Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 20. nr.; 2006, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 178. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2013, 187., 208., 228. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 230. nr.; 2017, 70., 128.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Biedrībai un nodibinājumam savā darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, ja to nepildīšana apdraud valsts drošību, sabiedrisko drošību vai kārtību, sludināt vardarbību vai terorismu, klaju nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju, propagandēt karu, veikt darbības, kas vērstas uz nacionālā, etniskā, rasu, reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus."

2. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

"10.1 pants. Papildu pienākumu uzlikšana

(1) Ja ir pamats uzskatīt, ka biedrības vai nodibinājuma rīcība ar finanšu līdzekļiem vai citiem mantiskiem labumiem ir vērsta uz kāda šā likuma 10. panta 1.1 daļā minētā aizlieguma pārkāpumu, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz valsts drošības iestādes motivētu atzinumu, pieņem lēmumu par šādu papildu pienākumu uzlikšanu biedrībai vai nodibinājumam uz vienu gadu no lēmuma paziņošanas dienas:

1) iesniegt bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskatus, ziedojumu un dāvinājumu pārskatus, detalizētu informāciju par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem četras reizes gadā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē gada pārskatu sagatavošanu;

2) iesniegt noslēgto darījumu apliecinošus dokumentus;

3) uzrādīt finansējuma avotus.

(2) Lēmumu par papildu pienākumu uzlikšanu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

3. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI nodaļa
Aizliegums biedrībai veikt publisko darbību vai citu darbību,
biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija
".

4. Izteikt 57. pantu šādā redakcijā:

"57. pants. Biedrības darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu

(1) Biedrības darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt:

1) ja biedrības darbība apdraud valsts drošību, sabiedrisko drošību vai kārtību vai citādi ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem;

2) ja par biedrības pamatdarbību kļuvusi saimnieciskā darbība, kam ir peļņas gūšanas raksturs;

3) ja biedrības valde nav iesniegusi pieteikumu par biedrības darbības izbeigšanu saskaņā ar šo likumu;

4) citos likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Pieteikumu tiesā var iesniegt prokurors vai Valsts ieņēmumu dienests, ja biedrība:

1) pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai prokurora rakstveida brīdinājuma vai prokurora iesnieguma saņemšanas attiecīgajā brīdinājumā vai prokurora iesniegumā noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumus. Termiņš pārkāpumu novēršanai nosakāms ne īsāks par 15 dienām un ne garāks par trim mēnešiem, izņemot šā likuma 57.3 panta pirmajā daļā minēto gadījumu, kad prokurors termiņu nosaka iesniegumā;

2) gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara pārkāpumu, it īpaši savā publiskajā darbībā;

3) ir pārkāpusi šā likuma 10. panta 1.1 daļā noteikto aizliegumu;

4) nav izpildījusi saskaņā ar šā likuma 10.1 panta pirmo daļu uzliktos papildu pienākumus.

(3) Tiesa, ņemot vērā biedrības izdarītā pārkāpuma smagumu un sekas, kā arī vērtējot biedrības mērķi un darbību kopumā, var aprobežoties ar brīdinājuma izteikšanu biedrībai, neizbeidzot tās darbību."

5. Papildināt likumu ar 57.1, 57.2 un 57.3 pantu šādā redakcijā:

"57.1 pants. Aizliegums biedrībai veikt publisko darbību vai citu darbību

(1) Pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai prokurora motivēta pieteikuma tiesa var aizliegt biedrībai līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai lietā veikt publisko darbību vai citu darbību. Izskatīt jautājumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma noteikšanu pieļaujams jebkurā procesa stadijā, kā arī pirms prasības par biedrības darbības izbeigšanu celšanas tiesā.

