Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 575

Rīgā 2017. gada 19. septembrī (prot. Nr. 47 32. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 215. nr.; 2015, 103., 237. nr.; 2016, 200., 251. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 5.7.3. apakšpunktu aiz vārdiem "dibina vai" ar vārdiem "nomainoties paaudzei";

1.2. papildināt noteikumus ar 5.11. un 5.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.11. stratēģisks projekts ir projekts, kas veicina pārstrādes produktu cenu stabilizēšanu, īstenojot vienotu sistēmu - saliedētību produktu ražošanas un pārstrādes jomā, efektīvi ierobežojot atsevišķu uzņēmēju spēju ietekmēt vispārīgos preču apgrozības apstākļus un veicinot produktu ražošanu atbilstoši pieprasījumam, tādējādi sniedzot ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā;

5.12. pārcelšana atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. "a" punktā noteiktajam.";

1.3. aizstāt 11.1. apakšpunktā skaitli un vārdus "10 procentiem, ja projektā paredzēta pamatlīdzekļu iegāde, un vismaz par pieciem procentiem, ja projektā paredzēta būvniecība" ar vārdiem "pieciem procentiem";

1.4. izteikt 11.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.1. neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu ražošanas vai pārstrādes (vai vismaz par pusi no ieguldīto investīciju apmēra) vai fizisko ražošanas apjomu. Fiziskā ražošanas apjoma pieaugums nedrīkst būt sasniegts jau projekta iesniegšanas dienā;";

1.5. papildināt noteikumus ar 11.2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2.1.1 investējot apgaismojumā, ražošanas līnijās un citās ierīcēs vai iekārtās, kuru darbināšanai tiek patērēta enerģija, lai palielinātu energoefektivitāti vismaz par 20 procentiem salīdzinājumā ar nomainīto iekārtu, ierīci, apgaismojumu vai ražošanas līniju;";

1.6. izteikt 11.2.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2.2.1. uzbūvējot vai pārbūvējot vides prasībām piemērotas kūtsmēslu krātuves. Šajā punktā minētajam mērķim atbalstu piešķir, ja pretendents dzīvnieku novietnē ievēro normatīvos aktus par īpašajām prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Šo prasību nepiemēro gados jaunajiem lauksaimniekiem, kas saimniecību dibinājuši ne agrāk kā divdesmit četrus mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;";

1.7. papildināt 11.2.2.3. apakšpunktu aiz vārda "īpašībām" ar vārdiem "ja iegādājas sējumu vai stādījumu mēslošanas vai augu aizsardzības tehniku vai iekārtu";

1.8. papildināt noteikumus ar 11.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5. uzlabo dzīvnieku labturības apstākļus vai investē lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumu īstenošanā, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas.";

1.9. izteikt 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. standartizētu biznesa plānu, kas ietver informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām, par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci par pēdējo noslēgto gadu, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Komersants, kas nav veicis saimniecisko darbību, papildus iesniedz naudas plūsmas pārskatu par vismaz diviem gadiem pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;";

1.10. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto pretendentu ekonomisko dzīvotspēju nosaka saskaņā ar šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ja projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 150 000 euro un pretendents nav uzsācis saimniecisko darbību.";

1.11. svītrot 22.4. apakšpunktā vārdus "lauksaimniecības nozares";

1.12. papildināt 2.2. apakšnodaļu ar 25.2 punktu šādā redakcijā:

"25.2 Saistīti uzņēmumi, kas atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā ir tiesīgi īstenot vienu kopīgu projektu (turpmāk - kopprojekts), ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

25.2 1. kopprojekta dalībnieki noslēdz attiecīgu līgumu. Kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no kopprojekta dalībniekiem;

25.2 2. kopprojekta dalībnieki apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju;

25.2 3. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētos rādītājus un mērķus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks atsevišķi;

25.2 4. kopprojekta dalībnieki atbilst normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā.";

1.13. aizstāt 27.2 9. apakšpunktā skaitļus un vārdus "13. panta "d" apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "14. panta 16. punktā";

1.14. aizstāt 27.2 13. apakšpunktā skaitli un vārdu "12. pantu" ar skaitļiem un vārdiem "12. panta 1. punktu";

1.15. papildināt noteikumus ar 27.2 18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.2 18. atbalsta pretendents ievēro Regulas Nr. 651/2014 14. panta 17. punktā noteiktās prasības.";

1.16. svītrot 32.1.2. apakšpunktu;

1.17. papildināt 32.1.5. apakšpunktu aiz vārda "fiziska" ar vārdiem "vai juridiska";

1.18. izteikt 32.1 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 32.1.1., 32.1.3. un 32.1.5. apakšpunktā minētie pretendenti var īstenot kopprojektu šo noteikumu 9.3.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums un pēc kopprojekta īstenošanas tiek pārbūvēta vai atjaunota viena koplietošanas meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu vismaz divos zemes īpašumos ar kopēju robežu.";

1.19. papildināt noteikumus ar 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.2 Šo noteikumu 32.1.1. apakšpunktā minētie pretendenti meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu veic zemē, kas tiek izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai.";

1.20. papildināt 37. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 5.11. apakšpunktā minētajam stratēģiskajam projektam attiecināmo izmaksu apjomu neierobežo, ja šāda projekta virzību atbalsta Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome.";

1.21. svītrot 40.1. apakšpunktā skaitli "32.1.2.";

1.22. izteikt 55.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.4. zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības, ja projektā plānota jauna būvniecība:

55.4.1. vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par jaunu būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu ierīkošanu (turpmāk - stādījumi), par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas vai pārbūvēt esošās būves, ierīkot stādījumus, pārbūvēt vai atjaunot meliorācijas sistēmas vai attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru;

55.4.2. vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus;";

1.23. papildināt noteikumus ar 56.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.4.1 nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditētas institūcijas energoauditora atzinumu, kas apliecina iekārtas energoefektivitātes palielinājumu vismaz par 20 procentiem salīdzinājumā ar nomaināmo iekārtu, informāciju par enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas, enerģijas izejas datus un to avotus, izmantoto aprēķinu metodiku un veikto mērījumu aprakstu, ja projekta iesniegumā ir norādīts šo noteikumu 11.2.1.1 apakšpunktā minētais mērķis;";

1.24. papildināt noteikumus ar 56.7.4. un 56.7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.7.4. Pārtikas un veterinārā dienesta saskaņotu biodrošības ieviešanas plānu, ja projektā iegulda investīcijas lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumu īstenošanā, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas;

56.7.5. Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu, ka projektā plānotās investīcijas uzlabos dzīvnieku labturības apstākļus, ja pretendents projektā plāno uzlabot dzīvnieku labturības apstākļus.";

1.25. svītrot 57.8. apakšpunktu;

1.26. papildināt noteikumus ar 57.1 un 57.2 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Īstenojot kopprojektu, šo noteikumu 22. un 32. punktā minētie pretendenti Lauku atbalsta dienestā iesniedz arī notariāli apliecinātu kopprojekta dalībnieku līgumu, kurš:

57.1 1. apliecina atbalsta pretendenta tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās personas, iesniegt projekta iesniegumu, īstenot projektu un saņemt atbalstu;

57.1 2. apliecina, ka kopprojekta dalībnieki piecus gadus pēc projekta īstenošanas ievēros normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai noteiktās prasības, kā arī īstenos saistības, ko tie uzņēmušies uzraudzības periodā;

57.1 3. paredz izmaksu sadali un norēķinu kārtību starp kopprojekta dalībniekiem un saistības, kas izriet no projekta īstenošanas.

57.2 Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieprasa šo noteikumu 56. un 57. punktā minētos dokumentus, ko izsniedz attiecīgā institūcija, izņemot gadījumu, ja tos pretendents pats ir iesniedzis.";

1.27. papildināt 58. punktu aiz vārdiem "jaunai būvniecībai" ar vārdu "atjaunošanai";

1.28. svītrot 58.1 punktā vārdus un skaitli "kopā ar projekta iesniegumu vai 12 mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet";

1.29. izteikt 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Atbalsta saņēmējs (izņemot šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minēto atbalsta saņēmēju), sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, par pirmo pilno noslēgto gadu un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (11. pielikums).";

1.30. papildināt 63.2. apakšpunktu aiz vārdiem "minētais mērķis" ar vārdiem "un projekta īstenošanas laikā būvprojektā veikti grozījumi";

1.31. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums);

1.32. izteikt 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1.

Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projekts, vai paskaidrojuma raksts/ apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu

15

15

2.

Projektā paredzēti biodrošības pasākumi Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, veic būvniecību, kas saistīta ar biodrošības palielināšanu, ja projekts tiek īstenots cūkkopības un putnkopības nozarē2

5

5

3.

Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā3 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, kā arī tad, ja nav bijis ne apgrozījums, ne saņemts atbalsts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā)

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam maksimāli pieejamais punktu skaits ir 20

30

Atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā

10

4.

Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis

20

25

Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi

25

5.

Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1004

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

15

6.

Atbalsta pretendents atbilst kādai no šīm shēmām Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators

15

15

Integrētās dārzkopības produktu ražošana, segtajām platībām - dalība pārtikas kvalitātes shēmā

10

7.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

8.

Atbalsta pretendents Saimniecības īpašnieks vai persona, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu un Uzņēmumu reģistrā reģistrētas atsevišķas paraksta tiesības, un tie nav vecāki par 40 gadiem

10

10

9.

Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 150 000 EUR

15

15

150 001-500 000 EUR

10

vairāk par 500 001 EUR

5

Kopā

135

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Investīciju ieguldījums saistīts ar pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju iespējamās sekas" plānotajām darbībām, ja minētajā apakšpasākumā atbalstu par šīm investīcijām nav iespējams saņemt.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D - 70 000

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B - pirmajā gadā, C - otrajā gadā). Jaunam uzņēmumam, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējo noslēgto gadu, dalot ar 1;
D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.
Ja kritērijā ir negatīvs rezultāts, piešķir kritērijam maksimālo punktu skaitu - 20.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B / 100, kur
C

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku saimniecību - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr.600

Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1.

Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu

10

10

2.

Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā)

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

20

3.

Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

15

4.

Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis

20

25

Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi

25

5.

Atbalsta pretendents ir kādas pārtikas kvalitātes shēmas operators Atbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators

10

10

6.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

7.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtu uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam vai republikas nozīmes pilsētai (ja tas ir negatīvs)4

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

15

Kopā

100

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B - pirmajā gadā, C - otrajā gadā). Jaunam uzņēmumam, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējo noslēgto gadu, dalot ar 1;
D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B / 100 , kur
C

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (-10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B - teritorijas attīstības indekss novadā vai republikas nozīmes pilsētā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).";

1.33. izteikt 5., 6., 7., 8. un 9. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1.

Projektā paredzēti būvniecības darbi Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts laukumu un pievedceļu būvniecībai un pārbūvei

30

30

2.

Tiek īstenots kopprojekts, kurā notiek meliorācijas pārbūve vai atjaunošana Projekts attiecas uz vairāk nekā piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām

20

20

Projekts attiecas uz piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām

10

3.

Projektā izmantoti videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementi Projekts paredz posmu ar meandriem, sedimentācijas dīķu, divpakāpju meliorācijas grāvju vai akmeņu krāvumu izveidi, kontrolēto drenāžu un mākslīgos mitrājus

30

30

4.

Atbalsta pretendents Atbalsta pretendents ir pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehniskās būves lauksaimniecības vai meža zemē un pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu lauksaimniecības vai meža zemē

15

15

5.

Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 50 000 EUR

15

15

50 001-150 000 EUR

10

vairāk par 150 001 EUR

5

6.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

Kopā

115

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Vienam pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs

Nr.
p.k.

Apakšpasākumi un to darbības

Pretendents

Attiecināmo izmaksu apmērs (euro)

I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

1.

Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve1 Lauku saimniecība

2 000 000

t. sk. pamatlīdzekļu iegāde2

700 000

2.

Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve, t. sk. pamatlīdzekļu iegāde Jauna lauku saimniecība un jaunie lauksaimnieki, kas plāno pārņemt, nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu

150 000

3.

Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve, t. sk. pamatlīdzekļu iegāde3 Jaunie lauksaimnieki

400 000

4.

Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve (t. sk. lauksaimniecības produktu pirmapstrādes būves un iekārtas)4 Kooperatīvā sabiedrība

10 000 000

II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

5.

Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve5 Pārstrādes uzņēmums, t. sk. kooperatīvā sabiedrība

5 000 000

Ražotājs, kas ražo mājas apstākļos

100 000

Ražotājs, kas ražo mājas apstākļos, ja līdz ar projekta īstenošanu uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu

300 000

Jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai

200 000

Jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai, ja vismaz vienam tās valdes vai padomes loceklim ir vismaz divu gadu darba pieredze ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā un tā darbības laikā uzņēmumā viena gada neto apgrozījums ir vismaz 250 000 euro un uzņēmumos nav uzsākts maksātnespējas process

500 000

Lauku saimniecībai jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai6

2 000 000

III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

6.

Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t. sk. meliorācijas objektam pieguloša brauktuvju klātņu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma) Lauku saimniecība, fiziska vai juridiska persona - saimnieciskās darbības veicējs, kura īpašumā ir mežs, pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība)

300 000

Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs

bez ierobežojuma

7.

Lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievedceļi) attīstība - būvniecība, pārbūve Lauksaimnieki

50 000

Kooperatīvā sabiedrība

300 000

Piezīmes.
1 Attiecībā uz būvniecību vai būvniecību un pamatlīdzekļu iegādi - nepārsniedzot pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā, nepārsniedzot pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk kā piecas reizes, turklāt pamatlīdzekļu iegādei nepārsniedzot vairāk kā trīs reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai 210 000 euro, ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha).
2 Ja projektā iegādājas tikai pamatlīdzekļus - nepārsniedzot pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedzot pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk kā trīs reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai 210 000 euro, ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha).
3 Pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 7. punktā minēto. Attiecībā uz būvniecību vai būvniecību un pamatlīdzekļu iegādi - nepārsniedzot pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedzot pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk kā piecas reizes, turklāt pamatlīdzekļu iegādei nepārsniedzot vairāk kā trīs reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai 210 000 euro, ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha). Attiecībā uz pamatlīdzekļu iegādi - nepārsniedzot pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedzot pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk kā trīs reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai 210 000 euro, ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha). Pretendentam ir iespēja pieteikties uz šā pielikuma 1. punktā minēto finansējumu (pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 3. punktā minēto), nepiemērojot 7. pielikuma papildu atbalsta intensitāti jaunajiem lauksaimniekiem.
4 Pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 5. un 7. punktā minēto.
5 Nepārsniedzot pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā vairāk kā piecas reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura mērķis ir izveidot jaunu pārstrādes uzņēmumu).
6 Attiecināmās izmaksas lauku saimniecībai, ja jaunā pārstrādes uzņēmuma pārstrādes jauda nav lielāka par atbalsta pretendenta saražoto primāro lauksaimniecības produktu apjomu, ko plānots pārstrādāt, un ja pārstrādes uzņēmumā tiek pārstrādāti vismaz 70 % no atbalsta pretendenta saražoto primāro lauksaimniecības produktu apjoma.

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Atbalsta intensitāte (procentos no projekta attiecināmajiem izdevumiem)

Nr.
p.k.

Attiecināmo izmaksu veids

Atbalsta pretendenta (t. sk. kooperatīvās sabiedrības) kopējais apgrozījums (euro)

01

līdz
70 000

70 001-
1 000 000

1 000 001-
50 000 000

vairāk nekā
50 000 001

I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"2

1.

Būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi, ilggadīgo stādījumu ierīkošana

40 %

40 %

40 %

40 %

-

Papildu atbalsta intensitāte jaunajiem lauksaimniekiem, veicot būvniecību, pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi vai ierīkojot ilggadīgos stādījumus. Papildu atbalsta intensitāti nepiemēro kopprojekta dalībniekiem

20 %

20 %

10 %

-

-

Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kurā audzē zālēdājus

-

10 %

10 %

10 %

-

Papildu atbalsta intensitāte būvei un iekārtām, kas nodrošina 11.2.1. mērķa sasniegšanu, ja projekts tiek īstenots šo noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %)

-

10 %

10 %

10 %

 
Papildu atbalsta intensitāte biodrošības pasākumos, ja projektu īsteno cūkkopības un putnkopības nozarē

-

10 %

10 %

10 %

-

2.

Papildu atbalsta intensitāte jaunajiem lauksaimniekiem, ja investīcijas iegulda pamatlīdzekļu iegādei bez būvniecības vai pārbūves. Papildu atbalsta intensitāti nepiemēro kopprojekta dalībniekiem

10 %

10 %

10 %

-

-

3.

Papildu atbalsta intensitāte, ja projektā paredzētajai graudu kaltei izmanto atjaunojamos energoresursus

-

10 %

10 %

10 %

-

4.

Papildu atbalsta intensitāte investīcijām, kas nodrošina 11.2.2.3. un 11.2.2.4. mērķa sasniegšanu un meteostaciju izveidošanai

-

10 %

10 %

10 %

-

5.

Papildu atbalsta intensitāte būvēm un tehnikai, ja projektu īsteno augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē un graudaugu novākšanas kombaina iegādei

-

10 %

10 %

10 %

-

6.

Lauksaimniecībā izmantojamie traktori (pirmais saimniecībā iegādātais, ja visi pārējie ir vecāki par 10 gadiem). Papildu atbalsta intensitāti nepiemēro kopprojekta dalībniekiem

40 %

40 %

40 %

40 %

-

7.

Lauksaimniecībā izmantojamie traktori (katrs nākamais), kā arī ja lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādājas kopprojekta ietvaros

30 %

30 %

20 %

20 %

-

8.

Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus), iekārtas

40 %

40 %

40 %

30 %

-

9.

Būvju būvniecība, pārbūve, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi un specializētais transports kooperatīviem

-

40 %

40 %

40 %

40 %

10.

Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) un iekārtas kooperatīvajām sabiedrībām

-

25 %

25 %

25 %

25 %

II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"3

11.

Būves un iekārtas

40 %

40 %

40 %

30 %

30 %

12.

Papildu atbalsta intensitāte pārstrādes uzņēmumiem, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus

-

10 %

10 %

10 %

10 %

13.

Papildu atbalsta intensitāte, ja atbalsta pretendents ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu)

-

10 %

10 %

10 %

10 %

14.

Papildu atbalsta intensitāte uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %)

-

10 %

10 %

10 %

10 %

15.

Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots šo noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta īstenošanas rezultātā energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %)4

-

10 %

10 %

10 %

10 %

16.

Papildu atbalsta intensitāte, ja projekta īstenošanas rezultātā tiek ieviesta inovācija4

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

17.

Papildu atbalsta intensitāte, ja projekta īstenošanas rezultātā pārstrādei, tai skaitā kooperatīvajām sabiedrībām, tiek izmantota atbalsta pretendenta saražotā izejviela vismaz 90 % apmērā

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

18.

Ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos5

-

50 %

40 %6

-

-

III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

19.

Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

20.

Šo noteikumu 12. pielikumā minēto videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

21.

Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

20.

Pašvaldības meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

23.

Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

24.

Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

25.

Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra lauku saimniecībām, t. sk. jaunajiem lauksaimniekiem

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

Piezīmes.
1 Jauna pārstrādes uzņēmuma vai lauku saimniecības dibināšana.
2 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 %, izņemot atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem. Jaunajiem lauksaimniekiem papildu atbalsta intensitāte tiek piemērota līdz 400 000 euro attiecināmajām izmaksām. Atbalsta intensitāte valsts zinātniskajām institūcijām ir 50 %.
3 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 %. Lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, tā nepārsniedz 35 %.
4 Lielāku atbalsta intensitāti nevar iegūt atbalsta pretendenti, kuriem projekta īstenošanas rezultātā iegūtais gala produkts ir minēts šo noteikumu 27.2. apakšpunktā.
5 Netiek piemērota lielāka atbalsta intensitāte.
6 Uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 200 000 euro.

8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas

Nr.
p.k.

Būvdarbu veids

Mērvienība

Vienas vienības izmaksas (bez PVN)*

1.

Meliorācijas sistēmu pārbūve, atjaunošana:

1.1.

ūdensnoteku, novadgrāvju un grāvju pārbūves, atjaunošanas būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz 1 m3 izrokamās grunts apjoma izmaksām (lauksaimniecības zemē)

euro/1 m3

4,00

1.2.

ūdensnoteku, novadgrāvju un grāvju pārbūves, atjaunošanas būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz 1 m3 izrokamās grunts apjoma izmaksām (meža zemē)

euro/1 m3

5,00

1.3.

drenu sistēmas ar VŪU pārbūves un atjaunošanas būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz drenāžas viena metra izmaksām

euro/m

6,00

1.4.

caurteku diametrā līdz 0,6 m (ieskaitot) izbūves būvdarbu veidu (t. sk. veco caurteku demontāžas darbu) izmaksas, attiecinātas uz izbūvētās caurtekas viena metra izmaksām

euro/m

400,00

1.5.

caurteku diametrā virs 0,6 līdz 1 m (ieskaitot) izbūves būvdarbu veidu (t. sk. veco caurteku demontāžas) izmaksas, attiecinātas uz izbūvētās caurtekas viena metra izmaksām

euro/m

650,00

1.6.

caurteku diametrā virs 1 m izbūves būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz izbūvētās caurtekas viena metra izmaksām

euro/m

900,00

2.

Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana

-

Atbilstoši iepirkuma procedūrai (izvērtējot pamatojumu)

3.

Drenu aku (kontrolakas, segtās akas, uztvērējakas) izbūves (t. sk. veco aku demontāžas) un kolektoru pieslēgšanas būvdarbu izmaksas

euro/gab.

750,00

4.

Drenu izteku (Ø līdz 250 mm) atjaunošanas un pārbūves izmaksas

euro/gab.

100,00

5.

Drenu izteku (Ø virs 300 mm) atjaunošanas un pārbūves izmaksas

euro/gab.

400,00

Piezīme. * Tajā skaitā videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izbūve.

9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektiem galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem

Nr.
p. k.

Būves tips

Mērvienība

Jaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību (bez PVN)

Būvmateriāli

1.

Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu nojumes (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2

163,00

98,00

2.

Lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes

euro/m2

182,00

109,00

3.

Noliktavas un glabātavas:      

3.1.

lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu produkcijas uzglabāšanas pagrabi

euro/m3

160,60

110,30

3.2.

graudu uzglabāšanas būves ar horizontālu slodzi uzņemošām sienu konstrukcijām (angāri)

euro/m2

225,00

94,00

3.3.

dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves un noliktavas

euro/m2

512,00

307,00

4.

Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz +8 °C)

euro/m3

203,00

135,80

5.

Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz -8 °C)

euro/m3

207,80

140,60

6.

Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no -8 līdz -25 °C)

euro/m3

214,40

147,20

7.

Dzīvnieku novietnes:

7.1.

sivēnmāšu novietnes

euro/m2

437,00

262,00

7.2.

gaļas liellopu novietnes

euro/m2

274,00

105,00

7.3.

piena mājas

euro/m2

412,00

220,00

7.4.

piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes

euro/m2

392,00

141,00

8.

Betonētas kūtsmēslu krātuves

euro/m3

50,00

30,00

9.

Lagūnas tipa kūtsmēslu krātuves

euro/m3

30,00

18,00

10.

Virszemes metāla konstrukciju kūtsmēslu krātuves

euro/m3

40,00

23,00

11.

Siltumnīcas:

11.1.

vasaras un tuneļveida

euro/m2

50,00

30,00

11.2.

apsildāmās

euro/m2

285,00

145,00

12.

Kautuves

euro/m2

515,00

309,00

13.

Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

640,00

384,00

14.

Augu izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

570,00

342,00

15.

Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būves

euro/m2

500,00

300,00

16.

Inženierkomunikāciju būves ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

euro/m2

334,00

200,00

17.

Zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes līdzināšana)

euro/m3

2,00

 

18.

Labiekārtošanas izmaksas:    

13,00

18.1.

betonēti laukumi

euro/m2

38,70

23,30

18.2.

asfaltēti, bruģēti laukumi bez komunikācijām

euro/m2

38,00

23,00

18.3.

grants seguma laukumi

euro/m2

15,00

9,00

18.4.

dolomīta šķembu laukumi

euro/m2

18,00

11,00

18.5.

zāliena ierīkošana

euro/m2

1,70

1,00

19.

Skābbarības tvertnes

euro/m3

65,00

39,00

20.

Apsildāmās garāžas un remontdarbnīcas

euro/m2

269,80

148,60

21.

Administratīvās telpas

euro/m2

354,90

204,40

22.

Betona plākšņu klājuma ceļš

euro/m2

56,20

41,70

23.

Žogi (preventīvai aizsardzībai):      

23.1.

betona stabu/koka vairogu žogs, hmax = 1,65m

euro/tek. m

52,70

43,00

23.2.

vieglas konstrukcijas žogs, hmax = 2,0 m

euro/tek. m

33,00

25,90

23.3.

briežu dārza nožogojums, hmax 2,8 m

euro/tek. m

30,00

23,00"

1.34. izteikt 11. un 12. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums  
Atbalsta saņēmējs ‒ vārds, uzvārds/nosaukums  
LAD klienta numurs  

2. DARBASPĒKS

Vidējais strādājošo skaits pārskata periodā kopā   Jaunradītajās darba vietās strādājošo skaits  
vīrieši   vīrieši  
t. sk. jaunāki par 40 gadiem   t. sk. jaunāki par 40 gadiem  
sievietes   sievietes  
t. sk. jaunākas par 40 gadiem   t. sk. jaunākas par 40 gadiem  

Kopējais darbaspēka ieguldījums ‒ nostrādāto stundu skaits pārskata periodā Stundas kopā  
t. sk. lauksaimniecībā Stundas kopā  
t. sk. lauksaimniecības produktu pārstrādē Stundas kopā  

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gads

Vērtība

4.1. un 4.2. apakšpasākumam (visiem iesniegtajiem projektiem)

Saražotā lauksaimniecības produkcija

EUR

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*

 
 

20___. gads

 
Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības ražošanai

EUR

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*

 
 

20___. gads

 

Projekta rādītāji, ja mērķis ir ražošanas ekonomiskās efektivitātes palielināšana lauksaimniecībā vai pārtikas ražošanā (2A; 3A)

4.1. apakšpasākums  

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*

 
 

20___. gads

 
4.2. apakšpasākums  

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*

 
 

20___. gads

 

Piezīme. * Attiecas uz jaunajiem uzņēmējiem, kas uzsāk saimniecisko darbību.

Projekta rādītāji 4.1. apakšpasākumam kopprojektiem*
Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai - vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums)  

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gads

Vērtība

Saražotā lauksaimniecības produkcija

EUR

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 
 

20___. gads

 
Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības ražošanai

EUR

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 
 

20___. gads

 
Projekta rādītāji, ja mērķis ir ražošanas ekonomiskās efektivitātes palielināšana lauksaimniecībā (2A)

EUR

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 
 

20___. gads

 

Piezīme. * Aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks

Projekta rādītāji 4.2. apakšpasākumam
Pārstrādes sektors/sektori  
Pamatizejvielu veids  
 

20____. gads

 

tonnas

EUR

Pamatizejvielu pārstrādes jauda  

x

Iepirktās pamatizejvielas    

12. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementi un to kritēriji

Nr.
p. k.

Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementi

Izmērāmie kritēriji

1.

Sedimentācijas baseini - lauksaimniecības un meža zemes nosusināšanas sistēmu ūdensnoteku (ūdensteču, novadgrāvju) gultņu paplašinājumi un padziļinājumi ar ūdeni izskalojamo produktu sedimentācijai un bioloģiskai akumulācijai (nostādinātājbaseini) • Pārtīrāmo novadgrāvju vai ūdensnotekas posma garumam jābūt vismaz 300 m

• Izbūves vieta - pēc iespējas tuvāk ietecei dabiskā vai regulētā ūdenstecē vai ūdenstilpē

• Sedimentācijas baseins jāizbūvē 30-50 m garā posmā, izveidojot 0,5-1,0 m padziļinājumu (lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā 0,5-4 m)

• Sedimentācijas baseina dibens ir vismaz par 2 m platāks nekā pārtīrāmās ietekošās ūdensnotekas vai novadgrāvja dibens

2.

Divpakāpju meliorācijas grāvji - salikts divpakāpju ūdensnotekas gultnes šķērsprofils, veidojot vai saglabājot izveidojušās mākslīgās palienes ar nostiprinājumiem vai bez tiem • Saliktā šķērsprofila plaukta platums - ne mazāks par 1,0 m

• Saliktu divpakāpju šķērsprofilu posmu kopējais garums projektā - ne mazāk kā 10 % no atjaunojamās (pārbūvējamās) ūdensnotekas vai novadgrāvja garuma

3.

Akmeņu krāvumi - projektējot atjaunojamas vai pārbūvējamas ūdensnotekas vai novadgrāvja trasi, garenslīpumu un šķērsprofilu, gultnē atstāj lielos akmeņus un veido akmeņu krāvuma krācītes • Gultnē atstājamo akmeņu diametrs - ne mazāks par 30 cm

• Akmeņu krāvuma tilpums - ne mazāks par 1 m3 ar akmeņu diametru, kas nav mazāks par 0,2 m

• Akmeņu krāvuma augstums nepārsniedz vasaras vidējo ūdens līmeni

4.

