Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009, 6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 2013, 61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251. nr.; 2016, 117., 241. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. panta pirmajā daļā:

izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35) maksātnespējas procesa administrators (turpmāk arī - administrators) - tiesas iecelta persona, kura īsteno šajā likumā noteiktās pilnvaras un ir atbildīga šajā likumā noteiktajā kārtībā;";

izslēgt 58. punktu;

papildināt daļu ar 66. un 67. punktu šādā redakcijā:

"66) mazāk nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde - mazāk nozīmīgā uzraudzītā iestāde Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa regulas Nr. 468/2014, ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (turpmāk - regula Nr. 468/2014) 2. panta 7. punkta izpratnē;

67) nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde - nozīmīgā uzraudzītā iestāde regulas Nr. 468/2014 2. panta 16. punkta izpratnē."

2. 6. pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus "83., 84.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt, lai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā uzsākusi finanšu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sniedz tai informāciju par savu darbību Latvijas Republikas teritorijā statistiskās informācijas un uzraudzības vajadzībām un informāciju, kas nepieciešama citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles atzīšanai par nozīmīgu kredītiestādes filiāli Latvijas Republikas teritorijā."

3. 11. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas";

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Izvērtējot kredītiestādes akcionāru atbilstību šā likuma prasībām un šā likuma 15. panta 1. punktā minētajos dokumentos ietverto informāciju, licencē (atļaujā) var noteikt kredītiestādes darbības, tai skaitā finanšu pakalpojumu sniegšanas, nosacījumus.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Licenci (atļauju) kredītiestādes darbībai izsniedz uz nenoteiktu laiku."

4. Papildināt 12. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Latvijas Republikas kredītiestādēm ir pienākums paziņot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par nodomu atvērt pārstāvniecību ārvalstī vai dalībvalstī un par šādas pārstāvniecības slēgšanu."

5. 12.2 pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Iesniegumu par mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes filiāles atvēršanu citā dalībvalstī Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo, atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas un par savu lēmumu rakstveidā informē attiecīgās dalībvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūciju un attiecīgo kredītiestādi.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Iesniegumu par nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes filiāles atvēršanu citā dalībvalstī saskaņā ar Padomes 2013. gada 15. oktobra regulas (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (turpmāk - ES regula Nr. 1024/2013) nosacījumiem, ievērojot šā likuma normas attiecībā uz filiāles atvēršanu citā dalībvalstī, izskata Eiropas Centrālā banka."

6. Papildināt 12.3 panta trešo daļu pēc vārdiem "uzraudzības institūciju" ar vārdiem "Eiropas Centrālo banku".

7. Izslēgt 13. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas".

8. 14. panta pirmajā daļā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu" ar vārdu "Iesniegumu";

aizstāt otrajā teikumā vārdu "neizsniegt" ar vārdiem "pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt".

9. Aizstāt 15. panta ievaddaļā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci" ar vārdiem "licenci (atļauju)".

10. Papildināt 21. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pamatkapitāla samazināšanas gadījumā kredītiestādei saskaņā ar Komerclikuma 264. pantu ir pienākums publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka ir pieņemts lēmums par pamatkapitāla samazināšanu, un nosūtīt paziņojumu par pamatkapitāla samazināšanu visiem zināmajiem kreditoriem, kuriem līdz minētā lēmuma pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret kredītiestādi. Minēto paziņojumu var nesūtīt kreditoriem, kuru prasījuma tiesības ir radušās, kredītiestādei sniedzot šiem kreditoriem finanšu pakalpojumus."

11. Izteikt 27. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmuma par kredītiestādes licences (atļaujas) anulēšanu apstrīdēšana Administratīvajā pārskatīšanas padomē vai pārsūdzēšana Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar ES regulu Nr. 1024/2013 neaptur lēmuma darbību, izņemot ES regulas Nr. 1024/2013 24. pantā noteikto gadījumu."

