Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 361

Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 20. §)
Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem"
8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtību.

2. Pašvaldības iela šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve pilsētas teritorijā un pašvaldības ceļš apdzīvotā vietā, kam ielas statusu piešķīrusi pašvaldība un kas ietverts teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.

3. Pašvaldību ceļus un ielas uzskaita attiecīgā pašvaldība un reģistrē valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi".

II. Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācija un uzskaite

4. Reģistrācijas un uzskaites nolūkā pašvaldību ceļus iedala šādās grupās:

4.1. A grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām vietām vai savieno apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem;

4.2. B grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā pie trim viensētām;

4.3. C grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu zemju īpašumiem vai mazāk nekā pie trim viensētām.

5. Lai pašvaldības ceļu vai ielu reģistrētu atbilstoši aktuālajiem Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, pašvaldība sagatavo un iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" šādus dokumentus:

5.1. pašvaldības ceļu sarakstu katrai pašvaldības ceļu grupai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;

5.2. pašvaldības ielu sarakstu katrai apdzīvotai vietai saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

5.3. reģistrējamo pašvaldības ceļu izvietojuma shēmu (mērogā no 1:50000 līdz 1:20000);

5.4. reģistrējamo pašvaldības ielu izvietojuma shēmu (mērogā no 1:20000 līdz 1:5000).

6. Pašvaldības ceļu un ielu sarakstu sagatavo, ievērojot šādus nosacījumus:

6.1. ceļu un ielu segumu klasificē atbilstoši tā veidam – melnais segums, grants (šķembu) segums, bruģakmens segums, cits segums;

6.2. ceļu garumu norāda ar precizitāti līdz 10 metriem;

6.3. ielu garumu norāda ar precizitāti līdz vienam metram;

6.4. ielu brauktuves laukumu norāda ar precizitāti līdz vienam kvadrātmetram;

6.5. ja ielas krustojas vai pievienojas viena otrai, krustošanās vai pievienošanās vietā ielas garumu un brauktuves laukumu norāda tikai vienai no ielām;

6.6. reģistrācija neattiecas uz dzīvojamo namu piebraucamajiem ceļiem un no ceļu un ielu brauktuves atdalītiem laukumiem;

6.7. tiltu un satiksmes pārvadu garumu norāda ar precizitāti līdz metra desmitdaļai;

6.8. tiltu un satiksmes pārvadu brauktuves laukumu norāda ar precizitāti līdz vienam kvadrātmetram;

6.9. tiltu un satiksmes pārvadu ģeogrāfiskās koordinātas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 un adresi fiksē tilta vai satiksmes pārvada vidū uz ass līnijas;

6.10. velosipēdu ceļa, gājēju ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa un kopīga gājēju un velosipēdu ceļa laukumu norāda ar precizitāti līdz vienam kvadrātmetram;

6.11. ceļu un ielu saraksta beigās norāda kopējo reģistrācijai iesniegto pašvaldības ceļu un ielu garumu, ielu brauktuvju laukumu, ceļu un ielu sadalījumu pa seguma veidiem, tiltu un satiksmes pārvadu brauktuvju laukumu, skaitu un to sadalījumu atbilstoši konstrukcijas materiālam, kā arī velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu un kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu laukumu.

7. Pašvaldību ceļu un ielu sarakstus, kā arī iesniegumu izmaiņu reģistrācijai tajos un pievienojamos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektronisku dokumentu veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. Ja pašvaldību ceļu un ielu sarakstus un izvietojuma shēmas iesniedz papīra dokumenta formā, pašvaldība tos sagatavo divos eksemplāros, kā arī iesniedz elektronisko datu nesējā vai nosūta uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" e-pasta adresi.

9. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" viena mēneša laikā pārbauda pašvaldības iesniegtos dokumentus un reģistrē pašvaldības ceļus un ielas. Pēc reģistrēšanas vienu pašvaldības ceļu un ielu saraksta un izvietojuma shēmas eksemplāru glabā valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", otru eksemplāru – pašvaldība. Informāciju par reģistrētajiem pašvaldību ceļiem un ielām valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" apkopo elektroniski.

