Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Jūras kodeksā

Izdarīt Jūras kodeksā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 14. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 9. nr.; 2008, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 13., 193. nr.; 2014, 108. nr.; 2016, 197. nr.; 2017, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Kuģi, izņemot šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos, var izslēgt no Kuģu reģistra tikai pēc tam, kad ir samaksāta kalendāra gada un iepriekšējo kalendāra gadu ietvaros aprēķinātā Latvijas kuģa uzraudzības maksa un veikta samaksa par kuģim sniegtajiem Latvijas Jūras administrācijas pakalpojumiem. Ja kuģis no Kuģu reģistra tiek izslēgts šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos, kuģa izslēgšanas brīdī Kuģu reģistrā reģistrētajam kuģa īpašniekam ir pienākums pēc kuģa izslēgšanas nekavējoties samaksāt kalendāra gada un iepriekšējo kalendāra gadu ietvaros aprēķināto Latvijas kuģa uzraudzības maksu un veikt samaksu par kuģim sniegtajiem Latvijas Jūras administrācijas pakalpojumiem."

2. Papildināt 16. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Īpašuma tiesību uz kuģi maiņu var reģistrēt tikai pēc tam, kad ir samaksāta kalendāra gada un iepriekšējo kalendāra gadu ietvaros aprēķinātā Latvijas kuģa uzraudzības maksa un veikta samaksa par Latvijas Jūras administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem."

3. Papildināt 268. panta piekto daļu pēc vārda "Ja" ar vārdu "bīstamā".

4. 285. pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "ņemot vērā kuģošanas rajonu un reisa ilgumu un veidu";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) MLC konvencijas kuģa īpašnieks ir atbildīgs par pārtikas un dzeramā ūdens krājumu nodrošināšanu uz kuģa, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1) pārtikas un dzeramā ūdens krājumi ir atbilstoši daudzuma, uzturvērtības, kvalitātes un daudzveidības ziņā, ņemot vērā jūrnieku skaitu uz kuģa, viņu reliģisko piederību un kultūras paražas attiecībā uz pārtiku, kā arī reisa ilgumu un veidu;

2) ēdināšanas organizācija un aprīkojums ir tāds, lai jūrniekiem tiktu piedāvāti atbilstoši, daudzveidīgi un uzturvielām bagāti ēdieni, kas pagatavoti un pasniegti higiēniskos apstākļos."

5. Papildināt 286. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Slēdzot darba līgumu ar jūrnieku, kas Latvijas ūdeņos strādā uz kuģa, kurš paredzēts tikai piekrastes vai iekšējai kuģošanai vai kuģošanai ostu ūdeņos, darba līgumā var nenorādīt jūrnieka valstspiederību, dzimšanas vietu un šā panta pirmās daļas 12. un 15. punktā minēto informāciju."

6. 291. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nakts laiks ir laikposms, kas sākas pulksten 22.00 un beidzas pulksten 7.00.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Jūrniekiem, kuri Latvijas ūdeņos strādā uz kuģa, kas paredzēts tikai piekrastes vai iekšējai kuģošanai vai kuģošanai ostu ūdeņos, var nepiemērot šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto. Tādā gadījumā šiem jūrniekiem darba un atpūtas laiku uzskaita, piemērojot Darba likuma vispārējos nosacījumus."

7. Papildināt 293. panta otro daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) apdrošināšanas polise vai apdrošināšanas līguma noslēgšanu apliecinošs dokuments, kas ietver apdrošinātāja apliecinājumu, ka kuģa īpašnieka civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši MLC konvencijas A2.5. standartam un A4.2. standartam."

8.  298. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "apdrošināšanas polises" ar vārdiem "īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma";

papildināt pantu ar 4.1, 4.2, 4.3 un 4.4 daļu šādā redakcijā:

"(41) MLC konvencijas kuģa īpašnieks nodrošina, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ietver jūrnieku apdrošināšanu viņu nāves un invaliditātes gadījumā saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums saskaņā ar normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā, jūrnieka darba līgumu vai koplīgumu paredz apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu par jebkuru pamatotu prasījumu, kas saistīts ar jūrnieku nāvi vai invaliditāti, kuru izraisījis nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;

2) ja apdrošināšanas atlīdzība ir noteikta jūrnieka darba līgumā un šīs daļas 3. punkts nav piemērojams, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā pilnā apmērā un bez kavēšanās;

3) ja jūrnieka invaliditātes gadījumā ir grūti novērtēt galīgo apdrošināšanas atlīdzību, kuru jūrnieks varētu būt tiesīgs saņemt, šim jūrniekam līdz pilnas atlīdzības aprēķināšanai un izmaksai maksā starpposma maksājumu vai maksājumus;

4) apdrošināšanas atlīdzības izmaksa neierobežo citas jūrnieka tiesības;

5) pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu var iesniegt jūrnieks, viņa tuvākais radinieks, laulātais, jūrnieka pilnvarots pārstāvis vai norādītais kompensācijas saņēmējs.

