Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 460

Rīgā 2017. gada 30. augustā (prot. Nr. 42 24. §)

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 37.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 37.0. versijā projekta "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)" (turpmāk - projekts) aprakstu un projekta izmaksas 2 000 000 euro apjomā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Satiksmes ministriju iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk - 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Satiksmes ministriju par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 124 872 euro, kas tiks segtas no Satiksmes ministrijai budžeta programmā 05.00.00 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana" pieejamiem resursiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 30. augusta
rīkojumu Nr. 460)

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas
attīstība (SKLOIS 2)

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (turpmāk - SKLOIS) esošais risinājums nodrošina būtisku progresu kuģošanas un starptautisko kravu pārvadājumu procesā iesaistītās informācijas un dokumentācijas aprites elektronizācijā. Mainoties Eiropas Savienības un nacionālajai likumdošanai attiecībā uz kuģošanu, kuģošanas drošību, kravu loģistiku un transportēšanu, kā arī attīstoties kuģošanas un pārvadājumu loģistikas biznesa procesiem, ir nepieciešams pilnveidot un papildināt jau ieviestos risinājumus, kā arī izstrādāt jaunas funkcionalitātes.

Projekta virsmērķis ir sakārtot un pilnveidot uzņēmējdarbības vidi un palielināt Latvijas tranzīta un kravu loģistikas sektorā strādājošo konkurētspēju. Attīstot SKLOIS, tiks nodrošināta turpmāka "vienas pieturas aģentūras" attīstība starptautisko jūras kravu loģistikas jomā, kā arī uzsākta vairāku jaunu procesu elektronizācija kuģošanas drošības un ostu kontroles jomā.

Projekta mērķi

1. Nodrošināt Eiropas Savienības saistošo normatīvo prasību izpildi.

2. Paaugstināt publisko institūciju darba produktivitāti un savstarpējo sadarbību starptautisko jūras kravu pārvadājumu kontroles procesa nodrošināšanai.

3. Samazināt komersantu administratīvo slogu saistībā ar pārrobežu kravu pārvadājumiem.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

2. SKLOIS programmatūras modernizācijas un papildinājumu izstrādes iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un izstrādes iepirkuma organizēšana.

3. SKLOIS programmatūras modernizācija un papildinājumu izstrāde un ieviešana produkcijā, tai skaitā programmatūras dokumentācijas (piemēram, arhitektūras apraksts, programmatūras prasību specifikācija, projektējuma apraksts un citi) izstrāde, sistēmas komponenšu izstrāde, testēšana un ieviešana.

4. SKLOIS tehnisko resursu nodrošinājums un informācijas sistēmas migrēšana, lai nodrošinātu SKLOIS tehnisko resursu pārvietošanu uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - JA) telpām bez informācijas sistēmas darbības pārtraukuma.

5. SKLOIS programmatūras modernizācijas un SKLOIS papildinājumu izstrādes kvalitātes kontrole, tai skaitā programmatūras izstrādes uzraudzība, izstrādāto programmatūras nodevumu un dokumentācijas nodevumu atbilstības pārbaude, programmatūras nodevumu akcepttestēšana.

6. Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits, tai skaitā drošības un veiktspējas audita iepirkuma organizēšana, drošības un veiktspējas audits, kā arī SKLOIS programmatūras un SKLOIS papildinājumu uzlabošana atbilstoši drošības un veiktspējas audita rezultātiem.

7. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi e-prasmju attīstības aktivitāšu ietvaros.

8. Publicitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitāti, saziņu un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr.

p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1. Nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/65/ES (2010. gada 20. oktobris) par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK, tehnisko prasību izmaiņu izpilde

ir/nav

nav

ir

ir

2. Nodrošināta Eiropas Savienības muitas kodeksa prasību izmaiņu izpilde

ir/nav

nav

ir

ir

3. Nodrošināta Šengenas robežu kodeksa grozījumu izpilde

ir/nav

nav

ir

ir

4. Ar jūras drošību saistīto elektronisko dokumentu aprites īpatsvars

%

0

30

50

5. Ar ostas formalitātēm saistīto elektronisko dokumentu aprites īpatsvars

%

53

60

70

6. Uzlabotu elektronizēto ostu valsts kontroles procesu skaits

gab.

