Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 354

Rīgā 2017. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 67. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā biedrība kā sadarbības partneris var iesaistīties tikai vienā projektā."

2. Papildināt 12. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja pēc projektu iesniegumu sarindošanas atbilstoši atlases kritērijiem vairāki pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kas aptver lielāku sadarbības partneru skaitu. Ja sadarbības partneris ir biedrība, aprēķinā iekļauj arī to biedrības biedru skaitu, kuru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana."

3. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ja projekta ieviešanas termiņš ir ilgāks par 12 mēnešiem, to sadala līdz 12 mēnešiem ilgos posmos, katram posmam nosakot veicamos darbus un sasniedzamos rezultātus."

4. Papildināt noteikumu II nodaļu ar 13.1, 13.2 un 13.3 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Lai saņemtu starpposma maksājumu par šo noteikumu 13. punktā minētā posma īstenošanu, atbalsta saņēmējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu kopā ar dokumentiem par projektā īstenotajām darbībām un pārskatu par darbības rādītājiem (3. pielikums).

13.2 Ja atbalsta saņēmējs nesaņem starpposma maksājumu, tas, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas uzsākšanas, visā projekta īstenošanas laikā vienu reizi kalendāra gadā iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par projektā īstenotajām darbībām. Ja, īstenojot projektu, ir iegādāti pamatlīdzekļi un veikti būvniecības darbi, atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, visā projekta uzraudzības laikā katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu.

13.3 Projekta vērtēšanā Lauku atbalsta dienests var piesaistīt attiecīgās nozares ekspertu, kura viedokli var ņemt vērā, pieņemot lēmumu par projekta apstiprināšanu."

5. Papildināt noteikumus ar 14.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3.1 pārējiem pretendentiem, kas saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums, - 30 procentu no attiecināmajām izmaksām;".

6. Izteikt 14.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.6. projektiem, kas tiek īstenoti piekrastes zvejnieku vajadzībām:

14.6.1. komersantam un zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, kura atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, kuras īpašumā ir Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā reģistrēta zvejas laiva un kurai ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, - 80 procentu no attiecināmajām izmaksām;

14.6.2. biedrībai, kura ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, kurā vismaz vienas trešdaļas biedru īpašumā ir Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā reģistrēta zvejas laiva un kurai ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, - 80 procentu no attiecināmajām izmaksām."

7. Aizstāt 15. punktā skaitli "700 000" ar skaitli "400 000".

8. Papildināt noteikumus ar 18.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.1 ar telpu lietošanu saistītu pakalpojumu, tai skaitā elektroenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures (siltumenerģijas), izmaksas, kas tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu un proporcionāli izmantošanas laikam;".

9. Izteikt 18.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. patentu pieteikumu un reģistrācijas izmaksas;".

10. Izteikt 18.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.6. ar projekta īstenošanu saistītās komandējuma izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;".

11. Papildināt noteikumus ar 18.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.7.1 iekārtu amortizācijas izmaksas, kuras aprēķinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti, un saskaņā ar labu grāmatvedības praksi un kuras tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu un proporcionāli izmantošanas laikam;".

12. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Šo noteikumu 18.1.1 un 18.7.1 apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas uz telpām un iekārtām, kas ir pretendenta un sadarbības partnera rīcībā, bet, ja sadarbības partneris ir biedrība, - to biedrības biedru rīcībā, kuru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana."

13. Izteikt 23.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 18.1.1 apakšpunktā minētās izmaksas;".

14. Izteikt 23.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.7. pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, kad tas nav atgūstams valsts budžeta nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī muitas nodokļi un nodevas;".

15. Papildināt noteikumus ar 27.1.3. un 27.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.1.3. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās biedrības iesniegtu aprakstu ar informāciju par:

27.1.3.1. biedrības mērķiem, iesaistoties projektā;

27.1.3.2. projekta īstenošanas lietderību un sagaidāmajiem rezultātiem;

27.1.3.3. projekta rezultātu izmantošanu un komercializācijas iespējām;

27.1.3.4. biedrības plānotajām darbībām projekta rezultātu sasniegšanai;

27.1.4. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās biedrības biedru sarakstu, kuru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;".