Meandrēšana - ūdensnotekas gultnes sīklīkumainības veidošana, atjaunojot vecās gultnes posmus vai veidojot jaunus līkumus • Atjaunoti vecās gultnes posmi - vairāk par 3

• Izveidoti jauni līkumi ar ne mazāk kā 3 m lielu liekuma rādiusu no pastāvošās ūdensnotekas (novadgrāvju) ass līnijas un ne mazāk kā 6 līkumiem attiecīgajā posmā (vienviet)

• Izbūves vieta - pēc iespējas tuvāk ietecei regulētā ūdensnotekā un (vai) dabiskā ūdenstecē (ūdenstilpē)

5.

Kontrolētā drenāža - divpusējās mitruma regulēšanas konstrukcijas drenu kontrolakās vai uz drenu kolektoru iztekām Kontrolakā vai uztvērējakā ierīkots vertikāls aizbīdnis vai augstuma regulēšanas caurule, vai cita veida konstrukcija ūdens līmeņa regulēšanai. Drenu kolektora iztekas galā ierīkots cauruļvadu aizbāznis ar trosi, kur viens gals piestiprināts pie iztekas un otrs pie aizbāžņa

6.

Mākslīgie mitrāji - mākslīgi veidoti mitrāji ūdens piesārņojuma piesaistei ar virszemes vai pazemes plūsmu • Mākslīgi veidoti mitrāji, kuru iepriekš nav bijis un kuri radīti, īstenojot projektu

• Izbūves vieta - pēc iespējas tuvāk ietecei regulētā ūdensnotekā un (vai) dabiskā ūdenstecē

• Ūdens plūsmas filtrācijai izmantoti dabiski augu filtri (niedru u. c.), koka šķelda, grants, smilts

• Mitrājam ar virszemes plūsmu mitrāja baseina dziļums no pamatnes - ne vairāk kā 1,5 m"

2. Šajos noteikumos minētās prasības nepiemēro projektu iesniegumiem, kas iesniegti Lauku atbalsta dienestā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, izņemot šo noteikumu 1.3. apakšpunktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. septembra
noteikumiem Nr. 575

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr.600

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

   4.1. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
 4.2. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
 4.3. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

projekta iesniegums

Atbalsta pretendents
Klienta numurs
Reģistrācijas Nr./personas kods (fiziskām personām)
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)
Projekta īstenošanas vieta (adrese)
Projekta vadītājs
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese
Projekta nosaukums
Projekta Nr.

A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
Galvenie sadarbības partneri (izejvielu piegādātāji un gatavās produkcijas pircēji)
Līdzšinējā saimniecības/uzņēmuma ražošanas shēma (no izejvielu iegādes līdz gatavās produkcijas realizācijai)
Saimniecības/uzņēmuma saražotā produkta apraksts
Kopprojekta dalībnieki 4.1. apakšpasākumā (ja attiecas)

A.2. Atbalsta pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais gads  
Vidējais strādājošo skaits pēdējā noslēgtajā gadā  
Kopējais darbaspēka ieguldījums - nostrādāto stundu skaits pēdējā noslēgtajā gadā

Stundas kopā

 
t. sk. lauksaimniecībā

Stundas kopā

 
t. sk. lauksaimniecības produktu pārstrādē

Stundas kopā

 
Saražotā lauksaimniecības produkcija pēdējā noslēgtajā gadā, EUR  
Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības produkcijas ražošanai pēdējā noslēgtajā gadā, EUR  
Pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku saimniecību - par īpašnieku veiktās iemaksas), EUR  
Atbalsta pretendents vai zemnieku saimniecības īpašnieks ir pašnodarbinātā persona (Jā/Nē)  
Atbalsta pretendenta - fiziskas personas - dzimums un vecums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, tās dalībnieka vecums, kam pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu saimniecībā)

sieviete

40 gadi un jaunāki

vīrietis

vecāki par 40 gadiem

Atbalsta pretendenta statuss 4.2. apakšpasākumam:  
juridiska persona, kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (pārstrādes uzņēmums)  
juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja un izejvielu nodrošinājums (jauns pārstrādes uzņēmums)  
juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (ražotājs mājas apstākļos)  

A.3. Atbalsta pretendenta izglītība 4.1. apakšpasākumam

Augstākā izglītība vai profesionālā vidējā (vidējā speciālā) izglītība lauksaimniecībā

Lauksaimniecības nozarē piemērotas profesionālas iemaņas un kompetence

Nav lauksaimnieciskas izglītības (norāda, kāda izglītība un kurā specialitātē ir iegūta)  

A.4. Informācija par ražošanu 4.2. apakšpasākumam

Pārstrādes sektors/sektori  
Pamatizejvielu veids/veidi  
Pamatizejvielu pārstrādes jauda (t/gadā)  
Pēdējais noslēgtais gads

tonnas

EUR

Iepirktās pamatizejvielas pēdējā noslēgtajā gadā    
T. sk. no vietējiem ražotājiem    
Pārstrādātās pamatizejvielas pēdējā noslēgtajā gadā    
Saražotā pārstrādes produkcija pēdējā noslēgtajā gadā    
T. sk. saražotā bioloģiskā produkcija pēdējā noslēgtajā gadā    
Realizētā pārstrādes produkcija pēdējā noslēgtajā gadā    
T. sk. realizētā bioloģiskā produkcija pēdējā noslēgtajā gadā    
T. sk. pārstrādes produkcija, kas izvesta uz Eiropas Savienības dalībvalstīm pēdējā noslēgtajā gadā    
T. sk. pārstrādes produkcija, kas eksportēta uz trešajām valstīm pēdējā noslēgtajā gadā    

A.5. Atbalsta pretendentam (4.1. apakšpasākumam) lauksaimniecība ir saimniecības

pamatdarbība

pārējā saimnieciskā darbība

plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu

A.6. Atbalsta saņēmējs piedalās kādā no shēmām

Shēma

Jā/Nē

Sertifikāta Nr. (ja piedalās kādā no shēmām)

Bioloģisko produktu ražošana/pārstrāde    
Integrētās dārzkopības produktu ražošana    
Nacionālās pārtikas kvalitātes shēma    

A.7. Atbalsta pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas 4.1. un 4.2. apakšpasākumiem* (par kopprojektu 4.1. apakšpasākumā aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks)

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Nr.
p.k.

Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis

Īpašumā, skaits

Nomā esošās, skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība/
Mērvienība

Ja tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt konkrēto

 

Ražošanas ēkas un būves

           
             
             
             
             
             
             
             
 

Tehnika un iekārtas

           
             
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

* Ja atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu

A.8. Atbalsta pretendenta zeme (par kopprojektu 4.1. apakšpasākumā aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks)

Atbalsta pretendenta zeme

ha

KOPĀ

 
Īpašumā  
Pastāvīgā lietošanā  
Nomātā  
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (turpmāk - LIZ)  
Īpašumā  
Pastāvīgā lietošanā  
Nomātā  
LIZ izmantošanas veids  
Aramzeme  
Ilggadīgie stādījumi  
Pļavas un ganības  
Pārējā zeme  
Meži  
Meži, kuros kultivē mellenes vai dzērvenes  
Purvi, kuros kultivē mellenes vai dzērvenes  
Pārējā zeme (zem ēkām, ceļiem utt.)  

A.9. Atbalsta pretendenta meliorācijas sistēmas 4.3. apakšpasākumam

Atbalsta pretendenta meliorācijas sistēmas

km

KOPĀ KM:

 
īpašumā  
tiesiskajā valdījumā  
nomā  
Tai skaitā meliorācijas sistēmas lauksaimniecības zemēs, km:  
īpašumā  
tiesiskajā valdījumā  
nomā  
Tai skaitā meliorācijas sistēmas meža zemēs, km:  
īpašumā  
tiesiskajā valdījumā  
nomā  
Atbalsta pretendenta meliorētā LIZ platība, ha:

ha

īpašumā  
tiesiskajā valdījumā  
nomā  

A.10. Atbalsta pretendenta saņemtais publiskais finansējums un/vai iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs ārpus LAD Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajiem investīciju pasākumiem

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim atbalsta pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un/vai ir iesniedzis projekta iesniegumu citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajiem investīcijas pasākumiem

A.10.1. Ja atbilde "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par projektiem:

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) - (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (EUR)

Publiskais finansējums (EUR)

Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)

Saistītā projekta saturiskā saistība un projekta iesniegumā kombinējamo attiecināmo izmaksu pozīcijas

Eiropas Savienības finansētie projekti
                 
                 
                 
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u. tml.)
                 
