Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 438

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 37 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 17. punktu,
17. panta trešās daļas 13. punktu un 59. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140., 168. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt I nodaļu ar 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.2 Nav pieļaujama finansējuma pārdale starp pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem.";

1.2. papildināt 9.1. apakšpunktu aiz vārda "vairākiem" ar vārdu "smagiem";

1.3. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām mērķdotāciju atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām piemaksām kvalitātes pakāpēm pedagogiem, kuri profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā līdz 2016. gada 31. decembrim ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi, ņemot vērā:

17.1. informāciju par kvalitātes pakāpes ieguvušo pedagogu likmju skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, ko pašvaldības līdz attiecīgā gada 5. septembrim ievada un apstiprina sistēmā;

17.2. pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto piemaksas apmēru;

17.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.";

1.4. papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Novadu un republikas pilsētu pašvaldības piecu darbdienu laikā pēc mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā ievada sistēmā informāciju par piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrā izglītības iestādē, ievērojot, ka kopējais pedagogu tarifikācijās uz kārtējā gada 1. septembri neatspoguļotais finansējums nepārsniedz divus procentus no pašvaldībai piešķirtās mēneša mērķdotācijas pedagogu darba samaksai.";

1.5. svītrot 18. punktu;

1.6. papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Pārskatu sniegšanas kārtība

18.1 Pašvaldības līdz kārtējā gada 15. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 15. janvārim - par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz iepriekšējā gada 31. decembrim un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk - ePārskatu sistēma):

18.1 1. šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (3. pielikuma 1. tabula);

18.1 2. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem (3. pielikuma 2. tabula).

18.2 Apstiprinot šo noteikumu 18.1 punktā minēto pārskatu ePārskatu sistēmā, pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši tās piešķiršanas mērķim - attiecīgi pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām vai izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem.

18.3 Ministrija viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina pašvaldības iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā.

18.4 Ja novadu un republikas pilsētu pašvaldību pārskatos uzrādītais atlikums uz kārtējā budžeta gada sākumu pārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.";

1.7. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu (saskaņojot to ar ministriju) par pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju un nodod speciālo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu pašvaldības speciālajai internātskolai, tad mērķdotāciju speciālās internātskolas pedagogu darba samaksai un uzturēšanas izdevumu segšanai no 2018. gada 1. janvāra aprēķina, ņemot vērā izglītojamo skaitu speciālajā internātskolā un izglītojamo skaitu reorganizētās speciālās pirmsskolas izglītības iestādes speciālās pirmsskolas izglītības programmās 2017. gada 1. septembrī.";

1.8. papildināt 1. pielikuma 9. punktu aiz vārda "mēbeles" ar vārdiem "un cits inventārs";

1.9. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 477

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

1. tabula

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" dod tiesības pieprasīt šos datus Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED
Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
 
  KODI
   
(pašvaldības nosaukums) 

 

 
(pārskata periods)

euro, centi

Kods Posteņa nosaukums 62. resora programma tai skaitā izglītības iestādes veids, izglītības programmas veids
01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem speciālās pirmsskolas izglītības iestādes speciālās internātskolas un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētie attīstības un rehabilitācijas centri
A B 1 2 3
ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu      
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/ mērķdotācija
(saņemts no IZM)
     
1000 Atlīdzība
pedagogi kopā (1100+1200)
     
1100 Atalgojums, t. sk. (informācijai):      
1. kv par 1. kvalitātes pakāpi      
2. kv par 2. kvalitātes pakāpi      
3. kv par 3. kvalitātes pakāpi      
1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas      
1145 Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas      
1146 Piemaksa par personisko ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)      
1147 Piemaksa par papildu darbu      
1148 Prēmijas un naudas balvas      
1149 Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)      
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas      
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak+MERK_DOT-1000)      
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām      
 
Paskaidrojums par:
PASK. aTL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautiem darījumiem:
  Darījuma apraksts Summa  
     
 
PASK. aTL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
  Darījuma apraksts Summa  
     
 
  Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(Pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)
Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

2. tabula

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" dod tiesības pieprasīt šos datus Veidlapa Nr. IZM_MERK_UZTURĒŠANA
Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu uzturēšanas izdevumiem
 
  KODI
   
(pašvaldības nosaukums)

 

 
(pārskata periods)

euro, centi

Kods Posteņa nosaukums 62. resora programma tai skaitā izglītības iestādes veids, izglītības programmas veids
01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem speciālās pirmsskolas izglītības iestādes internātskolas speciālās internātskolas un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētie attīstības un rehabilitācijas centri
ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu        
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/ mērķdotācija
(saņemts no IZM)
       
IZP_KOP Izpilde
kopā (1000+2000+5000+CIT_IZD)
       
1000 Atlīdzība
pārējie darbinieki kopā
       
2000 Preces un pakalpojumi        
REM Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi        
SILT Siltumapgāde        
KOM Komandējumi un dienesta braucieni        
MAC_LID Mācību līdzekļi        
EDIN Ēdināšanas izdevumi        
ZALE Zāles un citi medicīnas materiāli, medicīnas iekārtu uzturēšana        
ENERG Energoresursi        
CIT_IZD Citi iepriekš neminētie izdevumi        
5000 Pamatkapitāla veidošana        
MAC_GR Mācību grāmatas        
MED_IEK Medicīnas iekārtas        
SAD_TEH Iekārtas, sadzīves tehnika, mēbeles        
CIT_IZD Citi iepriekš neminētie izdevumi        
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak+MERK_DOT-IZP_KOP)        
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām        
 
Paskaidrojums par:        
PASK.CIT_IZD rindās "Citi iepriekš neminētie izdevumi" iekļautajiem darījumiem:
Budžeta izdevumu klasifikācijas kods Darījuma apraksts Summa  
     
 
PASK. aTL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
  Darījuma apraksts Summa      
           
           
PASK. aTL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
  Darījuma apraksts Summa      
           
 
  Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)
Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā".

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 438Pieņemts: 25.07.2017.Stājas spēkā: 01.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 03.08.2017. OP numurs: 2017/153.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
292608
01.09.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"