16. Izteikt 27.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3.1. biedrības biedru sarakstu;".

17. Svītrot 33. punktu.

18. Papildināt noteikumus ar 38. un 39. punktu šādā redakcijā:

"38. Ja atbalsta saņēmējs pēc projekta īstenošanas nesasniedz sākotnēji izvirzīto projekta mērķi, tas Lauku atbalsta dienestā iesniedz pamatojumu, kurā izvērsti paskaidro, kāpēc mērķis nav sasniegts.

39. Ja atbalsta saņēmējam, īstenojot projektu, ir bijušas šo noteikumu 18.1.1 un 18.7.1 apakšpunktā minētās izmaksas, tad kopā ar maksājuma pieprasījumu atbalsta saņēmējs iesniedz telpu un iekārtu izmantošanas laika uzskaites tabulu, ja attiecīgās izmaksas tiek izmantotas arī mērķiem, kas nav saistīti ar pasākumu."

19. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

20. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 193

Pārskats par atbalsta saņēmēja projekta īstenošanas darbības rādītājiem Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Inovācija"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums  
Atbalsta saņēmējs ‒ nosaukums  
LAD klienta numurs  

2. PROJEKTA DARBĪBAS REZULTĀTA SASNIEGŠANAI

Laikposms, par kuru tiek iesniegts pārskats (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma B.5. sadaļā norādītajai informācijai) ____.____.________.g. - ____.____.________.g.

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI (atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"" 1. pielikuma B.5. sadaļā norādītajai informācijai)

Projekta darbības rezultāts

Mērvienība

Vērtība/skaits

Atkāpes no plānotā (ja ir radušās)

       
       
       
       
       

4. INFORMĀCIJA PAR RĀDĪTĀJIEM

Aprakstīt darbības, kas īstenotas papildus vai sākotnēji nav plānotas, kā arī iemeslus, ja nav īstenota kāda no sākotnēji ieplānotajām darbībām mērķa sasniegšanai

 

 

5. DARBASPĒKS (aizpilda, iesniedzot pārskatu par projekta gala rezultātu)

To darbinieku skaits, kuri tiešā veidā gūst labumu no projekta  

t. sk. vīrieši

 

t. sk. sievietes

 

 

Atbalsta saņēmējs

Datums*

 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

   

Piezīmes.
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 20. jūnija
noteikumiem Nr. 354

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 193

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)
pasākuma "Inovācija"
projekta iesniegums

Pretendents  
Klienta numurs  
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)  
Projekta īstenošanas vieta (adrese, pasta indekss)  
Projekta vadītājs  
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese  
Projekta nosaukums  
Projekta Nr.  

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts

 

 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais gads 20__. gads
Pretendenta - fiziskas personas - dzimums (ja pretendents ir juridiska persona - tās dalībnieka dzimums, kuram uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51 % pamatkapitāla daļu, vai - citos gadījumos - tā dalībnieka dzimums, kuram pieder visvairāk pamatkapitāla daļu) sieviete  
vīrietis  
Uzņēmuma lielums (sīkais, mazais, vidējiem vai lielais), ja attiecas  
Projektā iesaistītās Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas statuss:

Atbilstošo atbildi atzīmēt ar X

Publiska zinātniska institūcija  
Privātpersonu dibināta zinātniska institūcija  
Pretendenta pieredze

Atzīmēt ar X, ja atbilst

Ir iepriekšēja pieredze jaunu vai ievērojami uzlabotu produktu, procesu vai metožu, vai pārvaldības un organizācijas sistēmu izstrādāšanā  

A.3. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas (ja pretendents ir zinātniskā institūcija, tā sniedz informāciju tikai par ražošanas ēkām un būvēm, tehniku un iekārtām, kurām ir saistība ar projektu)*