(2) Pieteikumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu tiesa vai tiesnesis izlemj 15 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas vai lietas ierosināšanas dienas, ja pieteikums iesniegts vienlaikus ar prasības pieteikumu par biedrības darbības izbeigšanu, iepriekš par to paziņojot biedrībai. Biedrības pārstāvju neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

(3) Ja kavēšanās pieņemt lēmumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu varētu radīt valsts vai sabiedriskās drošības apdraudējumu, pieteikumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu tiesa vai tiesnesis izlemj ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pieteikuma saņemšanas, iepriekš par to nepaziņojot lietas dalībniekiem. Ja lēmums par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu pieņemts bez biedrības pārstāvju klātbūtnes, biedrībai paziņo šo lēmumu ne vēlāk kā minētā lēmuma izpildes brīdī.

(4) Ja pieteikums par biedrības publiskās darbības aizlieguma noteikšanu iesniegts pirms šā likuma 57.3 pantā minētās prasības, tiesa vai tiesnesis piemēro šā likuma 57.3 panta ceturtās un piektās daļas noteikumus.

(5) Apmierinot pieteikumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu pirms prasības par biedrības darbības izbeigšanu celšanas tiesā, tiesa vai tiesnesis nosaka Valsts ieņēmumu dienestam vai prokuroram termiņu prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā, ne ilgāku par diviem mēnešiem. Ja tiesas noteiktajā termiņā prasība nav celta, tiesa vai tiesnesis pieņem lēmumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma atcelšanu.

(6) Lēmumā par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu tiesnesis norāda biedrības publisko darbību vai citu darbību, kura tiek aizliegta pilnīgi vai daļēji, aizliegšanas mērķi un pamatu.

(7) Lēmums par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu un lēmums par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma atcelšanu izpildāms nekavējoties pēc tā pieņemšanas. Tiesa nosūta attiecīgo lēmumu reģistra iestādei ieraksta izdarīšanai reģistrā. Reģistra iestāde nodrošina, ka tās mājaslapā internetā bez maksas ir pieejama informācija par ieraksta izdarīšanu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu.

(8) Biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu pēc lietas dalībnieka pieteikuma var atcelt tā pati tiesa, kura noteikusi biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu, vai tiesa, kuras lietvedībā atrodas lietas izskatīšana pēc būtības. Šo pieteikumu šā panta otrajā daļā noteiktajā termiņā izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem.

(9) Apmierinot prasību par biedrības darbības izbeigšanu, biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegums ir spēkā līdz dienai, kad spriedums stājas likumīgā spēkā.

(10) Noraidot prasību par biedrības darbības izbeigšanu, tiesa spriedumā atceļ biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu. Spriedums daļā par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma atcelšanu stājas spēkā nekavējoties.

(11) Ja prasība par biedrības darbības izbeigšanu atstāta bez izskatīšanas vai tiesvedība izbeigta, tiesa ar lēmumu atceļ biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu. Lēmums par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma atcelšanu stājas spēkā nekavējoties.

57.2 pants. Pieņemtā lēmuma par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma noteikšanu pārsūdzēšana

(1) Par lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma noteikšanu, un lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma atcelšanu, 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas var iesniegt blakus sūdzību Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Blakus sūdzības iesniegšana par šā panta pirmajā daļā minētajiem lēmumiem neaptur to izpildi.

57.3 pants. Biedrības darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu, ja biedrības darbība apdraud valsts vai sabiedrisko drošību

(1) Ja biedrības darbība ir vērsta uz kāda šā likuma 10. panta 1.1 daļā minētā aizlieguma pārkāpumu, prokurors biedrībai rakstveidā izsaka brīdinājumu vai iesniedz iesniegumu. Ja biedrība pēc prokurora iesnieguma saņemšanas šajā iesniegumā noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumu vai izdara pārkāpumu, par kura nepieļaujamību iepriekš ir brīdināta, prokurors ceļ prasību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par biedrības darbības izbeigšanu.

(2) Ja biedrības darbība pārkāpj kādu šā likuma 10. panta 1.1 daļā minēto aizliegumu vai biedrības darbība ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem un apdraud valsts vai sabiedrisko drošību, prokurors ceļ prasību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par biedrības darbības izbeigšanu.

