Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Apstiprināts ar LR Valsts zemes dienesta
ģenerāldirektora 2000.gada 6.decembra rīkojumu Nr.419

Nolikums par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību juridiskām personām ģeodēziskajiem, topogrāfiskajiem, zemes mērniecības un zemes ierīcības darbiem

I.Vispārējie noteikumi

1.Speciālu atļauju (licenču) izsniegšana Latvijas Republikā pamatojas uz Latvijas Republikas 1992.gada 15.decembra likumu "Par valsts zemes dienestu" un Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumiem atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanai, citiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un šo nolikumu.

2. Speciālā atļauja (licence) ir noteiktā kārtībā juridiskām personām izsniegta atļauja veikt ģeodēziskos, topogrāfiskos, zemes mērniecības un zemes ierīcības darbus Latvijas Republikā. Katrs šīs darbības veids var tikt licencēts arī atsevišķi.

3. Speciālas atļaujas (licences) jāsaņem visām juridiskām personām, kas nodarbojas ar ģeodēzijas, topogrāfijas, zemes mērniecības un zemes ierīcības darbiem Latvijas Republikā, izņemot LR Valsts zemes dienesta struktūrvienības.

4. Licencētā darbība ir jāuzsāk trīs mēnešu laikā pēc licences saņemšanas, reģistrējot to Valsts ieņēmumu dienestā likumdošanā noteiktajā kārtībā.

II. Speciālas atļaujas (licences) pieprasīšana

5. Uzņēmuma vadītājam (ja tas ir individuālais uzņēmums) vai viņa vietniekam jābūt kvalificētiem speciālistiem ar augstāko izglītību kādā no licencējamās darbības veidiem vai radniecīgā specialitātē ar šādu darba stāžu:

a) ģeodēzijas un zemes ierīcības speciālistiem ar vismaz trīs gadu nepārtrauktu darba stāžu licencējamā darba veidā pēdējo piecu gadu laikā;

b) radniecīgo specialitāšu speciālistiem ar vismaz piecu gadu nepārtraukta darba stāžu licencējamā darbības veidā pēdējo septiņu gadu laikā un kuras beigušas speciālus kursus.

6. Persona, kura vēlas iegūt speciālu atļauju (licenci) iesniedz LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram adresētu pieteikumu uz veidlapas saskaņā ar pielikumu Nr.1, tam pievienojot:

a) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu norakstu (kopiju);

b) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības norakstu (kopiju) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

c) ziņas par uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) strādājošo speciālistu kvalifikāciju licencējamos darbības veidos;

d) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja vai viņa vietnieka profesionālās darbības aprakstu;

e) Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē;

f) kvīti par Ls 100 valsts nodevas nomaksu valsts budžetā par licences izsniegšanu.

7. Licencēšanas komisija, ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā, kuru sastāda un apstiprina LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors, izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu. Speciālu atļauju (licenci) izsniedz uz laiku, ne mazāku par gadu, bet ne ilgāku par pieciem gadiem.

8. Licencēšanas komisiju sasauc pēc vajadzības tās priekšsēdētājs.

9. Licencēšanas komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atalgojumu saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora apstiprinātiem noteikumiem "Par licencēšanas komisijas locekļu darba apmaksas kārtību".

Izdevumus, kas saistīti ar speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu, komisijas darba apmaksu licencēto juridisko personu uzskaiti sedz LR Valsts zemes dienests saskaņā ar LR VZD ģenerāldirektora apstiprinātiem noteikumiem "Par licencēšanas komisijas locekļu darba apmaksas kārtību".

10. Speciālu atļauju (licenci) vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas LR Valsts zemes dienestā.

11. Ja jautājuma objektīvai izlemšanai nav pietiekamu ziņu, LR Valsts zemes dienesta Licencēšanas komisija septiņu dienu laikā nosūta pieteicējam attiecīgu paziņojumu, kurā pieprasa vajadzīgās ziņas vai dokumentus.

12. Ja desmit dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas pieteicējs nav sniedzis vajadzīgās ziņas vai dokumentus, pieteikums netiek izskatīts un to nosūta atpakaļ pieteicējam.

13. Atkārtotu pieteikumu var iesniegt tikai pēc visu attiecīgajā paziņojumā minēto trūkumu novēršanas.

14. Atteikumu izsniegt speciālu atļauju (licenci) komisija izsniedz rakstiski, un tam jābūt motivētam.

15. Iemaksāto valsts nodevu neatmaksā, ja speciāla atļauja (licence) netiek izsniegta.

16. Licencēšanas komisija ir tiesīga speciālu atļauju (licenci) anulēt, ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar šī nolikuma 8.punkta prasībām iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai.

17. Licencēšanas komisija ir tiesīga pagarināt izsniegto speciālo atļauju (licenci), bet ne ilgāk par pieciem gadiem.

18. Juridiskā persona, kura vēlas pagarināt licenci, iesniedz licencēšanas komisijai pieteikumu un izpildīto darbu sarakstu, kā arī ziņas par personāla izmaiņām.

Valsts zemes dienests divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izlases veidā pārbauda izpildīto darbu kvalitāti, pārbaudes aktu iesniedz licencēšanas komisijai un piedalās ar ziņojumu par pārbaudes rezultātiem licencēšanas komisijas sēdēs. Speciāla atļauja (licence) jāpagarina vai jāatsauc 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

III. Ar licenci saistītās tiesības un pienākumi

19. Speciāla atļauja (licence) dod tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību tajā norādītajos darbu veidos Latvijas Republikas teritorijā.

20. Uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) licencētos darbus vada speciālisti ar augstāko izglītību attiecīgajā nozarē atbilstoši 7.punkta prasībām.

