Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 15. nr.; 2002, 6. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 8. nr.; 2008, 12. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 68. nr.; 2011, 99., 107. nr.; 2012, 104., 199. nr.; 2013, 97., 119., 194., 232. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 107. nr.; 2017, 64. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8. panta trešo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) akciju sabiedrības nosacītā pamatkapitāla lielums;". 

2. Izslēgt 9. panta pirmās daļas piekto teikumu.

3. 10. pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pieteikumā norāda šā likuma 8. pantā minētās ziņas. Piesakot izmaiņas komercreģistrā ierakstāmajās ziņās, pieteikumā norāda veiktās izmaiņas atbilstoši šā likuma 8. pantam."

4. Izslēgt 17.1 pantu.

5. Izslēgt 23. panta otro daļu.

6. 25. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ārvalsts komersanta filiāles atvēršana piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā, pamatojoties uz komersanta pieteikumu.";

aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā vārdus un skaitli "Šā panta otrās daļas 7. punktā minētā persona" ar vārdiem "Persona, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja no iestādes, kas ved reģistru, kurā ārvalsts komersants ierakstīts, ir saņemtas ziņas par to, ka ārvalsts komersants izslēgts no attiecīgā reģistra, komercreģistra iestāde nosūta ārvalsts komersanta filiālei brīdinājumu iesniegt šā panta ceturtajā daļā minēto pieteikumu. Ja ārvalsts komersanta filiāle 30 dienu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas pieteikumu nav iesniegusi, komercreģistra iestāde izdara komercreģistrā ierakstu par ārvalsts komersanta filiāles izslēgšanu."

7. Izteikt 38. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Prokūras izdošanu komersants piesaka ierakstīšanai komercreģistrā."

8. Izteikt 75. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pamats individuālā komersanta ierakstīšanai komercreģistrā ir fiziskās personas pieteikums komercreģistra iestādei."

9. Izteikt 78. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrības dibināšana piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā."

10. Papildināt 105. panta pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "pieteikumā norādot sabiedrības izbeigšanās pamatu".

11. Izslēgt 119. pantu.

12. Izslēgt XI sadaļas 1.1 nodaļu.

13. 144. panta pirmajā daļā:

izslēgt 6. punktā vārdus "valdes skaitlisko sastāvu, nosakot";

papildināt daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) valdes skaitlisko sastāvu (ja tāds paredzēts);".

14. Izteikt 149. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrības dibināšana piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā."

15. Papildināt 169. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Prasījumi pret valdes un padomes locekli noilgst piecu gadu laikā no zaudējumu nodarīšanas dienas."

16. 169.1 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja valde šā likuma 187.1 panta trešajā daļā minētajā gadījumā likumā noteiktajā termiņā un kārtībā neizdara ierakstu dalībnieku reģistrā vai neiesniedz komercreģistra iestādei jauno dalībnieku reģistra nodalījumu, attiecīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

17. 170. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrības kreditors, kurš nevar panākt sava prasījuma apmierināšanu no sabiedrības, gada laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas var celt prasību sabiedrības labā pret šā likuma 166.-169. pantā minētajām personām, kuras nodarījušas zaudējumus sabiedrībai un nav tos atlīdzinājušas.";

izslēgt trešo daļu.

18. 172. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitli "vai kura līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā nav mazāka par 71 100 euro";

izslēgt sestajā daļā vārdus un skaitli "vai viņu līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā nav mazāka par 71 100 euro".

19. Papildināt XI sadaļu ar 6. nodaļu šādā redakcijā:

"6. nodaļa
Darījumi ar saistītajām personām

184.1 pants. Ar sabiedrību saistītā persona

Šā likuma ietvaros ar jēdzienu "ar sabiedrību saistītā persona" saprot:

1) sabiedrības dalībnieku, kuram ir tieša izšķirošā ietekme sabiedrībā;

2) sabiedrības valdes vai padomes locekli;

3) sabiedrības dalībnieka, kuram ir tieša izšķirošā ietekme sabiedrībā, valdes vai padomes locekli;

4) personu, kura ir šā panta 1. vai 2. punktā minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai personu, ar kuru tai ir kopīga saimniecība;

5) juridisko personu, kurā šā panta 1., 2. vai 4. punktā minētajai personai ir izšķirošā ietekme.