                 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis un tā ieguldījums LAP mērķa virzienos un horizontālajās prioritātēs

Individuālais mērķis

Mērķa virziens un horizontālā prioritāte*

Paskaidrojums

Pēc projekta īstenošanas tiek palielināts saimniecības vai uzņēmuma neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares vismaz par 5% vai vismaz par pusi no projekta investīciju apmēra vai par 5% tiek palielināts fiziskais ražošanas apjoms vai ražošanas efektivitāte salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu vai pēdējiem trīs noslēgtajiem gadiem pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norādot B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)

2A

Piemēram: neto apgrozījums;
apsaimniekotās LIZ platības ha;
lauksaimniecības dzīvnieku skaits;
saražotās produkcijas apjoms;
izmaksu samazinājums uz 1 ha apsaimniekotās LIZ vai uz 1 saražoto produkcijas vienību;

Jaunajiem uzņēmumiem neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares trešajā vai sestajā** noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20% no projekta investīciju apmēra

2A

Neto apgrozījums

Uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai

2A

4.3. apakšpasākuma mērķis (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve, laukumu un pievadcelu būvniecība un pārbūve)

Pēc projekta īstenošanas tiek palielināts pārstrādes uzņēmuma neto apgrozījums no lauksaimniecības produktu pārstrādes vismaz par 5% vai vismaz par pusi no projekta investīciju apmēra vai par 5% tiek palielināts fiziskais ražošanas apjoms vai ražošanas efektivitāte salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norādot B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)

3A

Piemēram: neto apgrozījums;
saražotās produkcijas apjoms;
izmaksu samazinājums uz 1 saražoto produkcijas vienību;
saražotās produkcijas apjoma palielinājums uz 1 uzņēmumā nodarbināto

Jaunajiem pārstrādes uzņēmumiem neto apgrozījums no trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20% no projekta investīciju apmēra

3A

 

Neto apgrozījums

Tiek nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana - ieviestas gaisa vai ūdens piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas lauksaimniecības produktu pārstrādes procesā

3A
(HP-V)

Šī mērķa sasniegšanu var veicināt ar
notekūdeņu un dūmgāžu attīrīšanas iekārtām un tehniku.
Ja tiek paredzētas attiecīgās investīcijas vides mērķiem, tad neattiecas sasniedzamo mērķu detalizēts apraksts un plānotie rādītāji B.2.

Tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana - uzbūvētas jaunas vai atjaunotas vai pārbūvētas esošās būves, panākot 20% enerģijas ietaupījumu apkurei un telpu dzesēšanai (pierādāms ar energoauditu vai energoefektivitātes aprēķinu)

5B
(HP-K)

Šī mērķa sasniegšanu var veicināt ar
energoefektīvu būvju būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi lauksaimniecībā un pārstrādē

Tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana - ieviestas tehnoloģijas SEG un/vai amonjaka emisijas samazinājumam

5D
(HP-K)

Šī mērķa sasniegšanu var veicināt ar:
• precīzajām tehnoloģijām lopkopībā un augkopībā;
• vides prasībām piemērotu kūtsmēslu krātuvju izbūvi un pārbūvi;
• iekārtām, kurās fosilais kurināmās tiek aizstāts ar atjaunojamajiem energoresursiem

Kooperatīvā sabiedrība pēc projekta īstenošanas palielina apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vismaz par 5% vai par pusi no ieguldīto investīciju apmēra vai par 5% palielina ražošanas efektivitāti vai biedru skaitu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (norādot B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)

2A

Mērķis attiecas, ja projektu īsteno 4.1. apakšpasākumā

Kooperatīvā sabiedrība pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu no produktu pārstrādes par 5 % vai par pusi no ieguldīto investīciju apjoma vai par 5% palielina fizisko ražošanas apjomu salīdzinājumā pēdējo noslēgto gadu pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norādot B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)

3A

Ja projekts tiek īstenots 4.2. apakšpasākumā

Uzlabo dzīvnieku labturības apstākļus vai iegulda investīcijas lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumu īstenošanā.lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas

2A

Mērķis attiecas, ja projektu īsteno 4.1. apakšpasākumā

* B.12. tabulā ir jānorāda katras izdevumu pozīcijas atbilstība izvēlētajam mērķim (piemēram, traktors - 2A, kūtsmēslu krātuve - 5D, būvniecība - 2A)
** Sestajā gadā sasniedz rādītājus, ja projekts tiek īstenots gaļas liellopu audzēšanas nozarē, vai ierīko ilggadīgos stādījumus.

Ja projektu īsteno 4.2. apakšpasākumā, atbalsta pretendents, kura kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir vairāk nekā EUR 50 000 001, papildus iepriekšminētajiem mērķiem, izpilda vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

Papildu nosacījums

Jā/Nē

Projekta īstenošanā ieguldītās investīcijas ir vismaz trīs reizes lielākas par projektā attiecināmo izmaksu summu  
Pēc projekta īstenošanas darbavietu skaits palielinās vismaz par 10 procentiem salīdzinājumā ar pēdējā noslēgtā gada kopējo darbinieku skaitu  

B.2. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji (neattiecas uz 4.3. apakšpasākumu un 4.2. apakšpasākumu, ja investīcijas paredz nodrošināt efektīvu vides prasību ievērošanu (HP-V)):

Rādītāju apraksts

Rādītāja mērvienība

Gads

Vērtība

4.1. apakšpasākums
Kopprojekta dalībnieks 4.1. apakšpasākumā (ja attiecas)*  
   

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 
4.2. apakšpasākums
   

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

*Aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai - vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums)

B 2.1. Projekta rādītāji, ja projekta mērķis (vai viens no mērķiem) ir SEG un/vai amonjaka emisijas samazināšana (5D):
Plānotais emisijas samazinājums saimniecībā gadā pēc projekta īstenošanas

SEG emisijas

Amonjaka emisija

t CO2 ekv./gadā

%

t/gadā

%

Kūtsmēslu krātuves        
Precīzās tehnoloģijas laukkopībā        
Precīzās tehnoloģijas lopkopībā        
Tehnoloģijas atjaunojamo energoresursu izmantošanai        

B.3. Projekta apraksts

B.3.1. Ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts
B.3.2. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā
B.3.3. Projekta finansēšanas apraksts

B.4. Projekta īstenošanas vieta

Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:

X

zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve, ilggadīgo stādījumu ierīkošana, stacionārās iekārtas)  
ēkām, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai veikta būves pārbūve vai būves atjaunošana  
ja tiek iegādāta mobilā tehnika, norāda saimniecības atrašanās vietas kadastra numuru  
pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve, pēc stādījumu ierīkošanas ilggadīgie stādījumi atrodas vai iegādātā tehnika, tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalos ar dabas ierobežojumiem (ADI) (vismaz 51% no saimniecības teritorijas atrodas ADI teritorijā) (Jā, Nē)  
pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve, pēc stādījumu ierīkošanas ilggadīgie stādījumi atrodas vai iegādātā tehnika, tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalos ar specifiskiem ierobežojumiem (ASI) (vismaz 51% no saimniecības teritorijas atrodas ASI teritorijā) (Jā, Nē)  

B.5. Projekts tiks īstenots šādā 4.1. apakšpasākuma nozarē:

Nozare

Konvencionālā lauksaimniecība

Bioloģiskā lauksaimniecība

Laukaugi

graudaugi

kartupeļi

rapsis

lini

cits

Dārzkopība

augļkopība

dārzeņkopība

dekoratīvā dārzkopība (stādu audzēšana)

Vīnkopība

 

Ilggadīgie stādījumi

 

Piena lopkopība

piena liellopi

kazas

Ganību dzīvnieki

nobarojamie liellopi

aitas

zirgi

Cūkas

 

Putni

 

Jaukti (laukkopība/lopkopība)

 

Citi

 

B.6. Projekts tiks īstenots šādā 4.2. apakšpasākuma nozarē:

Nozare

Konvencionālā lauksaimniecība

Bioloģiskā lauksaimniecība

Piena pārstrāde

Gaļas pārstrāde

Graudu pārstrāde

Augļu pārstrāde un

Dārzeņu pārstrāde

Pārējie sektori:

___________________________ pārstrāde

B.7. Projekta īstenošana 4.2. apakšpasākumā:

B.7.1. Projektā izmantotā pamatizejviela un projekta paredzētais gala produkts 4.2. apakšpasākumā:

Produkta veida (-u) nosaukums (-i)

KN grupa un KN kods līdz iespējamam detalizācijas līmenim

Pamatizejviela

   

Galaprodukts

   

B.7.2. Ja projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā

Īstenojot projektu, ir plānotas būtiskas izmaiņas ražošanas procesā

B.7.2.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par pretendenta rīcībā esošiem aktīviem (pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem), kuri tiek izmantoti ražošanas procesā un kurus projektā plānots būtiski mainīt

Aktīva nosaukums

Pielietojums

Nolietojuma vērtība EUR iepriekšējos 3 fiskālajos gados

Pirms projekta

Pēc projekta

1. gads

2. gads

3. gads

           
           
           

Īstenojot projektu, ir plānota esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošana

B.7.2.2. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par pretendenta rīcībā esošajiem aktīviem (pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem), kas pilnīgi vai daļēji atkārtoti tiks izmantoti, lai ražotu gala produktu vai radītu tehnoloģijas ar samazinātu ietekmi uz vidi:

Aktīva nosaukums

Pielietojums

Aktīva atlikusī vērtība EUR grāmatvedībā iepriekšējā fiskālā gada beigās (pēdējais noslēgtais gads)

Pirms projekta

Pēc projekta

       
       
       

B.8. Atbalsta pretendenta meliorācijas sistēmas pārbūvēšana vai atjaunošana (viena īpašnieka meliorācijas sistēma, koplietošanas meliorācijas sistēma, pašvaldības meliorācijas sistēma, valsts nozīmes meliorācijas sistēma) un/vai infrastruktūras objekta veids un parametri 4.3. apakšpasākumam

Meliorācijas sistēma

Meliorācijas sistēmas veids

Meliorācijas sistēmas pārbūve  
Meliorācijas sistēmas atjaunošana  
Meliorācijas sistēmai pieguļošu brauktuvju klātņu pārbūve, km  

Infrastruktūras objekts

Garums (km), platība (m2)

Laukumi pie ražošanas objektiem  
Pievadceļi pie ražošanas objektiem  

B.9. Pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas 4.3. apakšpasākumam

B.9.1. Atbalsta pretendenta pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas (km, ha, %)

Meliorācijas sistēma

Kopā, km (ha)

T. sk. lauksaimniecības zemē*, %

T. sk. meža zemē*, %

Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km      
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km      

KOPĀ:

     
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar dabas ierobežojumiem (ADI)      
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar specifiskiem ierobežojumiem (ASI)      
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums NATURA 2000 teritorijā      
Pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas ietekmētā platība, ha      

B.9.2. Kopprojekta dalībnieku pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas (km, ha, %) (aizpilda tikai kopprojektiem par katru kopprojekta dalībnieku (izņemot atbalsta pretendentu))

Kopprojekta dalībnieks/meliorācijas sistēma

Kopā, km (ha)

T. sk. lauksaimniecības zemē*, %

T. sk. meža zemē*, %

Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai - vārds, uzvārds, juridiskai personai - nosaukums)  
Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km      
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km      

KOPĀ:

     
 
Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai - vārds, uzvārds, juridiskai personai - nosaukums)  
Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km      
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km      

KOPĀ:

     
 
Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai - vārds, uzvārds, juridiskai personai - nosaukums)  
Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km      
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km      

KOPĀ:

     
 

Kopā, km (ha)

T. sk. lauksaimniecības zemē*, %

T. sk. meža zemē*, %

KOPĀ KOPPROJEKTĀ:

     
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar dabas ierobežojumiem (ADI) (ieskaitot B.9.1. tabulā norādīto)      
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar specifiskiem ierobežojumiem (ASI) (ieskaitot B.9.1. tabulā norādīto)      
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums NATURA2000 teritorijā (ieskaitot B.9.1. tabulā norādīto)      
T. sk. videi draudzīgās meliorācijas sistēmas (sedimentācijas baseini, meandri, mitrāji)      
Pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas ietekmētā platība, ha      

* Zemi ar citu lietošanas veidu, ja tā nodrošina pasākuma mērķa sasniegšanu, proporcionāli sadala starp lauksaimniecības un meža zemi.