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis

Īpašumā, skaits

Nomā esošās, skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība/ mērvienība

Ja tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt konkrēto

Ražošanas ēkas un būves          

X

         
         
         
         
         
         
         

Tehnika un iekārtas

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
* Ja pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

A.4. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, kas saistīti ar šajā pasākumā plānoto inovāciju

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos  
 

A.4.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par projektiem

Nr.p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums un projekta Nr. Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai) Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) līdz (mm/gggg) Attiecināmo izmaksu summa (EUR) Publiskais finansējums (EUR) Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē) Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
                 
                 
                 
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
                 
                 
                 

A.5. Informācija par sadarbības partneri

Partnera nosaukums:  

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis (atzīmēt vienu no mērķiem)

Nr.p.k. Mērķis

Atbilstošo atzīmēt ar X

1.

Inovācija zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes  

2.

Inovācija akvakultūrā, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai procesus, lai ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu, tostarp izpētot inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas.  

B.1.1. Izvērsts projekta mērķa apraksts

 

 

 

B.2. Projekta īstenošanas joma

Nr.p.k.

Projekta īstenošanas joma

Atzīmēt ar X vismaz vienu atbilstošo jomu

1. Ietekmes uz vidi samazināšana  
2. Ilgtspējīgas ražošanas metodes  
3. Produktu pievienotā vērtība  
4. Ražošanas procesu efektivitāte  
5. Zvejas aprīkojums  
6. Resursu ilgtspējīga izmantošana, tostarp energoefektivitāte ražošanas procesā  
7. Jaunas, tirgū perspektīvas akvakultūras dzīvnieku sugas  
8. Akvakultūras dzīvnieku labturība  
9. Zivju miltu un zivju eļļas izmantošanas samazināšana akvakultūrā  

B.3. Projektā plānotās attiecināmās darbības

Nr.p.k. Lūdzu, atzīmēt, kuras darbības saskaņā ar Regulas Nr. 508/2014 26. un 47. pantu projektā tiks īstenotas

Atbilstošās atzīmēt ar X

Ja B.1. sadaļā izvēlēts mērķis Nr. 1 (zvejniecība un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrāde), tiks īstenotas darbības, lai:

1.

izstrādātu ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai aprīkojumu

A1

 

2.

izstrādātu ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus procesus vai metodes

A2

 

Ja B.1. sadaļā izvēlēts mērķis Nr. 2 (akvakultūra, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrāde), tiks īstenotas darbības, lai:

3.

izstrādātu ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai procesus

B1

 

4.

ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu

B2

 

5.

izpētītu inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas

C

 

B.4. Projekta apraksts

B.4.1. Projekta apraksts (papildus norādīt inovācijas nepieciešamību, pielietojumu un sagaidāmos rezultātus)

 

B.4.2. Pamatojums, kas apliecina projekta inovāciju

 

B.4.3. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā
 

 

B.4.4. Projekta finansēšanas apraksts

 

B.4.5. To darbinieku skaits, kuri tiešā veidā gūst labumu no projekta

 

B.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti (sadalījumā pa posmiem, kā arī norādot gala rezultātu).

Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti pa posmiem

Posma Nr.

Ilgums, mēneši

Projekta darbības apraksts*

Rezultāts**

Rādītāja nosaukums***

Mērvienība

Vērtība/skaits

     
     
     
     
     
     
     
     

Uzraudzības periodā****

       
Projekta gala rezultāts      
     
* Norāda iesaistīto partneri.

** Katram posmam un projekta gala rezultātam norāda vismaz vienu rādītāju.

*** Norāda projekta posma mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošos rādītājus.

**** Ja projektā iegādāti pamatlīdzekļiem vai veikti būvniecības darbi, papildus norāda pēc projekta īstenošanas vismaz vienu sasniedzamo rezultātu projekta uzraudzības periodā.