21. Darbus licencētās personas izpilda saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Valsts zemes dienesta darbu tehniskajām instrukcijām, norādījumiem, topogrāfiskajiem apzīmējumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem.

22. Uzsākot ģeodēziskos, topogrāfiskos, zemes mērniecības un zemes ierīcības darbus, licencētās juridiskās personas par to informē attiecīgā rajona Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu, saņem informāciju, kā arī uz tās pieprasījumu sniedz ziņas par veiktajiem līdzīgajiem darbiem.

23. Licencētās juridiskās personas izgatavotus zemes īpašumu dokumentus, valsts zemes ierīcības projektus, valsts ģeodēziskā atbalsttīkla un valsts topogrāfiskās uzmērīšanas plānus un dokumentāciju iesniedz Valsts zemes dienestā pārbaudei, reģistrācijai un vienu eksemplāru arhīvā glabāšanai. Iesniedzamo dokumentu un datu saturu un formu nosaka darbu izpildes tehniskās instrukcijas. Tikai pēc pārbaudes un reģistrācijas licencētās personas izpildītos darbus nodod pasūtītājam.

24. Licencētās juridiskās personas reģistrē veiktos darbus uzskaites žurnālā un ne vēlāk par katra gada 1.februāri iesniedz Valsts zemes dienesta licencēšanas komisijai pārskatu par visiem izpildītajiem darbiem. Gada pārskata neiesniegšanas gadījumā licencēšanas komisija anulē licenci.

25. Lēmumu par speciālas atļaujas (licences) atteikšanu vai anulēšanu var pārsūdzēt Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram vai tiesā.

IV. Ar licenci saistītā atbildība un kontrole

26. Par speciālas atļaujas (licences) izmantošanu ir atbildīgs tās saņēmējs. Licences saņēmējs nav tiesīgs nodot to citām personām.

27. Ja speciālas atļaujas (licences) saņēmējs trīs mēnešu laikā pēc licences saņemšanas neiesniedz licencēšanas komisijai dokumentus, kas apliecina uzņēmējdarbības uzsākšanu licencētos darbu veidos, licencēšanas komisija licenci anulē pilnībā vai uz atsevišķiem darbu veidiem, kuri nav uzsākti.

28. Par uzņēmējdarbības uzsākšanu bez speciālas atļaujas (licences), par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc licences anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās, persona tiek saukta pie atbildības saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem (skat. I.1.punktu.

29. Bez LR Valsts zemes dienesta Ģeodēzijas un Kartogrāfijas pārvalžu atļaujas aizliegts veikt:

a) darbus, kas saistīti ar valsts ģeodēziskā tīkla, t.sk. poligonometrijas tīkla, ierīkošanu, atjaunošanu, sabiezināšanu un aprēķināšanu;

b) valsts ģeodēziskā tīkla datu bāzes veidošanu un aktualizāciju;

c) topogrāfisko uzmērīšanu mērogos, kādos tiek sastādītas valsts topogrāfiskās pamatkartes.

30. Bez darba uzdevuma saskaņošanas un atbilstoši tam nepieciešamās izejas informācijas saņemšanas LR Valsts zemes dienesta nodaļās aizliegts izpildīt darbus, kas saistīti ar zemes īpašuma formēšanu.

31. LR Valsts zemes dienesta Licencēšanas komisija veic speciālo atļauju (licenču) uzskaiti, un LR Valsts zemes dienests kontrolē licencēto juridisko personu tehnisko darbību.

32. Ja tiek konstatēts, ka licencētā persona ir pārkāpusi šo nolikumu, LR Valsts zemes dienests ar Licencēšanas komisijas lēmumu ir tiesīgs apturēt speciālas atļaujas (licences) darbību uz noteiktu laiku līdz uzstādīto noteikumu izpildīšanai vai rupju pārkāpumu gadījumā anulēt licenci.

LR Valsts zemes dienesta ģeodēzijas, topogrāfijas, zemes mērniecības un zemes ierīcības darbu
licencēšanas komisijas priekšsēdētāja M.Miglāne

1.pielikums

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ZEMES DIENESTA

ĢENERĀLDIREKTORAM

JURIDISKAS PERSONAS PIETEIKUMS

speciālas atļaujas (licences) saņemšanai ģeodēziskajiem, topogrāfiskajiem, zemes mērniecības un zemes ierīcības darbiem

 

................................................................................ (uzņēmējsabiedrības nosaukums)

................................................................................ (uzņēmējsabiedrības forma)

Uzņēmuma reģistra Nr........................ Reģistr.datums..............................................

................................................................................ (vadītāja vārds, uzvārds)

................................................................................ (juridiskā adrese, LV-)

..................................................................... (biroja adrese, LV-)

Tālruņi ..................................................................... Fakss.....................................................................

Darbinieku skaits ................................................................................

Pieteiktie darbu veidi...........................................................................

Pievienoti dokumenti:

*uzņēmējsabiedrības statūtu noraksts (kopija);

*uzņēmējsabiedrības reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistrā apliecības noraksts (kopija);

*ziņas par uzņēmējsabiedrībā strādājošo speciālistu kvalifikāciju licencējamos darbu veidos;

*uzņēmējsabiedrības vadītāja vai viņa vietnieka profesionālās darbības aprakstu;

*Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē;

*kvīts par Ls 100 valsts nodevas nomaksu par licences izsniegšanu.

 

Uzņēmējsabiedrības vadītāja paraksts: (vārds, uzvārds)

 

200 . gada ....................... ....................... Zīmogs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību juridiskām personām ģeodēziskajiem, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts zemes dienests Veids: rīkojums Pieņemts: 06.12.2000.Stājas spēkā: 06.12.2000.Zaudē spēku: 11.07.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 07.02.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
2920
06.12.2000
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)