Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 310

Rīgā 2017. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 29 54. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 238. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Projektu īsteno Latvijas Republikā."

2. Izteikt 9.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.1. atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība), - vismaz 622 hektāri, tai skaitā par virssaistību finansējumu - vismaz 66 hektāri. Komersants šo noteikumu izpratnē ir komersants bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālais komersants, zemnieku un zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums, pašnodarbinātais, kas veic saimniecisko darbību, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;".

3. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. radušās divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā trešajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto termiņu. Ja projekta iesniedzējs iznākuma rādītāja vērtību sasniedz, sadarbības iestāde turpmāko projekta iznākuma rādītāja izpildes kontroli neveic;".

4. Papildināt noteikumus ar 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. ir radušās degradētajā teritorijā, kas ir atjaunota vai kuru plānots atjaunot projekta ietvaros."

5. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Šo noteikumu 9.1.3. apakšpunktā norādītās komersantu nefinanšu investīcijas ir attiecināmas arī tad, ja tās ir veiktas ārpus atjaunotās degradētās teritorijas nekustamajā īpašumā, kas robežojas ar projekta īstenošanas vietu, un šis nekustamais īpašums ir nepieciešams attiecīgā komersanta saimnieciskās darbības veikšanai."

6. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Nacionālais finansējums var būt mazāks par šo noteikumu 13. un 14. punktā noteikto, ja šo noteikumu 48.2. apakšpunktā minētās izmaksas tiek sniegtas kā de minimis atbalsts."

7. Papildināt 19.1.2. apakšpunktu aiz vārdiem "sadarbības partnerim" ar vārdiem "un pašvaldībai, ja tā vai tās iestāde sniedz sabiedrisko pakalpojumu un vienlaikus ir projekta iesniedzējs".

8. Aizstāt 22. punktā vārdus "Projekta iesniedzēja līdzfinansējumā" ar vārdu "Projektā".

9. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Atjaunoto degradēto teritoriju platībā neieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežu, purvu, ūdens objektu (izņemot tos ūdens objektus, kuros veikti ieguldījumi projekta ietvaros) zemi un zemi, kuru izmanto derīgo izrakteņu ieguvei, izņemot to teritorijas daļu, kurā atrodas komersanta saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamā infrastruktūra."

10. Papildināt 27.3. apakšpunktu aiz vārdiem "dalība projektā sadarbības partnera statusā ir obligāta" ar vārdiem "izņemot gadījumu, kad pašvaldība vai tās iestāde vienlaikus ir projekta iesniedzējs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs".

11. Papildināt noteikumus ar 32.1 un 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja sadarbības partneris ir pašvaldības aģentūra, kas ir ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, tad pašvaldība izdod saistošos noteikumus par ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Pašvaldības saistošajos noteikumos norāda:

32.1 1. pašvaldības aģentūras uzdevumus ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, tai skaitā sniedzamos ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu veidus;

32.1 2. ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

32.1 3. ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu tarifus;

32.1 4. prasību ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai šo noteikumu 32.1 1. apakšpunktā minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši katram pakalpojuma veidam noteiktajām prasībām;

32.1 5. ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem un nepārsniedz 10 gadus;

32.1 6. ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības;

32.1 7. informāciju par iespējām saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus - investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā - un atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas, kā arī pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas nosacījumus;

32.1 8. atsauci uz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

32.2 Ja ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās iestāde, pašvaldība pieņem lēmumu par ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Lēmumā norāda:

32.2 1. konkrētus sniedzamos ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedriskos pakalpojumus;

32.2 2. ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

32.2 3. maksu par ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedriskajiem pakalpojumiem, tai skaitā nepieciešamo infrastruktūru;

32.2 4. ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem un nepārsniedz 10 gadus;

32.2 5. atsauci uz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi."

12. Papildināt noteikumus ar 35.3. un 35.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.3. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šādiem horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" rādītājiem (ja attiecināms):

35.3.1. ekoinovāciju jomā atbalstītie komersanti;

35.3.2. atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro), kas ieguldītas ekoinovāciju jomā;

35.3.3. jaunizveidotās "zaļās" darba vietas atbalstītajās teritorijās;

35.3.4. publiskie iepirkumi, kuros izmantoti "zaļā" publiskā iepirkuma principi;

35.4. sniedz sadarbības iestādei informāciju:

35.4.1. par šo noteikumu 35.3.1., 35.3.2. un 35.3.3. apakšpunktā minētajiem rādītājiem vienlaikus ar informāciju par šo noteikumu 9.1.2. un 9.1.3. apakšpunktā minēto iznākuma rādītāju vērtību sasniegšanu;

35.4.2. par šo noteikumu 35.3.4. apakšpunktā minēto rādītāju, iesniedzot sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījumu."

13. Papildināt 36. punktu aiz vārdiem un skaitļiem "(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 13. maijs, Nr. L 138)" ar vārdiem un skaitļiem "(turpmāk - Komisijas regula Nr. 480/2014)".

14. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ja valsts atbalstu komercdarbībai sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 48. un 56. pantu un ja attiecīgajā projektā vai projekta daļā projekta pārskata periodā (projekta dzīves cikla laikā) ir radusies lielāka peļņa no pamatdarbības, nekā projektā plānots, finansējuma saņēmējs projekta pārskata perioda (projekta dzīves cikla) beigās veic šo noteikumu 36. punktā minētās izmaksu un ieguvumu analīzes pārrēķinu un sadarbības iestādei atmaksā starpību starp faktisko un plānoto peļņu no pamatdarbības."