184.2 pants. Darījuma slēgšana ar saistīto personu

(1) Šā panta noteikumi attiecas uz darījumiem, kas nav slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai neatbilst tirgus nosacījumiem. Šā panta noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad darījums noslēgts saskaņā ar tiesas nolēmumu.

(2) Ja sabiedrība slēdz darījumu ar saistīto personu, padome vai, ja tādas nav, dalībnieku sapulce dod piekrišanu darījuma slēgšanai.

(3) Pirms darījuma slēgšanas valde sniedz padomei vai dalībnieku sapulcei šādas ziņas par darījumu:

1) ziņas par saistīto personu, ar kuru darījums tiek slēgts;

2) darījuma nepieciešamības pamatojumu;

3) darījuma noteikumus;

4) izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības komercdarbību un sabiedrības finansiālo stāvokli;

5) izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības dalībniekiem, kuri nav uzskatāmi par saistītajām personām attiecībā uz minēto darījumu.

(4) Ja šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā sabiedrības intereses saduras ar kāda padomes locekļa vai ar viņu saistītas personas interesēm, ieinteresētajam padomes loceklim nav balsstiesību, un tas ierakstāms padomes sēdes protokolā.

(5) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā balsstiesību nav arī tam padomes loceklim, kurš ir ieinteresētā padomes locekļa radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai persona, ar kuru viņam ir kopīga saimniecība.

(6) Ja nevienam padomes loceklim nav balsstiesību, piekrišanu darījuma slēgšanai dod dalībnieku sapulce.

(7) Darījums starp sabiedrību un saistīto personu nav spēkā, ja nav ievērota šajā pantā noteiktā darījuma slēgšanas kārtība un saistītā persona zināja vai tai vajadzēja zināt, ka nepieciešama padomes vai dalībnieku sapulces piekrišana un tā nav dota.

(8) Papildus šā panta noteikumiem viena dalībnieka sabiedrībā darījums starp sabiedrību un tās dalībnieku slēdzams rakstveidā."

20. 187.1 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Paziņojumu sabiedrībai iesniedz daļas ieguvējs, ja daļas:

1) iegūtas mantojumā;

2) iegūtas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu;

3) atsavinājis zvērināts tiesu izpildītājs, pildot amata darbības;

4) atsavinājis maksātnespējas procesa administrators, pildot amata darbības;

5) iegūtas, izlietojot komercķīlu.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šā panta trešajā daļā minētajam paziņojumam pievieno dokumentu, uz kura pamata daļas iegūtas, vai tā notariāli apliecinātu kopiju.";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā valde likumā noteiktajā termiņā un kārtībā neizdara ierakstu dalībnieku reģistrā vai neiesniedz komercreģistra iestādei jauno dalībnieku reģistra nodalījumu, daļas ieguvējs var iesniegt paziņojumu komercreģistra iestādei. Paziņojumam pievieno šā panta 3.1 daļā minēto dokumentu un paziņojumā apliecina, ka ir iesniegts paziņojums valdei par daļas atsavināšanu, norādot datumu, kurā paziņojums valdei iesniegts.

(9) Izdarot ierakstu dalībnieku reģistrā, komercreģistra iestādes amatpersona sastāda jaunu dalībnieku reģistra nodalījumu divos eksemplāros. Nodalījumu paraksta tikai komercreģistra iestādes amatpersona. Vienu nodalījuma eksemplāru pievieno sabiedrības reģistrācijas lietai, bet otru nosūta sabiedrībai."

21. Papildināt 189. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Slēgtajā izsolē iegūto pirkuma maksu pārskaita daļas pārdevējam."

22. Papildināt likumu ar jaunu 189.1 pantu šādā redakcijā:

"189.1 pants. Dalībnieku pirmpirkuma tiesības, ja daļas pārdod zvērināts tiesu izpildītājs, pildot amata pienākumus

(1) Par izsoles izziņošanu zvērināts tiesu izpildītājs paziņo valdei. Valde pēc minētā paziņojuma saņemšanas nekavējoties nosūta to dalībniekiem.

(2) Par dalībnieku tiesībām izlietot pirmpirkuma tiesības zvērināts tiesu izpildītājs paziņo valdei. Paziņojumā norāda:

1) daļas ieguvēju, kas noteikts Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā;

2) pirkuma maksu, kas noteikta Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā;

3) samaksas termiņu, kas nevar būt īsāks par 10 dienām (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no paziņojuma nosūtīšanas dienas;

4) zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu.