12. Izslēgt 27.1 panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Eiropas Komisijai un".

13. Papildināt 31. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personai, kas saņēmusi atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai kredītiestādē, ir pienākums 10 dienu laikā pēc darījuma noslēgšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja persona tai piederošās kredītiestādes akcijas izmanto kā nodrošinājumu savu vai citas personas saistību izpildei. Paziņojumā norāda personu, kuras saistības tiek nodrošinātas, saistību veidu, apmēru, termiņu un sniedz īsu darījuma aprakstu pēc būtības, kā arī sniedz informāciju par to, kā šā darījuma noslēgšana ierobežos personas rīcību ar tai piederošajām nodrošinājumā izmantotajām akciju balsstiesībām.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

14. Papildināt 33.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Būtiskas līdzdalības apmēra noteikšanai neņem vērā no kredītiestādes turējumā esošajām akcijām izrietošās balsstiesības, kuras kredītiestāde ieguvusi, izpērkot šīs akcijas sākotnējās izvietošanas laikā vai garantējot sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto akciju izpirkšanu, ja kredītiestāde neizmanto no šīm akcijām izrietošās balsstiesības un atsavina vai dzēš šīs akcijas viena gada laikā no iegādes dienas."

15. Izslēgt 33.2 pantu.

16. Izteikt 37. panta 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja kredītiestādei ir konstatētas likviditātes problēmas vai ir pamats uzskatīt, ka tādas varētu rasties, Finanšu un kapitāla tirgus komisija kā mītnes valsts uzraudzības iestāde par to ziņo visu iesaistīto valstu uzraudzības institūcijām, pievienojot informāciju par neatbilstību novēršanas plānu un tā īstenošanas pasākumiem, kā arī visiem saistībā ar to veiktajiem uzraudzības pasākumiem."

17. 57. pantā:

izslēgt 1.2 daļā pēc vārdiem "citā dalībvalstī vadītāja" vārdus "risku direktora, par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas";

izteikt 1.3 daļu šādā redakcijā:

"(13) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 30 darbdienu laikā no dienas, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, ir tiesības neatļaut kredītiestādes padomes un valdes locekļiem, iekšējā audita dienesta vadītājam, risku direktoram, par darbības atbilstības kontroli atbildīgajai personai, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgajai personai un ārvalsts kredītiestādes filiāles vai kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītājam sākt pildīt viņu pienākumus, ja minētās personas neatbilst šā likuma prasībām vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija nevar pārliecināties par to atbilstību šā likuma prasībām."

18. Papildināt likumu ar 72.2 pantu šādā redakcijā:

"72.2 pants. Kredītiestāde, izveidojot vai pārdodot klientiem, kas ir privātie ieguldītāji, komplektētu privāto ieguldījumu produktus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra regulas (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - ES regula Nr. 1286/2014) prasības."

19. Izslēgt 83. un 84. pantu.

20. Aizstāt 86. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju" ar vārdiem "Finanšu ministriju".

21. 105.3 pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "tirgus risku" ar vārdu "pašu";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "ietekmes uz" ar vārdu "pašu".

22. Izteikt 108.1 panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ārkārtas situācijā, neievērojot šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minēto kārtību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga veikt pasākumus, lai aizsargātu noguldītāju, ieguldītāju un citu kredītiestādes pakalpojumu saņēmēju intereses, ievērojot šo pasākumu samērīgumu ar aizsargājamām interesēm un neradot šajā daļā minētajiem kredītiestādes kreditoriem Latvijā priekšrocības salīdzinājumā ar kreditoriem citās dalībvalstīs. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, Eiropas Banku iestādi un Eiropas Komisiju par šīs daļas pirmajā teikumā minēto pasākumu veikšanu. Ja mītnes valsts administratīvā vai tiesu iestāde piemēro kredītiestādei reorganizācijas pasākumus, tad ar šo reorganizācijas pasākumu sākšanas dienu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veiktie pasākumi zaudē spēku."

23. Papildināt 108.3 pantu ar 11.1, 11.2 un 11.3 daļu šādā redakcijā:

"(111) Ja Latvijas Republikā reģistrētai kredītiestādei ir nozīmīgas filiāles citās dalībvalstīs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē attiecīgo valstu kredītiestāžu uzraudzības institūcijas par šā likuma 101.3 panta pirmajā daļā un 112.4 panta otrajā daļā minēto risku un to segšanai nepieciešamā kapitāla novērtējuma rezultātiem un saskaņā ar šā likuma 101.3 panta trešo daļu pieņemtajiem lēmumiem, ciktāl attiecīgie riska novērtējumi un lēmumi attiecas uz šīm filiālēm.

(112) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas ar tās iesaistītās valsts uzraudzības institūciju, kurā Latvijas Republikas kredītiestādei ir reģistrēta nozīmīga filiāle, attiecībā uz rīcības plānu iespējamas likviditātes krīzes pārvarēšanai, ja tas var ietekmēt likviditātes risku iesaistītās valsts valūtā.