0

10

15

7. Ostas formalitāšu kārtošanai patērētā laika samazinājums (komersantiem)

%

0

12 %

20 %

8. Projekta ietvaros izveidoto elektronisko pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaits gadā

skaits

0

400

720

9. Izplatīšanai sagatavotās un pieejamās SKLOIS datu kopas

gab.

0

5

5

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr.

p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Starpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma)

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1. Pilnveidoti darbības procesi

skaits

10

15

2. Izveidoti e-pakalpojumi

skaits

3

3

3. Atvērto datu kopas

skaits

5

5

Projekta kopējais plānotais finansējums ir 2 000 000 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa1rezultāta rādītājos

Iepriekšējā plānošanas periodā (2007.-2013. gadam) Satiksmes ministrija atbilstoši noteiktajām prioritātēm un Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros ir īstenojusi projektu "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrāde, integrācija un e-pakalpojumu izstrāde". Pamatojoties uz izvēlēto un Ministru kabinetā apstiprināto sistēmas izstrādes pieeju, SKLOIS ir izveidota kā sistēmu integrators ar paplašinātu funkcionalitāti, kas nodrošina būtiskākās informācijas elektronisku apriti starp pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem. Esošais risinājums nodrošina būtisku progresu starptautisko pārvadājumu procesā iesaistītās informācijas un dokumentācijas aprites elektronizācijā, taču, mainoties ES un nacionālajiem normatīvajiem aktiem transporta un loģistikas jomā un attīstoties pārvadājumu loģistikas biznesa procesiem, ir nepieciešams pilnveidot jau ieviestos risinājumus, kā arī SKLOIS izstrādāt jaunas funkcionalitātes.

Šī projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kuru izpildes rezultātā tiks sniegts ieguldījums darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" (turpmāk - specifiskā atbalsta mērķis) rezultatīvo rādītāju sasniegšanā. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstības projekts ir vērsts uz starptautiskās kuģniecības, kuģniecības drošības un loģistikas nozares procesu efektivitātes uzlabošanu, sniedzot iespēju efektīvāk veikt ikdienas pienākumus loģistikas nozares komersantu, JA un citu iestāžu darbiniekiem. Īstenojot projektu, palielināsies komersantu īpatsvars, kuri varēs kārtot kuģošanas un loģistikas formalitātes, tai skaitā ostas formalitātes, elektroniski, visu nepieciešamo informāciju iesniedzot vienu reizi SKLOIS. Projekta ietvaros tiks pilnveidots valsts kontroles dienestu sadarbības process, līdz ar to mazināsies administratīvais slogs gan komersantiem, gan kontroles dienestu darbiniekiem.

Projekta aktivitātes sniegs šādu ieguldījumu specifiskā atbalsta mērķa rezultātos:

● tiks pilnveidoti 15 darbības procesi;

● tiks izveidoti trīs e-pakalpojumi;

● tiks publicētas piecas atvērto datu kopas;

● tiks palielināts komersantu īpatsvars, kuri sniedz nepieciešamo informāciju elektroniski un SKLOIS.

Projekta sociālekonomiskais ieguvums

1. Izstrādājot SKLOIS un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) integrācijas papildinājumus, īstenojot SKLOIS dokumentu iesniegšanas formu un informācijas apstrādes darbplūsmas izmaiņas, par 90 % tiks samazināts komersantu patērētais laiks atkārtotai kuģu apgādes deklarācijas iesniegšanai projekta pārskata periodā līdz 2029. gadam (ieskaitot) (turpmāk - projekta pārskata periods) un komersantiem radīsies resursu ietaupījums 447 612 euro (diskontētā vērtība) apmērā.

2. Ar kravas izvešanu no ostas saistīto dokumentu iesniegšanas un aizpildes procesa uzlabošanu, izstrādājot ievades formas papildinājumus un veicot SKLOIS un EMDAS integrācijas papildinājumus, iespējams par 80 % samazināt komersantu patērēto laiku kravas iekraušanas rīkojumu formas aizpildei un kuģa manifestu formas aizpildei, tādējādi projekta pārskata periodā komersantiem sniedzot resursu ietaupījumu 2,04 milj. euro (diskontētā vērtība) apmērā.

