Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 351

Rīgā 2017. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 164., 246. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk - projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim;".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Pasākuma un atlases kārtas mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas atvasinātas publiskas personas īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajās ēkās."

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Projekta iesniedzējam, sadarbības partnerim un projekta iesniegumam noteiktās prasības".

4. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai var piesaistīt sadarbības partneri, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto deleģējumu pārvalda un apsaimnieko valsts nekustamos īpašumus, vai tiešās valsts pārvaldes iestādes padotības iestāde, ievērojot šādus nosacījumus:

13.1 1. projekta iesniedzējs noslēdz sadarbības līgumu ar sadarbības partneri (ja attiecināms) pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, sadarbības līgumā iekļaujot informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī paredzot vismaz šādus nosacījumus sadarbības partnerim:

13.1 1.1. nodrošināt, ka projekta ieviešanā tiek piesaistīti darbinieki, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija un profesionālās iemaņas attiecīgajā jomā, kas ļauj profesionāli veikt projektā paredzētās darbības;

13.1 1.2. deleģēto uzdevumu veikšanai izmantot sadarbības partnera rīcībā esošo kustamo un nekustamo mantu un infrastruktūru;

13.1 1.3. nodrošināt, ka ar projekta īstenošanu saistītās tiesības un pienākumi netiks nodoti tālāk citai personai, tai skaitā noslēdzot pakalpojuma līgumu;

13.1 2. sadarbības partneri var īstenot šādas darbības:

13.1 2.1. projekta iesnieguma sagatavošana, tai skaitā projekta aktivitāšu noteikšana un laika grafika izstrāde;

13.1 2.2. projekta vadības nodrošināšana saskaņā ar šiem noteikumiem un vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu;

13.1 2.3. projekta organizatoriskās shēmas un grāmatvedības organizācijas apraksta izstrāde;

13.1 2.4. plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika sastādīšana un aktualizēšana;

13.1 2.5. iepirkuma plāna izstrāde un aktualizēšana, iepirkuma dokumentācijas izstrāde, iepirkuma procedūru veikšana;

13.1 2.6. projekta finanšu plānošana un budžeta sastādīšana, budžeta izlietojuma kontrole;

13.1 2.7. projekta grozījumu pamatojuma sagatavošana;

13.1 2.8. projekta kvalitātes un risku vadība;

13.1 2.9. projekta ietvaros noslēgto līgumu izpildes kontrole un izmaksas attaisnojošās dokumentācijas pārbaude;

13.1 2.10. progresa pārskatu un maksājuma pieprasījuma sagatavošana;

13.1 2.11. projekta dokumentācijas glabāšana projekta īstenošanas laikā;

13.1 2.12. projekta iesniegumā plānoto informācijas un publicitātes pasākumu veikšana;

13.1 2.13. finansējuma saņēmēja interešu pārstāvēšana citās institūcijās saskaņā ar deleģējumu;

13.1 2.14. citi pasākumi, kas, ņemot vērā apstākļus, nepieciešami, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu."

5. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Projekta iesniedzējs saņem ministrijas apliecinājumu par atļauju īstenot projektu. Apliecinājumā ir norādīta šāda informācija:

14.1. projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;

14.2. saskaņojums, ka neattiecināmās izmaksas ir nepieciešamas, lai īstenotu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, sasniegtu noteiktos rādītājus un nodrošinātu ieguldījumu ilgtspēju;

14.3. attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanas avoti;

14.4. ministrijas saskaņojums šo noteikumu 26. un 27. punktā minēto izmaksu ierobežojumu pārsniegšanai, ievērojot šo noteikumu 11. punktā noteikto, vai to, ka papildus piesaistītais publiskais finansējums tiks nodrošināts no šo noteikumu 1. pielikumā minētās iestādes rīcībā esošiem līdzekļiem (ja attiecināms)."

