Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 494

Rīgā 2017. gada 22. augustā (prot. Nr. 40 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos"
10. panta trešās daļas 1. un 2. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 6. nr.; 2012, 157. nr.; 2013, 243. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 63. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"63. Piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām (turpmāk - monitoringa periods):";

1.2. izteikt 63.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.8. finansējuma saņēmējs katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidlapai. Monitoringa periods sākas nākamā mēneša pirmajā datumā pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas. Finansējuma saņēmējs iesniedz monitoringa pārskatu par monitoringa gadu, kas sākas kārtējā kalendāra gada 1. janvārī un ilgst līdz kārtējā kalendāra gada 31. decembrim. Finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu par nepilnu monitoringa gadu.";

1.3. izteikt XI nodaļu šādā redakcijā:

"XI. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

67. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu, tai skaitā oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu.

68. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam par iepriekšējo monitoringa gadu (izņemot pēdējo monitoringa gadu) konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā (ēkas atjaunošanas vai pārbūves projektā), vai projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais siltumenerģijas patēriņš apkurei (kWh/m2) gadā (jaunbūves projektā), salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto siltumenerģijas patēriņu apkurei (kWh/m2) gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc monitoringa pārskata saņemšanas aprēķina neatbilstības apmēru (turpmāk - neatbilstība) un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju.

69. Finansējuma saņēmējs 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 68. punktā minētās informācijas saņemšanas par neatbilstības apmēru iesniedz Vides investīciju fondā pasākumu plānu neatbilstības novēršanai (turpmāk - plāns). Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu vai plānu šajos noteikumos minētajā termiņā, Vides investīciju fonds aprēķina neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi.

70. Finansējuma saņēmējs plānā ietver:

70.1. nepieciešamos oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas organizatoriskos vai tehniskos pasākumus;

70.2. ja nepieciešams, - papildu energoefektivitātes pasākumus atbilstoši šo noteikumu 24. punktā noteiktajām atbalstāmajām aktivitātēm (turpmāk - papildu pasākumi), izņemot tos, kuru īstenošanai finansējuma saņēmējs ir saņēmis finanšu instrumenta finansējumu vai ir saņēmis vai plāno saņemt finansējumu jebkuru citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Papildu pasākumus var īstenot ēkās un uz zemes, kas atbilst šo noteikumu 22. punktā minētajām prasībām, ja šīs prasības ir izpildītas projekta monitoringa periodā. Papildu pasākumus apstiprina neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;

70.3. pamatotu informāciju par iepriekš neparedzamiem vai no finansējuma saņēmēja neatkarīgiem ārējiem apstākļiem, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

71. Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas pārbauda plāna atbilstību šo noteikumu 70. punktam un apstiprina to. Ja Vides investīciju fonds konstatē, ka plāns neatbilst šo noteikumu 70. punktam, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas rakstiski informē finansējuma saņēmēju, un finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas novērš konstatētos trūkumus. Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz plānu vai nenovērš minētos trūkumus, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi. Ja plāns atbilst šo noteikumu 70. punktam, finansējuma saņēmējs īsteno plānu saskaņā ar šo noteikumu 72. punktu.

72. Finansējuma saņēmējs plānu īsteno par saviem līdzekļiem ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. decembrim no dienas, kad plānu ir apstiprinājis Vides investīciju fonds. Monitoringa periodā neieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 70.2. apakšpunktā minētie papildu pasākumi. Monitoringa periodā ieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 70.1. apakšpunktā minētie pasākumi, ja tādā veidā tiek sasniegts projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas vai siltumenerģijas patēriņa apkurei samazinājums gadā. Pēc plāna īstenošanas finansējuma saņēmējs monitoringu nodrošina attiecībā uz esošajām projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un plānā īstenotajiem pasākumiem.

73. Ja Vides investīciju fonds pēc monitoringa perioda pēdējā monitoringa gada monitoringa pārskata saņemšanas konstatē, ka:

73.1. projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā (ēkas atjaunošanas vai pārbūves projektā), salīdzinot ar monitoringa perioda monitoringa gadu vidējo oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina neatbilstību un atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu saskaņā ar šo noteikumu 74. punktu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi. Atbildīgā iestāde, ievērojot šo noteikumu 74. un 76. punktu, pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu;

73.2. projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais siltumenerģijas patēriņš apkurei (kWh/m2) gadā (jaunbūves projektā), salīdzinot ar monitoringa perioda siltumenerģijas patēriņu apkurei (kWh/m2) gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina neatbilstību un atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu saskaņā ar šo noteikumu 75. punktu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi. Atbildīgā iestāde, ievērojot šo noteikumu 75. un 76. punktu, pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu.

74. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai oglekļa dioksīda emisijas neatbilstībai nosaka:

74.1. izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l.  = (1 - (CO2_1.gads + CO2_2.gads + CO2_3.gads + CO2_4.gads + CO2_n.gads)/n ) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
CO2_Līgums

KPFIn.l.  - atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums - projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas;

CO2_1.gads; CO2_2.gads; CO2_3.gads; CO2_4.gads; CO2_n.gads - piecu gadu monitoringa periodā katrā monitoringa gadā sasniegtais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums, tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

n - gadu skaits;

KPFI - piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme - Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme;

74.2. ja monitoringa periods tiek pagarināts un ir ilgāks par pieciem gadiem, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 - CO2_max1 + CO2_max2 + CO2_max3 + CO2_max4 + CO2_max5)/5 ) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
CO2_Līgums

KPFIn.l. - atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums - projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas;

CO2_max1; CO2_max2; CO2_max3; CO2_max4; CO2_max5 - no kopējā monitoringa perioda pieci monitoringa gadi, kuros ir lielākais sasniegtais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

KPFI - piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme - Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

75. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai neatbilstībai attiecībā uz siltumenerģijas patēriņu apkurei nosaka:

75.1. izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 - QLīgums ) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
(Q1.gads + Q2.gads + Q3.gads + Q4.gads + Qn.gads)/n

KPFIn.l.  - atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

QLīgums - projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, kWh/m2;

Q1.gads; Q2.gads; Q3.gads; Q4.gads; Qn.gads -  piecu gadu monitoringa periodā katrā monitoringa gadā sasniegtais siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, kWh/m2 (skaitli nedrīkst noapaļot uz augšu);

n - gadu skaits;

KPFI - piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme - Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme;

75.2. ja monitoringa periods tiek pagarināts un ir ilgāks par pieciem gadiem, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 - QLīgums ) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
(Qmin1 + Qmin2 + Qmin3 + Qmin4 + Qmin5)/5

KPFIn.l. - atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

QLīgums - projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, kWh/m2;

Qmin1; Qmin2; Qmin3; Qmin4; Qmin5 - no kopējā monitoringa perioda pieci monitoringa gadi, kuros ir zemākais siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, kWh/m2 (skaitli nedrīkst noapaļot uz augšu);

KPFI - piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme - Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

76. Atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finansējuma atgūšanu atbilstoši konstatētajai neatbilstībai, ņem vērā oglekļa dioksīda emisiju vai siltumenerģijas patēriņa apkurei samazinājuma apjomu no papildu pasākumiem, kas veikti pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, un finansējuma saņēmēja sniegto pamatoto informāciju par oglekļa dioksīda emisijas vai siltumenerģijas patēriņa apkurei samazinājumu, ja ir radušies iepriekš neparedzami vai no finansējuma saņēmēja neatkarīgi ārēji apstākļi, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

77. Finansējuma saņēmējam, kura projekta monitoringa periods vai pēdējais monitoringa gads ir beidzies un projekta līgumā un projekta iesniegumā noteiktais rezultāts monitoringa periodā nav sasniegts, ir tiesības lūgt Vides investīciju fondu pagarināt šo noteikumu 63. punktā minēto monitoringa periodu, bet ne ilgāk kā par trim monitoringa gadiem, iesniegt plānu un veikt projekta monitoringu par attiecīgi pagarināto periodu atbilstoši šajā nodaļā minētajām prasībām. Atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds izdara projekta līgumā attiecīgus grozījumus. Ja projekta monitoringa periodu pagarina, šo noteikumu 63. punktā minētās prasības izpilda par attiecīgi pagarināto projekta monitoringa periodu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1185 "Klimata pārmaiņu finanšu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 494Pieņemts: 22.08.2017.Stājas spēkā: 01.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 25.08.2017. OP numurs: 2017/169.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
293077
01.09.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"