Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 10., 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10., 22. nr.; 2008, 13., 14., 23. nr.; 2009, 7., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16. nr.; 2012, 56., 100., 186. nr.; 2013, 142., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 124., 222. nr.; 2016, 31., 115., 254. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "obligātā informācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "regulētā informācija" (attiecīgā locījumā).

2. 1. pantā:

papildināt pirmās daļas 47. punktu pēc skaitļa "7." ar vārdu un skaitli "un 19.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Likumā lietotais termins "saistītā puse" atbilst Komisijas 2008. gada 3. novembra regulas (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ) pielikumā minētajā 24. SGS "Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm" lietotajam terminam."

3. 3. panta 1.1 daļā:

papildināt 9. punktu ar vārdiem un skaitli "(turpmāk - Regula Nr. 909/2014)";

papildināt daļu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra regula (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - Regula Nr. 1286/2014);

12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra regula (ES) Nr. 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - Regula Nr. 2015/2365)."

4. Izteikt 54. panta piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Kapitālsabiedrības, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, valde ir atbrīvota no Komerclikumā noteiktā pienākuma publicēt paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu Komerclikumā noteiktajā kārtībā."

5. Papildināt D sadaļas III nodaļu ar 59.1 pantu šādā redakcijā:

"59.1 pants. Netipiska un nozīmīga apjoma darījuma ar saistīto pusi noslēgšana un atklāšana

(1) Šā panta noteikumi attiecas uz kapitālsabiedrību, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū.

(2) Netipisks darījums šā panta izpratnē ir kapitālsabiedrības darījums, kas nav slēgts kapitālsabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem.

(3) Netipisku darījumu ar saistīto pusi slēdz Komerclikumā noteiktajā kārtībā par darījuma slēgšanu ar saistīto personu.

(4) Pirms tiek noslēgts netipisks darījums ar saistīto pusi, valde par darījumu sniedz revīzijas komitejai (ja tāda ir izveidota) šādu informāciju:

1) ziņas par saistīto pusi (fiziskajai personai - vārds, uzvārds; juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un reģistrācijas valsts);

2) darījuma nepieciešamības pamatojumu;

3) darījuma noteikumus;

4) izvērtējumu par darījuma ietekmi uz kapitālsabiedrības komercdarbību un darbības finansiālajiem rezultātiem;

5) izvērtējumu par darījuma ietekmi uz kapitālsabiedrības akcionāriem, kuri attiecībā uz minēto darījumu nav uzskatāmi par saistītajām pusēm.

(5) Kapitālsabiedrības padome var lūgt revīzijas komitejas (ja tāda ir izveidota) viedokli vai pieaicināt neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai par paredzēto netipisko darījumu ar saistīto pusi. Lemjot par revīzijas komitejas vai neatkarīga eksperta pieaicināšanu, ieinteresētajam kapitālsabiedrības padomes loceklim (Komerclikuma izpratnē) nav balsstiesību, un tas ierakstāms padomes sēdes protokolā. Eksperta piesaistes izmaksas sedz no kapitālsabiedrības līdzekļiem.

(6) Kapitālsabiedrība izstrādā iekšējo procedūru, saskaņā ar kuru tā konstatē, vai darījums ar saistīto pusi ir netipisks. Vismaz reizi gadā kapitālsabiedrība izvērtē, vai ir identificēti tās netipiskie darījumi, kas noslēgti ar saistītajām pusēm, un ievērota šo darījumu noslēgšanas un atklāšanas kārtība. Kapitālsabiedrība nodrošina, ka minēto izvērtējumu neveic tās valdes vai padomes locekļi vai citi tās darbinieki, ar kuriem vai ar kuru saistītajām pusēm izvērtējamie darījumi ir slēgti.