6. Svītrot 14.1 punktu.

7. Aizstāt 16.2. apakšpunktā vārdu "lietojumā" ar vārdu "lietošanā".

8. Izteikt 22.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3.3. attiecināma ir ne mazāka kā 30 % noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma vai rīkojuma pamata);".

9. Papildināt noteikumus ar 22.4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4.5. izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā;".

10. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 10 % no būvdarbu līguma summas. Ierobežojumu var nepiemērot, ja projekta iesniedzējs pamato, ka šīs prasības piemērošana nav iespējama, un tas ir saņēmis šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minēto ministrijas apliecinājumu."

11. Izteikt 29., 30. un 30.1 punktu šādā redakcijā:

"29. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs šo noteikumu 22. punktā norādītajām attiecināmajām izmaksām kopā nepārsniedz 250 euro no šo noteikumu 1. pielikumā minētā finansējuma par vienu ēkas kopējās platības kvadrātmetru.

30. Projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros var plānot šādas neattiecināmās izmaksas:

30.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 29. punktā minēto izmaksu ierobežojumu;

30.2. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 26. un 27. punktā minētos izmaksu ierobežojumus, ja izmaksas netiek segtas no šo noteikumu 1. pielikumā norādītā finansējuma;

30.3. nodokļi un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 23. punktā minēto gadījumu;

30.4. izmaksas, kas radušās pirms šo noteikumu 28. punktā minētā termiņa;

30.5. izmaksas, kas radušās šo noteikumu 49. punktā minētajā gadījumā;

30.6. izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 22. punktā.

30.1 Ja projektā tiek plānotas vai projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmās izmaksas:

30.1 1. šo noteikumu 30.1., 30.2., 30.3., 30.4. un 30.6. apakšpunktā minētās izmaksas sedz no finansējuma saņēmēja rīcībā esošajiem līdzekļiem;

30.1 2. šo noteikumu 30.5. apakšpunktā minētās izmaksas sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar jebkādu valsts atbalstu."

12. Papildināt noteikumus ar 30.2 punktu šādā redakcijā:

"30.2 Šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji neattiecināmās izmaksas sedz no finansējuma saņēmēja rīcībā esošajiem līdzekļiem."

13. Aizstāt 34.1. apakšpunktā vārdu "lietojumā" ar vārdu "lietošanā".

14. Izteikt 39.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.3. nodrošina, ka ēkā tiek īstenoti valsts deleģētie pārvaldes uzdevumi."

15. Izteikt 47. un 48. punktu šādā redakcijā:

"47. Ja ēkā, par ko iesniegts projekta iesniegums, tiek veikti tikai valsts deleģētie pārvaldes uzdevumi, atbalsts šī pasākuma ietvaros netiek kvalificēts kā komercdarbības atbalsts.

48. Projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā (tai skaitā ēkā vai ēku grupā), kas tiek izmantota tādu funkciju vai pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma periodā pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību 20 % apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē, lai atbalsts pasākuma ietvaros netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts."

16. Papildināt noteikumus ar 49. un 50. punktu šādā redakcijā:

"49. Ja ēkā, par kuru iesniegts projekta iesniegums, tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošu saimniecisko darbību, vai tiek veikta papildinoša saimnieciskā darbība, kas pārsniedz šo noteikumu 48. punktā minēto apmēru, projekta iesniedzējs proporcionāli šai ēkas daļai platības izteiksmē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas sedz atbilstoši šo noteikumu 30.1 2. apakšpunkta nosacījumiem.

50. Veikto investīciju atbilstības uzraudzību šo noteikumu 48. punkta nosacījumiem reizi gadā visā projekta dzīves ciklā nodrošina sadarbības iestāde."

17. Papildināt noteikumus ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājums

51. Šos noteikumus piemēro projektu iesniegumiem, kas sadarbības iestādē iesniegti no 2016. gada 19. septembra."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 351Pieņemts: 20.06.2017.Stājas spēkā: 04.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 03.07.2017. OP numurs: 2017/130.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291955
04.07.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)