Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Muzeju likumā

Izdarīt Muzeju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2. nr.; 2007, 23. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.) šādus grozījumus:

1. 3. panta pirmajā daļā:

izslēgt 5. punktu;

papildināt pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) piešķir, atsaka vai atņem muzejam reģionāla muzeja statusu."

2. 5. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Nacionālā krājuma" ar vārdiem "Nacionālā muzeju krājuma (turpmāk - Nacionālais krājums)";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Muzeju padomes sastāvā ir 16 locekļi: astoņi Rīgas plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji - muzeju darbinieki, četri Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra reģiona) - muzeju darbinieki, viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens ar Latvijas muzeju profesionālo darbību saistītu nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, viens Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmas pārziņa deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs vai viņa deleģēts pārstāvis."

3. 6. pantā:

izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9) sniedz Kultūras ministrijai atzinumu par muzeja atbilstību nacionālas vai reģionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam;";

papildināt pantu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) sniedz Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmas pārzinim atzinumus un ierosinājumus par sistēmas attīstību un paplašināšanu."

4. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

"7. pants. Muzeja jēdziens, pamatfunkcijas un misija

(1) Muzejs ir pastāvīga un publiski pieejama institūcija, kura kalpo sabiedrībai un tās attīstībai un kura iegūst, uzkrāj, saglabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, lai sekmētu pētniecību, sabiedrības izglītošanu un sniegtu sabiedrībai emocionālu baudījumu, un kuras darbība, īstenojot muzeja funkcijas, nav vērsta uz peļņas gūšanu.

(2) Muzeja pamatfunkcijas ir šādas:

1) muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana;

2) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēte;

3) sabiedrības izglītošana, izmantojot ekspozīcijas, izstādes un izglītojošas programmas, kā arī citus ar muzeja darbību saistītus komunikācijas veidus.

(3) Muzeja pamatfunkcijas tiek īstenotas atbilstoši muzeja misijai - muzeja darbības vispārīgajam mērķim, kas ietver muzeja nepieciešamības pamatojumu un informāciju par muzeja profilu jeb muzeja specializāciju, ko nosaka muzeja krājuma saistība ar noteiktu zinātņu nozari vai darbības sfēru, kā arī muzeja darbības aptverto laika posmu, teritoriju un mērķauditoriju."

5. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

"9. pants. Muzeju akreditācija un reģistrācija

(1) Valsts muzejam, pašvaldības muzejam un šā likuma 1. panta 8. punkta "a" apakšpunktā minētajam muzejam ir pienākums akreditēties ne agrāk kā triju un ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc muzeja dibināšanas. Šā likuma 1. panta 8. punkta "b" apakšpunktā minētajam muzejam un privātajam muzejam ir tiesības pieteikties akreditācijai, ja muzejs pēc tā dibināšanas darbojies vismaz trīs gadus. Ministru kabinets nosaka muzeju akreditācijas kārtību.

(2) Muzejs iegūst akreditēta muzeja statusu, ja tas atbilst šādām akreditācijas prasībām:

1) ir dibinātāja apstiprināts muzeja nolikums, statūti, reglaments vai līgums;

2) muzejs veic visas šā likuma 7. panta otrajā daļā noteiktās pamatfunkcijas;

3) ir veikta muzeja krājuma uzskaite;

4) ir telpas, iekārtas un drošības sistēmas, kas garantē muzeja krājuma saglabāšanu;

5) ir nodrošināta muzeja misijai atbilstošu ekspozīciju un izstāžu, kā arī krājuma neeksponētās daļas pieejamība sabiedrībai;

6) ir izstrādāta muzeja darbības un attīstības stratēģija.

(3) Muzeja atbilstību akreditācijas prasībām vērtē Kultūras ministrija, analizējot ikgadējos muzeja darba pārskatus un veicot pārbaudes muzejā. Muzejam tiek atteikta akreditācija vai akreditētam muzejam tiek atņemts akreditēta muzeja statuss, ja tas neatbilst akreditācijas prasībām.

(4) Lēmumu par muzeja akreditēšanu, par atteikumu muzeju akreditēt vai akreditēta muzeja statusa atņemšanu pieņem Kultūras ministrija, pamatojoties uz muzeju akreditācijas komisijas sagatavotu ziņojumu un Muzeju padomes atzinumu.

(5) Lēmumu par muzeja akreditēšanu vai par atteikumu akreditēt muzeju pieņem sešu mēnešu laikā no dienas, kad Kultūras ministrijā reģistrēts iesniegums par muzeja akreditāciju. Lēmumu par akreditēta muzeja statusa atņemšanu pieņem sešu mēnešu laikā no dienas, kad Kultūras ministrijā saņemts akreditācijas komisijas ziņojums.

(6) Ja muzejs, kuram ir pienākums akreditēties, akreditācijas procesā netiek akreditēts, tas gada laikā var atkārtoti pieteikties akreditācijai, ja ir novērstas akreditācijas procesā konstatētās nepilnības. Ja arī pēc atkārtotas pieteikšanās muzejs netiek akreditēts, muzeja dibinātājs pieņem lēmumu par muzeja likvidāciju vai reorganizāciju.

(7) Kultūras ministrija veido un uztur muzeju reģistru. Muzeju reģistrā tiek iekļauti visi akreditētie muzeji, kā arī - pēc vienošanās ar privāto muzeju īpašniekiem - privātie neakreditētie muzeji. Iekļaušanai muzeju reģistrā muzejs iesniedz Kultūras ministrijai muzeja dibināšanas dokumenta kopiju, kā arī muzeja darbību reglamentējoša dokumenta (nolikuma, statūtu, līguma u. tml.) kopiju. Informācija par akreditācijas piešķiršanu muzejam, atteikumu akreditēt muzeju vai akreditēta muzeja statusa atņemšanu tiek norādīta muzeju reģistrā."