(3) Valde pēc šā panta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas nekavējoties paziņo dalībniekiem par tiesībām izlietot pirmpirkuma tiesības, paziņojumā norādot pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņu, kas nevar būt īsāks par piecām dienām un garāks par šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā noteikto samaksas termiņu.

(4) Par pirmpirkuma tiesību izlietošanu vai atteikšanos tās izlietot dalībnieks nekavējoties paziņo valdei. Ja dalībnieks izlieto pirmpirkuma tiesības, viņš valdes norādītajā pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņā iemaksā atbilstošo pirkuma maksas summu valdes norādītajā sabiedrības kontā.

(5) Ja šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norādītais daļas ieguvējs ir sabiedrības dalībnieks un citi dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības vai ja divi vai vairāki dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības, daļas sadalāmas šā likuma 189. pantā noteiktajā kārtībā.

(6) Ja dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības, valde pārskaita dalībnieku iemaksātās summas pilnā pirkuma maksas apmērā zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā kontā un paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam par daļu ieguvējiem, to iegūto daļu skaitu un samaksāto pirkuma maksu.

(7) Ja šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norādītajā samaksas termiņā pirkuma maksa nav samaksāta, valde nekavējoties pēc minētā termiņa notecējuma izdara ierakstu dalībnieku reģistrā par šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norādīto daļas ieguvēju.

(8) Ja dalībniekam pirmpirkuma tiesības nav bijis iespējams izlietot valdes vainas dēļ, viņam ir izpirkuma tiesības. Izpirkuma tiesības izlietojamas šā likuma 189.3 pantā noteiktajā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo 189.1 pantu par 189.3 pantu.

23. Papildināt likumu ar 189.2 pantu šādā redakcijā:

"189.2 pants. Dalībnieku pirmpirkuma tiesības, ja daļas pārdod maksātnespējas procesa administrators vai tās tiek pārdotas, izlietojot komercķīlas tiesību

Šā likuma 189.1 panta noteikumi piemērojami arī daļu pārdošanai, ko veic maksātnespējas procesa administrators, un daļu pārdošanai, izlietojot komercķīlas tiesību."

24. Izslēgt 197. panta sesto, septīto, astoto un devīto daļu.

25. Papildināt 199. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Slēgtajā izsolē iegūto pirkuma maksu ieskaita sabiedrības kontā."

26. Izslēgt 202. panta otrās daļas 8. punktu.

27. Izteikt 207. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Komercreģistra iestāde uz sabiedrības rēķina šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā izsludina paziņojumu par sabiedrības pieņemto lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu."

28. Izteikt 217. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesa, pamatojoties uz dalībnieka, valdes vai padomes locekļa prasību, var atzīt dalībnieku lēmumu par spēkā neesošu, ja šāds lēmums vai tā pieņemšanas procedūra ir pretrunā ar likumu vai statūtiem vai pieļauti būtiski pārkāpumi sapulces sasaukšanā vai lēmuma pieņemšanā, tai skaitā ir pārkāptas dalībnieka tiesības saņemt informāciju šā likuma 214. pantā noteiktajā kārtībā, piedalīties vai balsot sapulcē. Prasību var celt triju mēnešu laikā no dienas, kad persona uzzināja vai kad tai vajadzēja uzzināt par sapulces lēmumu, bet ne vēlāk kā gadu no sapulces norises dienas."

29. Aizstāt 219. pantā vārdus "zaudējumi pārsniedz pusi" ar vārdiem "zaudējumi sasniedz vismaz pusi".

30. 224. pantā:

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Lēmums par valdes locekļa ievēlēšanu ir spēkā arī tad, ja to pieņēmusi persona, kura nav ierakstīta dalībnieku reģistrā, bet kura ieguvusi visas sabiedrības daļas, ja visas daļas:

1) iegūtas mantojumā;

2) iegūtas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu;

3) atsavinājis zvērināts tiesu izpildītājs, pildot amata darbības;

4) atsavinājis maksātnespējas procesa administrators, pildot amata darbības;

5) iegūtas, izlietojot komercķīlu.";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Šā panta 1.1 daļā minētajam lēmumam pievieno dokumentu, uz kura pamata visas daļas iegūtas, vai tā notariāli apliecinātu kopiju un jauno dalībnieku reģistra nodalījumu."

