citas valsts teritorijā tikai tranzītā nosūtītājvalsts vilcienos un vagonos;

3) pārvadājumi tiek veikti starp divu valstu stacijām tranzītā pa trešās valsts, kas nav šā Nolīguma dalībniece, teritoriju nosūtītājvalsts vai galamērķa valsts vilcienos un vagonos.

3. § Nolīguma Pusēm ir tiesības savstarpēji slēgt divpusējus un daudzpusējus līgumus, lai regulētu starptautiskos pasažieru pārvadājumus, neskarot citu šā Nolīguma Pušu intereses.

4. pants
Pārvadājuma procesa dalībnieku pienākumi

1. § Starptautiskajā dzelzceļa satiksmē pasažieru pārvadājumi tiek veikti vilcienos un vagonos, kas norādīti spēkā esošajos pasažieru vilcienu kustības sarakstos, vai arī speciāli pasūtītajos vilcienos un speciālajos vagonos.

Pārvadātāji sniedz pasažieriem visu nepieciešamo informāciju par vilcieniem un vagoniem, kuros pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar šo Nolīgumu.

2. § Līgumpārvadātāja pienākums ir slēgt pārvadājuma līgumu, ja

1) līguma slēgšana nav pretrunā ar šā Nolīguma nosacījumiem;

2) pasažiera maršruta sākumstacija/bagāžas un kravas bagāžas nosūtīšanas stacijaun pasažiera maršruta galastacija /bagāžas un kravas bagāžas saņemšanas stacija un braukšanas maršruts ir norādīti piemērojamos tarifos;

3) vēlamajā izbraukšanas datumā vagonā ir brīvas vietas, kas paredzētas pasažieru pārvadāšanai;

4) kravas bagāžas vagonā ir brīva vieta bagāžas novietošanai.

3. § Saskaņā ar pārvadājuma līgumu pārvadātāju pienākums ir pārvadāt pasažierus, bagāžu un kravas bagāžu, ja:

1) pasažieris, bagāžas vai kravas bagāžas nosūtītājs izpilda šā Nolīguma noteikumus, kā arī ievēro tās valsts normatīvos aktus, pa kuras teritoriju tiek veikti pārvadājumi;

2) pārvadājuma veikšanu nekavē apstākļi, kurus pārvadātājs, infrastruktūras pārvaldītājs, vagonu operators nevar novērst un kuru novēršana nav no tā atkarīga;

3) pasažiera stāvoklis neapdraud citus pasažierus.

4. § Ja netiek ievēroti šā Nolīguma 2. un 3. § nosacījumi, tad pārvadātājam ir tiesības neslēgt pārvadājuma līgumu vai arī pārtraukt tā darbību.

5. § Pārvadātāja vai viņa pilnvarotā pārvadājuma procesa dalībnieka pienākums ir pēc pasažiera vai nosūtītāja pieprasījuma apliecināt pārvadājuma līguma nosacījumu grozījumus, izdarot attiecīgās atzīmes braukšanas dokumentā, bagāžas vai kravas bagāžas kvītī.

6. § Pēc attiecīgo valsts institūciju norādījuma pārvadājuma procesa dalībnieki:

1) uz laiku pārtrauc satiksmi pilnībā vai daļēji;

2) uz laiku pārtrauc bagāžas vai kravas bagāžas pieņemšanu vai pieļauj to pieņemšanu tikai ar noteiktiem nosacījumiem.

Pārvadājuma procesa dalībniekiem turklāt ir arī tiesības ieviest minētos ierobežojumus, ja tie ir nepieciešami saistībā ar apstākļiem, kurus dzelzceļi nevar novērst un kuru novēršana nav no tiem atkarīga.

Pārvadātājiem, kuru valstī tiek ieviesti vai atcelti šādi pasākumi, par to nekavējoties jāpaziņo citiem ieinteresētajiem pārvadātājiem.

II. NODAĻA
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

5. pants
Braukšanas dokumenti

1. § Braukšanas dokuments, kas apliecina pasažiera pārvadājuma līguma slēgšanu starptautiskās dzelzceļa satiksmes ietvaros, ir biļete.

Pārvadājuma līguma izmaiņas tiek apliecinātas ar piemaksas kvīti.

2. § Braukšanai guļamvagonos, vagonos, kur ir vietas gulēšanai, kā arī vagonos ar sēdvietām, kuros ir paredzēta obligāta vietu rezervēšana, pasažierim kopā ar biļeti ir jābūt vietkartei, kas dod tiesības ieņemt attiecīgo vietu.

3. § Pasažiera pienākums ir līdz brauciena sākumam iegādāties šajā pantā minētos nepieciešamos braukšanas dokumentus un pārliecināties par tajos norādīto datu pareizību.

4. § Pasažierim ir tiesības iegādāties vietkarti vilcienā, ja vilciena (bezpārsēšanās vagona) braukšanas maršrutā netiek veikta automatizēta vietu rezervēšana.

5. § Braukšanas dokumenti tiek noformēti tās valsts valodā, kur pasažieris uzsāk braucienu, kā arī vienā no šādām valodām: ķīniešu, vācu, krievu.

6. § Biļeti un vietkarti var noformēt uz vienas braukšanas dokumenta veidlapas. Braukšanas dokumentu var izsniegt uz atsevišķiem pasažiera bezpārsēšanās maršruta posmiem.

7. § Ņemot vērā tehniskās iespējas, pārvadātāji var sniegt pasažieriem braukšanas dokumentu iegādes pakalpojumu, piedāvājot noslēgt pārvadājuma līgumu tīmekļa vietnē un samaksāt par braucienu ar maksājumu karti:

- ar tālāku braukšanas dokumenta noformēšanu uz noteiktas formas veidlapas, vai

- ar elektronisko reģistrāciju, kas pasažierim dod tiesības ieņemt vietu vagonā un veikt braucienu vilcienā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, kas norādīts elektroniskajā braukšanas dokumentā.

Elektroniskā braukšanas dokumenta esamību apliecina:

- pasūtījuma apstiprinājuma izdruka, kurā ir norādīti brauciena rekvizīti un pasažiera dati;

- pasūtījuma apstiprinājums, kurā norādīti brauciena rekvizīti un pasažiera dati un kurš tiek atspoguļots uz elektroniskā informācijas nesēja.

8. § Kārtību un noteikumus, kā notiek braukšanas dokumenta iegāde tīmekļa vietnē, nosaka normatīvie akti.

Pārvadātāji, kas piedalās pārvadājuma procesā, savā starpā saskaņo braukšanas dokumentu, elektronisko braukšanas dokumentu un elektroniskās reģistrācijas piemērošanas īpatnības, un to pienākums ir izvietot nepieciešamo informāciju tīmekļa vietnē.

9. § Nozaudētie vai bojātie braukšanas dokumenti netiek atjaunoti.

6. pants
Biļete un piemaksas kvīts

1. § Biļete un piemaksas kvīts ir paredzēti braucieniem:

1) 1. klases vagonos;

2) 2. klases vagonos.

2. § Biļetē un piemaksas kvītī ir jābūt norādītiem šādiem pamatdatiem:

1) pasažiera maršruta sākumstacijas un galastacijas nosaukumam;

2) braukšanas maršrutam un saskaņā ar pārvadājuma līgumu secīgo pārvadātāju saīsinātajiem nosaukumiem;

3) vagona klasei;

4) cilvēku skaitam;

5) braukšanas maksai;

6) derīguma termiņam;

7) biļetes un piemaksas kvīts izsniegšanas datumam un vietai;

8) līgumpārvadātāja (pārvadātāja, kas izsniedzis piemaksas kvīti) saīsinātajam nosaukumam.

3. § Pasažieru grupu braucieniem var izmantot vienu biļetes veidlapu, vienu piemaksas kvīts veidlapu vai arī vairākas biļetes, piemaksas kvīts veidlapas.

Par grupu braucienu uzskata tādu pasažieru braucienu, kuri ir samaksājuši tāda minimāla skaita pieaugušo pasažieru braucienu, kas noteikts piemērojamos tarifos, un kuri brauc pa vienu maršrutu, vienā vilcienā, tostarp dažāda tipa vagonos.

Vietu rezervēšana un braukšanas dokumentu noformēšana grupas braucienam notiek pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

7. pants
Vietkarte

1. § Vietkartē jābūt norādītiem šādiem pamatdatiem:

1) pārvadātāja saīsinātajam nosaukumam;

2) pasažiera maršruta sākumstacijas un galastacijas nosaukumam;

3) pasažiera braukšanas maršrutam;

4) datumam, vilciena atiešanas laikam, vilciena, vagona un vietas numuram;

5) vagona klasei un vietas kategorijai;

6) cilvēku skaitam;

7) vietkartes maksai;

8) vietkartes izsniegšanas datumam un vietai;

9) pasažieru vagonu operatora saīsinātajam nosaukumam.

Pasažierim (pasažieru grupai) ir tiesības biļetes derīguma termiņa ietvaros noformētās vietkartes nomainīt pret jaunām tajā pašā maršrutā ar nosacījumu, ka ir pieejamas brīvas vietas, un ja braukšanas dokumenti tiek uzrādīti pārdošanas punktā ne vēlāk kā 6 stundas pirms vietkartē norādītā vilciena atiešanas laika, bet grupu braukšanas dokumenti tiek uzrādīti pārdošanas punktā ne vēlāk kā 5 diennaktis pirms vietkartē norādītā vilciena atiešanas laika (Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas pārvadātāju gadījumā - ne vēlāk kā 1 diennakti).

Vietkartes apmaiņa pret jaunu ir pieļaujama ne vairāk kā vienu reizi, izņemot gadījumus, kad pārvadātājs nav izpildījis pārvadājuma līguma nosacījumus.

Maksa par gultas piederumu izmantošanu tiek iekļauta vietkartes maksā. Pasažierim uz visu brauciena laiku guļamvagonā un vagonā ar vietām gulēšanai tiek izsniegts viens gultas piederumu komplekts katrām 5 diennaktīm.

8. pants
Braukšanas dokumentu derīguma nosacījumi

1. § Biļešu derīguma termiņš ir 2 mēneši.

2. § Biļešu derīguma termiņš tiek skaitīts:

- vietkartes vai adatu kompostiera (spiedoga) neesamības gadījumā - no dienas, ko ir nosaucis pasažieris un biļetē ir norādījis pārdošanas punkts. Intervāls starp biļetes noformēšanas datumu un biļetes derīguma termiņa sākuma datumu nedrīkst pārsniegt braukšanas dokumentu iepriekšpārdošanas termiņu, ko ir noteicis pārvadātājs;

- ja kuponu grāmatiņā ir norādīta vietkarte vai uz biļetes ir adatu kompostiera (spiedoga) atzīme - no pasažiera brauciena sākšanas dienas.

3. § Ja pasažierim kādu iemeslu dēļ nav iespēju pabeigt braucienu noteiktajā biļetes derīguma termiņā, viņam, biļetes derīguma termiņa laikā, uzrādot attiecīgos dokumentus, ir tiesības vērsties pie pārvadātāja ar lūgumu pagarināt biļetes derīguma termiņu.

Biļetes derīguma termiņu var pagarināt ne vairāk kā divas reizes, un katrs pagarinājums nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

Pārvadātājam, pie kura ir vērsies pasažieris ar lūgumu pagarināt biļetes derīguma termiņu, atzīstot iemeslus, kas izraisījuši pagarinājumu, par attaisnojošiem, ir pienākums pagarināt biļetes derīguma termiņu.

4. § Biļetes derīguma termiņš tiek pagarināts uz pārvadājuma kavēšanās laiku, ja minētā kavēšanās ir notikusi pārvadājuma procesa dalībnieku vainas dēļ.

5. § Braukšanas dokumentu uzskata par nederīgu braucienam, ja saskaņā ar 6. panta 2. § un 7. panta 1. § tajā iekļautā informācija nav salasāma vai arī tajā ir atrodami labojumi vai atzīmes, ko neparedz šis Nolīgums.

9. pants
Vietu ierādīšana vagonā
Pāreja uz citas klases vai citas kategorijas vagonu

1. § Vietu ierādīšana vagonā notiek atbilstoši pasažiera rīcībā esošajai biļetei, bet, braucot guļamvagonā vai vagonā ar vietām gulēšanai, vagonā ar vietām sēdēšanai, uz kurām attiecas vietu rezervēšana - arī atbilstoši vietkartei.

Katram pasažierim ir tiesības aizņemt vienu vietu. Tomēr pēc pasažiera lūguma un tad, ja vagonā ir brīvas vietas, pārvadātājs var piešķirt pasažierim atsevišķu kupeju. Šajā gadījumā pasažieris samaksā biļešu un vietkaršu vērtību atbilstoši faktiski aizņemto vietu skaitam kupejā, bet, braucot divvietīgajā un trīsvietīgajā kupejā, pasažieris var iegādāties vienu pirmās klases biļeti un "SINGLE" (kategorija 1/1) vietkarti. Ja trīsvietīgajā kupejā brauc divi pasažieri, viņi var iegādāties divas pirmās klases biļetes un divas "DOUBLE" (kategorija 1/2) vietkartes.

2. § Ja pasažierim pārvadātāja vainas dēļ nevar ierādīt vietu tādas klases un kategorijas vagonā, kas atbilst viņa braukšanas dokumentiem, tad pasažieris var atteikties no brauciena vai arī ieņemt vietu citā šā vilciena vagonā. Ja ir brīvas vietas, pārvadātāja pienākums ir ierādīt pasažierim vietu citā vagonā. Ja ir ierādīta vieta augstākas klases un kategorijas vagonā, tad no pasažiera netiek ieturēta biļetes un vietkartes maksas starpība, bet, ja ir ierādīta vieta zemākas klases un kategorijas vagonā, tad pasažierim izmaksā braukšanas maksas starpību kārtībā, ko paredz šā Nolīguma 30. panta 2. § 4. punkts.

Ja nav iespējams ierādīt pasažierim vietu vilcienā, pārvadātāja pienākums ir bez braukšanas maksas starpības ieturēšanas ierādīt pasažierim vietu citā vilcienā, kas tajā pašā vai citā maršrutā dodas uz to pašu galastaciju, kā arī sniegt atbalstu, lai pasažieris nonāktu galastacijā ar pēc iespējas mazāku nokavēšanos.

3. § Pasažieris var pāriet uz augstākas klases vai augstākas kategorijas vietu vai vagonu, nekā norādīts viņa braukšanas dokumentā, tikai tad, ja ir brīvas vietas un ja viņš ir samaksājis braukšanas maksu starpību saskaņā ar piemērojamiem tarifiem.

10. pants
Bērnu braukšanas noteikumi

1. § Vagonā ar sēdvietām pasažierim ir tiesības bez maksas vest sev līdzi vienu bērnu, kas nav vecāks par 4 gadiem, ja viņš neaizņem atsevišķu vietu. Ja bērns aizņem atsevišķu vietu, jāiegādājas bērnu biļete. Ja pasažieris brauc ar vairākiem bērniem, kas nav vecāki par 4 gadiem, visiem pārējiem bērniem, izņemot vienu, jāiegādājas bērnu biļetes. Braucot vienam vai vairākiem bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem, katram bērnam jābūt bērnu biļetei.

2. § Braucot guļamvagonā un vagonā ar vietām gulēšanai, pasažierim ir tiesības bez maksas vest sev līdzi vienu bērnu, kas nav vecāks par 4 gadiem, ja viņš neaizņem atsevišķu vietu. Ja bērns aizņem atsevišķu guļamvietu, jāiegādājas vietkarte un bērnu biļete. Ja pasažieris brauc ar vairākiem bērniem, kas nav vecāki par 4 gadiem, visiem pārējiem bērniem, izņemot vienu, jāiegādājas bērnu biļetes. Uz katru bērna aizņemto guļamvietu jāiegādājas vietkarte.

Bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem jābūt bērnu biļetēm. Lai aizņemtu atsevišķu vietu, jāiegādājas vietkarte.

3. § Pārvadājumu maksas noteikšanai bērna vecumu nosaka uz brauciena sākuma dienu.

11. pants
Brauciena pārtraukšana

1. § Biļetes derīguma termiņa laikā pasažierim ir tiesības pārtraukt braucienu jebkurā braukšanas maršruta stacijā bez pārtraukumu skaita un termiņu ierobežojumiem, ja vien tas nav pretrunā ar pasu un administratīvajiem noteikumiem. Apstāšanās braukšanas laikā nepagarina biļetes derīguma termiņu. Pasažierim jāuzrāda braukšanas dokumenti atzīmes izdarīšanai par apstāšanos ne vēlāk kā 3 stundas pēc vilciena pienākšanas.

2. § Pasažieris var biļetes derīguma termiņa laikā atsākt braucienu, uzrādot biļeti noformēšanai pārdošanas punktā. Lai turpinātu braucienu, pasažierim ir jāiegādājas vietkarte saskaņā ar piemērojamo tarifu.

3. § Ja pasažieris atsāk braucienu stacijā, kas nav norādīta piemērojamos tarifos, tad viņš iegādājas vietkarti no iepriekšējā tarifā iekļautā punkta.

12. pants
Braukšanas dokumentu kontrole

1. § Pēc pavadoņa vai attiecīgo kontroles institūciju pārstāvju pieprasījuma pasažierim jāuzrāda braukšanas dokumenti, bet, ja pasažieris izmanto braukšanas dokumentu ar atlaidi, tad viņam ir jāuzrada dokumenti, kas dod tiesības uz atlaidi.

Starptautiskās satiksmes guļamvagonos un vagonos ar vietām gulēšanai visi pasažiera braukšanas dokumenti brauciena sākumā tiek nodoti pavadonim un glabājas pie viņa visu pasažiera brauciena laiku.

2. § Pasažierim, kurš nav uzrādījis braucienam konkrētajā vilcienā un vagonā braukšanas dokumentu, jāmaksā līgumsods un biļetes maksa par veikto attālumu tajā valstī, kuras kontrolējošās personas atklāj šādu braukšanu. Šīs maksas tiek aprēķinātas un iekasētas atbilstoši normatīvajiem aktiem. Brauciena turpināšanai pasažierim jāiegādājas braukšanas dokumenti.

3. § Trīsdesmit minūtes pirms brauciena beigām pavadonis atdod pasažierim atpakaļ braukšanas dokumentus.

13. pants
Rokas bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana

1. § Pasažierim ir tiesības bez maksas vest sev līdzi rokas bagāžu, ja tas nav pretrunā ar šā Nolīguma 14.panta 1.§ norādījumiem.