(7) Nozīmīga apjoma darījums šā panta izpratnē ir kapitālsabiedrības darījums, kura rezultātā samaksātā vai saņemamā naudas summa, iegūto vai atsavināto aktīvu vērtība vai kapitālsabiedrības saistības, kuras izveidojušās darījuma rezultātā vai var izveidoties nākotnē, ir vismaz 10 procenti no kapitālsabiedrības pamatkapitāla vai vismaz 10 procenti no kapitālsabiedrības pašu kapitāla saskaņā ar pēdējo revidēto gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu (ja tāds tiek sagatavots) - atkarībā no tā, kurš no rādītājiem ir mazāks, bet ne mazāk par 35 000 euro. Kapitālsabiedrības statūtos vai padomes lēmumā var noteikt stingrākus kritērijus, saskaņā ar kuriem darījums uzskatāms par nozīmīga apjoma darījumu.

(8) Par nozīmīga apjoma darījumu šā panta izpratnē uzskatāmi arī vairāki darījumi, kurus kapitālsabiedrība 12 mēnešu periodā noslēgusi ar vienu un to pašu saistīto pusi vai vienas un tās pašas saistītās puses interesēs un kuru kopējā vērtība atbilst šā panta septītajā daļā noteiktajai.

(9) Pirms tiek noslēgts nozīmīga apjoma darījums ar saistīto pusi, valde sniedz revīzijas komitejai (ja tāda ir izveidota) šā panta ceturtajā daļā minēto informāciju par darījumu.

(10) Informāciju par netipisku vai nozīmīga apjoma darījumu ar saistīto pusi kapitālsabiedrība pēc darījuma noslēgšanas vai pēc tādu apstākļu iestāšanās, kad sasniegti šā panta septītajā vai astotajā daļā noteiktie kritēriji, nekavējoties izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā. Kapitālsabiedrība sniedz vismaz informāciju par:

1) saistīto pusi (fiziskajai personai - vārds, uzvārds; juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un reģistrācijas valsts);

2) kapitālsabiedrības un saistītās puses attiecību veidu;

3) darījumā saņemamo vai maksājamo naudas summu, iegūto vai atsavināto aktīvu vērtību vai par kapitālsabiedrības saistībām, kuras izveidojušās darījuma rezultātā vai var izveidoties nākotnē, kā arī par samaksas noteikumiem un maksājumu grafiku (ja tāds ir), tai skaitā par naudas summu, ko paredzēts saņemt vai samaksāt nākamajos periodos, par darījuma vai saistību izpildes termiņu, kā arī saņemamiem vai maksājamiem procentiem (ja tādi paredzēti);

4) darījuma ietekmi uz kapitālsabiedrības komercdarbību un darbības finansiālajiem rezultātiem;

5) darījuma ietekmi uz kapitālsabiedrības akcionāriem, kuri minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm;

6) to, vai ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis vai neatkarīga eksperta atzinums (ja tāds tika prasīts).

(11) Papildus šā panta desmitajā daļā minētajai informācijai kapitālsabiedrības pienākums ir sniegt arī citu informāciju par darījumu, ja tā ir būtiska vai var būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli vai iespējas veikt noteikta veida komercdarbību vai ja tās atklāšana var būtiski ietekmēt regulētajā tirgū iekļauto kapitālsabiedrības akciju novērtējumu, tādējādi nodrošinot ieguldītāju aizsardzību vai nevainojamu tirgus darbību."

6. Papildināt 74. panta desmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Akcijas cenu norāda Komisijas izdotajā administratīvajā aktā."

7. Papildināt likumu ar 74.1 pantu:

"74.1 pants. Akcionāra tiesības prasīt akciju atpirkšanu obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma neizteikšanas gadījumā

(1) Ja persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, ir samazinājušas no akcijām izrietošo balsstiesību daudzumu līdz tādam apmēram, kas nesasniedz vai nepārsniedz šā likuma 66. panta ceturtās daļas 1. punktā noteikto, pēc tam, kad Komisija izdevusi šā likuma 74. panta desmitajā daļā minēto administratīvo aktu (turpmāk šajā pantā - administratīvais akts), pārējiem akcionāriem ir tiesības prasīt, lai šī persona vai personas atpērk viņiem piederošās akcijas.

