Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 100., 190., 197. nr.; 2013, 87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016, 31., 123., 241., 249. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus un skaitli "Maksātnespējas likuma 57. panta" ar vārdiem un skaitli "Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas".

2. Izslēgt 43. panta pirmās daļas 10. punktā vārdus un skaitli "kā arī iesniedzot juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu Maksātnespējas likuma 51. panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā".

3. Papildināt 56.2 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šo pantu nepiemēro, ja pārstāvim deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas. Pārstāvim, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, pavēsti nosūta elektroniskā pasta sūtījumā, bet tiesas sagatavotos dokumentus, kā arī citus elektroniski sagatavotos dokumentus nosūta elektroniskā pasta sūtījumā, ja vien pārstāvis nav paziņojis tiesai par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā."

4. Papildināt 86. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja fiziskās personas pilnvarotais pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, nenorāda elektroniskā pasta adresi vai nepaziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā, tiesas paziņojumus un dokumentus var nosūtīt tikai pārstāvamajam."

5. Izteikt 128. panta otrās daļas 1.3 punktu šādā redakcijā:

"13) prasītāja pārstāvja (ja prasību ceļ pārstāvis) vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja prasītāja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja prasītāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja prasītāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

6. Izteikt 137. panta pirmās daļas 1.3 punktu šādā redakcijā:

"13) prasītāja pārstāvja (ja prasību ceļ pārstāvis) vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja prasītāja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja prasītāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja prasītāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

7. Izteikt 148. panta otrās daļas 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) elektroniskā pasta adresi saziņai ar tiesu un, ja viņš reģistrējis savu dalību tiešsaistes sistēmā, ietver arī norādi par reģistrēšanos, ja atbildētājs (vai viņa pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā) piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai ir kāds no šā likuma 56. panta 2.3 daļā minētajiem subjektiem. Ja atbildētāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja atbildētāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

8. Izteikt 250.23 panta otrās daļas 1.3 punktu šādā redakcijā:

"13) elektroniskā pasta adresi saziņai ar tiesu un, ja viņš ir reģistrējis savu dalību tiešsaistes sistēmā, ietver arī norādi par reģistrēšanos, ja atbildētājs (vai viņa pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā) piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai ir kāds no šā likuma 56. panta 2.3 daļā minētajiem subjektiem. Ja atbildētāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja atbildētāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

9. Izteikt 250.46 panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) prasītāja pārstāvja (ja pieteikumu iesniedz pārstāvis) vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja prasītāja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja prasītāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja prasītāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

10. Izteikt 254. panta pirmās daļas 1.3 punktu šādā redakcijā:

"13) pieteicēja pārstāvja vai personas, kurai ir tiesības iesniegt pieteikumu, elektroniskā pasta adresi un, ja tā ir reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, arī norādi par reģistrēšanos, ja pieteicēja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, vai persona, kurai ir tiesības iesniegt pieteikumu, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu. Ja pieteicēja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja pieteicēja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

11. 341.5 pantā:

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) pieņem lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas (turpmāk - uzraugošā persona) amata kandidāta atbilstību pienākumu pildīšanai attiecīgajā tiesiskās aizsardzības procesā un par viņa iecelšanu par uzraugošo personu;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā ir norādīts uzraugošās personas amata kandidāts, tiesnesis nekavējoties lemj par viņa iecelšanu par uzraugošo personu. Lēmumā tiesnesis norāda termiņu uzraugošās personas atzinuma sniegšanai, un tas nedrīkst būt garāks par 15 dienām no dienas, kad pieņemts lēmums par uzraugošās personas iecelšanu.";

izslēgt ceturto daļu;

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja nav panākta Maksātnespējas likuma 35.1 pantā noteiktā vienošanās par uzraugošās personas amata kandidātu, tiesnesis pieņem lēmumu par uzraugošās personas iecelšanu, izvēloties to Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma izvirzīto uzraugošās personas amata kandidātu, kurš vislabāk var nodrošināt tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzību. Lēmumā tiesnesis norāda termiņu uzraugošās personas atzinuma sniegšanai, un tas nedrīkst būt garāks par 15 dienām no dienas, kad pieņemts lēmums par uzraugošās personas iecelšanu.

(6) Konstatējis, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā norādītajam uzraugošās personas amata kandidātam vai visiem uzraugošās personas amata kandidātiem, ko izvirzījis Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums, pastāv ierobežojumi uzraugošās personas pienākumu pildīšanai attiecīgajā tiesiskās aizsardzības procesā, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikumu iecelt uzraugošo personu un nosūta uzaicinājumu parādniekam iesniegt ziņas par jaunu uzraugošās personas amata kandidātu, ko izvirzījis Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums. Tiesnesis lemj par uzraugošās personas amata kandidāta iecelšanu par uzraugošo personu šā panta trešajā vai piektajā daļā noteiktajā kārtībā.";

aizstāt septītajā daļā vārdu "administratora" ar vārdiem "uzraugošās personas" un vārdu "administratoram" - ar vārdiem "uzraugošajai personai".