Savas rokas bagāžas novietošanai pasažieris izmanto šim nolūkam vagonā paredzētās vietas.

2. § Kopējā bez maksas pārvadājamās rokas bagāžas masa nedrīkst pārsniegt 36 kg katrai noformētai biļetei pieaugušajam pasažierim un 15 kg bērnam līdz 12 gadu vecumam.

Kā rokas bagāža virs noteiktās normas var tikt pārvadāti saliekamie bērnu un invalīdu ratiņi, ja bērns vai invalīds, kam šie ratiņi paredzēti, brauc vilcienā.

Virsnormatīvā rokas bagāža pasažierim jānodod bagāžā.

Priekšmetus, kam pārvadājuma laikā nepieciešama īpaša uzmanība, var rokas bagāžas normas robežās pārvadāt pasažieru vagonos pasažierim ierādītajā vietā.

3. § Starptautiskās satiksmes vagonos pasažieriem ir aizliegts vest līdzi dzīvniekus, izņemot istabas dzīvniekus (suņus, kaķus, putnus).

Minētais mājdzīvnieku pārvadājums (ne vairāk kā 2 dzīvnieki vienā kupejā) atļauts tikai 2. klases vagona atsevišķā kupejā. Šajā gadījumā pasažierim jāsamaksā biļešu un vietkaršu vērtība pēc kupejas vietu skaita.

Ja pārvadātājs mājdzīvnieku pārvadāšanai nevar piedāvāt atsevišķu kupeju, šāds pārvadājums nav pieļaujams.

Suņus-pavadoņus drīkst pārvadāt bez uzpurņa un īsā pavadiņā, neizpērkot visas vietas kupejā.

4. § Atsevišķās kupejās, ko aizņem diplomātiskie kurjeri, atļauts pārvadāt līdz 200 kg diplomātiskā pasta un bagāžas. Šajā gadījumā biļešu un vietkaršu vērtība jāsamaksā pēc kupejas vietu skaita. Turklāt diplomātiskā pasta, kas pārsniedz bez maksas pārvadājamai rokas bagāžai noteiktās normas, pārvadājums tiek samaksāts pēc piemērojamo tarifu bagāžas pārvadājuma likmēm un tiek noformēts kā rokas bagāžas pārvadājums.

5. § Pasažierim pašam jārūpējas par rokas bagāžas saglabāšanu veselā un nebojātā stāvoklī, kā arī par pie viņa esošajiem mājdzīvniekiem (suņiem, kaķiem, putniem).

Pasažieris pilnā mērā atbild par sanitāro un higiēnisko prasību pārkāpumiem, kam par iemeslu bijusi viņam līdzi esošo dzīvnieku vai putnu pārvadāšana, un viņam jānodrošina attiecīga vagona uzkopšana.

14. pants
Priekšmeti, ko aizliegts pārvadāt rokas bagāžā

1. § Rokas bagāžā aizliegts pārvadāt:

1) priekšmetus, kas var sabojāt vai piesārņot vagonu, nodarīt kaitējumu citiem pasažieriem vai viņu mantām;

2) ugunsbīstamas, viegli uzliesmojošas, pašaizdegošas, sprāgstošas, radioaktīvas, kodīgas un indīgas vielas;

3) pielādētus ieročus;

4) priekšmetus, kas var izraisīt infekciju vai kam ir slikta smaka;

5) priekšmetus, kuru pārvadāšanu nepieļauj muitas un citi noteikumi;

6) lielgabarīta priekšmetus, kuru izmērs triju dimensiju summā pārsniedz 200 cm.

2. § Ja pārvadātājam ir aizdomas par šī panta 1. § noteikumu (izņemot 5. apakšpunktu) pārkāpšanu, tam ir tiesības pārbaudīt rokas bagāžas saturu.

Pārbaudei jānotiek pasažiera klātbūtnē.

15. pants
Pasažiera braukšanas maršruta izmaiņas.
Vilcienu kavēšanās vai atcelšana

1. § Pasažierim ir tiesības mainīt braukšanas maršrutu līdz brauciena sākumam vai brauciena laikā.

Lai mainītu maršrutu, pasažierim dzelzceļa kasē vai pārdošanas punktā ir jāuzrāda braukšanas dokumenti un, ja nepieciešams, papildus ir jāsamaksā braukšanas maksa.

2. § Ja pārvadājuma procesa dalībnieku vainas dēļ pasažieris ir nokavējis vilcienu, kas norādīts braukšanas dokumentā, kā arī, ja vilciens ir atcelts vai atcelts brauciena maršruta daļā, bet pasažieris vēlas turpināt braucienu, pārvadātāja pienākums ir, ja ir pieejamas brīvas vietas, bez papildu maksas iekasēšanas nogādāt pasažieri uz tā maršruta galastaciju un viņa bagāžu uz saņemšanas staciju ar tuvāko vilcienu.

16. pants
Pārvadāšana speciālā vilcienā vai vagonā

1. § Pasažieru pārvadāšanu var veikt speciāli pasūtītajā vilcienā vai speciālajā vagonā, kas norīkots reisā saskaņā ar iesniegto pieteikumu, ar nosacījumu, ja pārvadājuma procesā iesaistītie dalībnieki ir saskaņojuši pārvadājuma nosacījumus.

2. § Fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības iesniegt pieteikumu pārvadājumam speciāli pasūtītajā vilcienā vai speciālajā vagonā. Pieteikumu iesniegšanas kārtību nosaka līgumpārvadātājs.

3. § Pārvadātājam ir tiesības atteikt pārvadājumu speciālā vilcienā vai vagonā.

III. NODAĻA
BAGĀŽAS PĀRVADĀJUMI

17. pants
Bagāžas pārvadāšanas normas
Priekšmeti, kuru pārvadāšana bagāžā ir aizliegta

1. § Bagāžas, ko nodod, uzrādot vienu braukšanas dokumentu, kopējas masas norma ir noteikta līdz 100 kg. Ja vairāki pasažieri brauc, uzrādot vienu biļeti, norma tiek palielināta atbilstoši grupas dalībnieku skaitam. Diplomātiskā bagāža tiek pieņemta pārvadāšanai bez masas ierobežojumiem.

Atsevišķas bagāžas vietas masa nedrīkst būt mazāka par 5 kg un lielāka par 75 kg ar nosacījumu, ka bagāžas iekraušana pasažieru vilcienu bagāžas vagonos notiek ātri un bez grūtībām.

2. § Nav atļauts pārvadāt bagāžā:

1) visas ugunsnedrošas, viegli uzliesmojošas, pašaizdegošās, sprāgstošas, radioaktīvas, kodīgas un indīgas vielas, šaujamieročus, munīciju, kā arī vielas, kas var radīt kaitējumu citu pasažieru bagāžai vai pārvadājuma procesa dalībniekiem;

2) priekšmetus, kas var izraisīt infekciju vai kam ir slikta smaka;

3) dzīvniekus;

4) priekšmetus, uz kuriem attiecas pasta resora monopols vismaz vienā valstī, kuras pārvadātāji piedalās pārvadājumā. Šo priekšmetu saraksts minēts šā Nolīguma 1. pielikumā;

5) ātrbojīgus produktus.

3. § Ja pārvadātājam ir pamats uzskatīt, ka netek ievēroti šā panta 2. § noteikumi, tam ir tiesības pārbaudīt bagāžas saturu.

Bagāžas pārbaude ir jāveic nosūtītāja klātbūtnē.

18. pants
Bagāžas pieņemšana pārvadāšanai

1. § Bagāža tiek pieņemta pārvadāšanai pēc braukšanas biļetes uzrādīšanas no stacijas un līdz stacijai, kas minētas piemērojamos tarifos, ja šīs stacijas atrodas biļetē norādītajā pasažiera braukšanas maršrutā.

2. § Bagāža tiek nodota pārvadāšanai laikus.

Pārvadāšanai pieņemtā bagāža jānosūta ar to pašu vilcienu, ar kuru brauc pasažieris. Ja tas nav iespējams, bagāža jānosūta ar tuvāko vilcienu, kurā tiek veikta bagāžas pārvadāšana.

3. § Pieņemot bagāžu pārvadāšanai, pasažierim tiek izsniegta bagāžas kvīts, kurā ir norādīti šādi pamatdati:

1) bagāžas nosūtīšanas un saņemšanas stacijas nosaukums;

2) vilciena numurs un atiešanas datums;

3) braukšanas maršruts.

Saņemot bagāžas kvīti, pasažierim jāpārliecinās par tajā norādīto datu pareizību.

Par dienu, kad bagāža pieņemta pārvadāšanai, tiek uzskatīts datums, kad uz bagāžas kvīts ir uzlikts bagāžas nosūtīšanas stacijas kalendārais zīmogs

4. § Bagāžas kvīts veidlapas tiek drukātas divās valodās - nosūtīšanas valsts valodā, kā arī vienā no šādām valodām - krievu, ķīniešu vai vācu.

Bagāžas kvīti aizpilda nosūtīšanas valsts valodā.

5. § Zārkus ar nelaiķiem un urnas ar mirušo pelniem pārvadā bagāžas vagonos, pārvadātājiem savstarpēji saskaņojot šādus pārvadājumus.

6. § Mājdzīvnieku (suņu, kaķu, putnu) pārvadāšanu bagāžā veic būros vai citā atbilstošā tarā, ja to neaizliedz veterinārie noteikumi, ar nosacījumu, ka pasažieris nodrošina mājdzīvnieku barošanu.

19. pants
Bagāžas iepakošana un marķēšana

1. § Bagāža jānodod pārvadāšanai atbilstošā iepakojumā, kas nodrošina tās saglabāšanu visā braukšanas ceļā līdz izsniegšanai nosūtītājam un aizsargā ritošo sastāvu un citu nosūtītāju bagāžu no bojājumiem, kā arī nodrošina apkalpojošā personāla darba drošību.

2. § Uz katras pārvadāšanai nododamās bagāžas vietas pasažierim vai pēc viņa lūguma par atsevišķu maksu - pārvadātājam - jānorāda šādi dati nosūtīšanas valsts valodā ar tulkojumu ķīniešu, vai vācu, vai krievu valodā:

"Bagāža pieder (uzvārds, vārds) …………………………………………............................

Bagāžas nosūtīšanas stacija …………………………………………………...........................…..…

Bagāžas saņemšanas stacija ……………………………………………………………...........................…...

Pasažiera adrese ……………………………………………………............................……..".

Pārvadājumos uz Vjetnamas Sociālistisko Republiku, Ķīnas Tautas Republiku, Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, Mongoliju vai pretējā virzienā iepriekš minētos datus norāda nosūtīšanas valsts valodā un krievu valodā.

Pasažierim no bagāžas vietām jānoņem vecās uzlīmes un jānosvītro visas vecās adreses un citi uzraksti.

20. pants
Bagāžas vērtības pieteikšana

1. § Nododot bagāžu pārvadāšanai, pasažieris var pieteikt tās vērtību.

2. § Ja pārvadāšanai tiek nodotas bagāžas, kas aizņem vairākas vietas, pasažieris var pieteikt katras bagāžas vietas vērtību atsevišķi vai šo vietu kopējo vērtību. Pieteiktās vērtības apmēru pasažieris piesaka mutiski.

3. § Pieteiktās vērtības summu pasažieris nosauc nosūtīšanas valsts valūtā.

4. § Par vērtības pieteikšanu tiek iekasēta piemērojamos tarifos norādītā papildu nodeva.

21. pants
Bagāžas piegādes termiņš

1. § Bagāžas piegādes termiņu nosaka visam brauciena maršrutam atbilstoši vilcienu kustības sarakstam un, ievērojot bagāžas izsniegšanas noformēšanai nepieciešamo laiku saskaņā ar šā Nolīguma 22. panta 1. §.

2. § Bagāžas piegādes termiņš tiek pagarināts:

1) par vienu diennakti katrai bagāžas pārkraušanai braukšanas maršrutā;

2) par laiku, kas patērēts neparedzētiem kavējumiem muitas un citu noteikumu izpildei;

3) par laiku, kad pārtraukta satiksme ir kavējusi dzelzceļa pārvadājuma uzsākšanu vai turpināšanu, ja šāds pārtraukums nav noticis pārvadāšanas procesa dalībnieku vainas dēļ;

4) par laiku, kas patērēts bagāžas pārbaudes operāciju izpildei, ja šādas pārbaudes rezultātā konstatēti 17. panta 2. § noteikumu pārkāpumi;

5) par laiku, kas nepieciešams bagāžas pārsūtīšanai šā Nolīguma 22. panta 5. § 1., 2. un 3. punktā paredzētajos gadījumos. Šo laiku sāk skaitīt no dienas, kas seko pieteikuma par pārsūtīšanu iesniegšanas dienai.

Pārvadājuma aizkavēšanas ilgums un cēloņi, kas noveduši pie piegādes termiņa pagarinājuma, jānorāda bagāžas ceļazīmes otrajā pusē ailē "Citas atzīmes".

3. § Piegādes termiņš ir ievērots, ja līdz tā beigām bagāža ir pienākusi saņemšanas stacijā un uzrādīta izsniegšanai. Šis noteikums attiecīgi ir spēkā, izsniedzot bagāžu saskaņā ar šā Nolīguma 22. panta 1. § 2. rindkopu.

22. pants
Bagāžas izsniegšana

1. § Bagāžu izsniedz bagāžas kvītī norādītajā saņemšanas stacijā. Izsniegšana notiek pēc vilciena, ar kuru tika pārvadāta bagāža, pienākšanas un pēc laika, kas nepieciešams tās izkraušanai un muitas un citu noteikumu izpildei.

Bagāžas kvīts uzrādītājam ir tiesības pieprasīt bagāžas izsniegšanu bagāžas nosūtīšanas stacijā vai kādā no braukšanas ceļā esošajām starpstacijām. Pārvadātājam ir jāizpilda šī prasība, ja izsniegšanas lūgums ir iesniegts laikus un tam par šķērsli nav vilciena stāvēšanas laiks, bagāžas izvietojums vagonā, kā arī muitas un citi noteikumi.

2. § Bagāžu izsniedz bagāžas kvīts uzrādītājam. Bagāžas kvīts pēc bagāžas izsniegšanas tiek atdota.

3. § Ja bagāžas kvīts nav, pārvadātājam bagāža ir jāizsniedz tikai gadījumā, ja persona, kas pieprasa bagāžu, pierāda savas tiesības uz to.

4. § Saņemot bagāžu, pasažierim ir jāsamaksā visas maksas, kas radušās braukšanas ceļā un šajā stacijā, kā arī jāsedz zaudējumi, kā to paredz šā Nolīguma 35. pants, ja ir noticis šā Nolīguma 17. panta 2. § noteikumu pārkāpums. Šo summu iekasēšanu noformē ar atsevišķu kvīti.

5. § Ja noteiktajā piegādes termiņā bagāža pārvadātāja vainas dēļ nav pienākusi bagāžas saņemšanas stacijā, bet pasažieris nevar gaidīt bagāžas pienākšanu, viņš var iesniegt pieteikumu par:

1) bagāžas bezmaksas nosūtīšanu atpakaļ uz tās nosūtīšanas staciju;

2) bagāžas pārsūtīšanu uz citu saņemšanas staciju;

3) bagāžas pārsūtīšanu uz jaunu, piemērojamos tarifos minētu citas valsts staciju.

Stacijai šāda pieteikuma saturs jāieraksta bagāžas kvītī.

Ja 10 diennakšu laikā, skaitot no tā vilciena pienākšanas dienas, ar kuru bagāžai bija jāpienāk tās saņemšanas stacijā, bagāža pārvadātāja vainas dēļ nav izsniegta pasažierim, ja tās aizkavēšanās nav notikusi saistībā ar muitas un citu noteikumu izpildi, bagāža tiek uzskatīta par nozaudētu.

6. § Ja bagāža, kas atzīta par nozaudētu, gada laikā no dienas, kad tai bija jāpienāk tā saņemšanas stacijā, tiek atrasta, pārvadātājam jāpaziņo par to pasažierim, ja viņa dzīvesvieta ir zināma vai var tikt noskaidrota.

7. § Trīsdesmit dienu laikā pēc šā panta 6. § minētā paziņojuma nosūtīšanas pasažieris var pieprasīt, lai bagāža tiktu viņam bez maksas piegādāta uz vienu no bagāžas kvītī norādītajām braukšanas ceļa stacijām, un viņam jāatdod atpakaļ saņemtā atlīdzinājuma summa.

Ja pasažieris vēlas, lai bagāža tiktu nosūtīta uz staciju, kas neatrodas braukšanas ceļā, viņam jāsamaksā pārvadājuma maksa saskaņā ar atbilstošo tarifu.

8. § Ja atrastā bagāža šī panta 7. § minēto 30 dienu laikā netiek pieprasīta vai arī ja nozaudētā bagāža tiek atrasta vēlāk nekā pēc gada no dienas, kad tai bija jāpienāk tās saņemšanas stacijā, pārvadātājam ir tiesības rīkoties ar to saskaņā ar normatīvajiem aktiem .

9. § Ja bagāžas pārvadāšanas vai izsniegšanas laikā konstatē bagāžas bojājumu vai daļēja zuduma pazīmes, pārvadātājam jāveic bagāžas satura pārbaude un par tās rezultātiem jāsastāda komercakts. Komercaktu paraksta pārvadātāja aģents un pasažieris, ja viņš piedalās komercakta sastādīšanā. Viens komercakta eksemplārs uzreiz pēc parakstīšanas tiek izsniegts pasažierim.

Ja pasažieris neatzīst komercaktā norādītos faktus, viņam ir tiesības pieprasīt, lai bagāžas stāvoklis, kā arī kaitējuma iemesli un apjoms tiktu noteikti ekspertīzes ceļā saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā notikusi faktu konstatācija.

Ja pasažieris nepiedalās komercakta parakstīšanā, pārvadātājs var pieaicināt lieciniekus, ja tas noteikts normatīvajos aktos. Šajā gadījumā komercaktu paraksta liecinieki, un, izsniedzot bagāžu, viens tā eksemplārs tiek izsniegts pasažierim.

10. § Nepieciešamības gadījumā pasažierim ir tiesības pieprasīt pārvadātājam rakstisku izziņu par veiktajiem maksājumiem, kas saistīti ar bagāžas pārvadājumu, kā arī par tās nosūtīšanas un izsniegšanas dienu. Minētās izziņas formu nosaka pārvadātāja nacionālie normatīvie akti.