31. 240. pantā:

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) sabiedrība iegūst savas akcijas, lai piešķirtu tās darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem;";

papildināt pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12) sabiedrība savas akcijas iegūst, lai konvertētu obligācijas.";

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdu "2., 6. un 8." ar skaitļiem un vārdu "2., 3., 6., 8. un 12.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmās daļas 2., 3. un 12. punktā paredzētajā gadījumā sabiedrība drīkst iegūt savas akcijas, pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu, kurā norādīts maksimālais iegūstamo akciju skaits, kā arī termiņš, kurā šīs akcijas iegūstamas un kurš nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Ja akcijas iegūst par atlīdzību, lēmumā norāda arī atlīdzības minimālo un maksimālo apmēru.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šā panta pirmās daļas 3. punktā paredzētajā gadījumā sabiedrība drīkst iegūt savas akcijas, neievērojot šā panta trešās daļas noteikumus, ja sabiedrība atsavina akcijas gada laikā no to iegūšanas dienas."

32. 242. pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu nepiemēro akcijām, kuru nominālvērtību kopsumma nepārsniedz vienu desmitdaļu no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.";

izslēgt trešo daļu.

33. Papildināt 244. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Obligāciju konversija nav uzskatāma par mantiskā ieguldījuma veikšanu."

34. 245. pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Akcionāru sapulce vienlaikus ar lēmumu par konvertējamo obligāciju emisiju pieņem lēmumu par pamatkapitāla nosacītu palielināšanu šā likuma 261.1 pantā noteiktajā kārtībā.";

izslēgt ceturto daļu.

35. 246. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akcionāru pirmtiesības var atcelt šā likuma 253. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā. Pirmtiesību atcelšanu paredz emisijas noteikumos.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

36. Papildināt 247. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ar obligacionāru reģistru ir tiesīgi iepazīties obligacionāri, valdes un padomes locekļi un kompetentas publiskas personas.

(3) Obligacionāram ir tiesības saņemt valdes priekšsēdētāja vai valdes pilnvarota valdes locekļa apliecinātu obligacionāru reģistra izrakstu par sev piederošajām obligācijām.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

37. Papildināt likumu ar 248.1 pantu šādā redakcijā:

"248.1 pants. Personāla opcijas

(1) Sabiedrība var izlaist personāla opcijas, kas dod tiesības šīs sabiedrības vai ar to vienā koncernā ietilpstošu sabiedrību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem iegūt tās akcijas.

(2) Ja, izlietojot personāla opcijas, akcijas tiek iegūtas bez maksas vai par maksu, kas ir mazāka par akcijas nominālvērtību personāla opcijas izlietošanas brīdī, sabiedrība emitē akcijas uz sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina vai to apmaksu veic no speciāli izveidotām rezervēm.

(3) Personāla opcijas nav atsavināmas, ja statūtos vai personāla opciju izlaišanas noteikumos nav paredzēts citādi.

(4) To akciju nominālvērtību kopsumma, kuras var iegūt, izlietojot personāla opcijas, nedrīkst pārsniegt 10 procentus no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla brīdī, kad pieņemts lēmums par personāla opciju piešķiršanu.

(5) Personāla opciju izlaišanai piemērojami šā likuma noteikumi par konvertējamām obligācijām. Personāla opciju izlaišanas noteikumos papildus norāda:

1) personāla opciju emisijas mērķi;

2) to personu loku, kuras var iegūt personāla opcijas;

3) personāla opciju segšanai paredzēto akciju skaitu, nominālvērtību, kategoriju un tajās nostiprinātās tiesības;

4) personāla opciju piešķiršanas un nodošanas kārtību, ieskaitot apmaksas veidu un kārtību (ja tāda paredzēta);

5) katras personāla opcijas izlietošanas rezultātā iegūstamo akciju skaitu un vienas akcijas cenu (ja tāda paredzēta);

6) personāla opciju izlietošanas kārtību un termiņus;

7) rezervju veidošanu, ja, izlietojot personāla opcijas, akcijas var iegūt bez maksas vai par maksu, kas ir mazāka par akcijas nominālvērtību darbinieku akciju pirkuma tiesību izlietošanas brīdī.

(6) Personāla opciju un to turētāju uzskaitei valde nodrošina personāla opciju reģistra vešanu šā likuma 247. pantā noteiktajā kārtībā. Reģistrā papildus šā likuma 247. pantā noteiktajām ziņām norāda katra darbinieka, valdes un padomes locekļa iegūstamo akciju skaitu."

38. 249. pantā:

izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valde sagatavo un paraksta pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā."