(3) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa lietas par biedrības darbības izbeigšanu, ja tas skar valsts vai sabiedriskās drošības intereses, izskata nekavējoties, piemērojot Civilprocesa likumā noteikto kārtību.

(4) Lai prasījuma robežās noskaidrotu patiesos lietas apstākļus un panāktu tiesisku un taisnīgu lietas izskatīšanu, tiesa, izskatot lietas par biedrības darbības izbeigšanu, ja tas skar valsts vai sabiedriskās drošības intereses, noskaidro lietas apstākļus, pārbauda pierādījumus, kā arī, ja iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, pieprasa tos pēc savas iniciatīvas.

(5) Ja, izskatot lietas par biedrības darbības izbeigšanu, kā pierādījumu izmanto operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas, kas ir valsts noslēpuma objekts, tikai tiesa pēc lietas dalībnieku motivēta lūguma drīkst iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kas nav pievienoti lietai un attiecas uz pierādīšanas priekšmetu, nolēmumā norādot, ka šie materiāli ir izvērtēti.

(6) Tiesas spriedumu lietā par biedrības darbības izbeigšanu var pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā."

6. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XII nodaļa
Aizliegums nodibinājumam veikt publisko darbību vai citu darbību, nodibinājuma darbības izbeigšanās, likvidācija un reorganizācija
".

7. Izteikt 105. pantu šādā redakcijā:

"105. pants. Nodibinājuma darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu

(1) Nodibinājuma darbību, pamatojoties uz tiesas lēmumu, var izbeigt:

1) ja sasniegts nodibinājuma mērķis vai tā sasniegšana ir kļuvusi neiespējama un statūtos valdei nav piešķirtas tiesības grozīt nodibinājuma mērķi vai valde nesaņem citu pārvaldes institūciju piekrišanu mērķa grozīšanai (ja statūtos tas ir paredzēts);

2) ja nodibinājuma darbība apdraud valsts drošību, sabiedrisko drošību vai kārtību vai citādi ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem;

3) ja nodibinājuma darbība neatbilst statūtos noteiktajam mērķim;

4) ja par nodibinājuma pamatdarbību kļuvusi saimnieciskā darbība, kam ir peļņas gūšanas raksturs;

5) citos likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā pieteikumu par nodibinājuma darbības izbeigšanu iesniedz valde.

(3) Šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5. punktā minētajos gadījumos pieteikumu tiesā iesniedz prokurors vai Valsts ieņēmumu dienests, ja nodibinājums:

1) pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai prokurora rakstveida brīdinājuma vai prokurora iesnieguma saņemšanas attiecīgajā brīdinājumā vai prokurora iesniegumā noteiktajā termiņā nav novērsis pārkāpumus. Termiņš pārkāpumu novēršanai nosakāms ne īsāks par 15 dienām un ne garāks par trim mēnešiem, izņemot šā likuma 57.3 panta pirmajā daļā minēto gadījumu, kad prokurors termiņu nosaka iesniegumā;

2) gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara pārkāpumu, it īpaši savā publiskajā darbībā;

3) ir pārkāpis šā likuma 10. panta 1.1 daļā noteikto aizliegumu;

4) nav izpildījis saskaņā ar šā likuma 10.1 panta pirmo daļu uzliktos papildu pienākumus.

(4) Tiesa, ņemot vērā nodibinājuma izdarītā pārkāpuma smagumu un sekas, kā arī vērtējot nodibinājuma mērķi un darbību kopumā, var aprobežoties ar brīdinājuma izteikšanu nodibinājumam, neizbeidzot tā darbību.

(5) Attiecībā uz aizliegumu nodibinājumam veikt publisko darbību vai citu darbību, kā arī nodibinājuma darbības izbeigšanu ar tiesas nolēmumu, ja nodibinājuma darbība apdraud valsts vai sabiedrisko drošību, piemērojami šā likuma 57.1, 57.2 un 57.3 panta noteikumi."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 2. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.11.2017.Stājas spēkā: 06.12.2017.Tēma: Cilvēktiesības; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumiPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 231, 22.11.2017. OP numurs: 2017/231.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
295233
06.12.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"