11. § Ja 3 mēnešu laikā pēc bagāžas pienākšanas tās saņemšanas stacijā vai pēc paziņojuma par tās aizturēšanu starpstacijā saskaņā ar muitas iestāžu rīkojumu bagāža nav pieprasīta, pārvadātājs var to realizēt. Pārvadātājam ir tiesības to izdarīt agrāk, ja ilgstošas uzglabāšanas rezultātā bagāžas vērtība krītas vai ja uzglabāšanas izdevumi pārsniedz pašas bagāžas vērtību. Ja ir izdevies noskaidrot pasažiera uzturēšanās vietu, pārvadātājam viņš jābrīdina par paredzamo bagāžas pārdošanu. Pārvadātājam ir jāatdod atpakaļ pasažierim naudas summa, kas iegūta, pārdodot viņam piederošo bagāžu, no šīs summas atskaitot vēl nesamaksātos ar uzglabāšanu saistītos un citus izdevumus.

12. § Pasažiera lūgums par bagāžas pārsūtīšanu uz vienu no piemērojamos tarifos minētajām stacijām tiek apmierināts, ja to neaizliedz muitas vai citi noteikumi. Iesniegumu par bagāžas pārsūtīšanu iesniedz stacijā, kurā bagāža tika uzglabāta , pievienojot sākotnējo bagāžas kvīti. Pasažiera iesniegumu par bagāžas pārsūtīšanu, ja viņš nav uzrādījis bagāžas kvīti, apmierina tikai tad, ja nav nekādu šaubu par bagāžas piederību tieši šim pasažierim. Ja pasažierim ir biļete līdz bagāžas saņemšanas stacijai, mantas tiek nosūtītas kā bagāža. Ja pasažierim nav bagāžas pārvadājumam jaunajā maršrutā derīgas biļetes, braukšanas maksa tiek iekasēta kā par kravas bagāžu. Bagāžas pārsūtīšanas maksu, kā arī citus ar bagāžas pārvadājumu saistītos izdevumus samaksā bagāžas saņemšanas stacijā.

13. § Pasažieris var pieprasīt, lai viņa nodotā bagāža tiktu no bagāžas saņemšanas stacijas vai starpstacijas nosūtīta atpakaļ uz sākotnējo nosūtīšanas staciju. Šo prasību izpilda tikai tad, ja to neaizliedz muitas vai citi noteikumi.

Iesniegums par to jāsniedz bagāžas nosūtīšanas vai saņemšanas stacijā, pievienojot bagāžas kvīti. Pārvadājums atpakaļ tiek noformēts ar bagāžas kvīti.

Pārvadājuma maksas, ko nosaka pēc piemērojamiem tarifiem, un citas maksas, kas saistītas ar bagāžas nosūtīšanu atpakaļ, iekasē no bagāžas saņēmēja.

IV. NODAĻA
KRAVAS BAGĀŽAS PĀRVADĀJUMI

23. pants
Priekšmeti, kuru pārvadāšana kravas bagāžā ir atļauta,
un priekšmeti, kuru pārvadāšana kravas bagāžā ir aizliegta

1. § Ja bagāžas vagonā ir brīvas vietas, un ar nosacījumu, ka, pārvadājot bagāžu un kravas bagāžu, netiek nodarīts kaitējums, pārvadāšanai kravas bagāžā tiek pieņemti bagāžas vagonā viegli un ātri iekraujami priekšmeti.

2. § Nav atļauts kravas bagāžā pārvadāt:

1) visas ugunsnedrošas, viegli uzliesmojošas, pašaizdegošās, sprāgstošas, radioaktīvas, kodīgas un indīgas vielas, šaujamieročus, munīciju, kā arī vielas, kas var radīt kaitējumu citu pasažieru bagāžai vai pārvadājuma procesa dalībniekiem;

2) priekšmetus, kas var izraisīt infekciju vai kam ir slikta smaka;

3) dzīvniekus;

4) priekšmetus, uz kuriem attiecas vismaz vienas valsts, kuras pārvadātāji piedalās pārvadājumā, pasta resora monopols. Šo priekšmetu saraksts minēts šā Nolīguma 1.pielikumā;

5) ātrbojīgus produktus.

3. § Vajadzības gadījumā pārvadātājam ir tiesības pārbaudīt kravas bagāžas saturu. Pārbaude kravas bagāžas nosūtīšanas stacijā ir jāveic nosūtītāja klātbūtnē, bet kravas bagāžas saņemšanas stacijā - saņēmēja klātbūtnē. Ceļā vai nosūtītāja vai saņēmēja neierašanās gadījumā pārbaudi veic bez viņu klātbūtnes.

Ja pārbaudi veic bez kravas bagāžas nosūtītāja vai saņēmēja klātbūtnes, pārbaudē obligāti ir jāpiedalās pārvadātāja pārstāvim.

24. pants
Kravas bagāžas pieņemšana pārvadāšanai

1. § Kravas bagāža tiek pieņemta pārvadāšanai bez biļetes uzrādīšanas.

2. § Ja ir vēlēšanās nodot nosūtīšanā kravas bagāžā šādam pārvadājumam atļautus priekšmetus, to īpašniekam jāiesniedz pārvadātāja pārstāvim rakstisks iesniegums, kurā jānorāda:

1) kravas bagāžas nosūtīšanas stacijas un kravas bagāžas saņemšanas stacijas nosaukums;

2) nosūtītāja un saņēmēja nosaukums un to adreses;

3) pārvadājuma virziens (caur kādām robežstacijām kravas bagāžu pārvadās);

4) kravas bagāžas nosaukums, vietu skaits, atsevišķu kravvietu masa un iepakojuma veids;

5) atļaujas par kravas bagāžas izvešanu pāri robežai numurs un datums un norādījums, kad un kādai pierobežas muitai tā nosūtīta. Ja izvešanas atļauja ir pie nosūtītāja, tā jāpievieno iesniegumam.

6) pieteiktās vērtības summa.

Pārvadātājs apstiprina pārvadājumu un iesniegumā atzīmē laiku, kad kravas bagāža pieņemta no nosūtītāja.

Atsevišķas kravas bagāžas vietas masa nedrīkst būt mazāka par 5 kg un nedrīkst pārsniegt 165 kg.

3. § Bez izvešanas atļaujas nosūtītāja iesniegumam jāpievieno un jānodod kravas bagāžas nosūtīšanas stacijai arī citi muitas un citu noteikumu izpildei nepieciešamie pavaddokumenti. Šie dokumenti var attiekties tikai uz to kravas bagāžu, kuru nosūtītājs nodod sūtīšanai kravas bagāžā saskaņā ar konkrēto kvīti.

Kravas bagāžas nosūtīšanas stacijai jāatsaka kravas bagāžas pieņemšana pārvadājumam, ja nosūtītājs nav iesniedzis atļauju kravas bagāžas izvešanai pāri robežai vai nav norādījis muitu, kurai šāda atļauja nosūtīta.

Kravas bagāžas nosūtīšanas stacijai ir jāpieprasa, lai nosūtītājs savā iesniegumā norādītu to pašu robežstaciju, kura norādīta izvešanas atļaujā.

4. § Pārvadātāja pienākumos neietilpst to pavaddokumentu pareizības un pietiekamības pārbaude, kurus nosūtītājs iesniedzis kravas bagāžas nosūtīšanai.

5. § Apstiprinot kravas bagāžas pieņemšanu pārvadājumam, nosūtītājam tiek izsniegta kravas bagāžas kvīts. Kravas bagāžas kvītī jānorāda šādi pamatdati:

1) kravas bagāžas nosūtīšanas un saņemšanas stacijas nosaukums;

2) vilciena numurs un atiešanas datums;

3) braukšanas maršruts;

4) nosūtītāja un saņēmēja nosaukums, kā arī viņu adrese;

5) pieteiktā vērtība;

6) sūtījuma vietu skaits, iepakojuma veids un masa;

7) pārvadājuma maksājumi.

Saņemot kvīti, nosūtītājam jāpārliecinās par kvītī norādīto datu pareizību.

Par dienu, kad kravas bagāža pieņemta pārvadāšanai, tiek uzskatīts datums, kad kravas bagāžas nosūtīšanas stacija ar savu kalendāro zīmogu apzīmogojusi kravas bagāžas kvīti. Kravas bagāžas kvītī tiek norādīti pavaddokumenti.

6. § Kravas bagāžas kvīts veidlapas drukā bagāžas nosūtīšanas valsts valodā, kā arī divās no šādām valodām - ķīniešu, vācu un krievu. Kravas bagāžas kvīti aizpilda nosūtīšanas valsts valodā.

25. pants
Kravas bagāžas iepakošana un marķēšana

1. § Kravas bagāžu pārvadāšanai nodod atbilstošā iepakojumā, kas nodrošina kravas bagāžas saglabātību visā brauciena maršrutā līdz izsniegšanai saņēmējam, un tam ir jāpasargā ritošais sastāvs un citu nosūtītāju bagāža vai kravas bagāža no bojājumiem, kā arī jānodrošina apkalpojošā personāla darba drošība.

2. § Katra pārvadāšanai nododamā kravas bagāžas vieta nosūtītājam jāmarķē: jāizvieto uz taras vai etiķetes (birkas) nosūtīšanas valsts valodā ar tulkojumu ķīniešu vai vācu, vai krievu valodā skaidri uzrakstīti šādi dati:

1) kravas bagāžas nosūtītājs un viņa adrese;

2) kravas bagāžas saņēmējs un viņa adrese;

3) kravas bagāžas nosūtīšanas stacija un saņemšanas stacija.

Pārvadājumos uz Vjetnamas Sociālistisko Republiku, Ķīnas Tautas Republiku, Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, Mongoliju vai pretējā virzienā iepriekš minētie dati uz taras vai birkas jānorāda nosūtīšanas valsts valodā un krievu valodā.

Nosūtītājam no kravas bagāžas vietām jānoņem visas vecās uzlīmes, vecās adreses un citi uzraksti.

26. pants
Kravas bagāžas vērtības pieteikšana

Nododot kravas bagāžu, nosūtītājam jāpiesaka tās vērtība. Kravas bagāžas nosūtīšanas stacijai jāatsaka kravas bagāžas pieņemšana, ja nosūtītājs nav pieteicis tās vērtību.

27. pants
Kravas bagāžas piegādes termiņš

1. § Kravas bagāžas piegādes termiņu nosaka, ievērojot šādas normas:

1) nosūtīšanai - 1 diennakts;

2) pārvadājumam katriem uzsāktiem 300 tarifa kilometriem - 1 diennakts.

Piegādes termiņu sāk skaitīt no plkst. 00.00 diennaktij, kas seko dienai, kad kravas bagāža pieņemta pārvadāšanai.

2. § Kravas bagāžas piegādes termiņš tiek attiecīgi pagarināts 21. panta 2. § minētajos gadījumos, kā arī tad, ja aizkavēšanās notikusi kravas bagāžas nosūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ.

3. § Piegādes termiņu nosaka pēc tarifa attāluma starp kravas bagāžas nosūtīšanas un saņemšanas staciju.

4. § Tiek uzskatīts, ka piegādes termiņš ir ievērots, ja kravas bagāža ir pienākusi tās saņemšanas stacijā līdz termiņa beigām, saņēmējam par to ir paziņots, un kravas bagāža var tikt nodota viņa rīcībā.

28. pants
Šķēršļi kravas bagāžas pārvadāšanai un izsniegšanai.
Kravas bagāžas izsniegšana

1. § Ja rodas šķēršļi kravas bagāžas pārvadājumam vai tās izsniegšanai, pārvadātājs telegrāfiski ziņo nosūtītājam par šiem šķēršļiem un pieprasa nosūtītāja norādījumus.

2. § Nosūtītājs telegrāfiskā ziņojuma otrajā pusē norāda, kā jārīkojas ar kravas bagāžu, un nodod paziņojumu atpakaļ stacijai, uzrādot kravas bagāžas kvīti, lai tajā tiktu ierakstīti attiecīgie norādījumi. Bez kravas bagāžas kvīts uzrādīšanas nosūtītāja norādījumi nav spēkā.

3. § Ja no nosūtītāja, kuram paziņots par kravas bagāžas pārvadāšanas vai izsniegšanas šķēršļiem, desmit diennakšu laikā no paziņojuma nosūtīšanas brīža nav saņemti nekādi norādījumi vai ir saņemti neizpildāmi norādījumi, ar kravas bagāžu rīkojas saskaņā ar pārvadātāja nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

4. § Nosūtītājam (saņēmējam) ir jāsedz pārvadājuma papildu maksājumi, kas radušies nosūtītāja (saņēmēja) norādījumu izpildes rezultātā, izņemot gadījumus, kad šķēršļi ir radušies pārvadātāja vainas dēļ. Kravas bagāžas nosūtītājam ir jāpierāda pārvadātāja vaina.

5. § Kravas bagāža tiek izsniegta kravas bagāžas kvītī norādītajā kravas bagāžas saņemšanas stacijā. Kravas bagāžas stacija pēc kravas bagāžas pienākšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 16 stundu laikā paziņo par to saņēmējam; paziņošanas kārtību nosaka saņēmēja nacionālie normatīvie akti. Kravas bagāža tiek izsniegta kravas bagāžas ceļazīmē norādītajam saņēmējam bez kravas bagāžas kvīts uzrādīšanas.

Kravas bagāža var tikt izsniegta citai personai, ja tā uzrāda saskaņā ar saņēmēja nacionālajos normatīvajos aktos apstiprinātu saņēmēja pilnvaru.

Abos gadījumos personai, kas saņem kravas bagāžu, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments. Kravas bagāžas saņemšanu apliecina saņēmēja paraksts kravas bagāžas ceļazīmes otrajā pusē.

Ja tas nepieciešams, saņēmējs var saņemt kravas bagāžas saņemšanas stacijas apliecinātu kravas bagāžas ceļazīmes izrakstu ar nepieciešamajiem datiem.

6. § Ja saņēmējs, neraugoties uz paziņojumu par kravas bagāžas pienākšanu, piecu diennakšu laikā neierodas to saņemt, kravas bagāža tiek uzskatīta par nepieprasītu un tiek realizēta saskaņā ar saņēmēja nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Mājlietas, kas tiek pārvadātas kravas bagāžā, gadījumos, kad saņēmēja nav vai tas neierodas uz kravas bagāžas saņemšanu, tiek realizētas pēc 30 dienām no to pienākšanas dienas.

Nosūtītājam tiek paziņots par kravas bagāžas realizēšanu.

7. § Ja kravas bagāžas nosūtītājs vienlaicīgi ir arī tās saņēmējs, tam ir tiesības gadījumā, ja pārvadātāja vainas dēļ noteiktajā kravas bagāžas piegādes termiņā tā nav pienākusi, lūgt kravas bagāžas saņemšanas stacijai nosūtīt kravas bagāžu atpakaļ uz tās nosūtīšanas staciju saskaņā ar kravas bagāžas kvīti. Nosūtītāja paziņojuma saturu kravas bagāžas saņemšanas stacija ieraksta kravas bagāžas kvītī.

V. NODAĻA
PĀRVADĀJUMA MAKSAS

29. pants
Tarifi.
Pārvadājuma maksu aprēķināšana un iekasēšana

1. § Pārvadājuma maksas (biļetes, vietkartes vērtība, maksa par bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumu) par pasažieru, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumu starptautiskajā satiksmē aprēķina saskaņā ar likmēm, kas noteiktas piemērojamajā tarifā.

Bez pārvadājuma maksām no pasažieriem vai nosūtītājiem var iekasēt komisijas un citas nodevas saskaņā ar pārvadātāja nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Visās piemērojamā tarifā minētajās stacijās un starptautiskās satiksmes biļešu pārdošanas punktos pasažierim jādod iespēja iepazīties ar tarifa saturu.

2. § Pārvadājuma maksu aprēķinus veic pēc likmēm, kas ir spēkā braukšanas dokumentu iegādes dienā, bet bagāžai un kravas bagāžai - dienā, kad tā tiek pieņemta pārvadājumam.

3. § Pārvadājuma maksas iekasē, izsniedzot braukšanas dokumentus, bagāžas vai kravas bagāžas kvīti par visu braukšanas ceļu no bagāžas nosūtīšanas stacijas līdz saņemšanas stacijai.

4. § Pārvadātājam ir vienādi jāpiemēro pārvadāšanas tarifs visiem pasažieriem, kravas bagāžas nosūtītājiem (saņēmējiem).

5. § Ja tarifs piemērots nepareizi vai kļūdaini noteikta bagāžas (kravas bagāžas) masa, vai konstatētas pārvadājuma maksu aprēķina kļūdas, pārmaksāto summu atdod atpakaļ tai personai, no kuras tā tika iekasēta, bet neiekasēto summu iekasē:

1) no pasažiera - tas līgumpārvadātājs, kas pieļāvis to, ka nenotiek iekasēšana, nepieprasot turpmākajam pārvadātājam iekasēt neiekasēto summu;

2) no kravas bagāžas nosūtītāja - līgumpārvadātājs;

3) no kravas bagāžas saņēmēja - secīgais pārvadātājs tikai par maksājumiem, kas radušies brauciena maršrutā un kravas bagāžas saņemšanas stacijā.

Pārmaksātās summas izmaksā tie pārvadātāji, kuri tās iekasējuši.

30. pants
Pārvadājuma maksu atdošana atpakaļ

1. § Pasažieris vai nosūtītājs var saņemt atpakaļ attiecīgās pārvadājuma maksas.

Pieprasījums atdot atpakaļ pārvadājuma maksu jāapstiprina ar attiecīgu viena pārvadājuma procesa dalībnieka atzīmi braukšanas dokumentos, bagāžas vai kravas bagāžas kvītī.

Šajā atzīmē ir jābūt norādītam atzīmes ieraksta datumam un laikam, pārdošanas punkta nosaukumam. Bez šādas atzīmes pārvadājuma maksas atpakaļ netiek atdotas.

Pasažierim vai nosūtītājam ir tiesības pieprasīt atzīmes izdarīšanu jebkādu pārvadājuma līguma nosacījumu izmaiņu gadījumā.

Ar maksājumu atdošanu saistītās pretenzijas pārvadātājs pieņem termiņā, ko nosaka šā Nolīguma 37. pants.

