Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.104

Rīgā 2017.gada 14.septembrī (prot. Nr.32, 2.p.)

Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Fortum Jelgava" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2017.gada 1.jūnijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Fortum Jelgava", vienotais reģistrācijas numurs: 50003549231, juridiskā adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001 (turpmāk - SIA "Fortum Jelgava"), 2017.gada 1.jūnija iesniegumu Nr.1-09/247 ar lūgumu izsniegt atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (turpmāk - atļauja) saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika), ja ir mainījusies kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cena (turpmāk - Iesniegums).

Regulators konstatē

1. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 5.pants noteic, ka sabiedriskos pakalpojumus regulē saskaņā ar Likumu izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot šajā likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

2. Likuma 7.panta pirmā daļa noteic, ka Regulators uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu ievērots Likums, kā arī regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

3. Likuma 20.pants noteic, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

5. 2017.gada 3.aprīlī stājās spēkā grozījumi Enerģētikas likumā par noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes tirgus atvēršanu. Enerģētikas likuma 106.panta trešā daļa noteic, ka dabasgāzes cenu nosaka dabasgāzes tirgus dalībnieki, savstarpēji vienojoties.

6. Metodikas 43.7 punkts noteic, ka komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku.

7. Metodikas 43.8 punkts noteic, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.

8. Metodikas 43.9 punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8 punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā un publicē savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

9. SIA "Fortum Jelgava" ir reģistrēta siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru Nr.SR0055 un siltumenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru Nr.ST0012.

10. Regulators 2015.gada 19.februārī atkārtoti izsniedza SIA "Fortum Jelgava" licenci Nr.E23042 siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2005.gada 18.janvāra līdz 2025.gada 17.janvārim.

11. SIA "Fortum Jelgava" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Fortum Jelgava" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 108.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.94). Ar Lēmumu Nr.94 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Kurināmā izmaksas sastāv tikai no dabasgāzes izmaksām. Papildus pašu saražotajai siltumenerģijai SIA "Fortum Jelgava" siltumenerģiju iepērk no SIA "Fortum Latvia" par vienošanās cenu saskaņā ar noslēgto līgumu par siltumenerģijas piegādi. Iepirktās siltumenerģijas izmaksas siltumenerģijas ražošanas tarifā ir mainīgas atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas.

12. Regulators, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, pagarināja Iesnieguma izskatīšanas un attiecīga lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no Iesnieguma saņemšanas dienas, tas ir, līdz 2017.gada 30.septembrim.

13. Regulators ar 2017.gada 13.jūnija vēstuli Nr.1-2.86/1961 lūdza SIA "Fortum Jelgava" iesniegt noslēgtā dabasgāzes tirdzniecības līguma kopiju un dokumentus, kas pamato saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēli, kā arī pamatot iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņas, ja tādas paredzamas. Regulators 2017.gada 11.jūlijā saņēma SIA "Fortum Jelgava" 2017.gada 10.jūlija iesniegumu Nr.1-09/402 ar noslēgtā dabasgāzes tirdzniecības līguma kopiju un pamatojumu saimnieciski izdevīgākā dabasgāzes piegādātāja izvēlei.

14. Regulators ar 2017.gada 28.jūlija vēstuli Nr.1-2.86/2461 lūdza SIA "Fortum Jelgava" iesniegt papildu informāciju par saimnieciski izdevīgākā dabasgāzes piegādātāja izvēli un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām, ja tādas paredzamas. Regulators 2017.gada 16.augustā saņēma SIA "Fortum Jelgava" 2017.gada 15.augusta iesniegumu Nr.1-09/450 ar pievienotu 2017.gada 15.jūnija protokolu par dabasgāzes iepirkumu, kurā atspoguļoti saņemtie un izvērtētie dabasgāzes piegādes piedāvājumi no vairākiem tirgotājiem.

15. SIA "Fortum Jelgava" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē uzturēja Iesniegumā izteikto lūgumu un izteica atbalstu sagatavotajam lēmumam.

Regulators secina

1. SIA "Fortum Jelgava" ir iesniegusi pamatojošos dokumentus atļaujas saņemšanai pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus saskaņā ar Metodiku kurināmā cenas vai iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

2. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas saņemšanai ir Lēmums Nr.94, kuru pieņemot, Regulators izvērtēja visas SIA "Fortum Jelgava" izmaksas saistībā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "Fortum Jelgava".

3. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "Fortum Jelgava" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "Fortum Jelgava" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

4. Regulators secina, ka līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu SIA "Fortum Jelgava" ir iespējamas mainīgas kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņas atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem. Līdz ar to Regulatora piešķirtā atļauja SIA "Fortum Jelgava" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus ļaus SIA "Fortum Jelgava" savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Atļauja SIA "Fortum Jelgava" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "Fortum Jelgava" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "Fortum Jelgava" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja dabasgāzes cena vai iepirktās siltumenerģijas cena ir zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 5.pantam, nosacījums ir samērīgs ar SIA "Fortum Jelgava" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "Fortum Jelgava" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Saņemot no SIA "Fortum Jelgava" Metodikas 43.91. līdz 43.9 4.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "Fortum Jelgava" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "Fortum Jelgava" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "Fortum Jelgava" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12 punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 11., 43.7, 43.8, 43.9 punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1., 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. piešķirt SIA "Fortum Jelgava" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas vai iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā;

2. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "Fortum Jelgava";

3. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "Fortum Jelgava" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas cena ir zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā;

4. uzdot SIA "Fortum Jelgava" iesniegt Regulatoram reizi mēnesī informāciju par kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām līdz kārtējā mēneša pēdējai darbdienai;

5. uzdot SIA "Fortum Jelgava" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu un siltumenerģijas iepirkumu līgumu, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā dabasgāzes cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Fortum Jelgava" neievēro normatīvos aktus un atļaujas nosacījumu, Regulators var atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Fortum Jelgava" noteikt siltumenerģijas apgādes .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 104Pieņemts: 14.09.2017.Stājas spēkā: 14.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 19.09.2017. OP numurs: 2017/186.10
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
293597
14.09.2017
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)