6. 10. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) veikt saimniecisko darbību, tai skaitā suvenīru un iespieddarbu tirdzniecību, ja tā ir nepieciešama muzeja pamatfunkciju un darbības veicināšanai.";

papildināt otro daļu ar 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) akreditēties, ievērojot šajā likumā noteiktās akreditācijas prasības un kārtību;

4) nodrošināt tā valdījumā esošo Nacionālā krājuma priekšmetu un kolekciju aprakstu ievadīšanu, aktualizēšanu un pieejamību Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā, nodrošinot ievadīto datu atbilstību muzeja rīcībā esošajai informācijai, kā arī ievērojot fizisko personu datu aizsardzību un autortiesības regulējošu normatīvo aktu prasības."

7. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Reģionālais muzejs

(1) Akreditēts muzejs ir tiesīgs iegūt reģionālā muzeja statusu, ja tas atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1) tā krājums teritoriāli, hronoloģiski vai tematiski attiecas uz noteiktu reģionu un savā profilā šis muzejs ir vispilnīgākais un visnozīmīgākais šajā reģionā;

2) tā pētnieciskais darbs nodrošina vispusīgu muzeja krājuma izpēti un pētījumus attiecīgā reģiona vai tēmas ietvaros;

3) ekspozīcijas, izstādes, izglītojošie pasākumi un citi ar muzeja darbību saistītie komunikācijas veidi nodrošina muzeja krājuma pieejamību un izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai;

4) tas veic darbības, kas apliecina šā muzeja kā vadošās institūcijas lomu attiecīgajā reģionā vai tēmas ietvaros.

(2) Muzejs, kurš pretendē uz reģionālā muzeja statusu, iesniedz par to pieteikumu Kultūras ministrijai. Pieteikumam pievieno dokumentus, kas apliecina muzeja atbilstību šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

(3) Lēmumu par reģionālā muzeja statusa piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai statusa atņemšanu pieņem Kultūras ministrija, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu. Muzejam atsaka piešķirt vai atņem reģionālā muzeja statusu, ja tas neatbilst kādam no šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem. Lēmumu par reģionālā muzeja statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem sešu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Muzeja darbības atbilstību reģionālā muzeja kritērijiem analizē muzeja akreditācijas procesā. Lēmumu par reģionālā muzeja statusa atņemšanu pieņem sešu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts akreditācijas komisijas ziņojums."

8. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēma

(1) Nacionālajā krājumā esošo priekšmetu un kolekciju apraksti tiek iekļauti Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā.

(2) Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kura apkopo Nacionālajā krājumā esošo priekšmetu un kolekciju aprakstus un nodrošina sabiedrībai informācijas pieejamību par materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, kas ir uzkrāta muzeju krājumos.

(3) Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēma ietver:

1) datus par Nacionālajā krājumā iekļautajiem priekšmetiem un kolekcijām;

2) datus par muzeju palīgkrājumos un apmaiņas krājumos iekļautajiem priekšmetiem;

3) muzeja sniegtos e-pakalpojumus.

(4) Institūcijas un privātpersonas, kuru valdījumā vai īpašumā ir Nacionālā krājuma priekšmeti, veic datu ievadi, datu aktualizēšanu un nodrošina to pieejamību Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā un ievadīto datu atbilstību attiecīgo institūciju un privātpersonu rīcībā esošajai informācijai, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības un autortiesību aizsardzības prasības.

(5) Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā ievadāmos datus iegūst elektroniski tiešsaistes datu pārraides režīmā.

(6) Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā iekļautie publiskie pieejamie dati ir izmantojami bez maksas tiešsaistē Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga portālā.

(7) Muzeja sniegtie e-pakalpojumi ir pieejami tiešsaistē bez maksas vai par maksu saskaņā ar muzeja apstiprināto maksas cenrādi.

(8) Ministru kabinets nosaka Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga sistēmas pārzini un viņa pienākumus, Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjomu, kārtību, kādā veidojama un papildināma Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēma, šajā sistēmā iekļauto datu apstrādes kārtību, lietotāju pārvaldību, lietotāju tiesības un atbildību."

9. Papildināt likumu ar 16. pantu šādā redakcijā:

"16. pants. Informācija par kultūras mantojuma objektiem

(1) Informāciju par krātuvēm, kolekcijām, ekspozīcijām, izstādēm, pētniecības centriem, zinātnes centriem, piemiņas vietām un tamlīdzīgiem kultūras mantojuma objektiem, kuri izveidoti ar mērķi īstenot kādu no šā likuma 7. panta otrajā daļā minētajām muzeja pamatfunkcijām, var iekļaut muzeju reģistrā.

(2) Informāciju par šā panta pirmajā daļā minēto kultūras mantojuma objektu iekļauj muzeju reģistrā, ja īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu par to Kultūras ministrijai. Pieteikumā norāda kultūras mantojuma objekta nosaukumu, tā īpašnieka vārdu, uzvārdu, objekta izveidošanas gadu, īsu aprakstu, adresi, informāciju par apmeklējuma iespējām, kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, tīmekļvietnes adresi). Pieteikuma iesniedzējs katra gada pirmajā ceturksnī aktualizē informāciju muzeju reģistrā, nosūtot pieteikumā minēto informāciju Kultūras ministrijai. Ja informācija netiek aktualizēta divus gadus pēc kārtas, to izņem no muzeju reģistra."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim izdod šā likuma 13.1 panta astotajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus un veic nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 532 "Muzeju akreditācijas noteikumi" un Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu".

Likums stājas spēkā 2018. gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 8. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Muzeju likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.06.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Tēma: Kultūra un mākslaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 22.06.2017. OP numurs: 2017/124.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291736
01.01.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"