(113) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nesaņem tās pieprasīto informāciju no Latvijas Republikā reģistrēto kredītiestāžu nozīmīgo filiāļu uzraudzības institūcijām vai ja šo institūciju veiktie pasākumi nav atbilstoši, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var lūgt Eiropas Banku iestādi iesaistīties jautājuma izskatīšanā atbilstoši ES regulas Nr. 1093/2010 19. pantam."

24. 110.1 pantā:

papildināt piekto daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) dalībvalsts iestādēm, kas veic to personu uzraudzību, kuras dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes un revīzijas kredītiestādēs, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantos un citās finanšu iestādēs.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo Eiropas Banku iestādei par valsts iestādēm un struktūrvienībām, kuras var saņemt ierobežotas pieejamības informāciju pārraudzības vai uzraudzības funkciju izpildei vai kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbildīgas par tiesību aktu pārkāpumu atklāšanu un izmeklēšanu komercdarbības jomā."

25. 112.2 pantā:

izslēgt vienpadsmitās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai ir saistošas šā likuma prasības un līdzvērtīgas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma prasības, it īpaši attiecībā uz risku pārvaldību un iekšējo kontroli, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ja tā ir konsolidētās uzraudzības institūcija, pēc vienošanās ar grupas uzraudzības iestādi apdrošināšanas sektorā ir tiesīga piemērot jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai vienīgi šā likuma prasības attiecībā uz to finanšu sektoru, kas noteikts kā nozīmīgākais saskaņā ar Finanšu konglomerātu likumu.

(13) Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē Eiropas Banku iestādi un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi par šā panta vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā minēto lēmumu pieņemšanu."

26. Papildināt 113. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga atbilstoši ES regulas Nr. 1286/2014 24. pantam par regulas pārkāpumiem īstenot vienu vai vairākas šādas darbības:

1) aizliegt komplektētu privāto ieguldījumu produktu izplatīšanu;

2) uzlikt par pienākumu apturēt komplektētu privāto ieguldījumu produktu izplatīšanu;

3) aizliegt izplatīt pamatinformācijas dokumentu, kas neatbilst ES regulas Nr. 1286/2014 6., 7., 8. vai 10. panta prasībām, un uzdot publicēt jaunu šai regulai atbilstošu pamatinformācijas dokumentu;

4) uzlikt par pienākumu personai, kas ir komplektētu privāto ieguldījumu produktu izveidotājs vai sniedz konsultācijas par komplektētu privāto ieguldījumu produktiem, vai tos pārdod, informēt attiecīgo klientu, kurš ir privātais ieguldītājs un kura tiesības un intereses ir aizskartas, par piemēroto sankciju vai uzraudzības pasākumu un par to, kur klients var iesniegt sūdzību vai kur tas var vērsties, lai uzsāktu ārpustiesas strīdu risināšanu, kā arī par viņa tiesībām ar prasību vērsties tiesā."

27. Aizstāt 116. panta ceturtajā daļā vārdus "ieguvusi maksātnespējas procesa administratora sertifikātu" ar vārdiem "iecelta maksātnespējas procesa administratora amatā saskaņā ar Maksātnespējas likumu".

28. Izteikt 128. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, kuri apliecina šā panta pirmajā daļā minēto informāciju, pārbauda, vai kredītiestāde spēj noteiktajā termiņā un pilnā apmērā izpildīt tās grāmatvedības reģistros reģistrētās saistības pret kreditoriem, un iesniedz Eiropas Centrālajai bankai lēmuma projektu par kredītiestādei izsniegtās licences (atļaujas) kredītiestādes darbībai anulēšanu."

29. Izteikt 129. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja kredītiestādei izsniegto licenci (atļauju) kredītiestādes darbībai anulē saskaņā ar šā likuma 27. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. vai 8. punktu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ieceļ pilnvarnieku un iesniedz tiesā pieteikumu par šīs kredītiestādes likvidāciju un likvidatora iecelšanu, vienlaikus izvirzot likvidatora kandidatūru."

