Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 556

Rīgā 2017. gada 5. oktobrī (prot. Nr. 48 30. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 26.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 26.0. versijā projekta "Vienotā datu telpa" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 3 580 000 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 30.10.2020. rīkojumu Nr. 628)

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Valsts reģionālās attīstības aģentūru iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

4. Noteikt Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas, sākot ar 2021. gadu, ne vairāk kā 286 893 euro gadā, tai skaitā:

5.1. 74 032 euro, sākot ar 2021. gadu, segt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmā 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" pieejamiem resursiem;

5.2. 121 911 euro, sākot ar 2021. gadu, segt no valsts budžeta līdzekļiem, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc projekta pabeigšanas iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts budžeta apropriācijas pārdali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai no citām ministrijām;

5.3. 90 950 euro, sākot ar 2021. gadu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieprasīt papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 30.10.2020. rīkojuma Nr. 628 redakcijā)

6. Lai pēc projekta pabeigšanas nodrošinātu projekta rezultātu uzturēšanu, atbalstīt četru amata vietu izveidi Valsts reģionālās attīstības aģentūrā un to finansēšanu no šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minētajiem līdzekļiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 5. oktobra
rīkojumu Nr. 556)
Vienotā datu telpa

(Projekts MK 30.10.2020. rīkojuma Nr. 628 redakcijā)

Projekta apraksts (kopsavilkums) 

Projekts "Vienotā datu telpa" (turpmāk – projekts) turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (turpmāk – PIKTAPS) uzsāktās aktivitātes un ir cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projektu "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma".

Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādējādi veicinot programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) sasniegšanu.

Projekta mērķi

1. Uzlabot datu apmaiņu starp iestādēm, modernizējot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – VISS) (M1):

1.1. nodrošināt iestāžu datu u. c. funkcionalitātes pieejamību, izmantojot REST (Representational state transfer) tīmekļa pakalpes (vienlaikus nodrošinot arī līdz šim izveidoto SOAP (Simple Object Access Protocol) servisu uzturēšanu);

1.2. nodrošināt vienota pieprasījumu vadības servisa izmantošanu (savu saskarņu publicēšana vienotajā pieprasījumu vadības risinājumā);

1.3. attīstīt sadarbspējas vidi.

2. Uzlabot datu izplatīšanas veiktspēju un efektivitāti, izmantojot centralizētu datu izplatīšanas risinājumu (M2): nodrošināt centralizēta datu izplatīšanas risinājuma izmantošanu, izmitinot pieprasītāko valsts informācijas sistēmu datu kopas un pēc nepieciešamības iestāžu datu kopas, kurām nav savu datu izplatīšanas risinājumu, kā arī nodrošinot to datu pieprasījumu apstrādi.

3. Nodrošināt atvērto datu pieejamību sabiedrībai (M3): nodrošināt atvērto datu kopu publicēšanu, papildinot Datu publicēšanas platformā (turpmāk – DPP) iekļautā atvērto datu portāla standarta risinājuma funkcionalitāti, iekļaujot portāla lietotājiem paredzētus papildu rīkus, kas veicina atkalizmantošanas pieaugumu, kā arī rīkus un vadlīnijas, kas atbalsta datu atvēršanu.

4. Nodrošināt valsts informācijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) resursu pārvaldību (M4): nodrošināt pakalpju piekļuves piešķiršanas procesu.

5. Atbilstoši valsts IKT politikai nodrošināt centralizēto koplietošanas platformu un VARAM resora informācijas sistēmu (turpmāk – IS) darbināšanai un attīstībai nepieciešamās IKT infrastruktūras (M5):

5.1. izveidot IKT infrastruktūras platformu;

5.2. definēt un ieviest koplietošanas IKT infrastruktūras pakalpojumus saistībā ar IKT infrastruktūras centralizētu nodrošināšanu;

5.3. nodrošināt centralizētas IKT infrastruktūras darbību un pieejamību.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Datu izplatīšanas platformas (turpmāk – DIP) izstrāde – tiks izstrādāta DIP programmatūra, kurā tiks iekļautas esošās VISS datu izplatīšanas komponentes, piemēram, datu izplatīšanas tīkls, kas nodrošinās efektīvāku datu apmaiņu starp iestādēm VISS ietvaros (t. sk. REST saskarņu izmantošanu).