B.10. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus 4.1. un 4.2. apakšpasākumam:

Ražošanas tehnika un iekārtas

Nr.

Nosaukums, modelis vai marka

Skaits

Ja tehnika vai iekārtas papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļa vienības Nr. no A.7. tabulas (ja attiecas)

Jauda, ietilpība/ mērvienība

Jauda, % pret aizstājamo vienību/ vienībām (ja piemērojams)

Traktortehnika vai agregāti papildina esošo parku, saglabājot esošās vienības/iekārta iegādāta papildus esošajām

           
           

Pamatlīdzekļu jauda, ražība, celtspēja ir par 25% lielāka nekā saimniecībā esošā pamatlīdzekļa jauda, ražība vai celtspēja

           
           

Pamatlīdzekļa iegāde būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģiju raksturu

           
           

Citi (t. sk. ilggadīgie stādījumi, stropi)

           
           

B.11. Projekta laikā notiks šāda jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana 4.3. apakšpasākumā

B.11.1. Jaunas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas kopējās izmaksas

Jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas, laukumi, pievadceļi)

Apjoms m3/m, km, m2

Izmaksas uz m3/m, km, m2

Kopējās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Jauna būvniecība

         
         
         
         
         

Izmaksas par jaunu būvniecību, kopā

 

Pārbūve

         
         
         
         
         

Izmaksas par pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

         
         
         
         
         

Izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Izmaksas par jaunu būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, kopā

 

B.11.2. Jaunas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas attiecināmās izmaksas

Jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas, laukumi, pievadceļi)

Apjoms m3/m, km, m2

Izmaksas uz m3/m, km, m2

Attiecināmās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Jauna būvniecība

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par jaunu būvniecību, kopā

 

Pārbūve

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Attiecināmās izmaksas par jaunu būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, kopā

 

B.11.3. Pārbūves un atjaunošanas attiecināmo izmaksu sadalījums kopprojektā (aizpilda tikai kopprojektam - gan par kopprojekta atbalsta pretendentu, gan par katru kopprojekta dalībnieku)

Kopprojekta atbalsta pretendents (fiziskai personai - vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums)

 

Pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas)

Apjoms m3/m

Izmaksas uz m3/m

Attiecināmās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Pārbūve

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Pārbūves, atjaunošanas izmaksas KOPĀ

 

Vispārējās izmaksas

 

Vispārējo izmaksu pozīcija

Izmaksas uz vienību, EUR

Vienību skaits

 
         
         

Kopā vispārējās izmaksas

 

Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai - vārds, uzvārds, juridiskai personai - nosaukums)

 

Pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas)

Apjoms m3/m

Izmaksas uz m3/m

Attiecināmās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Pārbūve

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par būves pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Pārbūves, atjaunošanas izmaksas KOPĀ

 

Vispārējās izmaksas

 

Vispārējo izmaksu pozīcija

Izmaksas uz vienību, EUR

Vienību skaits

 
         
         

Kopā vispārējās izmaksas

 

B.12. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Mērvienība (m3/m2/gab.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Īstenošanas laiks (DD. MM. GGGG.)

Izmaksu atbilstība mērķa virzienam (2A, 3A, 3A(HP-V), 5B, 5D)

Apakšpasākuma kods

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

                       
                       
                       
                       
Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā    

X

     

2. Jaunas būves būvniecības, būves pārbūves, būves atjaunošanas izmaksas

                       
                       
                       
                       
Jaunas būves būvniecības, būves pārbūves izmaksas    

X

     

3. Būvmateriālu iegāde

                       
                       
                       
Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā    

X

     

4. Vispārējās izmaksas

                       
                       
                       
Vispārējās izmaksas, kopā    

X

     

KOPĀ

   

X

   

B.13. Projektu īstenos:

jaunais lauksaimnieks, veicot būvju būvniecību, pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi

Papildu atbalsta intensitāte (%)

 
jaunais lauksaimnieks, ja projektā investīcijas tiks ieguldītas pamatlīdzekļu iegādē bez būvniecības vai pārbūves  
lopkopības nozarē, kurā audzē zālēdājus, izņemot piena liellopus  
sasniedzot mērķi 5B, projekta rezultātā energoefektivitāte tiks palielināta vismaz par 20%  
biodrošības pasākumi, ja projektu īsteno cūkkopības un putnkopības nozarē  
graudu kaltei, ja izmanto atjaunojamos energoresursus  
projektam, kas nodrošina 11.2.2.3. un 11.2.2.4. mērķa sasniegšanu un meteostaciju izveidošanai ilggadīgajiem stādījumiem  
būvēm un tehnikai, ja projektu īsteno dārzkopības nozarē  
pārstrādes uzņēmums, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus  
pārstrādes uzņēmums, kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kuri atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem  
pārstrādes uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10%)  
ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija  
ja projekta īstenošanas rezultātā pārstrādei tiek izmantota atbalsta pretendenta saražotā lauksaimniecības produkcija  

B.14. Projekta finansējums 4.3. apakšpasākumam (aizpildot tabulu, citas zemes īpatsvaru norāda, proporcionāli sadalot starp meža un lauksaimniecības zemi)

Projekta kopējā summa, EUR   Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR  
Projekta ieguldītā summa lauksaimniecības zemē, %   Projekta attiecināmo izmaksu summa lauksaimniecības zemē, %  
Projekta ieguldītā summa meža zemē, %   Projekta attiecināmo izmaksu summa meža zemē, %  

B.15. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas

Summa, EUR

   
   
   
   

KOPĀ

 

B.16. Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, EUR

 

Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR

 

B.17. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi un klimata pārmaiņu novēršanu apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

B.18. Projektu atlases kritēriji

B.18.1. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projekts, vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu

15

15

 

2.

Projektā paredzēti biodrošības pasākumi Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, veic būvniecību, kas saistīta ar biodrošības palielināšanu, ja projekts tiek īstenots cūkkopības un putnkopības nozarē.2

5

5

 

3.

Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.3 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, kā arī tad, ja nav bijis ne apgrozījums, ne saņemts atbalsts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā.)

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam maksimāli pieejamais punktu skaits ir 20

30

 
Atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.

10

4.

Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis

20

25

 
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi

25

5.

Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1004

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

15

 

6.

Atbalsta pretendents atbilst kādai no šīm shēmām Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators;

15

15

 
integrētās dārzkopības produktu ražošana un segtajām platībām - dalība pārtikas kvalitātes shēmā

10

7.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

 

8.

Atbalsta pretendents Saimniecības īpašnieks vai persona, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu un Uzņēmumu reģistrā reģistrētas atsevišķas paraksta tiesības, un tie nav vecāki par 40 gadiem

10

10

 

10.

Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz EUR 150 000

15

15

 
EUR 150 001-500 000

10

vairāk par EUR 500 001

5

Kopā

135

 
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 40 punkti

Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina pēc šādas formulas:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Investīciju ieguldījums saistīts ar pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju iespējamās sekas" plānotajām darbībām, ja minētajā apakšpasākumā atbalstu par šīm investīcijām nav iespējams saņemt.
3 Kritēriju aprēķina pēc šādas formulas:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D - 70 000

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B - pirmajā gadā, C - otrajā gadā). Attiecībā uz jaunu uzņēmumu, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējo noslēgto gadu, dalot ar 1;
D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.
Ja kritērijā ir negatīvs rezultāts, piešķir kritērijam maksimālo punktu skaitu - 20.
4 Kritēriju aprēķina pēc šādas formulas:

A = B / 100, kur
C

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku saimniecību - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus."

B.18.2. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)1 Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

10

10

 

2.

Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā 2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā)

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

20

 

3.

Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

15

 

4.

Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis

20

25

 
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi

25

5.

Atbalsta pretendents ir kādas pārtikas kvalitātes shēmas operators Atbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas, garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators

10

10

 

6.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

 

7.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam vai republikas nozīmes pilsētai (ja tas ir negatīvs)4

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

15

 

Kopā

100

 
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B - pirmajā gadā, C - otrajā gadā). Attiecībā uz jaunu uzņēmumu, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējo noslēgto gadu, dalot ar 1;
D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B / 100 , kur
C

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (-10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B - teritorijas attīstības indekss novadā vai republikas nozīmes pilsētā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

B.18.3. Atlases kritēriji pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" kooperatīvajām sabiedrībām

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

10

10

 

2.

Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā 2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā)

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

20

 

3.

Apgrozījums Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem procentos no kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam - par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 1 punktu

20

 

4.

Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis

20

25

 
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi

25

5.

Atbalsta pretendents iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā Bioloģiski sertificēts kooperatīvs

5

5

 

6.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

 

7.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)3

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

15

 

Kopā

100

 
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pēdējos divos noslēgtajos gados;
D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums LAP 2007-2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un "Lauku saimniecību modernizācija".
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (-10) , kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

B.18.4. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Projektā paredzēti būvniecības darbi Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts laukumu un pievadceļu būvniecībai un pārbūvei

30

30

 

2.

Tiek īstenots kopprojekts, kurā notiek meliorācijas pārbūve vai atjaunošana Projekts attiecas uz vairāk nekā piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām

20

20

 
Projekts attiecas uz piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām

10

3.

Projektā izmantoti videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementi Projekts paredz posmu ar meandriem, sedimentācijas dīķu, divpakāpju meliorācijas grāvju vai akmeņu krāvumu izveidi, kontrolēto drenāžu un mākslīgos mitrājus

30

30

 

4.

Atbalsta pretendents Atbalsta pretendents ir pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehniskās būves lauksaimniecības vai meža zemē un pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu lauksaimniecības vai meža zemē

15

15

 

5.

Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz EUR 50 000

15

15

 
EUR 50 001-150 000

10

vairāk EUR par 150 001

5

6.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

 

Kopā

115

 
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punktu.

C. FINANŠU INFORMĀCIJA (par kopprojektu 4.1. apakšpasākumā aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks

C.1. Ražošanas apjoms (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem un gadu, divus vai trīs gadus pēc īstenošanas)

Kopprojekta dalībnieks 4.1. apakšpasākumā (ja attiecas)    
Pēdējais noslēgtais gads  
Iesniegšanas gads    
Gads pēc projekta īstenošanas    

C.1.1. Ražošanas apjoms

Nr
p.k.

Produkcijas veids

Mērvienība (fiziskās vienībās)

 

0

gads

   

1

gads

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saim

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saimn.

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Augkopība   Augkopība

1

                                     

2

                                   

3

                                   

4

                                   

Kopā

         

X

             

X

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   
Lopkopība   Lopkopība

5

     

X

               

X

           

6

     

X

             

X

           

7

     

X

             

X

           

8

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

-

-

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

-

 
Pārstrāde   Pārstrāde

9

     

X

               

X

           

10

     

X

             

X

           

11

     

X

             

X

           

12

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

   

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

0

   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

1

 

13

       

14

       

15

       

16

       

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

 

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un citām nozarēm

 

Neto apgrozījums

     

Neto apgrozījums

   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

0

   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

1

 

17

Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)   Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)  

18

       

19

       

20

       

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Nr
p.k.

Produkcijas veids

Mērvienība (fiziskās vienībās)

 

2

gads

   

3

gads

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saim

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saimn.

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Augkopība   Augkopība

1

                                     

2

                                   

3

                                   

4

                                   

Kopā

         

X

             

X

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   
Lopkopība   Lopkopība

5

     

X

               

X

           

6

     

X

             

X

           

7

     

X

             

X

           

8

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

-

-

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

-

 
Pārstrāde   Pārstrāde

9

     

X

               

X

           

10

     

X

             

X

           

11

     

X

             

X

           

12

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

   

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

2

   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

3

 

13

       

14

       

15

       

16

       

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

 

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un citām nozarēm

 

Neto apgrozījums

     

Neto apgrozījums

   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

2

   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

3

 

17

Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)   Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)  

18

       

19

       

20

       

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Nr
p.k.

Produkcijas veids

Mērvienība (fiziskās vienībās)

 

4

gads

   

5

gads

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saim

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saimn.

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Augkopība   Augkopība

1

                                     

2

                                   

3

                                   

4

                                   

Kopā

         

X

             

X

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   
Lopkopība   Lopkopība

5

     

X

               

X

           

6

     

X

             

X

           

7

     

X

             

X

           

8

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

-

-

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

-

 
Pārstrāde   Pārstrāde

9

     

X

               

X

           

10

     

X

             

X

           

11

     

X

             

X

           

12

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

   

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

4

   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

5

 

13

       

14

       

15

       

16

       

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

 

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un citām nozarēm

 

Neto apgrozījums

     

Neto apgrozījums

   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

4

   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

5

 

17

Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)   Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)  

18

       

19

       

20

       

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

C.1.2. Neto apgrozījums sadalījumā pa lauksaimniecības nozarēm (apkopojums no 1.1. tabulas)

Mērvienība: EUR        
 

0

   

1

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)     Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)  

Neto apgrozījums

   

Neto apgrozījums

 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi     Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  
Mērvienība: EUR    
 

2

   

3

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)     Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)  

Neto apgrozījums

   

Neto apgrozījums

 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi     Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  
Mērvienība: EUR    
 

4

   

5

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)     Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)  

Neto apgrozījums

   

Neto apgrozījums

 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi     Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  

C.1.3. Realizētā produkcija (EUR)

Mērvienība: EUR

Nr.
p.k.

Produkcijas veids

Gadi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1

Augkopības produkcija

           

2

Lopkopības produkcija

           

3

Pārstrādes produkcija

           

4

Cita veida produkcija (pārējās nozares)

           

KOPĀ

           

C.2. Izmaksas (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem un gadu, divus vai trīs gadus pēc īstenošanas) Pēdējais noslēgtais gads    
Iesniegšanas gads    
Gads pēc projekta īstenošanas    

C.2.1. Mainīgās un fiksētās izmaksas, t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

Mērvienība: EUR

0

. gads

1

. gads

2

. gads

3

. gads

4

. gads

5

. gads

 

Izmaksu veids

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Mainīgās izmaksas  

1

Augkopībā

Sēkla                        

2

Mēslojums                        

3

Pesticīdi                        

4

                         

5

Mainīgās izmaksas kopā, augkopībā                      

6

Lopkopībā

Iepērkamā lopbarība                        

7

Veterinārija                        

8

                         

9

                         

10

Mainīgās izmaksas kopā, lopkopībā                      

11

Pārstrādē

                         

12

                         

8

                         

9

                         

10

Mainīgās izmaksas kopā, pārstrādē                      

16

Pārējās nozarēs

                         

17

                         

18

                         

19

                         

20

Mainīgās izmaksas kopā, pārējās nozarēs                      

21

Mainīgās izmaksas kopā

                     

Fiksētās izmaksas

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

22

Darba alga                      

23

Sociālās apdrošināšanas maksājumi            

24

Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai)            

25

Elektrība            

26

Kurināmais            

27

Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts            

28

Noma            

29

             

30

             

31

             

32

             

33

Citas izmaksas            

34

Fiksētās izmaksas kopā

           

35

Izmaksas kopā

                     

36

t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas            

C.2.2. Mainīgās un fiksētās izmaksas, t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

 

Gadi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Mainīgās izmaksas            
Augkopība            
Lopkopība            
Pārstrāde            
Pārējās nozares            
Mainīgās izmaksas kopā            
Fiksētās izmaksas            
Izmaksas kopā            

t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

           

C.3. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

Projekta iesniegšanas gads    
Gads pēc projekta īstenošanas    
3. gads pēc projekta īstenošanas    

C.3.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (sākot ar iesniegšanas gadu un turpmākajiem gadiem un gadu, divus vai trīs gadus pēc īstenošanas)

 

Gadi

 

0

1

2

3

4

5

1

Naudas atlikums perioda sākumā            

2

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ            

3

I. Pamatdarbības naudas plūsma            

4

Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)            

5

Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)            

6

Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)            

7

Ieņēmumi no lopkopības (norādīt veidu)            

8

Ieņēmumi no lopkopības (norādīt veidu)            

9

Ieņēmumi no lopkopības (norādīt veidu)            

10

Ieņēmumi no pārstrādes (norādīt veidu)            

11

Ieņēmumi no pārstrādes (norādīt veidu)            

12

Ieņēmumi no pārstrādes (norādīt veidu)            

13

Ieņēmumi no citu nozaru produkcijas realizācijas            

14

Saņemtais PVN no pārdošanas            

15

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi            

16

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma            

20

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas            

21

Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas            

22

Saņemtie procenti            

23

Saņemtās dividendes            

25

Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības            

26

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma            

27

Saņemti aizņēmumi (kredīti)            

28

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums            

29

Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu):            

30

             

31

Izejošā naudas plūsma KOPĀ            

32

I. Pamatdarbības naudas plūsma            

33

Maksājumi piegādātājiem            

34

Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)            

35

Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)            

36

Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)            

37

Izdevumi par zemes, ēku un iekārtu nomu            

38

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem            

39

Izdevumi par degvielu un smērvielām            

40

Izdevumi par elektroenerģiju un kurināmo            

41

Izdevumi par pakalpojumu apmaksu            

42

Izdevumi par remontu            

43

Izdevumi par transportu            

44

Izdevumi par apdrošināšanu un sertifikāciju            

45

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par preču/pakalpojumu pirkumiem esošajā periodā            

46

Izdevumi par darba algas maksājumiem            

47

Izdevumi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem            

48

Administrācijas izdevumi            

49

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis            

50

Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis            

51

Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas            

52

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi            

55

Projekta izmaksu pozīcijas:            

56

Izmaksu pozīcijas bez PVN            

57

PVN (priekšnodoklis) par projekta pasākumiem kopā            

57

Ārkārtas izdevumi            
  II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma            

1

Izdevumi nekustamo īpašumu, iekārtu, nemateriālo un citu ilgtermiņa ieguldījumiem            

2

Samaksāts priekšnodoklis par pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegādi            

3

Izsniegtie aizdevumi citām personām            

4

Projekta izmaksu pozīcijas:            

5

Izmaksu pozīcijas bez PVN            

6

PVN (priekšnodoklis) par projekta izmaksām kopā            

7

             

8

Citi izdevumi par ieguldījumiem            

9

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma            

10

Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai            

11

Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem            

12

Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem            

13

Izdevumi līzinga procentu maksājumiem            

14

Izmaksātās dividendes            

15

PVN maksājums budžetā            

16

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās            

C.3.2. Atbalsta pretendenta darbinieku skaits pa gadiem (projekta iesniegšanas gadā un plānotais turpmākajos gados)

 

0

1

2

3

4

5

             

C.3.3. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskās izmaiņas (vairāk nekā 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrot to iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

C.4. Peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance par pēdējo noslēgto gadu projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu virs EUR 150 000, izņemot 4.2. apakšpasākumā jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai, ja pretendents nav veicis saimniecisko darbību.