30. Izteikt 131.1 pantu šādā redakcijā:

"131.1 pants. Par kredītiestādes administratoru kredītiestādes maksātnespējas procesā var būt fiziskā persona, kura iecelta maksātnespējas procesa administratora amatā saskaņā ar Maksātnespējas likumu, kura no administratora amata nav atbrīvota, atcelta vai atstādināta vai kuras amata darbība nav apturēta un uz kuru nav attiecināmi šā likuma 132.1 pantā noteiktie ierobežojumi."

31. Izteikt 132. un 132.1 pantu šādā redakcijā:

"132. pants. (1) Fiziskā persona likvidatora pienākumus kredītiestādes likvidācijas procesā nevar uzņemties un pildīt, ja:

1) likvidators, kurš iecelts administratora amatā, sakarā ar konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem no administratora amata ir atbrīvots, atcelts vai atstādināts vai tā amata darbība ir apturēta;

2) likvidators ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

3) likvidators ir sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

4) likvidators pēdējo piecu gadu laikā pirms kredītiestādes likvidācijas procesa pasludināšanas dienas ir bijis:

a) likvidējamās kredītiestādes dalībnieks (akcionārs) vai pārvaldes institūciju loceklis,

b) likvidējamās kredītiestādes prokūrists vai komercpilnvarnieks,

c) persona, kura ir ar likvidējamās kredītiestādes dibinātāju, dalībnieku (akcionāru) vai pārvaldes institūciju locekli laulībā, radniecības vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei,

d) kreditors, kas atrodas vienā koncernā ar likvidējamo kredītiestādi;

5) likvidatoram ar likvidējamo kredītiestādi pēdējo piecu gadu laikā pirms attiecīgā likvidācijas procesa pasludināšanas dienas ir bijušas darba tiesiskās attiecības;

6) likvidators pēdējo divu gadu laikā pirms likvidatora iecelšanas dienas ir bijis pilnvarojuma līguma attiecībās ar likvidējamās kredītiestādes kreditoru tā tiesiskajās attiecībās ar likvidējamo kredītiestādi;

7) likvidējamai kredītiestādei ir prasījuma tiesības pret likvidatoru, izņemot gadījumu, kad prasījuma kopējais apmērs nepārsniedz 20 minimālās mēnešalgas un šis prasījums radies likvidatora darījuma attiecībās ar kredītiestādi tās parastās darbības ietvaros, par darījumu nav strīda un likvidators nebauda īpašas priekšrocības;

8) likvidatoram ir prasījuma tiesības pret likvidējamo kredītiestādi, izņemot gadījumu, kad prasījuma apmērs nepārsniedz segtā noguldījuma apmēru;

9) pret likvidatoru kā pret parādnieku ir ierosināta maksātnespējas lieta vai likvidators ir parādnieka pārstāvis citā maksātnespējas lietā un šī cita lieta nav izbeigta;

10) likvidators ir personiski ieinteresēts likvidējamās kredītiestādes likvidācijas procesa lietā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti;

11) likvidators likvidējamās kredītiestādes likvidācijas procesā pilda ar likvidatora pienākumiem saistītas darbības, kurās viņš pats, viņa laulātais vai personas, kas ir ar likvidatoru radniecības vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei, vai viņa darījumu partneri ir vai varētu būt personiski vai mantiski ieinteresēti;

12) likvidators pilda ar likvidatora pienākumiem saistītas darbības attiecībā uz tādu kreditoru vai parādnieku, kura dalībnieks, akcionārs, biedrs, pārraudzības, kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir viņš pats, viņa laulātais vai personas, kas ir ar likvidatoru radniecības vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei;

13) likvidators jau ir pildījis likvidatora pienākumus šīs likvidējamās kredītiestādes likvidācijas procesā.

(2) Uz likvidatoru - juridisko personu - attiecas šā panta pirmās daļas 4. punkta "d" apakšpunkta, 6., 7., 8., 10. un 13. punkta noteikumi, kā arī šādi ierobežojumi:

1) likvidators pēdējo piecu gadu laikā pirms kredītiestādes likvidācijas procesa pasludināšanas dienas ir bijis likvidējamās kredītiestādes dalībnieks (akcionārs);

2) pret likvidatoru kā pret parādnieku ir ierosināta maksātnespējas lieta;

3) likvidators likvidējamās kredītiestādes likvidācijas procesā pilda ar likvidatora pienākumiem saistītas darbības, kurās viņš pats vai viņa darījumu partneri ir vai varētu būt personiski vai mantiski ieinteresēti;

4) likvidators pilda ar likvidatora pienākumiem saistītas darbības attiecībā uz tādu kreditoru vai parādnieku, kura dalībnieks vai akcionārs ir viņš pats.