39. 250. panta 1.1 daļā:

izslēgt vārdus "kurā ir viens akcionārs";

papildināt daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Jaunās akcijas sadalāmas akcionāriem proporcionāli viņiem piederošo akciju nominālvērtībai."

40. Aizstāt 252. panta ceturtās daļas 5. punktā vārdus "īsāks par mēnesi" ar vārdiem un skaitli "īsāks par 15 dienām".

41. Izteikt 253. pantu šādā redakcijā:

"253. pants. Akcionāru pirmtiesību ierobežošana vai atcelšana

(1) Akcionāru pirmtiesības nevar atcelt vai ierobežot dibināšanas līgumā vai statūtos. Palielinot pamatkapitālu šā likuma 261.1 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos, akcionāriem nav pirmtiesību.

(2) Akcionāru pirmtiesības var atcelt ar akcionāru sapulces lēmumu, kas pieņemts šā likuma 284. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā. Akcionāru sapulcei, kura lemj par pirmtiesību atcelšanu, valde rakstveidā sniedz pamatojumu pirmtiesību atcelšanas nepieciešamībai un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenai.

(3) Akcionāru pirmtiesību atcelšanu paredz pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.

(4) Akcionāru sapulces lēmums par akciju parakstīšanās organizēšanas nodošanu trešajām personām (260. panta pirmā daļa) nav uzskatāms par pirmtiesību ierobežošanu. Šīs personas nodrošina akcionāru pirmtiesības."

42. Izslēgt 254. pantu.

43. Izteikt 255. pantu šādā redakcijā:

"255. pants. Personāla akcijas

(1) Personāla akcijas ir neatsavināmas vārda akcijas, kuras sabiedrība piešķir saviem vai vienā koncernā ietilpstošu sabiedrību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem.

(2) Personāla akcijas var piešķirt bez maksas vai par maksu. Ja personāla akcijas tiek piešķirtas bez maksas, akcijas emitē uz sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina.

(3) Sabiedrība var emitēt dažādu kategoriju personāla akcijas. Personāla akcijas dod tiesības saņemt dividendes un, ja šīs akcijas piešķirtas par maksu, - tiesības uz likvidācijas kvotu. Personāla akcijas dod balsstiesības un citas tiesības, ja tas paredzēts statūtos.

(4) Nedzēsto personāla akciju nominālvērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 procentus no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

(5) Personāla akcijas neatkarīgi no to formas glabā sabiedrība.

(6) Ar darbinieka, valdes vai padomes locekļa statusa izbeigšanos personāla akcijas pāriet sabiedrībai. Akcionāra nāves gadījumā personāla akcijas pāriet sabiedrībai.

(7) Par personāla akciju pāreju sabiedrībai šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā izdarāmi attiecīgi ieraksti akcionāru reģistrā bez bijušā akcionāra piekrišanas.

(8) Ja personāla akcijas piešķirtas par maksu, sabiedrība šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā samaksā bijušajam personāla akciju turētājam vai viņa mantiniekiem atlīdzību, kuras apmēram jābūt vienādam ar summu, kuru akcionārs iegūtu, sadalot sabiedrības mantu likvidācijas gadījumā, ja tāda notiktu akciju atsavināšanas brīdī.

(9) Statūtos un pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt noteikumus, kuri atšķiras no šā panta sestajā daļā minētajiem.

(10) Personāla akcijas konvertējamas vai dzēšamas vispārīgā kārtībā."

44. 257. pantā:

aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus "pārdošanas maksu" ar vārdiem "pārdošanas cenu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu šā likuma 261.1 pantā minētajā gadījumā, pamatkapitāla palielināšanas noteikumos nenorāda šā panta pirmās daļas 8. un 9. punktā noteiktās ziņas."

45. 260. panta piektajā daļā:

izslēgt vārdus "par nenotikušu vai";

aizstāt vārdus "akcionāru sapulce izdara" ar vārdiem "padome izdara".

46. Papildināt 261. panta pirmo daļu pēc vārdiem "termiņa beigām" ar vārdiem "vai pēc tam, kad atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem parakstīts viss izsludinātais pamatkapitāls (ja pamatkapitāls parakstīts pirms attiecīgā termiņa beigām)".