(2) Akciju atpirkšanu var prasīt akcionārs, kuram piederēja akcijas Komisijas administratīvā akta izdošanas dienā. Akcionārs var prasīt akciju atpirkšanu tādā apmērā, kas nepārsniedz akciju apmēru, kāds viņam piederēja Komisijas administratīvā akta izdošanas dienā. Akciju atpirkšanas cenu nosaka atbilstoši šā likuma 74. pantam, cenas noteikšanas periodu rēķinot no administratīvā akta izdošanas dienas.

(3) Akcionārs var prasīt akciju atpirkšanu astoņpadsmit mēnešu laikā no Komisijas izdotā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

(4) Ja administratīvajā aktā minētais pienākums ir personām, kas rīkojas saskaņoti, tās ir solidāri atbildīgas par akciju atpirkšanu."

8. Aizstāt 102. panta 2.1 daļā skaitļus un vārdus "2., 3., 4., 5. un 8. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "2., 3., 4., 5., 7. un 8. punktā".

9. 148. pantā:

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "Latvijas Centrālajā depozitārijā" ar vārdiem "centrālajā vērtspapīru depozitārijā";

aizstāt četrpadsmitajā daļā vārdus un skaitli "(izņemot Regulu Nr. 575/2013)" ar vārdiem "(ja šajā likumā nav noteikts citādi)";

izslēgt piecpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus "piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas";

papildināt pantu ar deviņpadsmito, divdesmito un divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā:

"(19) Komisija ir tiesīga atbilstoši Regulas Nr. 1286/2014 24. pantam par šīs regulas pārkāpumiem piemērot šādas sankcijas un uzraudzības pasākumus:

1) izteikt brīdinājumu, kurā norādīta atbildīgā persona un pārkāpuma būtība;

2) aizliegt komplektētu privāto ieguldījumu produktu izplatīšanu;

3) uzlikt par pienākumu uz laiku apturēt komplektētu privāto ieguldījumu produktu izplatīšanu;

4) aizliegt sniegt pamatinformācijas dokumentu, kas neatbilst Regulas Nr. 1286/2014 6., 7., 8. vai 10. pantā noteiktajām prasībām, un dot rīkojumu publicēt jaunu šai regulai atbilstošu pamatinformācijas dokumentu;

5) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 5 000 000 euro vai līdz trim procentiem no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējo pieejamo minētās juridiskās personas revidēto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības meitas sabiedrība, kas sagatavo konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vai konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts attiecīgo normatīvo aktu prasībām, attiecīgo kopējo apgrozījumu veido kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi saskaņā ar attiecīgiem izcelsmes dalībvalsts normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā pēdējo pieejamo konsolidēto gada pārskatu, ko apstiprinājusi galvenā mātes sabiedrības vadības struktūra;

6) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz 700 000 euro;

7) kā alternatīvu šīs daļas 5. vai 6. punktā noteiktajam uzlikt soda naudu līdz pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu divkāršam apmēram;

8) uzlikt par pienākumu personai, kas ir komplektēta privāto ieguldījumu produkta izveidotājs vai sniedz konsultācijas par to, vai to pārdod, informēt savu privāto klientu, kura tiesības un intereses ir aizskartas, par piemēroto sankciju vai uzraudzības pasākumu un to, kur klients var iesniegt sūdzību vai kur var vērsties, lai uzsāktu ārpustiesas strīdu risināšanu, kā arī par viņa tiesībām ar prasību vērsties tiesā.

(20) Komisija ir tiesīga atbilstoši Regulas Nr. 909/2014 63. pantam par regulas 63. panta 1. punktā minētajiem pārkāpumiem piemērot šādas sankcijas un uzraudzības pasākumus:

1) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību;

2) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas;

3) noteikt pagaidu vai par atkārtotiem būtiskiem pārkāpumiem pastāvīgu aizliegumu centrālā vērtspapīru depozitārija valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus centrālajā vērtspapīru depozitārijā;

4) anulēt atļaujas, kas piešķirtas saskaņā ar Regulas Nr. 909/2014 16. vai 54. pantu;

5) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 20 000 000 euro vai līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējo pieejamo minētās juridiskās personas revidēto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības meitas sabiedrība, kas sagatavo konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vai konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts attiecīgo normatīvo aktu prasībām, attiecīgo kopējo apgrozījumu veido kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi saskaņā ar attiecīgiem izcelsmes dalībvalsts normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā pēdējo pieejamo konsolidēto gada pārskatu, ko apstiprinājusi galvenā mātes sabiedrības vadības struktūra;

6) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz 5 000 000 euro;

7) kā alternatīvu šīs daļas 5. vai 6. punktā noteiktajam uzlikt soda naudu līdz pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu divkāršam apmēram.