2. DPP 2. kārtas izstrāde – tiks pilnveidota PIKTAPS ietvaros izveidotā DPP, turpinot standarta datu kopu kataloga attīstību un pilnveidošanu, izstrādājot papildu datu attēlošanas rīkus, labāko datu atkalizmantošanas piemēru integrāciju un demonstrēšanu, atbalsta mehānismus datu publicētājiem un saskarņu izveidei datu kopu automatizētai publicēšanai.

3. Partneru IS pielāgošana un integrācija ar projekta ietvaros izstrādātajiem un pilnveidotajiem koplietošanas risinājumiem.

4. IKT infrastruktūras attīstība, t. sk. IKT infrastruktūras prasību definēšana, IKT infrastruktūras iegāde un konfigurēšana un IKT infrastruktūras platformas ieviešana.

5. Publicitātes pasākumu īstenošana, t. sk. informatīvā stenda izvietošana projekta norises vietā visā projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas, kā arī regulāra ar projekta īstenošanu saistītas informācijas publicēšana projekta īstenotāja tīmekļvietnē (www.vraa.gov.lv). Galvenā komunikācijas vadība tiks nodrošināta projektā "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma", sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas sadaļā.

6. Projekta pārvaldība – tiks nodrošināta projekta administratīvā vadība, projekta mērķu sasniegšana ar pieejamiem resursiem, projekta darbību izpilde un plānoto rezultātu sasniegšana.

7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde – tiks sagatavots projekta apraksts iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā un izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze.

Projekta rezultāta rādītāji

Nr. p. k.Rezultāta rādītājsMērvienībaSākotnējā vērtībaSasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigāmSasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām
1.Dati, kas brīvi pieejami kā atvērtie dati (% no VISS izplatītajiem)%050 % (tikai tie, kas nesatur fizisko personu datus)75 % (tikai tie, kas nesatur fizisko personu datus)
2.Citu iestāžu informācijas sistēmas, kas izvietotas IKT infrastruktūras platformā vai izmanto citus infrastruktūras platformas pakalpojumusiestāžu skaits024

Projekta iznākuma rādītāji

Nr. p. k.Iznākuma rādītājsMērvienībaStarpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma)Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1.Pilnveidoti darbības procesiskaits28
2.Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformasskaits22
3.Publicētās koplietošanas datu kopasskaits12

Projekta finansējuma apjoms

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 3 580 000 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

Projekta iznākumu plānotās uzturēšanas izmaksas ir 286 893 euro gadā.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Projekta ietvaros ir plānota VISS izmantoto risinājumu tālāka attīstība, kā arī IKT infrastruktūras nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ietvaros izveidoto risinājumu darbības nodrošināšanai. Tādējādi projekts ir saistīts ar šādiem iepriekšējā Eiropas Reģionālās attīstības fonda perioda nozares iestāžu īstenotajiem projektiem:

1) "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība" (turpmāk – EPAK) – projekta "Vienotā datu telpa" ietvaros tiks turpināts attīstīt projekta EPAK ietvaros izstrādātā VISS papildinājumus un integrēšanu DIP;

2) "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas 2. kārta" (turpmāk – PFAS2) – projekta "Vienotā datu telpa" ietvaros tiks turpināta projekta PFAS2 ietvaros izstrādāto VISS koplietošanas komponenšu (iestādes darbinieka darba vietas, koplietošanas pakalpju) pilnveidošana un integrēšana DIP;

3) "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide" (turpmāk – EDOK) – projekta "Vienotā datu telpa" ietvaros tiks turpināta projekta EDOK ietvaros izstrādāto VISS papildinājumu pilnveidošana un integrēšana DIP.

Paredzēts, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas projekta pārskata periodā sociālekonomiskie ieguvumi sasniegs aptuveni 31,8 milj. euro (diskontētā vērtība) ar ekonomisko neto pašreizējo vērtību 27 milj. euro apmērā. Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir 6,14, bet ekonomiskā ienesīguma norma – 63,57 %, un tas liecina par augsto projekta pievienoto vērtību.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 556Pieņemts: 05.10.2017.Stājas spēkā: 05.10.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 06.10.2017. OP numurs: 2017/199.23
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
294046
{"selected":{"value":"30.10.2020","content":"<font class='s-1'>30.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.10.2020","iso_value":"2020\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2017","iso_value":"2017\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2017.-29.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.10.2020
85
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"