Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 437

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 37 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 3.1 un 3.2 punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.3. un 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. pašvaldības līdz kārtējā gada 15. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 15. janvārim - no iepriekšējā gada 1. septembra līdz iepriekšējā gada 31. decembrim atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (1. pielikums) un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk - ePārskatu sistēma). Apstiprinot pārskatu ePārskatu sistēmā, pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim - pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk - ministrija) viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina pašvaldības iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā;

2.4. valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādes līdz kārtējā gada 15. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 15. janvārim - par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz iepriekšējā gada 31. decembrim atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (2. pielikums) un iesniedz ePārskatu sistēmā. Apstiprinot pārskatu ePārskatu sistēmā, izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim - pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministrija viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu un to dibinātāju iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā;";

1.2. izteikt 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. 1.-6. klases skolēnu skaitam - koeficientu 1, bet, ja skolēnu skaits sākumskolā ir 70 skolēnu vai mazāk, - koeficientu 1,25. Izglītības iestāde, kas, pamatojoties uz starptautisku līgumu, īsteno vispārējās izglītības programmu, 1.-6. klases skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,3;";

1.3. izteikt 8. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Ministrija aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam, pamatojoties uz šo noteikumu 4. un 5. punktā minēto informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, ievērojot:";

1.4. papildināt 8.1. apakšpunktu, aiz vārda "likmi" ar vārdiem un skaitli "atbilstoši šo noteikumu 9. punktā noteiktajam";

1.5. izteikt 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. papildu finansējumu izglītības iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai (izņemot pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai) 20,43 % apmērā no aprēķinātās šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētās mērķdotācijas;";

1.6. svītrot 10. punktu;

1.7. aizstāt 11.1. apakšpunktā vārdus "iesniegušas attiecīgās nozares ministrijā" ar vārdiem "ievadījušas un apstiprinājušas sistēmā";

1.8. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Novadu un republikas pilsētu pašvaldības mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai sadala atbilstoši šiem noteikumiem, ievērojot šo noteikumu 9. punktā minēto normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, un pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām normām un piecu darbdienu laikā pēc mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā sistēmā ievada informāciju par piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrā izglītības iestādē.";

1.9. papildināt noteikumus ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Novadu un republikas pilsētu pašvaldību izglītības iestāžu kopējais pedagogu tarifikācijās uz kārtējā gada 1. septembri neatspoguļotais finansējums nepārsniedz divus procentus no pašvaldībai piešķirtās mēneša mērķdotācijas.

12.2 Ministrija līdz kārtējā gada 1. novembrim ministrijas tīmekļvietnē publisko informāciju par vienam mēnesim aprēķināto valsts mērķdotācijas apmēru katrai izglītības iestādei un pašvaldībai.";

1.10. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai izlieto ne vairāk kā 15 % no šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētās mērķdotācijas.";

1.11. svītrot 14. punktu;

1.12. papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja novadu un republikas pilsētu pašvaldību pārskatos, kas iesniedzami līdz 15. janvārim, uzrādītais atlikums (atbilstoši 1. pielikuma ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām") pārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.";

1.13. papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Šo noteikumu 12.2 punkts stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.";

1.14. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 447

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu novadu un republikas pilsētu pašvaldībām

       
   

 

KODI

 

 

(pašvaldības nosaukums)
 

 

(pārskata periods)

 

   

euro, centi

Kods

Posteņa nosaukums

62. resora programma

01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

internātskolās, kas nav speciālās internātskolas

05.00.00
Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI

tai skaitā izglītības iestādes veids, izglītības programmas veids

10.00.00
Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes

speciālās izglītības iestādes

interešu izglītība

A

B

1

2

3

4

5

6

ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu            
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/mērķdotācija
(saņemts no IZM)
           
1000 Atlīdzība

pedagogi kopā (1100+1200)

           
1100 Atalgojums, t. sk. (informācijai):            
1. kv par 1. kvalitātes pakāpi            
2. kv par 2. kvalitātes pakāpi            
3. kv par 3. kvalitātes pakāpi            
1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas            
1145 Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas            
1146 Piemaksa par personisko ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)            
1147 Piemaksa par papildu darbu            
1148 Prēmijas un naudas balvas            
1149 Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)            
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas            
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak+MERK_DOT-1000)            
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām            
 
Paskaidrojums par:
PASK. aTL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautiem darījumiem:

Darījuma apraksts

Summa

         
             
               
PASK. aTL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Darījuma apraksts

Summa

         
               
               
 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 


(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

 

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 447

Pārskats par valsts budžeta dotācijas izlietojumu

Veidlapa Nr. IZM_AUGSTSK_PED

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" dod tiesības pieprasīt šos datus

Pārskats

par valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

     

 

   

 

KODI

 

 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

 

(izglītības iestādes dibinātājs)

 

 

(pārskata periods) 

 

 
 

euro, centi

Klasifikācijas kods

Rādītāja nosaukums

Naudas plūsma
(konta apgrozījuma pārskats)

Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa*

NL_SAK Atlikums uz pārskata (dotācijas) perioda sākumu

 

 

21.7.0.0 Pārskata periodā ieskaitītās dotācijas apmērs pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

 

Izd_KOP Izdevumi kopā

0,00

0,00

1100 Atalgojums

 

 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

 

NL_BEIG Atlikums uz pārskata perioda beigām**

0,00

0,00

   

 

 

Paskaidrojums par:    
Faktiskais atlikums uz pārskata perioda beigām pēc uzkrāšanas principa  

Kods

Paskaidrojums

Summa

 
NL_BEIG  

0,00

 
       
Naudas līdzekļu atlikums (konta izraksts) uz pārskata perioda beigām  

Kods

Paskaidrojums

Summa

 
NL_BEIG  

0,00

 
Piezīmes.      
1. * Uzkrāšanas princips - ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma norāda ar pārskata periodu saistītos ieņēmumus un izdevumus (norāda faktiski aprēķināto atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

2. ** Atlikums uz pārskata perioda beigām pēc uzkrāšanas principa (euro) = Atlikums uz pārskata (dotācijas) perioda sākumu (euro) + Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa (euro).

 

Apliecinu, ka valsts budžeta dotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 


(izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona)

 

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 437Pieņemts: 25.07.2017.Stājas spēkā: 01.09.2017.Zaudē spēku: 01.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 03.08.2017. OP numurs: 2017/153.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
292607
01.09.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"