2. § Ja pārvadājuma līguma nosacījumu izmaiņas ir notikušas pārvadātāja vainas dēļ, atpakaļ tiek atdota pēc piemērojamā tarifa aprēķinātā:

1) individuālās biļetes un vietkartes vērtība, komisijas un citas nodevas, ja pasažieris ir atteicies uzsākt braucienu;

2) to grupas dalībnieku biļetes un grupas dalībnieku vietkartes vērtība, kuri ir atteikušies sākt braucienu, komisijas un citas nodevas, ja grupas braucienā ir devies nepilns grupas dalībnieku skaits;

3) biļetes (individuālās vai grupas) un vietkartes par neveikto attālumu vērtība, ja pasažieris kādā no starpstacijām ir atteicies no turpmākā brauciena;

4) starpība starp biļetes (individuālās vai grupas) un vietkartes vērtību par attālumu, kuru pasažieris ir nobraucis zemākas klases un kategorijas vagonā, nekā norādīts braukšanas dokumentos;

5) bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas vērtība par neveikto attālumu.

3. § Ja pārvadājuma līguma noteikumu izmaiņas ir notikušas pasažiera, nosūtītāja piespiedu iemeslu (slimība, nelaimes gadījums utt.) dēļ, saskaņā ar šā panta 2. § atpakaļ tiek atdota pēc piemērojamā tarifa aprēķinātā braukšanas un pārvadājuma dokumentu vērtība, izņemot komisijas nodevu. Pasažiera, nosūtītāja pienākums ir pierādīt minēto iemeslu piespiedu raksturu. Ja pasažieris, nosūtītājs nav pierādījis minēto iemeslu piespiedu raksturu, tad, atdodot atpakaļ pārvadājuma maksājumus, pārvadātājs piemēro šā panta 4. § noteikumus.

Individuālās vai grupas biļetes vērtību atdod atpakaļ, ņemot vērā pārrēķinu līdz pilnai izmantotās biļetes vērtībai, ja:

- biļete ir noformēta ar atlaidi saistībā ar pasažiera braucienu "turp un atpakaļ", bet nav vienā virzienā izmantota;

- ar grupas biļeti bez attaisnojoša iemesla faktiski braucis mazāks pieaugušo pasažieru skaits, nekā to pieprasa piemērojamā tarifa norma atlaides piemērošanai.

4. § Ja pārvadājuma līguma nosacījumu izmaiņas ir notikušas pasažiera vai nosūtītāja personisku iemeslu dēļ, tad atpakaļ atdod pēc piemērojamā tarifa aprēķināto:

a) biļetes (individuālās vai grupas) un vietkartes vērtību, ja pasažieris atsakās sākt braucienu un ir uzrādījis braukšanas dokumentus, lai tajos izdarītu atzīmi, ne vēlāk kā 6 stundas (grupas biļetēm - 5 diennaktis, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas pārvadātājiem - 1 diennakti) pirms vilciena atiešanas laika. Ja netiek ievēroti minētie termiņi, tad atpakaļ tiek atdots tikai biļetes (individuālās vai grupas) vērtība ar nosacījumu, ka atzīme ir izdarīta līdz biļetes derīguma termiņa beigām, bet vietkartes vērtība atpakaļ netiek atdota;

b) biļetes vērtību par neveikto attālumu, ja pasažieris atsakās turpināt braucienu kādā no maršruta stacijām un ne vēlāk kā 3 stundas pēc tā vilciena pienākšanas, ar kuru viņš braucis, uzrādījis savu biļeti attiecīgas atzīmes izdarīšanai;

c) bagāžas vai kravas bagāžas pārvadājuma maksu, ja nosūtītājs atsakās no pārvadājuma pirms bagāžas vai kravas bagāžas iekraušanas vagonā;

d) bagāžas pārvadājuma maksu par neveikto attālumu, ja par šo attālumu ir atdota attiecīgā biļetes vērtība.

5. § Braukšanas dokumentu nozaudēšanas gadījumā samaksātās summas atpakaļ netiek atdotas.

6. § Atdodot pasažierim atpakaļ braukšanas maksu vai maksu par bagāžas vai kravas bagāžas pārvadājumu, no pasažiera vai nosūtītāja var tikt ieturētas nodevas, kas saistītas ar šo atpakaļ atdošanu, izņemot gadījumus, kad pārvadājuma maksājumu atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šā panta 2. §.

7. § Samaksātās summas atpakaļ atdod nekavējoties gadījumos, kas norādīti šā panta 2. §, kā arī tad, ja brauciena vai bagāžas, kravas bagāžas pārvadājuma atteikums ir iesniegts šajā pantā noteiktajā termiņā.

Pārējos gadījumos atpakaļatdošana notiek pretenziju izskatīšanas kārtībā pēc pasažiera vai nosūtītāja rakstiska iesnieguma.

8. § Pārvadājuma maksājumus atpakaļ atdod tikai līgumpārvadātājs.

VI. NODAĻA
PĀRVADĀTĀJU ATBILDĪBA

31. pants
Pārvadātāju solidārā atbildība

1. § Līgumpārvadātājs ir atbildīgs pasažierim vai kravas bagāžas nosūtītājam par pārvadājuma līguma izpildi visā braukšanas maršrutā līdz pasažiera maršruta galastacijai, bagāžas vai kravas bagāžas saņemšanas stacijai.

2. § Katrs secīgais pārvadātājs slēdz pārvadājuma līgumu un uzņemas saistības, kas izriet no līgumpārvadātāja noslēgtā līguma ar pasažieri, nosūtītāju.

32. pants
Atbildība par pasažiera dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu

1. § Pārvadātājs atbild par pasažiera dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kas saistīts ar to, ka pasažieris, atrodoties vilcienā vai iekāpjot (izkāpjot) no tā, nelaimes gadījuma rezultātā iet bojā, tiek traumēts vai viņa fiziskajam vai psihiskajam stāvoklim tiek nodarīts kaitējums.

2. § Pārvadātājs tiek atbrīvots no atbildības, ja kaitējumu izraisa:

1) apstākļi, kurus pārvadājuma procesa dalībnieki nav varējuši novērst un kuru novēršana nav bijusi no tiem atkarīga;

2) kaitējums nodarīts pasažiera vainas dēļ;

3) trešo personu rīcība, no kuras pārvadājuma procesa dalībnieki, neraugoties uz visu piesardzības pasākumu veikšanu, nav varējuši izvairīties vai novērst tās sekas.

3. § Pasažierim nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas kārtību un apjomu nosaka saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kuras teritorijā nodarīts kaitējums.

33. pants
Atbildība bagāžas un kravas bagāžas piegādes termiņa nokavēšanas gadījumā

1. § Pārvadātājs atbild par bagāžas un kravas bagāžas piegādes termiņa, ko nosaka šā Nolīguma 21. un 27. pants, neievērošanu.

2. § Kravas bagāžas saņēmējs zaudē tiesības saņemt atlīdzinājumu par piegādes termiņa kavējumu, ja kravas bagāža, kas pienākusi ar kavējumu, nav aizvesta no stacijas vienas diennakts laikā pēc tam, kad pārvadātājs ir paziņojis par tās pienākšanu.

3. § Par katru kavējuma diennakti virs bagāžas un kravas bagāžas piegādes termiņa pārvadātājs kompensē nosūtītājam:

1) bagāžas nosūtītājam - 5 % no pārvadājuma maksas. Atlīdzinājuma summa nedrīkst pārsniegt 50 % no pārvadājuma maksas;

2) kravas bagāžas nosūtītājam - 1,5% no pārvadājuma maksas. Atlīdzinājuma summa nedrīkst pārsniegt 30% no pārvadājuma maksas.

Atlīdzinājums par bagāžas un kravas bagāžas piegādes termiņa nokavēšanu tiek maksāts tikai tad, ja nav ievērots kopējais piegādes termiņš.

4. § Ja tiek atlīdzināts pilnīgs bagāžas vai kravas bagāžas zudums, šā panta 3. § minētais atlīdzinājums netiek maksāts.

Bagāžas vai kravas bagāžas daļēja zuduma gadījumā atlīdzinājums par piegādes termiņa kavējumu, ja tāds bijis, jāmaksā par nenozaudēto bagāžas vai kravas bagāžas daļu.

Bagāžas vai kravas bagāžas bojājuma gadījumā atlīdzinājums par piegādes termiņa kavējumu, ja tāds bijis, tiek pieskaitīts šā Nolīguma 34. pantā noteiktā atlīdzinājuma summai.

5. § Šā panta 3. § noteiktā kopējā atlīdzinājuma summa nevar būt lielāka par kopējo atlīdzinājuma summu, kāda būtu jāmaksā bagāžas vai kravas bagāžas pilnīga zuduma gadījumā.

34. pants
Atbildība bagāžas un kravas bagāžas
pilnīga vai daļēja zuduma un tās bojājuma gadījumā

1. § Pārvadātājs ir atbildīgs bagāžas vai kravas bagāžas pilnīga vai daļēja zuduma un tās bojājuma gadījumā.

2. § Pārvadātāju atbrīvo no atbildības bagāžas vai kravas bagāžas pilnīga vai daļēja zuduma un tās bojājuma gadījumā, ja to izraisa:

1) apstākļi, kurus pārvadājuma procesa dalībnieki nav varējuši novērst un kuru novēršana nav bijusi no tiem atkarīga;

2) sevišķas dabiskas bagāžas vai kravas bagāžas īpašības, kas izraisa tās salaušanu, rūsēšanu, iekšējos bojājumus vai citas līdzīgas sekas;

3) tādi taras vai iepakojuma trūkumi, kurus nav bijis iespējams konstatēt pēc ārējā izskata bagāžas vai kravas bagāžas pieņemšanas pārvadājumam brīdī;

4) tas, ka kravas bagāžas nosūtītājs pārvadājumam ir nodevis aizliegtos priekšmetus, piemērojot tiem nepareizus, neprecīzus vai nepilnus nosaukumus.

3. § Pārvadātāja pienākums ir pierādīt, ka bagāžas vai kravas bagāžas zudumu vai bojājumu ir izraisījuši šā panta 2. § 1) un 2) punktā minētie apstākļi.

4. § Ja lietas apstākļi norāda uz to, ka bagāžas vai kravas bagāžas zudumu vai bojājumu varēja izraisīt šā panta 2. § 3) un 4) punktā minētie apstākļi, tad uzskata, ka kaitējums ir nodarīts šo apstākļu dēļ, kamēr kravas bagāžas nosūtītājs vai saņēmējs nepierāda pretējo.

5. § Attiecībā uz kravas bagāžu, kas pēc savām dabīgajām īpašībām pārvadājuma laikā pakļauta masas zudumam, pārvadātājs neatkarīgi no kravas bagāžas veiktā attāluma ir atbildīgs tikai par to masas zuduma daļu, kas pārsniedz zemāk norādītās normas:

1) 2 % masas- kravas bagāžai, kas nodota pārvadāšanai šķidrā, jēlā vai mitrā stāvoklī;

2) 1 % masas - pārejai sausai kravas bagāžai, kas pārvadājuma laikā pakļauta masas zudumam.

Minētais atbildības ierobežojums nav spēkā, ja nosūtītājs vai saņēmējs pierāda, ka masas zudums nav kravas bagāžas dabīgo īpašību sekas.

Ja vairākas kravas bagāžas vietas tiek pārvadātas ar vienu kvīti, masas zuduma pieļaujamā norma tiek aprēķināta atsevišķi katrai vietai, ja, pieņemot kravas bagāžu pārvadāšanai, katras vietas masa kvītī ir norādīta atsevišķi.

Ja kravas bagāža nozaudēta pilnībā vai nozaudētas atsevišķas vietas, aprēķinot atlīdzinājumu, nekāda atlīdzinājuma atskaitīšana par zaudēto vietu dabīgā masas zudumu nenotiek.

6. § Bagāžas, kas nodota pārvadāšanai bez vērtības pieteikšanas, pilnīga vai daļēja zuduma gadījumā pārvadātājs izmaksā nosūtītājam tās faktisko vērtību, kas nepārsniedz 2 Šveices frankus par katru trūkstošo bruto masas kilogramu.

7. § Ja nozaudēta bagāža ar pieteikto vērtību vai kravas bagāža, pārvadātājs kā atlīdzinājumu izmaksā pieteiktās vērtības summas daļu par katru trūkstošās masas kilogramu.

8. § Ja ir bojāta bagāža bez pieteiktās vērtības, tad pārvadātājam ir jāatlīdzina tāda summa, par kādu ir samazinājusies bagāžas vērtība, neatlīdzinot citus zaudējumus.

9. § Ja ir bojāta bagāža ar pieteikto vērtību vai kravas bagāža, tad pārvadātājam ir jāatlīdzina summa, kas sastāda pieteiktās vērtības daļu un atbilst bagāžas vai kravas bagāžas vērtības samazinājuma bojājuma rezultātā procentam.

10. § Šā panta 8. un 9. § paredzētais atlīdzinājuma izmērs nedrīkst pārsniegt:

1) atlīdzinājuma apmēru bagāžas vai kravas bagāžas pilnīga zuduma gadījumā, ja bojājumu rezultātā visa bagāža vai kravas bagāža ir zaudējusi savu vērtību;

2) atlīdzinājuma apmēru par tās bagāžas vai kravas bagāžas daļu, kas zaudējusi savu vērtību, ja bojājumu rezultātā savu vērtību ir zaudējusi tikai bagāžas vai kravas bagāžas daļa.

VII. NODAĻA
PASAŽIERU, BAGĀŽAS UN KRAVAS BAGĀŽAS NOSŪTĪTĀJU UN SAŅĒMĒJU ATBILDĪBA

35. pants

Pasažiera, nosūtītāja, kas brauciena un kravas, kravas bagāžas pārvadājuma starptautiskajā dzelzceļu satiksmē laikā ir nodarījis mantiski izvērtējamu kaitējumu pārvadātājam, vagonu operatoram un (vai) trešajām personām, pienākums ir atlīdzināt pārvadātājam, vagonu operatoram un (vai) trešajām personām nodarītos zaudējumus.

VIII. NODAĻA
PRETENZIJAS

36. pants
Pretenzijas

1. § Tiesības iesniegt uz pārvadājuma līgumu balstītās pretenzijas ir pasažierim, kravas bagāžas nosūtītājam vai saņēmējam.

Pretenzijas par summu, kas ir mazāka par 1,5 Šveices frankiem uz vienu braukšanas dokumentu vai uz vienu bagāžas vai kravas bagāžas sūtījumu, nevar tikt iesniegtas.

2. § Pretenzijas attiecībā uz bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumu rakstveidā jāiesniedz līgumpārvadātājam vai secīgajam pārvadātājam.

Pasažieru pretenzijas, kas pamatotas ar braukšanas dokumentiem, jāpiesaka līgumpārvadātājam.

3. § Pretenzijas par summu, kas samaksātas saskaņā ar pārvadājuma līgumu, atpakaļatdošanu var iesniegt tikai tā persona, kas veikusi šo maksājumu, vai tās pilnvarotā persona.

4. § Tiesības noteiktā kārtībā iesniegt pretenziju pasažiera, kravas bagāžas nosūtītāja vai saņēmēja vārdā ir jāapliecina ar šo personu pilnvarojumu.

5. § Pretenzijas izskata organizācijas, kas minētas 2. pielikumā.

6. § Pretenzijas pieņem:

1) ja prasība ir par pasažiera dzīvībai vai veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu ar nosacījumu, ka tiek uzrādīts braukšanas dokuments un akts par nelaimes gadījumu;

2) ja prasība ir par braukšanas maksas vai vietkartes vērtības atlīdzinājumu ar nosacījumu, ka tiek uzrādīts braukšanas dokuments;

3) ja prasība ir par bagāžas vai kravas bagāžas pārvadājuma maksas atlīdzinājumu ar nosacījumu, ka tiek uzrādīta bagāžas vai kravas bagāžas kvīts;

4) par pilnīgu vai daļēju bagāžas, vai kravas bagāžas zudumu vai bojājumu ar nosacījumu, ka tiek uzrādīta bagāžas vai kravas bagāžas kvīts un komercakts;

5) par bagāžas vai kravas bagāžas piegādes termiņa kavējumu ar nosacījumu, ka tiek uzrādīta bagāžas vai kravas bagāžas kvīts;

6) ja nepareizi tika piemērots tarifs, kļūdaini noteikta masa, atklātas kļūdas pārvadājuma maksu aprēķinos, kas ir izraisījušas pārmaksu, ar nosacījumu, ka tiek uzrādīts braukšanas dokuments.

7. § Pārvadātājam 180 dienu laikā no pretenzijas pieteikšanas dienas, ko apstiprina pasta zīmogs vai paraksts par pretenzijas saņemšanu, jāizskata šī pretenzija, jāatbild pretenzijas iesniedzējam un tās pilnīgas vai daļējas atzīšanas gadījumā jāizmaksā summa, kas pienākas pretenzijas iesniedzējam.

8. § Pārvadātājam, paziņojot pretenzijas iesniedzējam par viņa pretenzijas daļēju vai pilnīgu noraidījumu, jānorāda pretenzijas noraidījuma pamatojums un vienlaicīgi jāatdod atpakaļ pretenzijas iesniegumam pievienotie dokumenti.

37. pants
Pretenziju attiecībā uz pārvadājuma līgumu noilgums

1. § Pārvadātājs pretenzijas pieņem deviņu mēnešu laikā, izņemot pretenzijas par bagāžas vai kravas bagāžas piegādes kavējumu, kurām noteikts 30 dienu noilgums.

Pretenzijām, kuras pieņem pasažiera dzīvībai vai veselībai nodarītā kaitējuma gadījumā, nav noilguma.

2. § Šā panta 1. § noteiktie termiņi tiek skaitīti:

1) pretenzijām attiecībā uz pārvadājuma maksu, pārmaksu atpakaļatdošanu - no braukšanas dokumentu, bagāžas vai kravas bagāžas kvīts izsniegšanas dienas;

2) pretenzijām attiecībā uz atlīdzinājumu par bagāžas vai kravas bagāžas bojājumu vai daļēju zudumu, kā arī piegādes kavējumu - no bagāžas vai kravas bagāžas izsniegšanas dienas;

3) pretenzijām attiecībā uz atlīdzinājumu par bagāžas pilnīgu zudumu - pēc 10 dienām, bet pretenzijām attiecībā uz kravas bagāžas pilnīgu zudumu - pēc 20 dienām, kad beidzas saskaņā ar 21. un 27. pantu noteiktais piegādes termiņš;

4) pretenzijām attiecībā uz to summu izmaksāšanu, kas atlikušas pēc bagāžas vai kravas bagāžas realizācijas, - no realizācijas dienas;

Noilguma sākuma datums termiņā nekad netiek iekļauts.