B.6. Projekta īstenošanas vieta

Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:
zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve ierīkošana vai novietošana, stacionāro iekārtu uzstādīšana vai tml.)  
būvēm, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai kurām tiek veikta pārbūve, ierīkošana u.c.  

B.7. Projekta īstenošanai izmantojamās telpas un iekārtas, ja ar to lietošanu saistītās izmaksas plānots iekļaut projektā

Nr.p.k.

Projekta īstenošanai izmantojamās TELPAS

Izmantošanas apraksts

Mērvienība (m2)

Izmantošanas laiks projektā/kopējais izmantošanas laiks
(%)

         
         
         
         

Nr.p.k.

Projekta īstenošanai izmantojamās IEKĀRTAS

Izmantošanas apraksts

Mērvienība (m3/gab/m/ kompl.)

Izmantošanas laiks projektā/kopējais izmantošanas laiks
(%)

         
         
         
         

B.8. Projekta inovācijas mērogs

Inovācija ir

Atbilstošo atzīmēt ar X

uzņēmuma mērogā  
nozares mērogā

 

B.9. Projekta inovācijas mērķis

Inovācija

Atbilstošo atzīmēt ar X

Pievienotās vērtības radīšana vietējai izejvielai  
Veicināt "zaļo ražošanu" - enerģijas efektīvu izmantošanu, izmešu, resursu patēriņa (neskaitot izejvielu), nevēlamās nozvejas samazināšanu, kā arī izmetumu izskaušanu  

B.10. Informācija par sadarbības partneri un sadarbības partnera ieguldījums projektā

Partnera nosaukums:  
B.10.1. Tehnoloģiskais ieguldījums
 

 

B.10.2. Cilvēkresursu ieguldījums, tostarp zināšanas un pieredze

 

B.10.3. Projekta īstenošanas vieta, ja projekts tiek īstenots arī sadarbības partnera adresē

 

B.11. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem (atbilstoši B.5. tabulā norādītajam)

mērvienība (m3/m2/gab/m/ kompl.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (DD.MM.GGGG.) (atbilstoši B.5.tabulā norādītajiem posmiem)

Izmaksu atbilstība darbībām
(A1, A2, B1, B2, C)*

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

1. Izdevumi par darbībām, kuru mērķis ir veicināt inovāciju zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē

  - - -       - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    

kopā

- - X - -  

2. Izdevumi par darbībām, kuru mērķis ir veicināt inovāciju akvakultūrā, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrādē

  - - -     - - -    
  -           - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    

kopā

- - X - -  

3. Vispārējās izmaksas

  - - -     - - -    
  - - -     - - -    

kopā

- - X - -  

KOPĀ

- - X - -  
* Norāda izdevumu pozīciju atbilstību izvēlētajām darbībām atbilstoši B.3. sadaļā norādītajai informācijai.

B.11.1. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas, ja tiek iegādāti jauni pamatlīdzekļi vai notiek būvniecības darbi (ja pretendents ir publiskā zinātniskā institūcija)

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

mērvienība (m3/m2/gab./m/ kompl.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (DD.MM.GGGG.)

Izmaksu atbilstība darbībām
(A1, A2, B1, B2, C)*

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

1. Jaunu pamatlīdzekļu iegāde

  - - -       - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    

Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā

- - X - -  

2. Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas un novietošanas izmaksas

  - - -     - - -    
  -           - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    

Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas un novietošanas izmaksas, kopā

- - X - -  

3. Vispārējās izmaksas

  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    

Vispārējās izmaksas, kopā

- - X - -  

KOPĀ

- - X - -
* Norāda izdevumu pozīciju atbilstību izvēlētajām darbībām atbilstoši B.3. sadaļā norādītajai informācijai.

B.12. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas Summa, EUR
  -
  -
  -

KOPĀ

-

B.13. Projekta finansējums:

Projekta kopējā summa, EUR - Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR -

B.14. Informācija par zvejas kuģi, ja B.1. sadaļā izvēlēts mērķis Nr. 1

Īpašnieks    
Nosaukums    
Reģistrācijas numurs    

B.15. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību

 

 

B.16. Projektu atlases kritēriju punktu skaits (atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"" 2. pielikumā norādītajai informācijai)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Kopējais punktu skaits grupā

Pamatojums

1.