3. Automātiska ziņu sniegšana EMDAS par kuģu iziešanu no ostas uzlabos Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes darbinieku dienesta funkciju izpildi, ļaujot automātiski noslēgt eksporta deklarācijas un novēršot nepieciešamību veikt manuālas darbības deklarāciju noslēgšanai, līdz ar to kopumā projekta pārskata periodā sniedzot 601 670 euro (diskontētā vērtība) ietaupījumu.

4. Uzlabojot ar kravas ievešanu ostā saistīto dokumentu iesniegšanas un aizpildīšanas procesu, loģistikas nozares komersanti projekta pārskata periodā varēs ietaupīt līdz 1,52 milj. euro (diskontētā vērtība) un par 95 % samazināt patērēto laiku kravas ievešanas dokumentu aizpildīšanai - gan veicot ziņošanas formalitātes, gan elektroniski nododot tos turpmākai apstrādei EMDAS.

5. Papildinot esošo pagaidu uzglabāšanas deklarācijas iesniegšanas procesu, komersantiem būs iespēja automātiski sagatavot pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, ļaujot ietaupīt laiku, kuru komersantu darbinieki pavada deklarācijas izveidei un iesniegšanai, tādējādi projekta pārskata periodā ļaujot ietaupīt 133 416 euro (diskontētā vērtība).

6. Brīvo zonu preču uzskaites kontroles procesu uzlabojumi, kuru rezultātā informācijas plūsma par preču uzskaiti tiks veikta centralizēti un elektroniskā veidā, ļaus Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes darbiniekiem (kuri veic noliktavu kontroli) līdz 30 % samazināt patērēto laiku noliktavu inspekcijām, sniedzot Valsts ieņēmumu dienestam 89 641 euro (diskontētā vērtība) ieguvumu.

7. Elektronizējot ostas un to iekārtu aizsardzības informācijas dokumentu plūsmu, projekta pārskata periodā JA būtu iespējams ietaupīt 957 euro (diskontētā vērtība).

8. Sniedzot kuģu īpašniekiem elektronisku piekļuvi kuģu tehniskās inspekcijas rezultātiem un kuģu apkalpes sertifikātiem, JA būtu iespējams ietaupīt darbinieku patērēto laiku manuālai kuģa sertifikātu pārskatu sagatavošanai, projekta pārskata periodā sniedzot 9957 euro (diskontētā vērtība) ietaupījumu.

9. Izstrādājot navigācijas uzraudzības sistēmu, kuru būtu iespējams izmantot gan JA, gan ostām, būtu iespējams ietaupīt uzturēšanas izmaksas, kuras pašlaik rodas esošo sistēmu uzturēšanai, un projekta pārskata periodā ostām būtu iespēja ietaupīt 886 325 euro (diskontētā vērtība).

10. Mazo kuģu un laivu uzskaites un kontroles rezultātā būs iespējams mazo kuģu un laivu īpašniekiem piemērot šobrīd neiekasēto maksu par atkritumu apsaimniekošanas un pakalpojumu izmantošanu ostās, projekta pārskata periodā radot 35 453 euro (diskontētā vērtība) ieguvumu.

Darba laiku, ko JA un ostas valsts kontroli veicošo valsts iestāžu darbinieki ietaupīs, īstenojot projektu, ir paredzēts izmantot citu ar viņu darba pienākumiem saistīto pakalpojumu vai funkciju izpildes kvalitātes uzlabošanai, tādēļ pēc projekta īstenošanas netiks samazināts ostas valsts kontroli veicošo valsts iestāžu darba vietu skaits.

Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir 3 461 790 euro, ekonomiskā ienesīguma norma ir 38,69 %, ieguvumu un izmaksu attiecība ir 2,51.


1 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskais atbalsta mērķis "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību".

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 460Pieņemts: 30.08.2017.Stājas spēkā: 30.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 31.08.2017. OP numurs: 2017/173.20
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
293192
30.08.2017
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)