IX. NODAĻA
NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

38. pants
Nolīguma dienesta instrukcija

Pārvadātāji piemēro Nolīguma par pasažieru starptautisko satiksmi Dienesta instrukciju (Nolīguma Dienesta instrukcija). Dienesta instrukcija neregulē tiesiskās attiecības starp pasažieriem, kravas bagāžas nosūtītājiem un saņēmējiem, no vienas puses, un pārvadātājiem, no otras puses.

39. pants
Muitas un citi noteikumi

Pasažierim, bagāžas vai kravas bagāžas nosūtītājam un saņēmējam jāievēro pasu un administratīvās (tostarp arī vīzu), muitas un citas prasības, kas noteiktas attiecībā uz braucieniem starptautiskajā dzelzceļa satiksmē gan attiecībā uz sevi, gan arī uz savu rokas bagāžu, bagāžu un kravas bagāžu. Pārvadātājam nav tiesību kontrolēt šo prasību izpildi, izņemot tos noteikumus, kas izriet no starptautiskajiem nolīgumiem dzelzceļa transporta jomā, un tas neatbild par to, ja pasažieri, bagāžas vai kravas bagāžas nosūtītāji un saņēmēji neievēro šos noteikumus.

40. pants
Nacionālo normatīvo aktu piemērošana

Ja šajā Nolīgumā, Dienesta instrukcijās nav nepieciešamo noteikumu, piemēro nacionālo normatīvo aktu normas.

41. pants
Nolīguma, Nolīguma Dienesta instrukcijas publicēšana, grozīšana un papildināšana

1. § Nolīgums, Nolīguma Dienesta instrukcija, kā arī to grozījumi un papildinājumi tiek publicēti saskaņā ar spēkā esošo šā Nolīguma Pušu normatīvajiem aktiem. Publicējot šo Nolīgumu un Dienesta instrukciju, kā arī to grozījumus un papildinājumus, jānorāda spēkā stāšanās datums. Grozījumi un papildinājumi jāpublicē ne vēlāk kā 15 dienas pirms to stāšanās spēkā.

2. § Nolīgumu un Nolīguma Dienesta instrukciju var grozīt vai papildināt, ja par to ar Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) Komitejas starpniecību vai pārrunu ceļā attiecīgajā OSŽD Komisijā ir panākta rakstiska visu šī Nolīguma Pušu savstarpējā vienošanās ar tam sekojošu lēmuma projekta apstiprināšanu Komitejā.

Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas grozījumi iespējami, ja ievēroti šādi nosacījumi:

1) priekšlikumi grozījumiem tiek izskatīti, ja tos pieprasa ne mazāk kā 1/3 šā Nolīguma Pušu;

2) attiecīgās Komisijas izstrādātos grozījumus apstiprina OSŽD Komiteja, pēc tam nododot tos zināšanai Ministru apspriedes sesijai;

3) pieņemtie grozījumi un papildinājumi stājas spēkā saskaņā ar šā panta 4. §, ja divu mēnešu laikā pēc to nosūtīšanas visām šā Nolīguma Pusēm nav saņemti iebildumi.

3. § Pušu priekšlikumi Nolīguma, Nolīguma Dienesta instrukcijas grozījumiem un papildinājumiem jānodod OSŽD Komitejai un vienlaicīgi visām šā Nolīguma Pusēm ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms attiecīgo OSŽD Komisiju sēžu sasaukšanas.

OSŽD Komitejas priekšlikumi, kas tiek nodoti izskatīšanai Komisijās, jānosūta šā Nolīguma Pusēm ne vēlāk kā divus mēnešus pirms attiecīgo OSŽD Komisiju sēžu sasaukšanas.

4. § Grozījumu un papildinājumu spēkā stāšanās datumu nosaka OSŽD Komiteja.

5. § Paziņojums par Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas grozījumiem un papildinājumiem OSŽD Komitejai jānosūta ar tādu aprēķinu, lai visi Nolīguma dalībnieki to saņemtu ne vēlāk kā 45 dienas pirms grozījumu un papildinājumu stāšanās spēkā.

6. § Lēmumu par Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas atkārtotu publicēšanu pieņem attiecīgā OSŽD Komisija.

42. pants
OSŽD Komisiju sēdes

Lai risinātu jautājumus, kas izriet no šā Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas, kā arī lai izdarītu to grozījumus un papildinājumus, saskaņotu pasažieru vagonu parka kursēšanas maršrutus un sarakstus, tiek sasauktas attiecīgo OSŽD Komisiju sēdes. Šo Komisiju sēžu vietu, laiku un norises termiņus nosaka OSŽD Komiteja.

Kārtību, kādā attiecīgo Komisiju sēdēm tiek gatavoti izskatāmie jautājumi un notiek tajās pieņemto lēmumu un rekomendāciju stāšanās spēkā, nosaka OSŽD Komitejas Reglaments.

43. pants
Lietvedība

Lietvedību un kontroli pār šā Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas izpildi nodrošina OSŽD Komiteja, kas darbojas, pamatojoties uz Dzelzceļa sadarbības organizācijas Nolikumu, Ministru apspriedes sesijas Procedūras noteikumiem un OSŽD Komitejas Reglamentu.

44. pants
Nolīguma Puses

Kārtība, kādā notiek jaunu Nolīguma Pušu pievienošanās, kā arī atteikšanās no dalības šajā Nolīgumā, noteikta OSŽD Nolikumā un OSŽD Komitejas Reglamentā.

45. pants
Nolīguma valodas

Šis Nolīgums sastādīts ķīniešu un krievu valodā. Tekstiem šajās valodās ir vienāds spēks. Tekstu dažādas interpretācijas gadījumā precizēšana notiek, pamatojoties uz tekstu krievu valodā.

46. pants
Nolīguma darbība

Šis Nolīgums, kas stājies spēkā 1951. gada 1. novembrī, ar grozījumiem un papildinājumiem, kas pieņemti konferencē Maskavā 1953. gada 31. jūlijā, konferencē Berlīnē 1955. gada 30. jūlijā, ekspertu sanāksmē Erfurtē 1956. gada 5. jūlijā, konferencē Pekinā 1957. gada 25. maijā, kā arī ar grozījumiem un papildinājumiem, ko OSŽD Komiteja apstiprinājusi 1959. gada 14. janvārī, 1961. gada 21. oktobrī, 1963. gada 31. janvārī, 1964. gada 30. janvārī, 1965. gada 4. novembrī, 1966. gada 21. decembrī, 1970. gada 17. decembrī, 1972. gada 14. decembrī, 1974. gada 23. oktobrī, 1975. gada 8. septembrī, 1976. gada 22. septembrī, 1977. gada 17. jūnijā, 1978. gada 26. oktobrī, 1979. gada 20. decembrī, 1980. gada 23. oktobrī, 1981. gada 29. jūnijā, 1982. gada 28. maijā, 1983. gada 1. septembrī, 1984. gada 10. septembrī, 1985. gada 19. septembrī, 1986. gada 8. septembrī, 1988. gada 1. oktobrī, 1990. gada 1. jūlijā, 1991. gada 1. jūlijā, 1992. gada 30. septembrī, 1993. gada 29. decembrī, 1995. gada 1. janvārī, 1995. gada 14. decembrī, 1996. gada 12. novembrī, 1997. gada 6. novembrī, 1998. gada 6. novembrī, 1999. gada 15. decembrī, 2000. gada 2. novembrī, 2001. gada 5. oktobrī, 2002. gada 11. oktobrī, 2003. gada 10. oktobrī, 2004. gada 8. oktobrī, 2005. gada 17. novembrī, 2006. gada 17. novembrī, 2007. gada 23. novembrī, 2008. gada 2. oktobrī, 2009. gada 27. novembrī, 2011. gada 14. decembrī, 2012. gada 12. decembrī, 2013. gada 18. novembrī un stājas spēkā 2014. gada 1. maijā.

Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.

1. pielikums
PRIEKŠMETU SARAKSTS, UZ KURIEM ATTIECAS PASTA RESORA MONOPOLS

Pasta resora monopols attiecas uz šādiem priekšmetiem:

Albānijas Republikā

………………………………………………………………………….

Baltkrievijas Republikā

visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Vjetnamas Sociālistiskajā Republikā - vēstules avīzes, pasta atklātnes;

Gruzijā - visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Kazahstānas Republikā - vēstules, pasta atklātnes, bandroles (parastās, ierakstītās, vērtīgās), naudas pārvedumi, pasta pakas;

Ķīnas Tautas Republikā - vēstules un līdzīgi priekšmeti;

Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā - vēstules;

Kirgīzijas Republikā - rakstiskā korespondence, periodiskie izdevumi un pasta pakas;

Latvijas Republikā - visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Lietuvas Republikā - visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Moldovas Republikā - visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Mongolijā - pasta atklātnes, vēstules un dienesta vēstules, kā arī pasta pakas, bandroles un pakas, avīzes un žurnāli;

Polijas Republikā - pasta atklātnes un vēstules;

Krievijas Federācijā - visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Slovākijas Republikā - neatkarīgi no to satura atklātas vai aizzīmogotas, noteiktam saņēmējam adresētas vēstules;

Turkmenistānā - visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Ukrainā - visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Čehijas Republikā - neatkarīgi no to satura atklātas vai aizzīmogotas, noteiktam saņēmējam adresētas vēstules;

Igaunijas Republikā - visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas.

 

Изменения и дополнения в СМПС, которые вступают в силу 01.05.2015.

п/п

Статьи

Параграфы, пункты

Содержание предложения

1

2

3

4

1.

Преамбула   Дополнить словами:

«Исламской Республики Афганистан»

2.

Раздел I

Статья 2

  Разместить понятия в алфавитном порядке.

Изложить понятия в следующей редакции:

«агент - юридическое лицо, которое от имени перевозчика осуществляет отдельные его функции на основании заключенного между ними договора;

багаж - вещи (предметы) пассажира, принимаемые перевозчиком для перевозки в багажном вагоне пассажирского поезда;

перевозчик - договорной перевозчик и все последующие перевозчики, участвующие в перевозке пассажира, багажа и товаробагажа;

товаробагаж - предметы, принимаемые перевозчиком от физического или юридического лица в установленном порядке для перевозки в багажном вагоне пассажирского поезда;

управляющий инфраструктурой - лицо, оказывающее перевозчикам услуги по использованию инфраструктуры;

участники перевозочного процесса - перевозчики, фактические перевозчики, операторы вагонов, управляющие инфраструктурой и агенты;».

Дополнить новыми понятиями:

«лица с ограниченной подвижностью - лица с постоянными или временными физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами не могут в полной мере и эффективно пользоваться транспортными услугами наравне с другими пассажирами, или лица, подвижность которых ограничена в связи с возрастом;

перевозочный документ - документ (багажная, товаробагажная квитанция), подтверждающий заключение договора перевозки багажа или товаробагажа».

3.

Раздел II

Статья 5

  Изложить в следующей редакции:

«§ 1. Проезд пассажира в поезде осуществляется на основании договора перевозки, который подтверждается проездным документом или электронным проездным документом.

§ 2. Проездной документ состоит из билета, а также плацкарты и/или доплатной квитанции в указанных далее случаях.

Билет может быть оформлен как на весь путь следования, так и на отдельные его участки. Плацкарта оформляется для проезда в спальных вагонах, в вагонах с местами для лежания, а также в вагонах с местами для сидения, в которых предусмотрено обязательное резервирование мест. Изменение условий договора перевозки подтверждается доплатной квитанцией.

Билет и плацкарта могут быть оформлены на одном бланке проездного документа.

§ 3. Пассажир обязан до начала поездки приобрести необходимые проездные документы, указанные в настоящей статье, и проверить правильность содержащихся в них данных.

§ 4. Пассажир может приобрести плацкарту в поезде, если по маршруту следования поезда (беспересадочного вагона) не осуществляется резервирование мест автоматизированным способом.

§ 5. Проездные документы оформляются на языке государства отправления и/или на одном из языков - китайском, немецком, русском.

§ 6. Перевозчики, учитывая технические возможности и на основании заключенных между ними договоров, могут предоставлять пассажирам услугу приобретения проездных документов, в том числе электронных, с оплатой через Интернет:

- с последующим оформлением проездного документа на соответствующем бланке установленной формы, или

- с электронной регистрацией (если применяется) при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, данные которого указываются в электронном проездном документе.

После оплаты и получения номера заказа в системе продажи проездных документов или идентификационного номера электронного проездного документа договор перевозки между пассажиром и договорным перевозчиком считается заключенным.

При посадке пассажира в поезд по электронным проездным документам представителем перевозчика производится сверка данных документа, удостоверяющего личность пассажира, с информацией, имеющейся у перевозчика, и при несоответствии данных пассажир к посадке не допускается.

§ 7. Порядок и правила приобретения проездных документов с оплатой через Интернет регламентируется национальным законодательством.

Особенности применения электронных проездных документов и электронной регистрации согласовываются перевозчиками, участвующими в перевозке.

Перевозчики, реализующие электронные проездные документы, размещают условия оформления и проезда в информационных системах сети Интернет.

§ 8. Утерянные и поврежденные проездные документы восстановлению не подлежат».

4.

Раздел II

Статья 6

§ 3

2 абзац

Изложить в следующей редакции:

«Групповой поездкой считается поездка пассажиров, оплативших проезд не менее 6 взрослых пассажиров, и следующих по одному маршруту в одном поезде, в том числе в вагонах различного типа и на местах различной категории».

5.

Раздел II

Статья 8

  Изложить в следующей редакции:

«Статья 8

Условия годности (действия) проездных документов

§ 1. Срок годности (действия) билетов - 2 месяца.

Течение срока годности (действия) билетов начинается:

- при отсутствии плацкарты или игольчатого компостера (штампа) - в день, названный пассажиром и указанный на билете договорным перевозчиком (пунктом продажи). Период между днем оформления билета и днем начала срока его годности (действия) не может превышать срок предварительной продажи проездных документов, установленный перевозчиком;

- при наличии в купонной книжке плацкарты или игольчатого компостера (штампа) на билете - в день отправления пассажира.

§ 2. Срок годности (действия) проездного документа продлевается в следующих случаях:

1) на время задержки перевозки, если указанная задержка произошла по вине участников перевозочного процесса;

2) при непредоставлении пассажиру места в поезде - на все время до отправления следующего поезда, в котором пассажиру будет предоставлено место;

3) при прерывании поездки, в соответствии со статьей 11 настоящего Соглашения.

§ 3. Если по вынужденной причине пассажир не имеет возможности закончить поездку в установленный срок годности (действия) билета, то ему предоставляется право до истечения срока годности (действия) и при условии представления соответствующих документов, обратиться к перевозчику с просьбой о продлении срока годности (действия) билета.

Срок годности (действия) билета может быть продлен не более двух раз, причем срок каждого продления не должен превышать двух месяцев.

Перевозчик, к которому обратился пассажир с просьбой о продлении срока годности (действия) билета, признав причины, вызывающие необходимость продления, уважительными, обязан продлить срок годности (действия) билета.

§ 4. Проездной документ считается недействительным для проезда, если информация, содержащаяся на нем в соответствии с § 2 статьи 6 и § 1 статьи 7, не читается или имеются исправления и отметки, не предусмотренные настоящим Соглашением.

§ 5. Проездные документы (билет и плацкарта, оформленные на одном бланке), которые содержат сведения о дате и времени отправления и прибытия пассажира, действительны на время следования поезда или вагона, в котором следует пассажир до пункта назначения».

6.

Раздел II   Дополнить новой статьей 11 следующего содержания:

«С т а т ь я 11

Перевозка лиц с ограниченной подвижностью

§ 1. По обращению лиц с ограниченной подвижностью перевозчик предоставляет информацию о предлагаемых им услугах, возможностях совершения поездки и доступа к железнодорожному вокзалу, пассажирской платформе и подвижному составу.

§ 2. Перевозчик или уполномоченные им лица, при наличии возможности, обеспечивают лицам с ограниченной подвижностью доступ к железнодорожному вокзалу, пассажирской платформе и подвижному составу. Данные услуги оказываются без взимания дополнительной платы.

§ 3. Перевозчик предоставляет услуги по резервированию и продаже проездных документов для лиц с ограниченной подвижностью на недискриминационных условиях.

§ 4. Лица с ограниченной подвижностью, нуждающиеся в помощи по доступу к железнодорожному вокзалу, пассажирской платформе и подвижному составу, информируют перевозчика о своем намерении совершить поездку в срок не менее чем за
48 часов до начала поездки. При несоблюдении данного условия перевозчик принимает все возможные меры по организации перевозки пассажира с ограниченной подвижностью.

§ 5. Перевозчик или уполномоченные им лица определяют способы, с помощью которых лица с ограниченной подвижностью могут сообщить о своем прибытии на станцию отправления и запросить о требуемой помощи.

§ 6. Помощь предоставляется с условием, что лицо с ограниченной подвижностью прибывает в назначенное перевозчиком или уполномоченными им лицами, предоставляющим помощь, место и время.

§ 7. Лица с ограниченной подвижностью имеют право бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади необходимое для их передвижения оборудование».

Изменить соответственно нумерацию
статей 11-46.

7.

Раздел II

Статья 12

§ 1

Изложить в следующей редакции:

«§ 1. Пассажир обязан по требованию проводника или представителей соответствующих контролирующих органов предъявить проездные документы, а при проезде пассажира по льготным проездным документам, также документы, подтверждающие право на льготу.

В спальных вагонах и в вагонах с местами для лежания международного сообщения все проездные документы пассажира в начале поездки сдаются проводнику и хранятся у него во время поездки пассажира.

В пути следования контролирующие лица перевозчика осуществляют проверку проездных документов с наименьшим беспокойством для пассажира».

8.

Раздел II

Статья 13

  Изложить в следующей редакции:

«§ 1. Пассажир имеет право провозить при себе ручную кладь, если это не противоречит указаниям § 1 статьи 14 настоящего Соглашения.

Для размещения своей ручной клади пассажир использует предназначенные для этого в вагоне места.