(3) Likvidators un likvidatora komercsabiedrības pilnvarota fiziskā persona drīkst vienlaikus pildīt kredītiestādes likvidatora vai administratora pienākumus tikai vienā kredītiestādes likvidācijas vai maksātnespējas procesā.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbilstoši šajā likumā noteiktajai kompetencei ir tiesīga kontrolēt likvidatora darbību un atbilstību šajā likumā noteiktajiem ierobežojumiem. Šajā nolūkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, visu likvidatora dokumentāciju, kas saistīta ar kredītiestādi, kā arī saņemt no likvidatora paskaidrojumus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar kredītiestādes likvidācijas procesu.

132.1 pants. (1) Administratora pienākumus kredītiestādes maksātnespējas procesā nevar uzņemties un pildīt, ja:

1) sakarā ar konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem administrators no amata ir atbrīvots, atcelts vai atstādināts vai tā amata darbība ir apturēta;

2) administrators ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

3) administrators ir sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

4) administrators pēdējo piecu gadu laikā pirms kredītiestādes maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas ir bijis:

a) administrējamās kredītiestādes dalībnieks (akcionārs) vai pārvaldes institūciju loceklis,

b) administrējamās kredītiestādes prokūrists vai komercpilnvarnieks,

c) persona, kura ir ar administrējamās kredītiestādes dibinātāju, dalībnieku (akcionāru) vai pārvaldes institūciju locekli laulībā, radniecības vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei;

5) administratoram ar administrējamo kredītiestādi pēdējo piecu gadu laikā pirms attiecīgā maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas ir bijušas darba tiesiskās attiecības;

6) administrators pēdējo divu gadu laikā pirms administratora iecelšanas dienas ir bijis pilnvarojuma līguma attiecībās ar administrējamās kredītiestādes kreditoru tā tiesiskajās attiecībās ar administrējamo kredītiestādi;

7) administrējamai kredītiestādei ir prasījuma tiesības pret administratoru vai administratoram ir prasījuma tiesības pret administrējamo kredītiestādi;

8) pret administratoru kā pret parādnieku ir ierosināta cita maksātnespējas lieta vai administrators ir parādnieka pārstāvis citā maksātnespējas lietā un šī cita lieta nav izbeigta;

9) administrators ir personiski ieinteresēts administrējamās kredītiestādes maksātnespējas procesa lietā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti;

10) administrators administrējamās kredītiestādes maksātnespējas procesā pilda ar administratora pienākumiem saistītas darbības, kurās viņš pats, viņa laulātais vai personas, kas ir ar administratoru radniecības vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei, vai viņa darījumu partneri ir vai varētu būt personiski vai mantiski ieinteresēti;

11) administrators pilda ar administratora pienākumiem saistītas darbības attiecībā uz tādu kreditoru vai parādnieku, kura dalībnieks, akcionārs, biedrs, pārraudzības, kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir viņš pats, viņa laulātais vai personas, kas ir ar administratoru radniecības vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei;

12) administrators jau ir pildījis administratora pienākumus šīs administrējamās kredītiestādes maksātnespējas procesā.

(2) Administrators drīkst vienlaikus pildīt kredītiestādes administratora vai likvidatora pienākumus tikai vienā kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas procesā.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbilstoši šajā likumā noteiktajai kompetencei ir tiesīga kontrolēt administratora darbību un atbilstību šajā likumā noteiktajiem ierobežojumiem. Šajā nolūkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, visu administratora dokumentāciju, kas saistīta ar kredītiestādi, kā arī saņemt no administratora paskaidrojumus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar kredītiestādes maksātnespējas procesu."

32. Izslēgt 154. pantu.

33. Aizstāt 179.6 panta trešajā daļā un 179.9 panta otrajā daļā vārdu "grupa" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "kārta" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

34. Izteikt 183.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja netiek īstenota kredītiestādes sanācija vai tā ir bijusi neveiksmīga, kā arī tad, ja netiek īstenoti citi reorganizācijas pasākumi vai tie ir bijuši neveiksmīgi un tiek pieņemts lēmums par kredītiestādes bankrota procedūras uzsākšanu, kredītiestādei izsniegtā licence (atļauja) kredītiestādes darbībai tiek anulēta."