(42) Ja MLC konvencijas kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms tā termiņa beigām, attiecīgais kuģa īpašnieks pirms šā līguma izbeigšanās par to paziņo jūrniekam.

(43) MLC konvencijas kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu nevar izbeigt pirms tā termiņa beigām, ja vien apdrošinātājs vismaz 30 dienas iepriekš par šā līguma izbeigšanu pirms termiņa nav paziņojis Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijai.

(44) MLC konvencijas kuģa īpašniekam ir pienākums nodrošināt, ka kuģa īpašnieka civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta nepārtraukti visu jūrnieka darba tiesisko attiecību laiku atbilstoši šajā pantā minētajiem nosacījumiem."

9. 304. pantā:

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kuģa īpašnieks risku attiecībā uz jūrnieku repatriāciju, tai skaitā atbildību par pamestu jūrnieku repatriāciju, paredz kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta otrajā daļā minētais kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tas paredz, ka apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību bez kavēšanās pēc jūrnieka vai jūrnieka iecelta pārstāvja pieprasījuma, kurā sniegts pamatojums jūrnieka tiesībām prasīt apdrošināšanas atlīdzību šā panta astotajā daļā minētajā gadījumā;

2) saskaņā ar kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu izmaksājamā atlīdzība ir pietiekama, lai segtu šādus izdevumus:

a) neizmaksāto darba algu (ne vairāk kā par četriem mēnešiem) un citus maksājumus (ne vairāk kā par četriem mēnešiem), kas jūrniekam pienākas no kuģa īpašnieka saskaņā ar darba līgumu, darba koplīgumu vai jūrnieka darbu regulējošiem normatīvajiem aktiem,

b) visas pamatotās izmaksas, kas jūrniekam radušās pamešanas dēļ, tai skaitā repatriācijas izmaksas - izmaksas, kas saistītas ar ceļošanu piemērotā un operatīvā veidā (parasti ar gaisa transportu), tai skaitā izmaksas par pārtiku un izmitināšanu no brīža, kad jūrnieks atstāj kuģi, līdz brīdim, kad viņš ierodas repatriācijas galamērķī, izmaksas par nepieciešamo medicīnisko aprūpi un personisko mantu pārvešanu un transportu,

c) izmaksas, kas saistītas ar pamatvajadzību apmierināšanu, piemēram, atbilstoša pārtika, nepieciešamais apģērbs, izmitināšana, dzeramā ūdens krājumi, degviela, kas nepieciešama, lai jūrnieks varētu izdzīvot uz kuģa, un nepieciešamā medicīniskā aprūpe, kā arī citas izmaksas, kuras radušās tādas darbības vai bezdarbības dēļ, kas uzskatāma par jūrnieka pamešanu, līdz viņš ierodas repatriācijas galamērķī.

(4) Kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu nevar izbeigt pirms tā termiņa beigām, ja vien apdrošinātājs vismaz 30 dienas iepriekš par šā līguma izbeigšanu pirms termiņa nav paziņojis Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijai. Kuģa īpašniekam ir pienākums nodrošināt, ka viņa civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta nepārtraukti visu jūrnieka darba tiesisko attiecību laiku atbilstoši šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

(5) Apdrošinātājs, kas ir izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar šo pantu, iegūst tiesības vērsties pret kuģa īpašnieku, lai sava veiktā maksājuma apmērā īstenotu prasījuma tiesības, kas būtu bijušas attiecīgajam jūrniekam.

(6) Šā panta nosacījumi neierobežo apdrošinātāja tiesības vērsties pret trešajām personām.

(7) Šā panta nosacījumi neierobežo jūrnieka tiesības izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas varētu būt pieejami pamestajam jūrniekam.

(8) Jūrnieku šā kodeksa izpratnē uzskata par pamestu jebkurā no šādiem gadījumiem, ja, pārkāpjot normatīvo aktu prasības vai jūrnieka darba līguma noteikumus, kuģa īpašnieks:

1) nesedz izmaksas par jūrnieka repatriāciju;

2) ir atstājis jūrnieku bez nepieciešamās palīdzības un atbalsta (atbilstošas pārtikas, izmitināšanas, dzeramā ūdens krājumiem, degvielas, kas nepieciešama, lai jūrnieks varētu izdzīvot uz kuģa, un nepieciešamās medicīniskās aprūpes);

3) ir citādā veidā vienpusēji pārtraucis pildīt no darba tiesiskajām attiecībām izrietošos darba devēja pienākumus pret jūrnieku, piemēram, neizmaksājot darba algu vismaz divus secīgus mēnešus."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūras kodeksā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.11.2017.Stājas spēkā: 06.12.2017.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 231, 22.11.2017. OP numurs: 2017/231.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
295221
06.12.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)