§ 2. Общая масса ручной клади, перевозимой бесплатно, не должна превышать 36 кг на каждый оформленный билет для взрослого пассажира и 15 кг на ребенка до двенадцати лет.

§ 3. Сверх установленной нормы ручной клади, перевозимой бесплатно, допускается перевозка детской коляски, если ребенок, для которого предназначена коляска, следует в поезде.

Излишнюю ручную кладь пассажир должен сдать в багаж.

§ 4. Перевозка животных пассажирами при себе в вагонах международного сообщения запрещается кроме комнатных животных (собак, кошек, птиц).

Перевозка комнатных животных допускается только в отдельных купе вагона 2-го класса не более двух животных в одном купе. При этом пассажир обязан оплатить стоимость билетов и плацкарт по числу мест в купе.

При отсутствии у перевозчика возможности предоставить отдельное купе для перевозки комнатных животных такая перевозка не допускается.

Собак-поводырей можно перевозить без намордника и на коротком поводке без выкупа всех мест в купе.

§ 5. Перевозка дипломатической почты и багажа в отдельных купе, занимаемых дипломатическими курьерами, допускается в количестве до 200 кг. В этом случае должна быть оплачена стоимость билетов и плацкарт по числу мест в купе. При этом перевозка дипломатической почты сверх нормы ручной клади, перевозимой бесплатно, оплачивается по ставкам применяемых тарифов за перевозку багажа и оформляется как багаж на руках.

§ 6. Пассажир сам должен заботиться о целости и сохранности ручной клади, а также о находящихся при нем животных.

Пассажир несет полную ответственность за нарушение перевозимыми им при себе животными санитарно-гигиенических требований и обязан обеспечить соответствующую уборку в вагоне».

9.

Раздел II   Дополнить новой статьей 18 следующего содержания:

«С т а т ь я 18

Подтверждение невыполнения или изменения условий договора перевозки

§ 1. Во всех случаях невыполнения или изменения одной из сторон условий договора перевозки, пассажир, отправитель или получатель предъявляет проездной документ, багажную или товаробагажную квитанцию перевозчику или уполномоченному им лицу для нанесения соответствующей отметки либо выдачи соответствующего подтверждения к электронному проездному документу.

§ 2. Перевозчик или уполномоченное им лицо должен нанести соответствующую отметку на проездной документ, багажную или товаробагажную квитанцию либо выдать соответствующее подтверждение.

§ 3. Отметка должна содержать сведения о месте, дате и времени ее нанесения и быть заверена перевозчиком или уполномоченным им лицом».

Изменить соответственно нумерацию
статей 17-46.

10.

Раздел III

Статья 18

  Изложить в следующей редакции:

«С т а т ь я 20

Условия приема багажа к перевозке

§ 1. Багаж принимается к перевозке на станциях, открытых для багажных операций в международном сообщении.

§ 2. Багаж принимается к перевозке при условии предъявления проездного документа от и до станций, перечисленных в применяемых тарифах, если эти станции расположены по пути следования пассажира, указанному в проездном документе.

§ 3. Багаж сдается к перевозке заблаговременно.

Принятый к перевозке багаж должен быть отправлен тем же поездом, в котором следует пассажир. Если это невозможно, то багаж должен быть отправлен ближайшим поездом, в котором производится перевозка багажа.

§ 4. При приеме багажа к перевозке пассажиру выдается багажная квитанция, которая содержит следующие основные данные:

1) наименования станций отправления и назначения;

2) номер поезда и дату отправления;

3) путь следования.

При получении багажной квитанции пассажир должен проверить правильность содержащихся в ней данных.

Днем приема багажа к перевозке считается дата наложения календарного штемпеля станции отправления на багажную квитанцию.

§ 5. Бланки багажной квитанции печатаются на двух языках: государства отправления и на одном из языков - китайском, немецком или русском.

Заполняется багажная квитанция на языке государства отправления.

§ 6. Перевозка гробов с покойниками и урн с пеплом совершается по согласованию между перевозчиками в багажных вагонах».

11.

Раздел III

Статья 20

  Дополнить новыми параграфами 5, 6 и 7 следующего содержания:

§ 5. Перевозчик во время приема багажа имеет право проверить, соответствует ли размер объявленной ценности его стоимости. В этом случае отправитель должен представить документы, подтверждающие стоимость багажа.

§ 6. На основании предоставленных документов размер объявленной ценности устанавливается по согласованию между перевозчиком и отправителем.

§ 7. Если между перевозчиком и отправителем согласие не достигнуто, то багаж принимается к перевозке без объявления ценности».

12.

Раздел IV

Статья 24

Название статьи, § 1 и § 2

Изложить в следующей редакции:

«С т а т ь я 26

Условия приема товаробагажа к перевозке

§ 1. Товаробагаж принимается к перевозке без предъявления проездного документа.

§ 2. При желании сдать к отправке товаробагажом допущенные к такой перевозке предметы, владелец их должен подать представителю перевозчика письменное заявление, в котором должно быть указано:

1) наименование станций отправления и назначения;

2) наименование отправителя и получателя и их адреса;

3) направление перевозки (через какие пограничные станции должен следовать товаробагаж);

4) наименование товаробагажа, количество мест, масса отдельных мест и род упаковки;

5) номер и дата выдачи разрешения на вывоз товаробагажа за границу и указание, в какую пограничную таможню и когда оно выслано. Если разрешение на вывоз находится у отправителя, он должен приложить его к заявлению;

6) сумма объявленной ценности.

Перевозчик подтверждает перевозку и указывает на заявлении время приема товаробагажа от отправителя.

Товаробагаж принимается к перевозке весом отдельных мест не менее 5 кг и не свыше 75 кг между станциями, открытыми для багажных операций.

Прием к перевозке товаробагажом неделимых предметов весом от 75 до 165 кг производится между станциями, открытыми для товаробагажных операций».

13.

Раздел IV

Статья 25

§ 1

Изложить в следующей редакции:

«§ 1. Товаробагаж должен предъявляться к перевозке в прочной исправной упаковке, обеспечивающей его сохранность на всём пути следования до выдачи получателю и предохраняющей от повреждений подвижной состав и багаж или товаробагаж других отправителей, а также обеспечивающей безопасность работы служебного персонала».

14.

Раздел IV

Статья 27

§ 1

Пункт 2

Изложить в следующей редакции:

«2) на перевозку на каждые начатые 300 тарифных километров - 1 сутки.

Течение срока доставки начинается с 0 часов суток, следующих за днем, когда товаробагаж был принят к перевозке (дата проставления календарного штемпеля станции отправления на товаробагажную квитанцию)».

15.

Раздел V

Статья 30

§ 1

Изложить в следующей редакции:

«§ 1. Пассажир или отправитель может получить обратно соответствующие провозные платежи.

Требование на возврат платежей должно быть подтверждено одним из участников перевозочного процесса.

Претензии по возврату платежей принимаются перевозчиком в сроки, установленные статьей 38 настоящего Соглашения».

16.

Раздел VI

Статья 33

 

Изложить в следующей редакции:

«§ 1. Перевозчик несет ответственность перед пассажиром, отправителем или получателем за несоблюдение сроков доставки багажа и товаробагажа, установленных статьями 22 и 28 настоящего Соглашения.

§ 2. За каждые сутки просрочки сверх срока доставки багажа и товаробагажа перевозчик возмещает отправителю:

1) багажа - 5% провозной платы. Сумма возмещения не должна превышать 50% провозной платы;

2) товаробагажа - 1,5% провозной платы. Сумма возмещения не должна превышать 30% провозной платы.

Возмещение за просрочку срока доставки багажа и товаробагажа уплачивается только в том случае, если не был соблюден общий срок доставки.

§ 3. В случае выплаты возмещения за полную утрату багажа или товаробагажа возмещение, предусмотренное в § 2 настоящей статьи, не выплачивается.

При частичной утрате багажа или товаробагажа возмещение за просрочку в доставке, если она имела место, подлежит уплате за неутраченную часть багажа или товаробагажа.

При повреждении багажа или товаробагажа возмещение за просрочку в доставке, если она имела место, прибавляется к сумме возмещения, предусмотренного в
статье 35 настоящего Соглашения.

§ 4. Общая сумма возмещения, предусмотренного в § 2 настоящей статьи, не может быть больше общей суммы возмещения, которая подлежала бы уплате при полной утрате багажа и/или товаробагажа.

§ 5. Перевозчик освобождается от ответственности за невыполнение срока доставки багажа и/или товаробагажа вследствие:

1. Заносов, наводнений, обвалов и других стихийных явлений - в пределах до 15 дней.

2. При наличии других, не зависящих от перевозчика обстоятельств, вызвавших приостановку или замедление движения».

17.

Раздел VII

Название

  Изложить в следующей редакции:

«Ответственность пассажира и отправителя»

18.

Раздел VII

Статья 35

  Изложить в следующей редакции:

«§ 1. Пассажир или отправитель несет ответственность за вред, причиненный перевозчику при проезде и/или перевозке багажа, товаробагажа в международном железнодорожном сообщении вследствие несоблюдения своих обязательств, установленных настоящим Соглашением, либо при нанесении вреда перевозимыми предметами или животными и обязан возместить понесенный перевозчиком ущерб, в том числе перед оператором вагонов и (или) третьими лицами.

§ 2. Пассажир, не предъявивший проездной документ при проезде в поезде, обязан уплатить перевозчику стоимость проезда и неустойку за проследованное расстояние по территории того государства, на территории которого обнаружен такой проезд.

Порядок оплаты проезда и неустойки определяется в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого обнаружен пассажир, не предъявивший проездной документ.

§ 3. Пассажир или отправитель освобождается от ответственности, если докажет, что вред был нанесен по причине обстоятельств, которых он не мог избежать и последствия которых не мог предотвратить, несмотря на все принятые меры предосторожности, требуемые от пассажира или отправителя, осознающего свою ответственность».

19.

Раздел VIII

Статья 36

  Изложить в следующей редакции:

«§ 1. Право предъявления претензий, основанных на договоре перевозки, принадлежит пассажиру, отправителю или получателю.

Претензии на сумму, эквивалентную менее 1,5 швейцарских франков по одному проездному документу или по одной отправке багажа или товаробагажа, не подлежат предъявлению.

§ 2. Претензии пассажиров, основанные на проездных документах, должны быть заявлены договорному перевозчику.

Претензия о выплате компенсации за причинение вреда жизни или здоровью пассажира предъявляется любому перевозчику, участвующему в перевозке согласно договору перевозки.

Претензия по перевозке багажа и товаробагажа предъявляется к договорному перевозчику либо к перевозчику, выдавшему багаж и товаробагаж.

§ 3. Претензия о возврате сумм, уплаченных по договору перевозки, может быть предъявлена лицом, которое произвело данный платеж, или уполномоченным им лицом.

§ 4. Право предъявления претензии от имени пассажира, отправителя или получателя должно быть подтверждено доверенностью.

§ 5. Претензии рассматриваются организациями, указанными в
Приложении 2.

§ 6. Заявитель обязан при предъявлении претензии приложить к ней оригиналы следующих документов, обосновывающих претензию:

1) в случае требования возмещения за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, - проездной документ и акт о несчастном случае, а также документы, подтверждающие размеры фактических расходов;

2) в случае требования о возмещении платы за проезд или за плацкарту - проездной документ;

3) в случае требования о возмещении провозной платы за перевозку багажа или товаробагажа - багажную или товаробагажную квитанцию;

4) в случае полной или частичной утраты, повреждения багажа или товаробагажа - багажную или товаробагажную квитанцию и коммерческий акт;

5) в случае просрочки в доставке багажа или товаробагажа - багажную или товаробагажную квитанцию;

6) в случаях неправильного применения тарифа, ошибочного определения массы, обнаружения ошибок в расчете при определении провозных платежей, повлекших перебор, - проездной документ или багажную или товаробагажную квитанцию.

Документы, выданные перевозчиком пассажиру, отправителю и получателю, прилагаются в подлинниках.

§ 7. Перевозчик обязан в 180-дневный срок со дня заявления претензии, подтвержденного почтовым штемпелем или распиской в получении претензии, рассмотреть претензию, дать ответ заявителю претензии и при полном или частичном признании ее уплатить ему причитающееся возмещение.

§ 8. При частичном или полном отклонении претензии перевозчик обязан в письменном виде сообщить заявителю основание отклонения претензии и одновременно возвратить

§ 9. Если претензия оформлена с нарушением предписаний § 6 настоящей статьи, то она возвращается перевозчиком заявителю без рассмотрения в срок не позднее 15 дней со дня ее поступления перевозчику с указанием причины ее возврата. Возвращение перевозчиком заявителю такой претензии не является ее отклонением».

20.

Раздел IX

Статья 46

  Изложить в следующей редакции:

«С т а т ь я 48

Действие настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение, введенное в действие с 1 ноября 1951 г., с изменениями и дополнениями, принятыми на Конференции в Москве 31 июля 1953 г., на Конференции в Берлине 30 июля 1955 г., на совещании экспертов в Эрфурте 5 июля 1956 г., на Конференции в Пекине 25 мая 1957 г., а также с изменениями и дополнениями, утвержденными Комитетом ОСЖД 14 января 1959 г., 21 октября 1961 г., 31 января 1963 г., 30 января 1964 г., 4 ноября 1965 г., 21 декабря 1966 г., 17 декабря 1970 г., 14 декабря 1972 г., 23 октября 1974 г., 8 сентября 1975 г., 22 сентября 1976 г., 17 июня 1977 г., 26 октября 1978 г., 20 декабря 1979 г., 23 октября 1980 г., 29 июня 1981 г., 28 мая 1982 г., 1 сентября 1983 г., 10 сентября 1984 г., 19 сентября 1985 г., 8 сентября 1986 г., 1 октября 1988 г., 1 июля 1990 г., 1 июля 1991 г., 30 сентября 1992 г., 29 декабря 1993 г., 1 января 1995 г., 14 декабря 1995 г., 12 ноября 1996 г., 6 ноября 1997 г., 6 ноября 1998 г., 15 декабря 1999 г., 2 ноября 2000 г., 5 октября 2001 г., 11 октября 2002 г., 10 октября 2003 г., 8 октября 2004 г., 17 ноября 2005 г., 17 ноября 2006 г., 23 ноября 2007 г., 2 октября 2008 г., 27 ноября 2009 г., 14 декабря 2011 г., 12 декабря 2012 г., 18 ноября 2013 г., 17 декабря 2014 г. и вступает в силу с 1 мая 2015 г».

21.

Приложение 1   Из Списка предметов, составляющих монополию почтового ведомства, исключить Республику Молдова.

22.

Приложение 2   Данные, касающиеся Китайской Народной Республики и Республики Молдова, изложить в следующей редакции:

«в Китайской Народной Республике

1) в случае утраты, повреждения или просрочки в доставке багажа и товаробагажа, при предъявлении претензии пассажиром или отправителем товаробагажа к железной дороге отправления - Управлением железных дорог отправления;

при предъявлении претензии пассажиром или получателем товаробагажа к железной дороге назначения - Управлением железных дорог назначения;

2) в случае предъявления претензий о возврате провозной платы за перевозку багажа или товаробагажа - Управлением железной дороги, которой принадлежит станция, взимавшая эту сумму;

3) претензии, направленные железными дорогами других стран, - Департаментом международного сотрудничества Китайских железных дорог, 100844, Пекин, Фусинлу, 10;

факс: +86 10 6398 10 65;

в Республике Молдова

претензии по перевозкам пассажиров и товаробагажа направлять по адресу: ГП «Железная дорога Молдовы», Служба пассажирских перевозок, Республика Молдова, 2012, Кишинев, ул. Влайку Пыркэлаб, 48, факс: +373 22 22 54 17;».

 

 

Изменения и дополнения в Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС), которые вступают в силу 1.05.2016.

п/п

Статьи

Параграфы, пункты

Содержание предложения

1.

Раздел I

Статья 2

«Основные понятия»

  Изложить понятие «проездной документ» в следующей редакции:

«проездной документ - документ, подтверждающий заключение договора перевозки пассажира;».

Исключить понятия «электронная регистрация» и «электронный проездной документ».

2.

Раздел I

Статья 3

«Применение Соглашения»

§ 2

Изложить параграф 2 в следующей редакции:

§ 2. Настоящее Соглашение применяется к перевозке пассажиров, багажа и товаробагажа если:

1. Станции отправления и назначения находятся в двух различных государствах.

2. Станции отправления и назначения находятся в одном и том же государстве, но договор перевозки заключен в другом государстве.

3. Станции отправления и назначения находятся в одном и том же государстве, но перевозка производится транзитом по территории других государств.

новый параграф

Дополнить статью новым параграфом 4 в следующей редакции:

«§ 4. Перевозчик может взять на себя дополнительные обязательства по договору перевозки, если при этом не ухудшаются условия перевозки пассажира, багажа и товаробагажа, установленные настоящим Соглашением, проинформировав об этом других перевозчиков, участвующих в договоре перевозки».

3.

Раздел I

Статья 4

«Обязанности участников перевозочного процесса»

  Изменить название статьи, исключить параграфы 2 и 4, перенести нормы параграфов 3 и 5 в новую статью 5 «Договор перевозки» и статью 4 изложить в следующей редакции:

«С т а т ь я 4

Организация перевозки пассажиров, багажа и товаробагажа

§ 1. Перевозка пассажиров, багажа и товаробагажа в международном сообщении производится поездами и вагонами, указанными в действующих расписаниях движения пассажирских поездов, или специальными поездами и вагонами.

Перевозчики предоставляют пассажирам необходимую информацию о поездах и вагонах, проезд в которых осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением.

§ 2. По указанию соответствующих государственных органов участники перевозочного процесса:

1. Временно прекращают движение полностью или частично.

2. Временно прекращают прием багажа или товаробагажа или допускают прием их на определенных условиях.

§ 3. Участники перевозочного процесса имеют право принять указанные в параграфе 2 меры, если они будут необходимы в связи с обстоятельствами, которые участники перевозочного процесса не могут предотвратить и устранение которых от них не зависит.

Перевозчики государства, в котором введены или отменены такие меры, обязаны немедленно уведомить об этом других заинтересованных перевозчиков».

4.

Раздел I

Новая статья 5

  Дополнить новой статьей 5 в следующей редакции:

«Статья 5

Договор перевозки

§ 1. В соответствии с договором перевозки перевозчик обязуется перевезти пассажира, багаж и товаробагаж в пункт назначения и выдать багаж и товаробагаж отправителю, получателю, а пассажир, отправитель обязан уплатить установленную плату.