35. 186. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "grupā" ar vārdu "kārtā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Gadījumos, kad kredītiestādes likvidācijas procesā kreditori ir iesnieguši savus kreditoru prasījumus, pēc kredītiestādes maksātnespējas procesa pasludināšanas kreditori atkārtoti kreditoru prasījumus kredītiestādes likvidācijas procesā pieteiktajā apmērā neiesniedz."

36. Aizstāt 192., 193. un 194. pantā vārdu "grupa" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "kārta" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

37. Papildināt XIV nodaļu ar 195.1 pantu šādā redakcijā:

"195.1 pants. Ja tiesa kredītiestādes likvidācijas procesā pasludina kredītiestādi par maksātnespējīgu, administrators turpina veikt attiecīgās kārtas kreditoru prasījumu apmierināšanu līdz likvidatora noteiktajam kreditoru prasījumu procentuālajam apmēram. Sasniedzot šā panta pirmajā teikumā noteikto prasījumu apmēru, administrators veic attiecīgo kārtu kreditoru prasījumu apmierināšanu atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai."

38. Izteikt 196. panta 5. punktu šādā redakcijā:

"5) uzlikt par pienākumu kredītiestādes akcionāru sapulcei, padomei vai valdei atsaukt no amata kredītiestādes valdes vai padomes locekli, iekšējā audita dienesta vadītāju, risku direktoru, par darbības atbilstības kontroli atbildīgo personu, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu, sabiedrības kontrolieri, ārvalsts kredītiestādes filiāles vai kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītāju vai prokūristu;".

39. 198. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "likuma" ar skaitļiem "79., 89.1, 89.2";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbilstoši ES regulas Nr. 1286/2014 24. pantam par regulas pārkāpumiem ir tiesīga:

1) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz pieciem miljoniem euro vai līdz trim procentiem no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējo pieejamo minētās juridiskās personas revidēto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības meitas sabiedrība, kas sagatavo konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vai konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām, attiecīgo kopējo apgrozījumu veido kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā pēdējo pieejamo konsolidēto gada pārskatu, ko apstiprinājusi galvenā mātes sabiedrības vadības struktūra;

2) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz 700 000 euro;

3) kā alternatīvu šīs daļas 1. vai 2. punktā noteiktajam uzlikt soda naudu līdz pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu divkāršam apmēram."

40. Aizstāt 203. pantā vārdu "kriminālatbildības" ar vārdu "atbildības".

41. Aizstāt 207. pantā vārdu "grupai" ar vārdu "kārtai".

42. Papildināt pārejas noteikumus ar 72., 73. un 74. punktu šādā redakcijā:

"72. Papildus šā likuma 63.2 pantā noteiktajam kredītiestādes laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. augustam katras kalendāra nedēļas otrajā darbdienā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju par iepriekšējā nedēļā atvērtajiem un slēgtajiem juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā - pieprasījuma noguldījuma kontiem, norādot klienta nosaukumu (firmu), vienoto reģistrācijas kodu, pieprasījuma noguldījuma konta numuru, valūtu, konta atvēršanas un slēgšanas datumu. Kredītiestādes minēto informāciju sniedz atbilstoši kārtībai, kāda kredītiestādēm ir noteikta šīs informācijas sniegšanai līdz 2017. gada 30. jūnijam.

73. Šā likuma 116. panta ceturtajā daļā minētajam pilnvarniekam vai 131.1 pantā minētajam administratoram, kurš ir iecelts par pilnvarnieku vai administratoru līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 116. panta ceturtajā daļā un 131.1 pants, kas izteikts jaunā redakcijā, un kuram atbilstoši Maksātnespējas likumam ir derīgs biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" izsniegts maksātnespējas procesa administratora sertifikāts, ir tiesības turpināt pilnvarnieka vai administratora pienākumu pildīšanu.

74. Grozījumi par šā likuma papildināšanu ar 186. panta piekto daļu un 195.1 pantu attiecībā uz atkārtotu kreditoru prasījumu pieteikšanu un to apmierināšanu nav piemērojami kredītiestādes maksātnespējas procesam, kas uzsākts pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās."

43. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 24. punktu šādā redakcijā:

"24) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 2. augustā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Kredītiestāžu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.07.2017.Stājas spēkā: 03.08.2017.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 02.08.2017. OP numurs: 2017/152.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
292586
03.08.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)