15. Izteikt 38.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.4. projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera (izņemot šo noteikumu 27.1. apakšpunktā noteikto sadarbības partneri) jaunas būves būvniecībai uz privātpersonai piederošas zemes, ievērojot šo noteikumu 39. punkta nosacījumus, ja:

38.4.1. projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris līdz 2016. gada 31. decembrim ar zemes īpašnieku ir noslēdzis nomas līgumu, kura termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no projekta noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam, un ir saņēmis būvatļauju;

38.4.2. projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim zemes īpašnieks ir piešķīris apbūves tiesību;".

16. Papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Ja publiskās personas īpašumā esošā būve tiek atsavināta par labu privātpersonai (tai skaitā, ja zemes īpašnieks ir piešķīris apbūves tiesību), būves atsavināšanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskās personas mantas atsavināšanu."

17. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka ar valsts atbalstu komercdarbībai saistīta projekta dokumentāciju glabā 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts valsts atbalsts komercdarbībai saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja valsts atbalstu komercdarbībai sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 48. vai 56. pantu, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka ar valsts atbalstu komercdarbībai saistītā projekta dokumentāciju glabā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 480/2014 1. pielikumā noteiktajam projekta pārskata periodam (projekta dzīves ciklam)."

18. Izteikt 48.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.3.1. satiksmes pārvadu, ielu vai ceļu (tai skaitā ar grants segumu, ja būvē jaunu ceļu, caurteku) un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, pārbūve vai atjaunošana pašvaldības noteiktajā degradētajā teritorijā, kas ir atjaunota vai kuru plānots atjaunot projekta ietvaros, vai funkcionāls savienojums, kas nepārsniedz divu kilometru garumu līdz tai (neieskaitot komersantam apsaimniekošanā nodoto ceļa posmu), tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas infrastruktūras un ielu apgaismojuma būvniecība, pārbūve vai atjaunošana. Funkcionālā savienojuma izmaksas ir attiecināmas arī tad, ja starp degradēto teritoriju, kas ir atjaunota vai kuru plānots atjaunot projekta ietvaros, un funkcionālo savienojumu ir ielas vai ceļa posms, kas nav garāks par 200 metriem nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros (pilsētās) un 400 metriem novadu teritorijā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, izņemot gadījumu, kad funkcionālais savienojums ir vienīgā alternatīva nokļūšanai no degradētās teritorijas, kas ir atjaunota vai kuru plānots atjaunot projekta ietvaros, uz kopējo publisko ceļu tīklu;".

19. Papildināt 48.4.2. apakšpunktu aiz vārdiem "atkritumu urnas" ar vārdu "žogi".

20. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja projekta ietvaros tiek plānotas šo noteikumu 48.3.1. un 48.4.2. apakšpunktā minētās apgaismojuma izmaksas, 48.3.2. apakšpunktā minētās izmaksas un šo noteikumu 48.3.3. apakšpunktā minētās notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā ūdens ieguves un sagatavošanas infrastruktūras izmaksas, projekta iesniedzējs projekta iesniegumā norāda enerģijas patēriņu (megavatstundas) pirms projekta īstenošanas. Finansējuma saņēmējam ir pienākums informēt sadarbības iestādi par enerģijas patēriņu (megavatstundas) trīs gadus pēc projekta īstenošanas."

21. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Atbalstu, ko piešķir šo noteikumu ietvaros, var kumulēt ar citu valsts atbalstu un de minimis atbalstu:

62.1. ja atbalsts attiecas uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas, tikai tādā gadījumā, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta šo noteikumu 19. punktā minētā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta apmērs, kāds noteikts valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā, kā arī tiek ievērots šo noteikumu 65. punktā minētais de minimis apjoms;

62.2. ja atbalsts attiecas uz atšķirīgām attiecināmajām izmaksām."

22. Izteikt 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Citi projekta izmaksu attiecināmības nosacījumi:

68.1. šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, izņemot šo noteikumu 48.2. un 48.8. apakšpunktā minētās izmaksas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis), kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2014. gada 1. janvāra;

68.2. šo noteikumu 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, un būvdarbu līgumu slēdz un ar ieguldījumiem saistītus būvdarbus uzsāk pēc projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo noteikumu 48.2. apakšpunktā minētās izmaksas un zemes iegādes izmaksas atbilstoši šo noteikumu 48.8. apakšpunktam (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis), kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2014. gada 1. janvāra;

68.3. ja piešķirts šo noteikumu 63. punktā minētais de minimis atbalsts, projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas no 2014. gada 1. janvāra."

23. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Sadarbības iestāde nodrošina valsts atbalsta pārredzamības prasības izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par informācijas publicēšanu saistībā ar sniegto komercdarbības atbalstu."

24. Papildināt noteikumus ar 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Ja valsts atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 48. un 56. pantu, sadarbības iestāde nodrošina projekta uzraudzību Komisijas regulas Nr. 480/2014 1. pielikumā noteiktajā projekta pārskata periodā (projekta dzīves ciklā)."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 310Pieņemts: 06.06.2017.Stājas spēkā: 09.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 08.06.2017. OP numurs: 2017/114.18
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291324
09.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)