(21) Komisija ir tiesīga atbilstoši Regulas Nr. 2015/2365 22. pantam par regulas 4. un 15. pantā minētajiem pārkāpumiem piemērot šādas sankcijas un uzraudzības pasākumus:

1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas;

2) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību;

3) par pārkāpumu atbildīgajai personai uz laiku apturēt vai anulēt licenci;

4) noteikt pagaidu aizliegumu par pārkāpumu atbildīgās personas valdes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus;

5) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz 5 000 000 euro;

6) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai juridiskajai personai:

a) par Regulas Nr. 2015/2365 4. panta pārkāpumiem - soda naudu līdz 5 000 000 euro vai līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējo pieejamo minētās juridiskās personas revidēto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības meitas sabiedrība, kas sagatavo konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vai konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts attiecīgo normatīvo aktu prasībām, attiecīgo kopējo apgrozījumu veido kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi saskaņā ar attiecīgiem izcelsmes dalībvalsts normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā pēdējo pieejamo konsolidēto gada pārskatu, ko apstiprinājusi galvenā mātes sabiedrības vadības struktūra,

b) par Regulas Nr. 2015/2365 15. panta pārkāpumiem - soda naudu līdz 15 000 000 euro vai līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējo pieejamo minētās juridiskās personas revidēto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības meitas sabiedrība, kas sagatavo konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vai konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts attiecīgo normatīvo aktu prasībām, attiecīgo kopējo apgrozījumu veido kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi saskaņā ar attiecīgiem izcelsmes dalībvalsts normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā pēdējo pieejamo konsolidēto gada pārskatu, ko apstiprinājusi galvenā mātes sabiedrības vadības struktūra;

7) uzlikt soda naudu līdz pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu trīskāršam apmēram, pat ja uzliktās soda naudas apmērs pārsniedz šīs daļas 5. vai 6. punktā minētās summas."

10. 150. pantā:

izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju par šā likuma 148. panta septiņpadsmitajā, astoņpadsmitajā, deviņpadsmitajā, divdesmitajā un divdesmit pirmajā daļā noteiktajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem Komisijai ir tiesības nepubliskot, ja tā pēc iepriekšēja izvērtējuma veikšanas konstatē, ka publicēšana apdraudētu finanšu tirgus stabilitāti vai šādas informācijas publicēšana nav samērīga ar izdarīto pārkāpumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šajā pantā noteiktajā kārtībā Komisijas mājaslapā internetā ievietotā informācija par šā likuma 148. panta piecpadsmitajā, septiņpadsmitajā, astoņpadsmitajā, deviņpadsmitajā, divdesmitajā un divdesmit pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem ir pieejama piecus gadus no tās ievietošanas dienas.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Komisija informē Eiropas Uzraudzības iestādi par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti par šā likuma 148. panta deviņpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem.

(8) Komisija reizi gadā informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti par šā likuma 148. panta divdesmitajā un divdesmit pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem."

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Šā likuma 74.1 pantā minētās tiesības akcionārs var izmantot, ja Komisijas administratīvais akts, kurā tā konstatē, ka personai saskaņā ar šā likuma 66. panta ceturtās daļas 1. punkta noteikumiem ir pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, izdots ne agrāk kā nākamajā dienā pēc 74.1 panta spēkā stāšanās."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 3. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.09.2017.Stājas spēkā: 04.10.2017.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 03.10.2017. OP numurs: 2017/196.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
293944
04.10.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)