10. Ja, pārbaudot pašvaldības iesniegtos dokumentus par pašvaldības ceļu un ielu reģistrāciju, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" konstatē neatbilstības iesniegtajos dokumentos, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" informē pašvaldību par konstatētajām neatbilstībām un nosaka termiņu, kādā neatbilstības jānovērš un precizētie dokumenti atkārtoti jāiesniedz reģistrācijai.

III. Izmaiņu veikšana pašvaldību ceļu un ielu reģistrā

11. Ja tiek būvēts, pārņemts pašvaldības īpašumā vai likvidēts pašvaldības ceļš vai iela, tiek mainīti pašvaldības ceļa vai ielas, tostarp tiltu un satiksmes pārvadu, tehniskie parametri, nosaukums vai adrese vai velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu un kopīgu gājēju vai velosipēdu ceļu laukums, pašvaldība viena mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo un iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" iesniegumu (3. pielikums) izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.

12. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" viena mēneša laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā, pārbauda pašvaldības iesniegtos dokumentus un reģistrē izmaiņas. Pēc izmaiņu reģistrēšanas vienu iesnieguma eksemplāru glabā valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", otru eksemplāru – pašvaldība. Reģistrētās izmaiņas valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" apkopo elektroniski.

13. Ja, pārbaudot pašvaldības iesniegtos dokumentus par izmaiņu veikšanu pašvaldību ceļu un ielu reģistrā vai veicot pārbaudi par pašvaldību ceļu un ielu reģistrā reģistrētajiem pašvaldību ceļiem, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" konstatē neatbilstības faktiskajai situācijai, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" informē pašvaldību par konstatētajām neatbilstībām un nosaka termiņu, kādā neatbilstības jānovērš un precizētie dokumenti atkārtoti jāiesniedz reģistrācijai.

14. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" viena mēneša laikā pārbauda pašvaldības iesniegtos precizētos dokumentus. Ja šo noteikumu 13. punktā norādītās neatbilstības:

14.1. ir novērstas, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" reģistrē izmaiņas pašvaldību ceļu un ielu reģistrā. Pēc izmaiņu reģistrēšanas vienu iesnieguma eksemplāru glabā valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", otru eksemplāru – pašvaldība. Reģistrētās izmaiņas valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" apkopo elektroniski;

14.2. nav novērstas, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" rakstiski informē attiecīgo pašvaldību un pašvaldības ceļu vai ielu izslēdz no pašvaldības ceļu un ielu reģistra līdz brīdim, kamēr neatbilstības tiek novērstas.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumus Nr. 1052 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 149. nr.; 2015, 247. nr.).

16. Līdz 2025. gada 1. janvārim pašvaldības sagatavo un iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" dokumentus nereģistrēto pašvaldības ceļu un ielu reģistrēšanai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī aktualizētu informāciju par pašvaldību ceļiem un ielām, tostarp par velosipēdu ceļiem, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem un kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 361
Iesniegums pašvaldības ceļu reģistrācijai
___________________________ pašvaldības _________ grupas ceļu saraksts

Nr.
p.k.

Ceļa nosaukums

Ceļu raksturojošie parametri

Kadastra objekta identifikators*

ceļš

tilts vai satiksmes pārvads

gājēju un velosipēdu ceļa laukums (m2)**

adrese (km)

garums (km)

seguma veids

nosaukums

adrese

garums (m)

brauktuves laukums (m2)

divlīmeņu nobrauktuves brauktuves laukums (m2)

konstrukcijas materiāls

īpašuma kadastra numurs

zemes vienības/ lineārās inženierbūves kadastra apzīmējums

no

līdz

km

ģeodēziskās koordinātas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                

Sagatavoja

 pašvaldības amatpersona
 

(amats, vārds, uzvārds un paraksts***, datums***)

 
 pašvaldības domes priekšsēdētājs
 

(vārds, uzvārds un paraksts***, datums***)

Reģistrēja

valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" nodaļas vadītājs
 

(vārds, uzvārds, paraksts***, datums***)

Piezīmes.
1. * Katram ierakstam norāda vismaz vienu kadastra objekta identifikatoru. Īpašuma kadastra numuru norāda, ja pašvaldībai piederošs zemes īpašums sastāv no zemes vienības, uz kuras izbūvēts pašvaldības īpašumā esošs ceļš.
2. ** Gājēju un velosipēdu ceļš – pašvaldībai piederošs velosipēdu ceļš, gājēju ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš un kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, kas atrodas pašvaldību ceļa zemes nodalījuma joslā vai ielu sarkano līniju robežās.
3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 361
Iesniegums pašvaldības ielu reģistrācijai
__________________ pašvaldības ielu saraksts _________ pilsētā/apdzīvotā vietā

Nr.
p.k.