§ 2. Договор перевозки должен быть подтвержден одним или несколькими проездными или перевозочными документами.

§ 3. Перевозчик имеет право не заключать договор перевозки, если:

1. Заключению договора препятствуют нормы настоящего Соглашения.

2. Станция отправления, назначения и маршрут следования не приведены в применяемых тарифах.

3. На желаемую дату отправления в вагоне не имеется свободных мест, предназначенных для перевозки пассажиров.

4. В случае перевозки багажа и товаробагажа по маршруту следования не курсирует багажный вагон или в нем отсутствует свободное место для размещения багажа и товаробагажа.

§ 4. Перевозчик имеет право расторгнуть договор перевозки, если:

1. Пассажир, отправитель багажа не выполняет требования настоящего Соглашения.

2. Пассажир не соблюдает установленные условия перевозки ручной клади.

3. Действия или состояние пассажира ухудшают условия проезда других пассажиров или угрожают их безопасности.

4. Действия или состояние пассажира угрожают безопасности движения.

5. Выполнению договора перевозки препятствуют обстоятельства, которые перевозчик или уполномоченный им участник перевозочного процесса не могут предотвратить и устранение которых от них не зависит.

§ 5. Перевозчик обязан обеспечить предоставление пассажиру информации об условиях проезда пассажира, перевозки багажа и оказываемых перевозчиком услугах, а также о правах и обязанностях пассажира в соответствии с настоящим Соглашением.

§ 6. Рассмотрение перевозчиком обращений пассажиров, вытекающих из условий проезда пассажиров и перевозки багажа и товаробагажа, осуществляется в порядке и в сроки, установленные национальным законодательством, определяющим порядок их рассмотрения.

§ 7. Перевозчик или уполномоченный им участник перевозочного процесса обязаны по требованию пассажира/отправителя подтвердить невыполнение или изменение условий договора перевозки проставлением соответствующей отметки на проездном/перевозочном документе или другим способом.»

Изменить соответственно нумерацию последующих статей.

5.

Раздел II

Статья 5

«Проездные документы»

§ 1

Изложить в следующей редакции:

«§ 1. Проезд пассажира в поезде осуществляется на основании договора перевозки и подтверждается проездным документом, который может быть оформлен как на бланке установленной формы, так и в электронном виде.

Проездной документ, оформленный на бланке установленной формы и в электронном виде, имеют равную юридическую силу для проезда пассажира».

§ 6

Изложить параграф 6 в следующей редакции:

«§ 6. Перевозчики, учитывая технические возможности и на основании заключенных между ними договоров, могут предоставлять пассажирам услугу приобретения проездных документов, в том числе электронных, с оплатой через Интернет.

Наличие электронного проездного документа подтверждается:

- распечатанным подтверждением заказа на приобретение проездного документа, которое содержит реквизиты поездки и данные о пассажире;

- подтверждением заказа, изображенным на электронных носителях, которое содержит реквизиты поездки и данные о пассажире.

После оплаты и получения номера заказа в системе продажи проездных документов или идентификационного номера электронного проездного документа договор перевозки между пассажиром и договорным перевозчиком считается заключенным.

При посадке пассажира в поезд по электронным проездным документам представителем перевозчика производится сверка данных документа, удостоверяющего личность пассажира, с информацией, имеющейся у перевозчика, и при несоответствии данных пассажир к посадке не допускается».

§ 7

Изложить второй абзац в следующей редакции:

«Особенности применения электронных проездных документов согласовываются перевозчиками, участвующими в перевозке».

6.

Раздел II

Статья 6

«Билет и доплатная квитанция»

§ 3

Второй абзац

Изложить в следующей редакции:

«Групповой поездкой считается поездка пассажиров, оплативших проезд минимального количества взрослых пассажиров, установленного в применяемых тарифах, и следующих по одному маршруту в одном поезде, в том числе в вагонах различного типа и на местах различной категории».

7.

Раздел II

Статья 9

«Предоставление мест в поезде. Переход в вагон другого класса или другой категории»

§ 2 и 3

Поменять местами второй и третий параграфы.

8.

Раздел II

Статья 10 «Условия проезда детей»

  Дополнить новым параграфом 3 в следующей редакции, изменив соответственно нумерацию следующих параграфов данной статьи:

«§ 3. Проезд детей в возрасте до двенадцати лет без сопровождения не допускается».

9.

Раздел II

Статья 13

«Контроль проездных документов»

§§ 1 и 2

Изложить параграфы 1 и 2 в следующей редакции:

«§ 1. Пассажир обязан по требованию проводника или представителей соответствующих контролирующих органов предъявить проездной документ, а при проезде пассажира по льготному проездному документу, также документ, подтверждающий право на льготу.

В спальных вагонах и в вагонах с местами для лежания международного сообщения все проездные документы пассажира в начале поездки сдаются проводнику и хранятся у него во время поездки пассажира.

В пути следования контролирующие лица перевозчика осуществляют проверку проездных документов с наименьшим беспокойством для пассажира.

§ 2. Пассажир, не предъявивший проездной документ, а при проезде пассажира по льготному проездному документу также документ, подтверждающий право на льготу для проезда в данном поезде и вагоне, несет ответственность в соответствии с параграфом 2 статьи 41 «Ответственность пассажира и отправителя».

10.

Раздел II

Статья 14

«Провоз ручной клади и животных»

§ 4

Изложить в следующей редакции:

«§ 4. Пассажир имеет право провозить при себе животных (собак, кошек, птиц) в предназначенной для этого таре в счет нормы ручной клади на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Животные без тары к перевозке не допускаются.

Собаки, не помещенные в специальную тару, при наличии намордника и поводка должны перевозиться пассажиром в отдельном купе вагона (не более двух собак в одном купе). При этом пассажир обязан оплатить стоимость проездных документов по полному тарифу по числу незанятых мест в купе.

При отсутствии у перевозчика возможности предоставить отдельное купе для перевозки собак такая перевозка не допускается.

Собак-поводырей можно перевозить без намордника и на коротком поводке без выкупа всех мест в купе.»

11.

Раздел III

Новая

статья

  Дополнить новой статьей в следующей редакции:

« С т а т ь я ____

Перевозочные документы

«§ 1. При приеме багажа к перевозке пассажиру выдается перевозочный документ в виде багажной квитанции.

Багажная квитанция должна содержать следующие основные данные о перевозке:

1) наименование перевозчика;

2) номер поезда;

3) станция отправления;

4) станция назначения;

5) путь следования;

6) провозные платежи;

7) номер проездного документа;

8) число мест;

9) масса;

10) отметки о приеме багажа и недостатках в упаковке или о состоянии багажа.

§ 2. Бланки багажной квитанции печатаются на двух языках: государства отправления и на одном из языков - китайском, немецком или русском.

Заполняется багажная квитанция на языке государства отправления».

Изменить соответственно нумерацию следующих статей.

12.

Раздел III

Статья 20

«Условия приема багажа к перевозке»

§ 4

§ 5

Исключить первый абзац.

Исключить.

13.

Раздел IV

Новая

статья

  Дополнить новой статьей в следующей редакции:

«С т а т ь я ___

Перевозочные документы

§ 1. При приеме товаробагажа к перевозке отправителю выдается перевозочный документ в виде товаробагажной квитанции.

Товаробагажная квитанция должна содержать следующие основные данные о перевозке:

1) наименование перевозчика;

2) номер поезда и дату отправления;

3) путь следования;

4) наименование отправителя и получателя, а также их адреса;

5) объявленная ценность;

6) провозные платежи;

7) число мест отправки, род упаковки и массу;

8) отметки о приеме багажа и недостатках в упаковке или о состоянии багажа.

§ 2. Бланки товаробагажной квитанции печатаются на двух языках: государства отправления и на одном из языков - китайском, немецком или русском.

Заполняется товаробагажная квитанция на языке государства отправления».

Изменить соответственно нумерацию следующих статей.

14.

Раздел IV

Статья 26

«Условия приема товаробагажа к перевозке»

§ 5

§ 6

Исключить первый абзац.

Исключить.

15.

Раздел V

Статья 32

«Возврат провозных платежей»

§ 3

Изложить в следующей редакции:

«§ 3. В случае, если изменение условий договора перевозки произошло по вынужденным причинам пассажира, отправителя (болезнь, несчастный случай), возвращается:

1) исчисленная по применяемому тарифу стоимость проездных и перевозочных документов согласно § 2 настоящей статьи, кроме комиссионных сборов.

2) стоимость индивидуального или группового билета с учетом перерасчета до полной стоимости использованного билета, если:

- билет, оформленный со скидкой, предоставленной в случаях следования пассажиров в направлении "туда и обратно", не использован в одном направлении;

- по групповым билетам количество пассажиров, проследовавших в действительности, было меньше по сравнению с установленными в применяемых тарифах нормами для предоставления скидки.

3) стоимость индивидуального или группового билета, оформленного со скидкой, предоставленной в случаях следования пассажиров в направлении "туда и обратно", за территорию тех стран, по которым билет не был использован частично в обоих направлениях без перерасчета до полной стоимости.

Обязанность доказывания вынужденного характера причин возлагается на пассажира, отправителя. Если вынужденный характер причин пассажиром, отправителем не доказан, перевозчик при возврате провозных платежей руководствуется § 4 настоящей статьи».

§ 9.

Дополнить новым параграфом 9 и изложить его в следующей редакции:

«§ 9.Возврат проездных документов, оформленных с оплатой через Интернет, осуществляется в порядке, установленном перевозчиком».

16.

Раздел VI

Статья 33

«Солидарная ответственность перевозчиков»

  Изложить в следующей редакции:

«С т а т ь я ____

Общие положения ответственности перевозчика

«§ 1. Договорной перевозчик несет ответственность перед пассажиром, отправителем или получателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору перевозки в порядке и пределах, установленных настоящим Соглашением.

§ 2. Каждый последующий перевозчик вступает в договор перевозки и принимает на себя возникающие по нему обязательства на условиях договора, заключенного договорным перевозчиком с пассажиром, отправителем.

§ 3. Перевозчик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору перевозки, вследствие:

1. Возникновения обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

2. Действий пассажира, отправителя или получателя, повлекших причинение вреда.

3. Действий третьих лиц, которые перевозчик, несмотря на применение всех мер предосторожности, не смог избежать или предотвратить их последствия.

4. Нарушения пассажиром, отправителем или получателем паспортно-административных, таможенных, санитарных, ветеринарных и иных правил, установленных при проезде железнодорожным транспортом в международном сообщении».

17.

Раздел VI

Статья 34

«Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира»

  Изложить в следующей редакции:

«С т а т ь я ____

Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира

§ 1. Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, в течение времени находжения в поезде, а также в период посадки в поезд и высадки из поезда.

§ 2. Ответственность в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажира несет перевозчик, осуществлявший перевозку в момент причинения вреда».

18.

Раздел VI

Новая статья

  Дополнить новой статьей в следующей редакции:

«С т а т ь я ____

Возмещение за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира

Порядок и размер возмещения за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, определяются в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого причинен вред».

Изменить соответственно нумерацию следующих статей.

19.

Раздел VII

Статья 37

«Ответственность

пассажира и отправителя»

§ 2

Дополнить новым предложением и изложить в следующей редакции:

«§ 2. Пассажир, не предъявивший проездной документ, а при проезде по льготному проездному документу также документ, подтверждающий право на льготу, обязан уплатить перевозчику стоимость проезда по полному тарифу за проследованное расстояние по территории того государства, в котором обнаружен такой проезд, и неустойку.

Порядок оплаты проезда и неустойки определяется в соответствии с национальным законодательством государства, в котором обнаружен такой проезд».

20.

Раздел VIII

Статья 38

«Претензии»

§ 1

 

Дополнить словами «уполномоченному лицу» и изложить его в следующей редакции:

«§ 1. Право предъявления претензий, основанных на договоре перевозки, принадлежит пассажиру, отправителю, получателю или уполномоченному ими лицу.

Претензии на сумму эквивалентную менее 1,5 швейцарских франков по одному проездному документу или по одной отправке багажа или товаробагажа не подлежат предъявлению».

21.

Приложение 1

«Список предметов, составляющих

монополию почтового ведомства»

  Исключить данные, касающиеся Республики Беларусь.

22.

Приложение 2

«Перечень адресов организаций, рассматривающих

претензии»

  Изменить данные, касающиеся Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Польша и Эстонской Республики:

«в Республике Беларусь

о возмещении за полную или частичную утерю или за повреждение багажа, товаробагажа, за просрочку в доставке багажа, о возврате платы за проезд пассажиров - Республиканским унитарным предприятием «Главный расчетный информационный центр» Белорусской железной дороги, ул. Брест-Литовская, 9, 220039, г. Минск;

факс +375 17 225 9030, e-mail: dkcs@dkc.mnsk.rw.by»;

«в Республике Казахстан

о возврате платежей за проезд пассажиров; о возврате провозной платы за перевозки багажа и товаробагажа; о возмещении за полную и частичную утрату или повреждение багажа и товаробагажа - АО «НК «Казакстан темiр жолы»,
АО «Пассажирские перевозки»,
ул. Д. Кунаева, 6, г. Астана, Республика Казахстан, 010000;

тел: +77172 600 163, 600 164,

тел./факс: +77172 600 244»;

«в Республике Польша

«PKP Intercity» S.A.,

00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 a;

тел. +4822 474 2687,

факс. +4822 474 2581,

e-mail: reklamacje@intercity.pl»;

«в Эстонской Республике

по оформлению проездных документов, о возврате проездных документов, по оформлению багажа и рассмотрению претензий пассажиров - АО Эстонская железная дорога,

ул. Тоомпуйестее 35, 15073 Таллинн;

тел: +372 615 8610,

факс: +372 615 8710,

e-mail: raudtee@evr.ee»

 

Grozījumi un papildinājumi Nolīgumā par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS), kas stājas spēkā 01.05.2016.

Nr.

p. k.

Panti

Paragrāfi, punkti

Priekšlikuma saturs

1. I nodaļa

2. pants

"Pamatjēdzieni"

  Izteikt jēdzienu "braukšanas dokuments" šādā redakcijā:

"braukšanas dokuments - dokuments, kas apliecina pasažiera pārvadājuma līguma noslēgšanu;".

Svītrot jēdzienu "elektroniskā reģistrācija" un "elektroniskais brauanas dokuments".

2. I nodaļa

3. pants

"Nolīguma piemērošana"

2. §

Izteikt 2. paragrāfu šādā redakcijā:

"2. § Šis Nolīgums tiek piemērots pasažieru, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumiem, ja:

1) pasažiera maršruta sākumstacija/bagāžas un kravas bagāžas nosūtīšanas stacija un pasažiera maršruta galastacija/bagāžas un kravas bagāžas saņemšanas stacija atrodas divās dažādās valstīs;

2) pasažiera maršruta sākumstacija/bagāžas un kravas bagāžas nosūtīšanas stacija un pasažiera maršruta galastacija/bagāžas un kravas bagāžas saņemšanas stacija atrodas vienā un tajā pašā valstī, bet pārvadājuma līgums ir noslēgts citā valstī;

3) pasažiera maršruta sākumstacija/bagāžas un kravas bagāžas nosūtīšanas stacija un pasažiera maršruta galastacija/bagāžas un kravas bagāžas saņemšanas stacija atrodas vienā un tajā pašā valstī, bet pārvadājums tiek veikts tranzītā caur citu valstu teritorijām."

jauns paragrāfs

Papildināt pantu ar jaunu 4. paragrāfu šādā redakcijā:

"4. § Pārvadātājs var uzņemties papildu saistības saskaņā ar pārvadājuma līgumu, ja to rezultātā nepasliktinās pasažieru, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājuma apstākļi, ko nosaka šis Nolīgums, informējot par to pārējos pārvadātājus, kas ir pārvadājuma līguma dalībnieki."

3. I nodaļa

4. pants

"Pārvadājuma procesa dalībnieku pienākumi"

  Mainīt panta nosaukumu, svītrot 2. un 4. paragrāfu, pārnest 3. un 5. paragrāfa normas uz jaunu 5. pantu "Pārvadājuma līgums" un izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

"4. pants

Pasažieru, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumu organizēšana

1. § Pasažieru, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumi starptautiskajā satiksmē tiek veikti vilcienos un vagonos, kas ir norādīti spēkā esošajos pasažieru vilcienu kustību sarakstos, vai speciāli pasūtītajos vilcienos un speciālajos vagonos.

Pārvadātāji nodrošina pasažieriem nepieciešamo informāciju par vilcieniem un vagoniem, kuros tiek veikti braucieni saskaņā ar šo Nolīgumu.

2. § Atbilstoši attiecīgo valsts institūciju norādēm pārvadājuma procesa dalībnieki:

1) uz laiku pilnībā vai daļēji pārtrauc satiksmi;

2) uz laiku pārtrauc pieņemt bagāžu vai kravas bagāžu, vai atļauj tās pieņemšanu tikai ar noteiktiem nosacījumiem.

3. § Pārvadājuma procesa dalībniekiem ir tiesības veikt 2. § norādītos pasākumus, ja tie ir nepieciešami sakarā ar apstākļiem, kurus pārvadājuma procesa dalībnieki nevar novērst un kuru likvidēšana nav no tiem atkarīga.

Tās valsts pārvadātājiem, kurā ir ieviesti vai atcelti šādi pasākumi, ir pienākums nekavējoties par to paziņot citiem ieinteresētajiem pārvadātājiem."

4. I nodaļa

Jauns 5. pants

  Papildināt ar jaunu 5. pantu šādā redakcijā:

"5. pants

Pārvadājuma līgums

1. § Saskaņā ar pārvadājuma līgumu pārvadātājs apņemas nogādāt pasažieri, bagāžu un kravas bagāžu līdz pasažiera maršruta galastacijai/bagāžas un kravas bagāžas saņemšanas stacijai, kā arī nodot bagāžu un kravas bagāžu nosūtītājam, saņēmējam, bet pasažierim, nosūtītājam ir pienākums samaksāt noteikto maksu.

2. § Pārvadājuma līgumam jābūt apliecinātam ar vienu vai vairākiem braukšanas vai pārvadāšanas dokumentiem.

