Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 449

Rīgā 2017. gada 8. augustā (prot. Nr. 38 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas
dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos"
10. panta trešās daļas 1. un 2. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 11. nr.; 2012, 157. nr.; 2013, 228. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām (turpmāk - monitoringa periods) finansējuma saņēmējs katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam, izņemot šo noteikumu 83. punktā minēto gadījumu. Monitoringa periods sākas nākamā mēneša pirmajā datumā pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas. Finansējuma saņēmējs iesniedz monitoringa pārskatu par monitoringa gadu, kas sākas kārtējā kalendāra gada 1. janvārī un ilgst līdz kārtējā kalendāra gada 31. decembrim. Finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu par nepilnu monitoringa gadu.";

1.2. izteikt XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

82. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu, tai skaitā par oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu.

83. Ja finansējuma saņēmējs izmanto atjaunojamos energoresursus - vēju un ūdeni -, tad pirmo monitoringa pārskatu iesniedz pēc ceturtā monitoringa gada:

83.1. finansējuma saņēmējs, kas izmanto ūdens enerģiju, vidējo oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā pēc projekta pabeigšanas aprēķina par trim monitoringa gadiem ar lielāko oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu. Monitoringa pārskatā norādītajam oglekļa dioksīda emisiju samazinājumam pieļaujamā nobīde ir 10 % no projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītā oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma;

83.2. finansējuma saņēmējs, kas izmanto vēja enerģiju, vidējo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu gadā aprēķina par četriem monitoringa gadiem pēc projekta pabeigšanas. Monitoringa pārskatā norādītajam oglekļa dioksīda emisijas samazinājumam pieļaujamā nobīde ir 20 % no projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītā oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma.

84. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam:

84.1. pēc ceturtā monitoringa gada konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu, ņemot vērā šo noteikumu 83. punktā minētos nosacījumus, nav sasniegts, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc monitoringa pārskata saņemšanas aprēķina neatbilstības apmēru (turpmāk - oglekļa dioksīda emisijas neatbilstība) par pilnu monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju;

84.2. par iepriekšējo monitoringa gadu (izņemot pēdējo monitoringa gadu) konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu, nav sasniegts, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc monitoringa pārskata saņemšanas aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju. Nosacījumu nepiemēro, ja finansējuma saņēmējs izmanto atjaunojamos energoresursus - vēju un ūdeni.

85. Finansējuma saņēmējs 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 84. punktā minētās informācijas saņemšanas par oglekļa dioksīda emisijas neatbilstības apmēru iesniedz Vides investīciju fondā pasākumu plānu oglekļa dioksīda emisijas neatbilstības novēršanai (turpmāk - plāns). Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu vai plānu šajos noteikumos minētajā termiņā, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi.

86. Finansējuma saņēmējs plānā ietver:

86.1. nepieciešamos oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas organizatoriskos un tehniskos pasākumus;

86.2. ja nepieciešams, - papildu energoefektivitātes pasākumus (turpmāk - papildu pasākumi), izņemot tos, kuru īstenošanai finansējuma saņēmējs ir saņēmis finanšu instrumenta finansējumu vai ir saņēmis vai plāno saņemt finansējumu jebkuru citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Papildu pasākumus var īstenot ēkās un teritorijās, kas atbilst šo noteikumu 13.2. apakšpunktā un 22. punktā minētajām prasībām, ja tās ir izpildītas projekta monitoringa periodā. Papildu pasākumus apstiprina neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;

86.3. pamatotu informāciju par iepriekš neparedzamiem vai no finansējuma saņēmēja gribas neatkarīgiem ārējiem apstākļiem, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu. Pēc projekta īstenošanas aprēķinot oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu projektā, kurā īstenotas aktivitātes šo noteikumu 22.4., 22.5. vai 22.6. apakšpunktā minētajās jomās, var ņemt vērā oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu, kas radies, īstenojot pasākumus ēkās, kurām bija paredzēts nodrošināt siltumenerģiju ar projektā uzstādītajām tehnoloģiskajām iekārtām, kā arī klimatiskos apstākļus. Lai aprēķinā iekļautu oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu pēc pasākumu īstenošanas minētajās ēkās, finansējuma saņēmējs par katru monitoringa gadu iesniedz Vides investīciju fondā apstiprināšanai neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā apstiprinātu aprēķinu par oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu, kas radies, īstenojot pasākumus minētajās ēkās.

87. Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas pārbauda tā atbilstību šo noteikumu 86. punktam un apstiprina to. Ja Vides investīciju fonds konstatē, ka plāns neatbilst šo noteikumu 86. punktam, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas rakstiski informē finansējuma saņēmēju, un finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas novērš konstatētos trūkumus. Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz plānu vai nenovērš minētos trūkumus, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi. Ja plāns atbilst šo noteikumu 86. punktam, finansējuma saņēmējs īsteno plānu saskaņā ar šo noteikumu 88.punktu.

88. Finansējuma saņēmējs plānu īsteno par saviem līdzekļiem ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. decembrim no dienas, kad plānu ir apstiprinājis Vides investīciju fonds. Monitoringa periodā neieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 86.2. apakšpunktā minētie papildu pasākumi. Monitoringa periodā ieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 86.1. apakšpunktā minētie pasākumi, ja tādā veidā tiek sasniegts projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā. Pēc plāna īstenošanas finansējuma saņēmējs monitoringu nodrošina attiecībā uz esošajām projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un plānā īstenotajiem pasākumiem.