12. 341.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "administratoru" ar vārdiem "uzraugošo personu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu tiesa izskata 15 dienu laikā no:

1) dienas, kad saskaņā ar šā likuma 341.5 panta trešo vai piekto daļu pieņemts lēmums par uzraugošās personas iecelšanu;

2) uzraugošās personas atzinuma saņemšanas dienas.";

aizstāt 2.1 daļā vārdus "administrators atzinis" ar vārdiem "uzraugošā persona atzinusi";

aizstāt trešajā daļā vārdus "administratora atzinumu un citiem pierādījumiem, kā arī izvērtējot" ar vārdiem "uzraugošās personas atzinumu un citiem pierādījumiem, kā arī izvērtējot zvērināta revidenta atzinumu, ja tāds pievienots tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam, un";

aizstāt 3.1 daļā vārdu "administratora" ar vārdiem "uzraugošās personas";

izslēgt septītajā daļā vārdus "un administratora atlīdzību";

aizstāt devītajā daļā vārdu "administratoram" ar vārdiem "uzraugošajai personai".

13. Aizstāt 341.7 panta otrajā, ceturtajā un sestajā daļā vārdu "administrators" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "uzraugošā persona" (attiecīgā locījumā).

14. 341.8 pantā:

izteikt pirmās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2) uzraugošās personas atcelšanu, nosakot termiņu dokumentu un mantas pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanai un dokumentu un mantas nodošanai;

3) jauna uzraugošās personas amata kandidāta iecelšanu par uzraugošo personu, ja iepriekšējā uzraugošā persona atcelta no attiecīgā tiesiskās aizsardzības procesa;";

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) uzraugošās personas maiņu;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzraugošo personu var atcelt tiesa pēc savas iniciatīvas, ja tā, izskatot pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa lietā, konstatē, ka uzraugošā persona neievēro normatīvo aktu prasības vai nepilda tiesas nolēmumu, vai neatbilst Maksātnespējas likuma prasībām.";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Lēmuma par uzraugošās personas atcelšanu norakstu pēc šā lēmuma spēkā stāšanās tiesa nekavējoties nosūta parādniekam.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma pieteikuma saņemšanas tiesa nekavējoties lemj par uzraugošās personas amata kandidāta iecelšanu par uzraugošo personu, ja attiecībā uz viņu nepastāv Maksātnespējas likumā noteiktie ierobežojumi šā pienākuma pildīšanai attiecīgajā tiesiskās aizsardzības procesā. Ja 15 dienu laikā no dienas, kad saņemts uzraugošās personas pieteikums par atkāpšanos no konkrētā tiesiskās aizsardzības procesa vai pieņemts lēmums par uzraugošās personas atcelšanu, kas nav pamatots ar uzraugošās personas pieteikumu par atkāpšanos no konkrētā tiesiskās aizsardzības procesa, un Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums nav iesniedzis tiesai priekšlikumu par uzraugošās personas amata kandidātu, tiesa lemj par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu. Lēmuma norakstu nosūta Maksātnespējas administrācijai, parādniekam un atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "administrators" ar vārdiem "tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pieteikumu tiesa izskata 15 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Pieteikumu tiesnesis izskata rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izņemot gadījumu, kad viņš uzskata par nepieciešamu izskatīt lietu tiesas sēdē vai to lūdz procesa dalībnieks, kura intereses skar pieteikums. Uz tiesas sēdi tiek aicināts pieteikuma iesniedzējs, uzraugošā persona, parādnieka pārstāvis un citas ieinteresētās personas. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai.";

izslēgt septītās daļas pirmajā teikumā vārdus "un sūdzības";

izteikt septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atcelšanu uz Maksātnespējas likuma 12.4 panta otrās daļas 1., 4. vai 5. punkta pamata ir pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Šā panta astotās daļas 1. punktā minētā lēmuma norakstu nosūta parādniekam."

15. Izslēgt 341.9 pantu.

16. 341.10 pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "procesa izbeigšanu" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 341.8 panta ceturtajā daļā un";

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdu "administrators" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "uzraugošā persona" (attiecīgā locījumā).

17. Aizstāt 363.1 panta pirmajā daļā vārdus "parādnieka vai kreditora" ar vārdiem un skaitli "parādnieka, kreditora vai Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma".