47. Papildināt likumu ar 261.1 pantu šādā redakcijā:

"261.1 pants. Pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu

(1) Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu (nosacītais pamatkapitāls), ka jaunās emisijas akcijas tiek izmantotas īpašam mērķim, kuru norāda pamatkapitāla palielināšanas noteikumos. Šādos gadījumos pamatkapitāla palielinājums nedrīkst pārsniegt īpašam mērķim nepieciešamo summu.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā pamatkapitālu drīkst palielināt tikai šādiem mērķiem:

1) jauno emisijas akciju apmaiņai pret konvertējamām obligācijām;

2) jauno emisijas akciju apmaiņai pret pievienojamās sabiedrības akcijām reorganizācijas gadījumā;

3) atlīdzībai mazākumakcionāriem, kuru kā akciju apmaiņu veic koncerna valdošais uzņēmums;

4) jauno emisijas akciju piešķiršanai darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem.

(3) Palielinot pamatkapitālu šajā pantā noteiktajā kārtībā, pamatkapitāla palielināšanas noteikumos papildus norāda to personu loku, kurām ir tiesības iegūt jaunās emisijas akcijas.

(4) Akcionāru sapulcei, kura izskata jautājumu par pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu, valde sniedz pamatojumu par šādas palielināšanas nepieciešamību.

(5) Palielināt pamatkapitālu šajā pantā noteiktajā kārtībā var arī tad, ja iepriekšējās emisijas akcijas nav pilnībā apmaksātas.

(6) Palielinot pamatkapitālu šā panta otrās daļas 4. punktā noteiktajā gadījumā, jaunās emisijas akcijas apmaksājamas tikai naudā.

(7) Pēc tam kad akcionāru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu, valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, kurā norāda nosacītā pamatkapitāla lielumu. Pieteikumam pievieno akcionāru sapulces protokola izrakstu ar attiecīgo lēmumu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

(8) Pēc tam kad ir iestājušies pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētie nosacījumi, persona, kura saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem ir tiesīga iegūt sabiedrības akcijas, iesniedz sabiedrībai pieteikumu. Persona, kura iesniedz pieteikumu, pilnībā apmaksā akcijas, ja ir nepieciešama akciju apmaksa.

(9) Valde pieņem lēmumu emitēt akcijas (palielināt pamatkapitālu) 10 dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts šā panta astotajā daļā minētais personas pieteikums. Šajā gadījumā nepiemēro šā likuma 309. panta noteikumus. Šā panta otrajā daļā noteikto mērķu sasniegšanai valde pirmām kārtām izmanto sabiedrībai piederošās savas akcijas, ja vien pamatkapitāla palielināšanas noteikumos nav noteikts citādi.

(10) Padome mēneša laikā pēc tam, kad valde pieņēmusi šā panta devītajā daļā minēto lēmumu par akciju emisiju, izdara grozījumus sabiedrības statūtos, precizējot pamatkapitāla lielumu. Valde sagatavo un paraksta pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā.

(11) Pēc šā panta devītajā daļā minētās akciju emisijas valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu. Pieteikumā tā apliecina pamatkapitāla apmaksas stāvokli, ietver atsauci uz šā panta pirmajā daļā minēto akcionāru sapulces lēmumu un norāda atlikušo nosacītā pamatkapitāla lielumu, kas nepieciešams īpašā mērķa izpildei. Pieteikumam pievieno:

1) valdes lēmumu par akciju emisiju;

2) padomes lēmumu par grozījumiem statūtos;

3) statūtu grozījumu tekstu un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā.

(12) Pamatkapitāls valdes lēmumā noteiktajā akciju emisijas apmērā uzskatāms par palielinātu ar brīdi, kad izdarīts ieraksts komercreģistrā."

48. Izteikt 264. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Komercreģistra iestāde uz sabiedrības rēķina šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā izsludina paziņojumu par sabiedrības pieņemto lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu."

49. Papildināt 268. panta pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12) sabiedrības akciju piešķiršanu darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem."

50. Aizstāt 271. pantā vārdus "zaudējumi pārsniedz pusi" ar vārdiem "zaudējumi sasniedz vismaz pusi".

51. Aizstāt 282. panta piektajā daļā vārdus "divus balsstiesīgus akcionārus, kuri" ar vārdiem "vienu balsstiesīgu akcionāru, kurš".

52. 287. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) valdes vai padomes loceklis;";

papildināt pirmās daļas 5. punktu ar vārdiem "ja šā akcionāra balss izšķirtu balsošanas rezultātu";

izslēgt otro daļu.