89. Ja Vides investīciju fonds pēc monitoringa perioda pēdējā monitoringa gada monitoringa pārskata konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju plānotais samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa perioda monitoringa gadu vidējo oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību un atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu saskaņā ar šo noteikumu 90. punktu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi. Atbildīgā iestāde, ievērojot šo noteikumu 90., 91. un 92. punktu, pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu.

90. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai oglekļa dioksīda emisijas neatbilstībai, izņemot šo noteikumu 83. punktā minētos gadījumus, nosaka:

90.1. izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒   (CO2_1.gads + CO2_2.gads + CO2_3.gads + CO2_4.gads + CO2_n.gads)/n ) × KPFI × (1+ECBlikme), kur 
CO2_Līgums

KPFIn.l. - atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums - projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas;

CO2_1.gads; CO2_2.gads; CO2_3.gads; CO2_4.gads; CO2_n.gads - piecu gadu monitoringa periodā katrā monitoringa gadā sasniegtais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums, tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

n - gadu skaits;

KPFI - piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme - Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme;

90.2. ja monitoringa periods tiek pagarināts un ir ilgāks par pieciem gadiem, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒   (CO2_max1 + CO2_max2 + CO2_max3 + CO2_max4 + CO2_max5) /5  ) × KPFI × (1 +ECBlikme), kur 
CO2_Līgums

KPFIn.l. - atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums - projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas;

CO2_max1; CO2_max2; CO2_max3; CO2_max4; CO2_max5 - no kopējā monitoringa perioda pieci monitoringa gadi, kuros ir lielākais sasniegtais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

KPFI - piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme - Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

91. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma neatbilstībai, ja finansējuma saņēmējs izmanto atjaunojamos energoresursus - ūdeni vai vēju -, nosaka:

91.1. pēc pirmā monitoringa pārskata iesniegšanas, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒ 

CO2_n / n

 ) × KPFI × (1 +ECBlikme), kur 

CO2_Līgums × N

KPFIn.l. - atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums- projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_n - kopējā monitoringa perioda to triju monitoringa gadu summa, kuros ir lielākais sasniegtais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā (ja finansējuma saņēmējs izmanto ūdens enerģiju), vai to četru monitoringa gadu summa, kuros ir lielākais sasniegtais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā (ja finansējuma saņēmējs izmanto vēja enerģiju), tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

n - gadu skaits: četri gadi (ja finansējuma saņēmējs izmanto vēja enerģiju) vai trīs gadi (ja finansējuma saņēmējs izmanto ūdens enerģiju);

KPFI - piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

N - oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma pieļaujamā nobīde: 0,9 (ja finansējuma saņēmējs izmanto ūdens enerģiju) vai 0,8 (ja finansējuma saņēmējs izmanto vēja enerģiju);

ECBlikme - Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme;

91.2. pēc otrā monitoringa pārskata iesniegšanas, ja projekta monitoringa periods ir pagarināts atbilstoši šo noteiktumu 93. punktam, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒

CO2_n / n

 ) × KPFI × (1 +ECBlikme), kur 

CO2_Līgums × N

KPFIn.l.  - atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums - projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

∑ CO2_n - kopējā monitoringa perioda to triju monitoringa gadu summa, kuros ir lielākais sasniegtais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā (ja finansējuma saņēmējs izmanto ūdens enerģiju), vai to četru monitoringa gadu summa, kuros ir lielākais sasniegtais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā (ja finansējuma saņēmējs izmanto vēja enerģiju), tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

n - gadu skaits: četri gadi (ja finansējuma saņēmējs izmanto vēja enerģiju) vai trīs gadi (ja finansējuma saņēmējs izmanto ūdens enerģiju);

KPFI - piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

N - oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma pieļaujamā nobīde: 0,9 (ja finansējuma saņēmējs izmanto ūdens enerģiju) vai 0,8 (ja finansējuma saņēmējs izmanto vēja enerģiju);

ECBlikme  - Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

92. Atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finansējuma atgūšanu atbilstoši konstatētajai oglekļa dioksīda emisijas neatbilstībai, ņem vērā oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma apjomu no papildu pasākumiem, kas veikti pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, un finansējuma saņēmēja sniegto pamatoto informāciju par oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu, ja ir radušies iepriekš neparedzami vai no finansējuma saņēmēja gribas neatkarīgi ārēji apstākļi, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

93. Finansējuma saņēmējam, kura projekta monitoringa periods vai pēdējais monitoringa gads ir beidzies un projekta līgumā un projekta iesniegumā noteiktais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā monitoringa periodā nav sasniegts, ir tiesības lūgt Vides investīciju fondu pagarināt šo noteikumu 73. punktā minēto monitoringa periodu, bet ne ilgāk kā par trim monitoringa gadiem, iesniegt plānu un veikt projekta monitoringu par attiecīgi pagarināto periodu atbilstoši šajā nodaļā minētajām prasībām. Atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds izdara projekta līgumā attiecīgus grozījumus. Ja projekta monitoringa periodu pagarina, šo noteikumu 73. punktā minētās prasības izpilda par attiecīgi pagarināto projekta monitoringa periodu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 449Pieņemts: 08.08.2017.Stājas spēkā: 01.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 10.08.2017. OP numurs: 2017/158.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
292749
01.09.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"