18. 363.2 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"363.2 pants. Kreditora vai kreditoru vairākuma juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma saturs";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja pieteikumu iesniedz vairāki kreditori vai Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums, norādot šā panta pirmajā daļā minētās ziņas par kreditoru, norāda katra kreditora, kura pilnvarojumā iesniedz maksātnespējas procesa pieteikumu, firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Iesniedzot maksātnespējas procesa pieteikumu atbilstoši Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 7. vai 8. punktā minētajai pazīmei, pieteikumā papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām norāda lietas par tiesiskās aizsardzības procesu numuru. Pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato pieteikumā minētos faktus."

19. Izslēgt 363.6 pantu.

20. Aizstāt 363.9 panta trešajā, piektajā un sestajā daļā vārdu "kreditors" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitli "kreditors vai Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums" (attiecīgā locījumā).

21. Aizstāt 363.10 panta otrajā daļā vārdu "kreditors" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitli "kreditors vai Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums" (attiecīgā locījumā).

22. 363.11 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Kreditora" ar vārdiem un skaitli "Kreditora vai Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma";

izslēgt trešo daļu.

23. Izteikt 406.3 panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) pieteicēja pārstāvja (ja pieteikumu iesniedz pārstāvis) vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja pieteicēja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja pieteicēja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja pieteicēja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

24. Izteikt 416. panta pirmās daļas 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) pārstāvja elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos, ja sūdzību iesniedz pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, un viņš piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu. Ja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

25. Papildināt 485.1 panta otro daļu pēc skaitļa un vārda "45 dienu" ar vārdiem un skaitļiem "bet saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 861/2007 30 dienu".

26. Papildināt 541.1 panta 4.1 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa pēc lietas dalībnieka lūguma izdod šajā daļā minēto apliecību jebkurā citā valodā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 861/2007 20. panta 2. punktu."

27. Aizstāt 611. panta trešajā daļā vārdus "kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums" ar vārdiem "izmantojot Tiesu informatīvo sistēmu".

28. Izteikt 613. panta devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Lēmumu, ar kuru apstiprināts izsoles akts vai apmierināts pieteikums par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda (615. panta piektā daļa), kā arī lēmumu par ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā tiesa sastāda rezolūcijas veidā, izņemot gadījumu, kad lietā iesniegta sūdzība par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu."

29. Aizstāt 615. panta piektajā daļā vārdus "kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums" ar vārdiem "izmantojot Tiesu informatīvo sistēmu".

30. Izslēgt 617. panta otrajā daļā vārdus "pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas".

31. Papildināt 638. panta otrās daļas 5. punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja pieteicēja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā;".

32. Papildināt 644.4 panta pirmās daļas 5. punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja pieteicēja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā;".

33. Papildināt 644.7 panta piekto daļu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja pieteicēja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā."

34. Papildināt 644.15 panta piekto daļu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja pieteicēja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā."

35. Papildināt pārejas noteikumus ar 125., 126. un 127. punktu šādā redakcijā:

"125. Grozījumi par šā likuma 341.9 un 363.6 panta izslēgšanu, kā arī grozījumi šā likuma 43. panta pirmās daļas 10. punktā, 341.5, 341.6, 341.7, 341.8, 341.10 , 363.1, 363.2, 363.9, 363.10 un 363.11 pantā, ar kuriem attiecīgi tiek ieviests uzraugošās personas regulējums un noteikta ar to saistīto jautājumu izlemšana tiesiskās aizsardzības procesā un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā, ierobežotas administratora tiesības un pienākumi tiesiskās aizsardzības procesā un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā, kā arī noteikts kreditoru un Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma maksātnespējas procesa pieteikuma regulējums juridiskās personas maksātnespējas procesā, stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā un ir piemērojami attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesiem un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem, kas uzsākti, sākot ar 2017. gada 1. jūliju, un šiem procesiem sekojošiem juridiskās personas maksātnespējas procesiem. Tiesiskās aizsardzības procesiem un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem, kas uzsākti līdz 2017. gada 30. jūnijam, un tiem sekojošiem maksātnespējas procesiem piemēro šā likuma normas, kas bija spēkā attiecīgā tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanas dienā.

126. Grozījumi šā likuma 485.1 un 541.1 pantā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 861/2007 stājas spēkā 2017. gada 14. jūlijā.

127. Grozījumi šā likuma 611. panta trešajā daļā un 615. panta piektajā daļā par pieteikuma elektronisku iesniegšanu rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā, izmantojot Tiesu informatīvo sistēmu, un grozījumi šā likuma 617. panta otrajā daļā par sūdzības iesniegšanu jebkurā zemesgrāmatu nodaļā stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 1. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 13. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.06.2017.Stājas spēkā: 01.07.2017.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 13.06.2017. OP numurs: 2017/117.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291454
01.07.2017
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"