Ielas nosaukums

Ceļu raksturojošie parametri

Kadastra objekta identifikators*

iela

tilts vai satiksmes pārvads

gājēju un velosipēdu ceļa laukums (m2)**

adrese (km)

garums (km)

brauktuves laukums (m2)

seguma veids

nosaukums

adrese

garums (m)

brauktuves laukums (m2)

divlīmeņu nobrauktuves brauktuves laukums (m2)

konstrukcijas materiāls

īpašuma kadastra numurs

zemes vienības/ lineārās inženierbūves kadastra apzīmējums

no

līdz

km

ģeodēziskās koordinātas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

                 

Sagatavoja

 pašvaldības amatpersona
 

(amats, vārds, uzvārds un paraksts***, datums***)

 
 pašvaldības domes priekšsēdētājs
 

(vārds, uzvārds un paraksts***, datums***)

Reģistrēja

valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" nodaļas vadītājs
 

(vārds, uzvārds, paraksts***, datums***)

Piezīmes.
1. * Katram ierakstam norāda vismaz vienu kadastra objekta identifikatoru. Īpašuma kadastra numuru norāda, ja pašvaldībai piederošs zemes īpašums sastāv no zemes vienības, uz kuras izbūvēta pašvaldības īpašumā esoša iela.
2. ** Gājēju un velosipēdu ceļš – pašvaldībai piederošs velosipēdu ceļš, gājēju ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš un kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, kas atrodas pašvaldību ceļa zemes nodalījuma joslā vai ielu sarkano līniju robežās.
3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 361
Iesniegums izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā
Lūdzu veikt šādas izmaiņas __________________ pašvaldības ceļu/ielu reģistrā:

Izslēgt

Ietvert

Labot

   

(nepieciešamo atzīmēt ar "X")

 
Pašvaldības _________ grupas ceļa/ielas 
 

(pilsēta/apdzīvota vieta)

 

(nosaukums)

 
Raksturojošie parametriAdrese (km)no   
līdz   
Seguma veids   
Garums (km)   
Ielas brauktuves laukums (m2)   
Tilts vai satiksmes pārvadsNosaukums   
Adresekm   
ģeodēziskās koordinātas   
Garums (m)   
Brauktuves laukums (m2)   
Divlīmeņu nobrauktuves brauktuves laukums (m2)   
Konstrukcijas materiāls   
Gājēju un velosipēdu ceļš*Laukums (m2)   
Kadastra objekta identifikators**Īpašuma kadastra numurs   
Zemes vienības vai lineārās inženierbūves kadastra apzīmējums   
 
Paskaidrojumi 
 
 
 
Pielikumā 
 

Sagatavoja

 pašvaldības amatpersona
 

(amats, vārds, uzvārds un paraksts***, datums***)

 
 pašvaldības domes priekšsēdētājs
 

(vārds, uzvārds un paraksts***, datums***)

Reģistrēja

valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" nodaļas vadītājs
 

(vārds, uzvārds, paraksts***, datums***)

Piezīmes.
1. * Gājēju un velosipēdu ceļš – pašvaldībai piederošs velosipēdu ceļš, gājēju ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš un kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, kas atrodas pašvaldību ceļa zemes nodalījuma joslā vai ielu sarkano līniju robežās.
2. ** Katram ierakstam norāda vismaz vienu kadastra objekta identifikatoru. Īpašuma kadastra numuru norāda, ja pašvaldībai piederošs zemes īpašums sastāv no zemes vienības, uz kuras izbūvēts pašvaldības īpašumā esošs ceļš vai iela.
3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 361Pieņemts: 27.06.2017.Stājas spēkā: 30.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 29.06.2017. OP numurs: 2017/128.24
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291874
30.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"