 

Pēdējā noslēgtā gadā

 

C.4.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins*

1

Neto apgrozījums  

1.1

no lauksaimnieciskās darbības  

1.2

no pārstrādes  

1.3

no citiem pamatdarbības veidiem  

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  

3

Bruto peļņa vai zaudējumi  

4

Pārdošanas izmaksas  

5

Administrācijas izmaksas  

6

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā  

7

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  

8

t. sk. nākamo periodu ieņēmumu daļa (ES finansējums)  

9

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  

10

Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi  

11

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  

12

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem  

13

Ārkārtas ieņēmumi  

14

Ārkārtas izmaksas  

15

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  

16

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu  

17

Pārējie nodokļi  

18

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  

* Norādītās pozīcijas ir obligātas, ja, sagatavojot gada pārskatu, atbalsta pretendents iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā arī citas pozīcijas, veidlapā papildus peļņas vai zaudējumu aprēķinā var norādīt arī pozīcijas saskaņā ar uzņēmuma gada pārskatu.

C.4.2. Bilance (uz gada beigām)*

Aktīvi

1

Nemateriālie ieguldījumi  

2

Pamatlīdzekļi  

3

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  

4

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā (1+2+3)  

5

Krājumi  

6

Debitori  

7

Pircēju un pasūtītāju parādi  

8

Nākamo periodu izmaksas  

9

Citi debitori  

10

Debitori kopā

 

11

Naudas līdzekļi  

12

Apgrozāmie līdzekļi kopā (5+10+11)  

13

Kopā aktīvi (4+12)  

Pasīvi

14

Pašu kapitāls  

15

Pamatkapitāls  

16

Rezerves  

17

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  

18

Pārskata gada nesadalīta peļņa  

19

Kopā pašu kapitāls (15+16+17+18)  

20

Uzkrājumi  

21

Ilgtermiņa kreditori  

22

Ilgtermiņa aizņēmumu ilgtermiņa daļa  

23

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  

24

Nākamo periodu ieņēmumi  

25

t. sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)  

26

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes  

27

Pārējie ilgtermiņa kreditori  

28

Kopā ilgtermiņa parādi

 

29

Īstermiņa parādi  

30

Īstermiņa aizņēmumi (t. sk. ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa)  

31

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  

32

Nākamo periodu ieņēmumi  

33

t. sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)  

34

Pārskata gada dividendes  

35

Uzkrātās saistības  

36

Pārējie kreditori  

37

Kopā īstermiņa parādi

 

38

Kopā kreditori (28+37)  

39

Kopā pasīvi (19+20+38)  

40

Nolietojums  

* Norādītās pozīcijas ir obligātas, ja, sagatavojot gada pārskatu, atbalsta pretendents iekļauj bilancē arī citas pozīcijas, veidlapā papildus var norādīt arī tās bilances pozīcijas, kas saskaņā ar uzņēmuma gada pārskatu.

C.4.3. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju aprēķins

   

1

Pašu kapitāls/aktīvu kopsumma  

2

Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori*  

3

Tīra pelņa + (nolietojums x 50%)  

* Īstermiņa kreditoriem neskaita klāt nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija ar attiecīgu biznesa plānu saskaņā ar projekta iesnieguma C1., C.2., C.3. un C.4. sadaļu.

oriģināli

     

2.

Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

     

3.

Kredītiestādes lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, - projektiem, kuru attiecināmās izmaksas ir virs EUR 500 0001

oriģināls

     

4.

Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus, iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, - projektiem, kuru attiecināmās izmaksas ir virs EUR 500 0001

oriģināls

     

5.

Ilgtermiņa nomas līguma kopija (uzrāda oriģinālu), kas reģistrēta zemesgrāmatā vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības, ja projektā plānota jauna būvniecība

kopija

     

6.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi vai atzinums, ka projekta īstenošanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami1

oriģināls

     

7.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, vai atzinums par noslēguma ziņojumu, ja veikts ietekmes uz vidi novērtējums1

oriģināls

     
Informācija, ja projektu iesniedz 4.1. un 4.2. apakšpasākumā

8.

Sertificēta speciālista izsniegts ēkas energoaudita pārskats ar energoefektivitātes aprēķinu (noteikumu 16. pielikums) vai nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditēta uzņēmumu energoauditora atzinums brīvā formā vai SEG un/vai amonjaka emisijas aprēķins (saskaņā ar šo noteikumu 13., 14. pielikumu)

kopija

     

9.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību - akreditētas iestādes vai par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību - kontroles institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina uzņēmuma atbilstību pārtikas kvalitātes shēmu vai bioloģiskās lauksaimniecības, vai integrētās audzēšanas prasībām

kopija (uzrāda oriģinālu)

     
Informācija, ja projektu iesniedz 4.1. apakšpasākumā

10.

Skiču projekts - ja plānots ierīkot ilggadīgos stādījumus

oriģināls

     

11.

Valsts vides dienesta izziņa par minimālo vides aizsardzības prasību ievērošanu lopkopības saimniecībās

oriģināls

     

12.

Pārtikas un veterinārā dienesta saskaņots biodrošības plāns

oriģināls

     

13.

Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu, ka projektā plānotās investīcijas uzlabos dzīvnieku labturības apstākļus

oriģināls

     

14.

Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem - ja plānots iegādāties transporta puspiekabes2

kopija

     

15.

Informācija par lauksaimniecības un mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem par pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem (iesniedz kooperatīvās sabiedrības)

oriģināls

     

16.

Ja projektu īsteno gados jauns lauksaimnieks - izglītību apliecinošs dokuments vai izziņa no mācību iestādes

kopija

     
Informācija, ja projektu iesniedz 4.2. apakšpasākumā

17.

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrības deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

oriģināls

     

18.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa par to, kāda piesārņojoša darbība notiks, īstenojot projektu, un kuru atļauju - A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu - atbalsta pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu

oriģināls

     

19.

Tehnoloģiskā procesa apraksts, skices un pēdējā inventarizācijas lieta un iekārtu izvietojuma shēma

oriģināls vai kopija

     

20.

Dokumenti, kas pierāda šo noteikumu pamatizejvielu nodrošinājumu (juridiska persona, kas plāno uzsākt produktu pārstrādi, uzrāda oriģinālu)

kopija

     

21.

Sadarbības līgums par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu

kopija (uzrāda oriģinālu)

     

22.

Marķējumi no pārtikas produktiem, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem

oriģināls

     

23.

Atzinums par projekta plānotās inovācijas atbilstību

oriģināls

     
Informācija, ja projektu iesniedz 4.3. apakšpasākumā

24.

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinums (ja projekta iesniegumam nav pievienots tehniskais projekts)

kopija

     

25.

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras nepiemērošanu - projektiem, kam ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums un ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūra nav jāpiemēro

kopija

     

26.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai par ietekmes uz Natura2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu un noslēguma vai novērtējuma ziņojums, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums

kopija

     

27.

Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegts apliecinājums par paredzētās darbības atbilstību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānam, ja meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana notiek īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

oriģināls

     

28.

Tiesisko valdījumu apliecinošs dokuments par zemi, uz kuras tiks veikti projektā paredzētie darbi, ja zeme nav pretendenta īpašumā

oriģināls

     

29.

Pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projektu īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos

kopija

     

30.

Apliecinājums par īpašuma vai valdījuma tiesībām uz pārbūvējamo vai atjaunojamo meliorācijas sistēmu

oriģināls

     
Informācija, ja projektu iesniedz 4.1. un 4.3. apakšpasākumā

31.

Notariāli apliecināts līgums starp kopprojekta dalībniekiem (ja tiek īstenots kopprojekts)

kopija

     
Gadījumos, kad jāpiemēro iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu3

32.

Iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

oriģināli vai kopijas

     
Gadījumos, kad jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem, iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti3

33.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

     

34.

Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem

kopija

     

35.

Vērtēšanas ziņojums

oriģināls

     

36.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti4

oriģināls

     
Jaunas būvniecības, būves pārbūves un būves atjaunošanas projektiem

37.

Ilgtermiņa nomas līguma kopija (uzrāda oriģinālu), kas reģistrēta zemesgrāmatā vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības, ja projektā plānota jauna būvniecība

kopija (uzrāda oriģinālu)

     

38.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts (uzrāda oriģinālu)3

kopija

     

39.

Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, izstrādāts atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem3

kopija (uzrāda oriģinālus)

     

40.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)3

oriģināls

     

41.

Būvmateriālu iegādei - būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)1

kopija

     

42.

Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi3

kopija

     

43.

Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi5

kopija (uzrāda oriģinālu)

     

Citi iesniegtie dokumenti

44.

         

1 Var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2 Var iesniegt līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai.
3 Var iesniegt 6 mēnešu (saistībā ar valsts nozīmes meliorācijas sistēmām - 9 mēnešu) laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, t.i., iepirkuma dokumentus par izmaksām, kas saistītas ar būvniecību, kā arī arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. honorāriem, kuri ietilpst vispārējās izmaksās.
4 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.
5 Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

       

datums

     

Atbalsta pretendenta paraksts  
 

(paraksta atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Atbalsta pretendenta paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām."

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 575Pieņemts: 19.09.2017.Stājas spēkā: 30.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 29.09.2017. OP numurs: 2017/194.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
293813
30.09.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"