Inovācijas mērogs Inovācija ir nozares mērogā      
Inovācija ir uzņēmuma mērogā    

2.

Atbalsta pretendentam ir iepriekšēja pieredze inovāciju izstrādāšanā      

3.

Inovācijas mērķis Inovācijas mērķis ir pievienotās vērtības radīšana vietējai izejvielai      
Inovācijas mērķis ir veicināt "zaļo ražošanu" - enerģijas efektīvu izmantošanu, izmešu, resursu patēriņa (neskaitot izejvielu), nevēlamās nozvejas samazināšanu, kā arī izmetumu izskaušanu    

Kopā

   

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atbilstošo atbildi atzīmēt ar X

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija ar biznesa plānu

oriģināli

 

 

 

2.

Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

 

 

 

3.

Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts (neattiecas uz publisko zinātnisko institūciju) *

oriģināls

 

 

 

4.

Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus - dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību (neattiecas uz publisko zinātnisko institūciju) *

oriģināls

5.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ja īpašums tiek nomāts

kopija

6.

Nomas līgums, ja projektā paredzēta telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma noma

kopija

7.

Tehnoloģiskā procesa apraksts, skices, ja projektā paredzēta stacionāro iekārtu uzstādīšana, un iekārtu izvietojuma shēma

oriģināls/ kopija

8.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju - A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu - pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu

oriģināls

Ja atbalsta pretendents ir zinātniskā institūcija

9.

Zinātniskās institūcijas lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

10.

Līgums ar biedrību, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, ja vismaz trīs tās biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, par dalību projektā, tajā papildus iekļaujot vismaz informāciju par sadarbības mērķiem un principiem, projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību, projekta risku sadalījumu un sankcijām, ja netiek izpildītas līgumā minētās saistības

oriģināls

11.

Biedrības iesniegtu aprakstu par biedrības mērķiem, tai iesaistoties projektā, projekta īstenošanas lietderību un sagaidāmajiem rezultātiem, projekta rezultātu pielietojumu un komercializācijas iespējām, kā arī biedrības plānotajām darbībām projekta rezultātu sasniegšanai

oriģināls

12.

Biedrības biedru saraksts

kopija

Ja atbalsta pretendents ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība

13.

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam, ja attiecas

oriģināls

14.

Līgums ar zinātnisko institūciju, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, par dalību projektā, tajā papildus iekļaujot vismaz informāciju par sadarbības mērķiem un principiem, projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību, projekta risku sadalījumu un sankcijām, ja netiek izpildītas līgumā minētās saistības

oriģināls

Ja atbalsta pretendents ir biedrība

15.

Biedrības biedru saraksts

kopija

16.

Biedrības valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

17.

Līgums ar zinātnisko institūciju, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, par dalību projektā, tajā papildus iekļaujot vismaz informāciju par sadarbības mērķiem un principiem, projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību, projekta risku sadalījumu un sankcijām, ja netiek izpildītas līgumā minētās saistības

oriģināls

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir attiecināmas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem**

18.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

19.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopijas

20.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti***

oriģināls

Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas un būves novietošanas projektiem

21.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jaunas būves būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana vai būves atjaunošana, ja īpašums tiek nomāts

kopija

22.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts

kopija

23.

Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem

kopija

24.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)

oriģināls

25.

Būvmateriālu iegādei - būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)

kopija

26.

Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi*

kopija

27.

Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi****

kopija

Citi iesniegtie dokumenti

28.

Piezīmes.

* Var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

** Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (izņēmums ir būvmateriālu iegāde).

*** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

**** Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesniegums iesniegts

(datums*)

Atbalsta pretendents

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 354Pieņemts: 20.06.2017.Stājas spēkā: 29.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 28.06.2017. OP numurs: 2017/127.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291826
29.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)