Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 457

Rīgā 2017. gada 8. augustā (prot. Nr. 38 47. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumos Nr. 608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos"
10. panta trešās daļas 1. un 2. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumos Nr. 608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 130., 205. nr.; 2012, 157. nr.; 2013, 228. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

72. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu, tai skaitā par oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu.

73. Trīs gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām (turpmāk - monitoringa periods) finansējuma saņēmējs vai viņa pilnvarotā persona, kas īsteno kādu no šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm, katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu un līdz katra nākamā gada 31. janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu (turpmāk - monitoringa pārskats) atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam. Monitoringa periods sākas nākamā mēneša pirmajā datumā pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas. Finansējuma saņēmējs iesniedz monitoringa pārskatu par monitoringa gadu, kas sākas kārtējā kalendāra gada 1. janvārī un ilgst līdz kārtējā kalendāra gada 31. decembrim. Finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu par nepilnu monitoringa gadu.

74. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam par iepriekšējo monitoringa gadu (izņemot pēdējo monitoringa gadu) konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc monitoringa pārskata saņemšanas aprēķina neatbilstības apmēru (turpmāk - oglekļa dioksīda emisijas neatbilstība) par pilnu monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju.

75. Finansējuma saņēmējs 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 74. punktā minētās informācijas saņemšanas par oglekļa dioksīda emisijas neatbilstības apmēru iesniedz Vides investīciju fondā pasākumu plānu oglekļa dioksīda emisijas neatbilstības novēršanai (turpmāk - plāns). Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu vai plānu šajos noteikumos minētajā termiņā, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi.

76. Finansējuma saņēmējs plānā ietver:

76.1. nepieciešamos oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas organizatoriskos un tehniskos pasākumus;

76.2. ja nepieciešams, - papildu energoefektivitātes pasākumus (turpmāk - papildu pasākumi), izņemot tos, kuru īstenošanai finansējuma saņēmējs ir saņēmis finanšu instrumenta finansējumu vai ir saņēmis vai plāno saņemt finansējumu jebkuru citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Papildu pasākumus apstiprina neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;

76.3. pamatotu informāciju par iepriekš neparedzamiem vai no finansējuma saņēmēja neatkarīgiem ārējiem apstākļiem, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

77. Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas pārbauda tā atbilstību šo noteikumu 76. punktam un apstiprina to. Ja Vides investīciju fonds konstatē, ka plāns neatbilst šo noteikumu 76. punktam, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas rakstiski informē finansējuma saņēmēju, un finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas novērš konstatētos trūkumus. Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz plānu vai nenovērš minētos trūkumus, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi. Ja plāns atbilst šo noteikumu 76. punktam, finansējuma saņēmējs īsteno plānu saskaņā ar šo noteikumu 78. punktu.

78. Finansējuma saņēmējs plānu īsteno par saviem līdzekļiem ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. decembrim no dienas, kad plānu ir apstiprinājis Vides investīciju fonds. Monitoringa periodā neieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 76.2. apakšpunktā minētie papildu pasākumi. Monitoringa periodā ieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 76.1. apakšpunktā minētie pasākumi, ja tādā veidā tiek sasniegts projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā. Pēc plāna īstenošanas finansējuma saņēmējs monitoringu nodrošina attiecībā uz esošajām projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un plānā īstenotajiem pasākumiem.

79. Ja Vides investīciju fonds pēc monitoringa perioda pēdējā monitoringa gada monitoringa pārskata saņemšanas konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa perioda monitoringa gadu vidējo oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību un atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu saskaņā ar šo noteikumu 80. punktu. Atbildīgā iestāde, ievērojot šo noteikumu 80. un 81. punktu, pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, atbildīgā iestāde ziņo Ministru kabinetam par pieņemto lēmumu.

80. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai oglekļa dioksīda emisijas neatbilstībai nosaka:

80.1. izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒ (CO2_1.gads + CO2_2.gads + CO2_n.gads)/n ) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
CO2_Līgums

KPFIn.l. - atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums - projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, kilogrami;

CO2_1.gads; CO2_2.gads; CO2_n.gads - triju gadu monitoringa periodā katrā monitoringa gadā sasniegtais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums, kilogrami (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

n - gadu skaits;

KPFI - piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme - Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme;

80.2. ja monitoringa periods tiek pagarināts un ir ilgāks par trim gadiem, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒ (CO2_max1 + CO2_max2 + CO2_max3)/3 ) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
CO2_Līgums

KPFIn.l. - atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums - projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, kilogrami;

CO2_max1; CO2_max2; CO2_max3 - trīs monitoringa gadi no kopējā monitoringa perioda, kuros ir lielākais sasniegtais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, kilogrami (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

KPFI - piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme - Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

81. Atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finansējuma atgūšanu atbilstoši konstatētajai oglekļa dioksīda emisijas neatbilstībai, ņem vērā oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma apjomu no papildu pasākumiem, kas veikti pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, un finansējuma saņēmēja sniegto pamatoto informāciju par oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu, ja ir radušies iepriekš neparedzami vai no finansējuma saņēmēja neatkarīgi ārēji apstākļi, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

82. Finansējuma saņēmējs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, to uzrāda finanšu instrumenta pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

82.1 Atbildīgajai iestādei un Vides investīciju fondam ir tiesības projekta starpposma vai noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām pārbaudīt starpposma pārskatā, noslēguma pārskatā, projekta līgumā un monitoringa pārskatā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu, un finansējuma saņēmējs nodrošina piekļuvi tai.

82.2 Ja triju gadu laikā pēc projekta līguma termiņa beigām tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nenodrošina šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā produkta, tehnoloģijas vai iekārtas darbību, Vides investīciju fonds rakstiski informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi par visu finansējuma saņēmējam izmaksāto un atgūstamo finanšu instrumenta finansējumu. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu.

82.3 Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 66. punktā minētajā termiņā nav īstenojis projekta aktivitātes, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu. Atgūstamajiem līdzekļiem piemēro Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likmi, kas ir spēkā dienā, kad pieņemts lēmums par līdzekļu atgūšanu.

82.4 Finansējuma saņēmējam, kura projekta monitoringa periods vai pēdējais monitoringa gads ir beidzies un projekta līgumā un projekta iesniegumā noteiktais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā monitoringa periodā nav sasniegts, ir tiesības lūgt Vides investīciju fondu pagarināt šo noteikumu 73. punktā minēto monitoringa periodu, bet ne ilgāk kā par trim gadiem, iesniegt plānu un veikt projekta monitoringu par attiecīgi pagarināto periodu atbilstoši šajā nodaļā minētajām prasībām. Atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds izdara projekta līgumā attiecīgus grozījumus. Ja projekta monitoringa periodu pagarina, šo noteikumu 73. punktā minētās prasības izpilda par attiecīgi pagarināto projekta monitoringa periodu.";

1.2. papildināt noteikumus ar 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Šo noteikumu X nodaļa piemērojama attiecībā uz visiem projektiem neatkarīgi no attiecīgā projekta iesnieguma iesniegšanas vai izskatīšanas dienas."

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumos Nr. 608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 457Pieņemts: 08.08.2017.Stājas spēkā: 01.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 10.08.2017. OP numurs: 2017/158.18
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
292758
01.09.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"