3. § Pārvadātājam ir tiesības neslēgt pārvadājuma līgumu, ja:

1) līguma slēgšana ir pretrunā šī Nolīguma normām;

2) pasažiera maršruta sākumstacija/bagāžas un kravas bagāžas nosūtīšanas stacija, pasažiera maršruta galastacija/bagāžas un kravas bagāžas saņemšanas stacija un braukšanas maršruts nav norādīti piemērojamajos tarifos;

3) vēlamajā izbraukšanas datumā vagonā nav brīvu vietu, kas paredzētas pasažieru pārvadāšanai;

4) bagāžas vai kravas bagāžas pārvadāšanas gadījumā, ja braukšanas maršrutā nekursē bagāžas vagons vai tajā nav brīvas vietas bagāžas vai kravas bagāžas novietošanai.

4. § Pārvadātājam ir tiesības lauzt pārvadājuma līgumu, ja:

1) pasažieris, bagāžas nosūtītājs nepilda šī Nolīguma prasības;

2) pasažieris neievēro noteiktos rokas bagāžas pārvadāšanas nosacījumus;

3) pasažiera rīcība vai stāvoklis pasliktina citu pasažieru braukšanas apstākļus vai apdraud to drošību;

4) pasažiera rīcība vai stāvoklis apdraud satiksmes drošību;

5) pārvadājuma līguma izpildi kavē apstākļi, kurus pārvadātājs vai viņa pilnvarotais pārvadājuma procesa dalībnieks nevar novērst un kuru novēršana nav no tiem atkarīga.

5. § Pārvadātāja pienākums ir nodrošināt pasažieri ar informāciju par pasažiera brauciena, bagāžas pārvadāšanas apstākļiem un pārvadātāja sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par pasažiera tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo Nolīgumu.

6. § Pasažieru iesniegumus, kas izriet no pasažieru brauciena un bagāžas vai kravas bagāžas pārvadāšanas apstākļiem, pārvadātājs izskata atbilstoši nacionālajos normatīvajos aktos, kas nosaka to izskatīšanas kārtību, noteiktajai kārtībai un termiņiem.

7. § Pārvadātāja vai tā pilnvarotā pārvadājuma procesa dalībnieka pienākums ir pēc pasažiera/nosūtītāja pieprasījuma apliecināt pārvadājuma līguma nosacījumu neizpildi vai grozījumus, izdarot attiecīgās atzīmes braukšanas/pārvadāšanas dokumentā vai citā veidā."

Attiecīgi mainīt nākamo pantu numerāciju.

5. II nodaļa

5. pants

"Braukšanas dokumenti"

1. §

Izteikt šādā redakcijā:

"1. § Pasažiera brauciens vilcienā tiek veikts, pamatojoties uz pārvadājuma līgumu un tiek apliecināts ar braukšanas dokumentu, kas var tikt noformēts, izmantojot noteiktas formas veidlapu, kā arī elektroniskā veidā.

Braukšanas dokumentam, kas ir noformēts, izmantojot noteiktas formas veidlapu un elektroniskā veidā, ir vienāds juridisks spēks pasažiera braucienam."

6. §

Izteikt 6. paragrāfu šādā redakcijā:

"6. § Pārvadātāji, ņemot vērā tehniskās iespējas un pamatojoties uz savstarpēji noslēgtiem līgumiem, var sniegt pasažieriem braukšanas dokumentu, tostarp elektronisko, iegādes pakalpojumu ar samaksu tīmekļa vietnē.

Elektroniskā braukšanas dokumenta esamību apliecina:

- braukšanas dokumenta iegādes pasūtījuma apstiprinājuma izdruka, kurā ir norādīti brauciena rekvizīti un pasažiera dati;

- pasūtījuma apstiprinājums, kas attēlots elektroniskajos datu nesējos, kurā norādīti brauciena rekvizīti un pasažiera dati.

Pēc apmaksas veikšanas un pasūtījuma numura braukšanas dokumentu pārdošanas sistēmā vai elektroniskā braukšanas dokumenta identifikācijas numura saņemšanas, pārvadājuma līgums starp pasažieri un līgumpārvadātāju uzskatāms par noslēgtu.

Pirms iekāpšanas vilcienā pārvadātāja pārstāvis pārbauda pasažiera, kura braukšanas tiesības apliecina elektroniskais braukšanas dokuments, personu apliecinošā dokumenta datu atbilstību pārvadātāja rīcībā esošajai informācijai, un šo datu neatbilstības gadījumā pasažierim iekāpšana vilcienā ir liegta."

7. §

Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā:

"Elektronisko braukšanas dokumentu piemērošanas īpatnības pārvadātāji, kas piedalās pārvadājuma procesā, saskaņo savā starpā."

6. II nodaļa

6. pants

"Biļete un piemaksas kvīts"

3. §

Otrā rindkopa

Izteikt šādā redakcijā:

"Par grupas braucienu tiek uzskatīts minimāla skaita pieaugušu pasažieru apmaksāts brauciens, kas noteikts piemērojamos tarifos, un kuri brauc vienā maršrutā, vienā vilcienā, tostarp dažāda tipa vagonos un dažādu kategoriju vietās."

7. II nodaļa

9. pants

"Vietu ierādīšana vilcienā. Pāreja uz citas klases

vai citas kategorijas vagonu"

2. § un 3. §

Otro un trešo paragrāfu samainīt vietām.
8. II nodaļa

10. pants. "Bērnu braukšanas noteikumi"

  Papildināt ar jaunu 3. paragrāfu šādā redakcijā, attiecīgi mainot šim pantam nākamo paragrāfu numerāciju:

"3. § Bērni vecumā līdz divpadsmit gadiem nedrīkst braukt bez pavadošās personas."

9. II nodaļa

13. pants

"Braukšanas dokumentu kontrole"

1. § un 2. §

Izteikt 1. un 2. paragrāfu šādā redakcijā:

"1. § Pēc pavadoņa vai attiecīgo kontroles institūciju pārstāvju pieprasījuma pasažierim jāuzrāda braukšanas dokuments, bet, ja pasažieris izmanto braukšanas dokumentu ar atlaidi, tad viņam ir jāuzrāda arī dokuments, kas apstiprina tiesības uz atlaidi.

Starptautiskās satiksmes guļamvagonos un vagonos ar vietām gulēšanai visi pasažiera braukšanas dokumenti brauciena sākumā tiek nodoti pavadonim un glabājas pie viņa visu pasažiera brauciena laiku.

Brauciena laikā pārvadātāja ieceltās kontrolējošās personas veic braukšanas dokumentu pārbaudi tā, lai radītu pasažierim pēc iespējas mazāk neērtību.

2. § Pasažieris, kurš nav uzrādījis braukšanas dokumentu, kā arī, ja pasažieris, izmantojot braukšanas dokumentu ar atlaidi, nav uzrādījis arī dokumentu, kas apstiprina tiesības uz atlaidi braucienam konkrētajā vilcienā un vagonā, ir atbildīgs saskaņā ar 41. panta "Pasažiera un nosūtītāja atbildība" 2. §."

10. II nodaļa

14. pants

"Rokas bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana"

4. §

Izteikt šādā redakcijā:

"4. § Pasažierim ir tiesības vest sev līdzi dzīvniekus (suņus, kaķus, putnus) tam paredzētajā tarā rokas bagāžas normas robežās, rokas bagāžas novietošanai paredzētajās vietās. Dzīvniekus ir aizliegts pārvadāt bez taras.

Suņi, kas nav ievietoti speciālajā tarā, tiek pārvadāti ar uzpurni un pie pavadas atsevišķā vagona kupejā (ne vairāk kā 2 suņi vienā kupejā). Turklāt pasažierim jāsamaksā braukšanas dokumentu maksa pēc pilna tarifa atbilstoši neaizņemto vietu skaitam kupejā.

Ja pārvadātājs suņu pārvadāšanai nevar piedāvāt atsevišķu kupeju, šāds pārvadājums nav pieļaujams.

Suņus-pavadoņus drīkst pārvadāt bez uzpurņa un īsā pavadiņā, neizpērkot visas vietas kupejā."

11. III nodaļa

Jauns

pants

  Papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"___. pants

Pārvadājuma dokumenti

1. § Pieņemot bagāžu pārvadāšanai, pasažierim tiek izsniegts pārvadājuma dokuments bagāžas kvīts formā.

Bagāžas kvītī jābūt norādītiem šādiem pamatdatiem par pārvadājumu:

1) pārvadātāja nosaukums;

2) vilciena numurs;

3) bagāžas nosūtīšanas stacija;

4) bagāžas saņemšanas stacija;

5) braukšanas maršruts;

6) pārvadājuma maksas;

7) braukšanas dokumenta numurs;

8) vietu skaits;

9) masa;

10) atzīmes par bagāžas pieņemšanu un par trūkumiem iepakojumā vai par bagāžas stāvokli.

2. § Bagāžas kvīts veidlapas tiek drukātas divās valodās: nosūtīšanas valsts valodā, kā arī vienā no šīm valodām - krievu, ķīniešu vai vācu.

Bagāžas kvīts tiek aizpildīta nosūtīšanas valsts valodā."

Attiecīgi mainīt nākamo pantu numerāciju.

12. III nodaļa

20. pants

"Bagāžas pieņemšanas pārvadāšanai nosacījumi"

4. §

5. §

Svītrot pirmo rindkopu.

Svītrot.

13. IV nodaļa

Jauns

pants

  Papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"___. pants

Pārvadājuma dokumenti

1. § Pieņemot kravas bagāžu pārvadāšanai, nosūtītājam tiek izsniegts pārvadājuma dokuments kravas bagāžas kvīts formā.

Kravas bagāžas kvītī jābūt norādītiem šādiem pamatdatiem par pārvadājumu:

1) pārvadātāja nosaukums;

2) vilciena numurs un atiešanas datums;

3) braukšanas maršruts;

4) nosūtītāja un saņēmēja nosaukums, kā arī viņu adreses;

5) pieteiktā vērtība;

6) pārvadājuma maksas;

7) sūtījuma vietu skaits, iepakojuma veids un masa;

8) atzīmes par bagāžas pieņemšanu un par trūkumiem iepakojumā vai par bagāžas stāvokli.

2. § Kravas bagāžas kvīts veidlapas tiek drukātas divās valodās: nosūtīšanas valsts valodā, kā arī vienā no šīm valodām - ķīniešu, vācu vai krievu valodā.

Kravas bagāžas kvīti aizpilda nosūtīšanas valsts valodā."

Attiecīgi mainīt nākamo pantu numerāciju.

14. IV nodaļa

26. pants

"Kravas bagāžas pieņemšanas pārvadāšanai nosacījumi"

5. §

6. §

Svītrot pirmo rindkopu.

Svītrot.

15. V nodaļa

32. pants

"Pārvadājuma maksas atpakaļatdošana"

3. §

Izteikt šādā redakcijā:

"3. § Ja pārvadājuma līguma noteikumu izmaiņas ir notikušas pasažiera, nosūtītāja piespiedu iemeslu (slimība, nelaimes gadījums) dēļ, atpakaļ tiek atdota:

1) saskaņā ar šī panta 2. § pēc piemērojamā tarifa aprēķinātā braukšanas un pārvadājuma dokumentu vērtība, izņemot komisijas nodevu;

2) individuālās vai grupas biļetes vērtība, ņemot vērā pārrēķinu līdz pilnai izmantotās biļetes vērtībai, ja:

- biļete tika noformēta ar atlaidi, kas ir piemērojama pasažiera braucienam virzienā "turp un atpakaļ", bet netika izmantota vienā virzienā;

- ar grupas biļetēm faktiski braucis mazāks pasažieru skaits, nekā to nosaka piemērojamo tarifu normas atlaides piemērošanai;

3) individuālās vai grupas biļetes vērtība, kas tika noformēta ar atlaidi, kas piemērojama pasažiera braucienam virzienā "turp un atpakaļ" ārpus to valstu teritorijas, kurā biļete daļēji netika izmantota abos virzienos, bez pārrēķina līdz pilnai vērtībai.

Pasažiera, nosūtītāja pienākums ir pierādīt minēto iemeslu piespiedu raksturu. Ja pasažieris, nosūtītājs nav pierādījis minēto iemeslu piespiedu raksturu, tad, atdodot atpakaļ pārvadājuma maksājumus, pārvadātājs piemēro šī panta 4. § noteikumus."

   

9. §

Papildināt ar jaunu 9. paragrāfu šādā redakcijā:

"9. § Pārvadājuma dokumentu, kas tika noformēti ar samaksu tīmekļa vietnē, atpakaļatdošana tiek veikta pārvadātāja noteiktajā kārtībā."

16. VI nodaļa

33. pants

"Pārvadātāju solidārā atbildība"

  Izteikt šādā redakcijā:

"___. pants

Pārvadātāja atbildības vispārīgie noteikumi

1. § Līgumpārvadātājs uzņemas atbildību pret pasažieri, bagāžas vai kravas bagāžas nosūtītāju vai saņēmēju par pārvadājuma līguma pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi šī Nolīguma noteiktajā kārtībā un apmērā.

2. § Katrs secīgais pārvadātājs slēdz pārvadājuma līgumu un uzņemas saistības, kas izriet no līgumpārvadātāja noslēgtā līguma ar pasažieri, nosūtītāju.

3. § Pārvadātājs tiek atbrīvots no atbildības par savu pārvadājuma līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja:

1) bija radušies apstākļi, ko pārvadātājs nevarēja novērst un kuru likvidēšana no tā nebija atkarīga;

2) pasažiera, nosūtītāja vai saņēmēja rīcība nodarījusi kaitējumu;

3) trešo personu rīcība, no kuras pārvadātājs, neraugoties uz visu piesardzības pasākumu veikšanu, nav varējis izvairīties vai novērst tās sekas;

4) pasažieris, nosūtītājs vai saņēmējs pārkāpis pasu administratīvos, muitas, sanitāros, veterināros un citus noteikumus, kas ir noteikti starptautiskās satiksmes dzelzceļa transporta braucienos."

17. VI nodaļa

34. pants

"Atbildība par pasažiera dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu"

  Izteikt šādā redakcijā:

"___. pants

Pārvadātāja atbildība par pasažiera dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu

1. § Pārvadātājs atbild par pasažiera dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu visu vilcienā atrašanās laiku, kā arī iekāpšanas un izkāpšanas no vilciena laikā.

2. § Par pasažiera dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu atbild pārvadātājs, kurš kaitējuma nodarīšanas brīdī veic pārvadājumu."

18. VI nodaļa

Jauns pants

  Papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"___. pants

Atlīdzinājums par pasažiera dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu

Atlīdzinājuma par pasažiera dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu kārtība un apmērs tiek noteikts atbilstoši valsts, kuras teritorijā tika nodarīts kaitējums, nacionālajiem normatīvajiem aktiem."

Attiecīgi mainīt nākamo pantu numerāciju.

19. VII nodaļa

37. pants

"Pasažiera

un nosūtītāja atbildība"

2. §

Papildināt ar jaunu teikumu un izteikt šādā redakcijā:

"2. § Pasažierim, kurš nav uzrādījis braukšanas dokumentu, kā arī, ja pasažieris, izmantojot braukšanas dokumentu ar atlaidi, nav uzrādījis arī dokumentu, kas apstiprina tiesības uz atlaidi, jāsamaksā pārvadātājam braukšanas maksa pēc pilna tarifa par nobraukto attālumu tās valsts teritorijā, kurā ir konstatēts šis brauciens un līgumsods.

Braukšanas maksas un līgumsoda samaksas kārtība tiek noteikta tās valsts nacionālajos normatīvajos aktos, kurā šāds brauciens ir konstatēts."

20. VIII nodaļa

38. pants

"Pretenzijas"

1. §

Papildināt ar vārdiem "pilnvarotajai personai" un izteikt to šādā redakcijā:

"1. § Tiesības iesniegt pretenzijas, pamatojoties uz pārvadājuma līgumu, ir pasažierim, nosūtītājam, saņēmējam vai to pilnvarotajai personai.

Pretenzijas par summu, kas ir mazāka par 1,5 Šveices franku ekvivalentu uz vienu braukšanas dokumentu vai uz vienu bagāžas vai kravas bagāžas sūtījumu, nevar tikt iesniegtas."

21. 1. pielikums

"Priekšmetu saraksts, uz kuriem attiecas

pasta resora monopols"

  Svītrot datus, kas attiecas uz Baltkrievijas Republiku.
22. 2. pielikums

"Organizāciju, kas izskata pretenzijas,

adrešu saraksts"

  Mainīt datus, kas attiecas uz Baltkrievijas Republiku, Kazahstānas Republiku, Polijas Republiku un Igaunijas Republiku:

"Baltkrievijas Republikā

par atlīdzinājumu par bagāžas, kravas bagāžas pilnīgu vai daļēju nozaudēšanu vai sabojāšanu, bagāžas piegādes termiņa kavējumu, maksas par pasažieru braucieniem atpakaļatdošanu - Baltkrievijas dzelzceļa Republikāniskais unitārais uzņēmums "Galvenais norēķinu informācijas centrs", Brest-Ļitovskaja 9, 220039, Minska;

fakss: +375 17 225 9030, e-pasts: dkcs@dkc.mnsk.rw.by;"

"Kazahstānas Republikā

par pasažieru braukšanas maksas atpakaļatdošanu, bagāžas vai kravas bagāžas pārvadājuma maksas atpakaļatdošanu, atlīdzinājumu par bagāžas un kravas bagāžas pilnīgu vai daļēju nozaudēšanu vai sabojāšanu - AS "NK "Kazakstan temir žoli",

AS "AO Passažirskije perevozki",

D. Kunaeva 6, Astana, Kazahstānas Republika, 010000;

tālr.: +77172 600 163, 600 164;

tālr./fakss: +77172 600 244;"

"Polijas Republikā:

AS "PKP Intercity",

00-848, Varšava, Żelazna 59 a;

tālr.: +4822 474 2687;

fakss: +4822 474 2581;

e-pasts: reklamacje@intercity.pl;"

"Igaunijas Republikā

par braukšanas dokumentu noformēšanu, braukšanas dokumentu atpakaļatdošanu, bagāžas noformēšanu un pasažieru pretenziju izskatīšanu - AS Igaunijas Dzelzceļš,

Toompuiestee 35, 15073, Tallina

tālr.: +372 6158610;

fakss: +372 6158710;

e-pasts: raudtee@evr.ee."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas Nolīguma par pasažieru starptautisko satiksmi publicēšanu Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 22.11.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 234, 27.11.2017. OP numurs: 2017/234.12
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
295290
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)