53. 288. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "no sapulces dienas" ar vārdiem "no dienas, kad persona uzzināja vai kad tai vajadzēja uzzināt par sapulces lēmumu, bet ne ilgāks par gadu no sapulces norises dienas";

izslēgt otro daļu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "valde vai".

54. Izslēgt 289. panta pirmo daļu.

55. 296. pantā:

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Sabiedrība, kurā ir viens akcionārs, var nepiemērot šā panta devītajā daļā noteikto pārvēlēšanas kārtību. Šādā gadījumā padomes locekli ievēlē uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un komercreģistra iestādei padomes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz jaunais padomes loceklis."

56. Papildināt 299. panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Komercreģistra iestādei iesniedz protokola oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina padomes sēdes vadītājs."

57. Izteikt 310. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja statūtos paredzēts konkrēts valdes locekļu skaits un ja valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos noteiktā valdes locekļu skaita."

58. Izslēgt 310.2 pantu.

59.  Papildināt 312. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrības darbības izbeigšana piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā, pieteikumā norādot sabiedrības darbības izbeigšanas pamatu.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

60. Aizstāt 314. panta otrajā daļā vārdus "valde, padome, valdes loceklis" ar vārdiem "valdes vai padomes loceklis".

61. Izteikt 314.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz komercreģistra iestādes lēmumu, ja:

1) sabiedrības valdei  ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību un sabiedrība triju mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu;

2) sabiedrība atbilstoši šā likuma 12. panta ceturtajai daļai nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un divu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu."

62. Izteikt 318.1 panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajā pieteikumā sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona norāda kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu."

63. Izteikt 320. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumā norāda kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu."

64. 324. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "likvidators" ar vārdiem "ne vēlāk kā šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma publicēšanas dienā";

aizstāt trešajā daļā vārdus "triju mēnešu laikā" ar vārdiem "viena mēneša laikā";

izslēgt ceturto daļu.

65. Izslēgt 326. pantu.

66. Izslēgt 330. panta 2.1 daļā vārdus "un ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem".

67. Papildināt 331. panta trešās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "pievienojot tam lēmumu par darbības turpināšanu".

68. Papildināt 333.3 panta trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem "Pieteikumā komersants" ar vārdiem "norāda datumu, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par nodomu apturēt darbību, un".

69. Papildināt 347. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju, pieteikumā sabiedrība norāda visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību nosaukumus un reģistrācijas numurus, kā arī datumu, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju."

70. Pārejas noteikumos:

izslēgt 25. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 54., 55., 56., 57. un 58. punktu šādā redakcijā:

"54. Grozījumi šā likuma 207. panta otrajā daļā un 264. panta otrajā daļā, kas paredz komercreģistra iestādes pienākumu uz kapitālsabiedrības rēķina izsludināt paziņojumu par sabiedrības pieņemto lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu, stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. Līdz 2017. gada 31. decembrim kapitālsabiedrība pieteikumā par pamatkapitāla samazināšanu norāda datumu, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu.

55. Šā likuma 255. panta grozījumi, kas izsaka pantu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. Ja akciju sabiedrība līdz 2018. gada 1. janvārim nodevusi darbiniekam vai valdes loceklim personāla akcijas un darba tiesiskās attiecības starp akciju sabiedrību un darbinieku izbeidzas vai valdes loceklis ir atsaukts no amata vai atstājis amatu, rīcībai ar personāla akcijām piemērojami noteikumi, kas bija spēkā to iegūšanas brīdī.

56. Grozījumi šā likuma 169.1 pantā par valdes locekļu administratīvo atbildību par dalībnieku reģistra vešanas noteikumu pārkāpumiem stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

57. Grozījums par šā likuma 17.1 panta izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz pienākumu juridiskajām personām identificēt un atklāt tās patiesā labuma guvējus, kā arī iesniegt informāciju par patiesā labuma guvējiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

58. Šā likuma jaunais 189.1 un 189.2 pants (par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībnieku pirmpirkuma tiesībām gadījumā, ja pamatkapitāla daļas pārdod zvērināts tiesu izpildītājs, maksātnespējas procesa administrators vai tās tiek pārdotas, izlietojot komercķīlas tiesību), kā arī grozījums par līdzšinējā 189.1 panta uzskatīšanu par 189.3 pantu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Komerclikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.06.2017.Stājas spēkā: 13.07.2017.Tēma: Komerctiesības; Maksātnespēja; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 29.06.2017. OP numurs: 2017/128.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
291855
13.07.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)