Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Talsos 2017. gada 16. maijā (prot. Nr. 9, 29. p., lēmums Nr. 202)

Grozījumi Talsu novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu

Izdarīt Talsu novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Izglītības iestādes katru gadu līdz 1. maijam iesniedz Talsu novada Izglītības pārvaldē (turpmāk - Izglītības pārvalde) informāciju un priekšlikumus par izveidojamo grupu skaitu un uzņemamo bērnu skaitu."

2. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Vecākam ir pienākums par iesniegumā minētās informācijas izmaiņām, tai skaitā bērna deklarētās adreses un kontaktinformācijas izmaiņām, ja tādas radušās no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, 5 (piecu) darba dienu laikā informēt Izglītības pārvaldes iestādes atbildīgo darbinieku."

3. Papildināt ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja bērna deklarētās dzīvesvietas adrese neatbilst attiecīgā rindu reģistra nosacījumiem, bērns tiek izslēgts no neatbilstošā rindu reģistra un reģistrēts atbilstošajā rindu reģistrā:

11.11. ar fakta konstatācijas datumu;

11.12. ar datumu, kurā vecāks rakstiski vai e-pastā informējis Izglītības pārvaldi par deklarētās dzīvesvietas maiņu.

11.2 Par rindas reģistra maiņu Izglītības pārvalde bērna vecākiem uz iesniegumā norādīto adresi paziņo rakstiski."

4. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Uz pirmsskolas izglītības iestādēm (izņemot pirmsskolas izglītības iestādi "Kastanītis") Izglītības pārvalde veido reģistrus četrās pakāpēs šādā prioritārā secībā:

13.1. reģistrācijai 1. pakāpes reģistrā "Teritorijā deklarētie bērni" uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns deklarēts Talsu novada administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu citu pirmsskolas izglītības iestādi, ja tā ir bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākā pirmsskolas izglītības iestāde vai pirmsskolas izglītības iestāde un bērna deklarētā dzīvesvieta ir vienā pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā;

13.2. reģistrācijai 2. pakāpes reģistrā "Talsu novadā deklarētie bērni" uz jebkuru Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns deklarēts Talsu novada administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu citu pirmsskolas izglītības iestādi;

13.3. reģistrācijai 3. pakāpes reģistrā "Izglītības iestādes maiņa" uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns deklarēts Talsu novada administratīvajā teritorijā un bērns ir uzņemts Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas izglītības iestādi;

13.4. reģistrācijai 4. pakāpes reģistrā "Citu pašvaldību administratīvajās teritorijās deklarētie bērni" uz jebkuru Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja viņa dzīvesvieta nav deklarēta Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Grupu komplektācija tiek veikta:

17.1. jaunajam mācību gadam - laika posmā no 1. jūnija līdz 1. septembrim;

17.2. mācību gada laikā - tiklīdz atbrīvojas vieta pirmsskolas izglītības iestādes grupā."

6. Papildināt ar 17.1 un 17.2 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Komplektējot grupas, primāri tiek ņemta vērā vecāka iesniegumā minētā atzīme par brāli un māsu, ja brīdī, kad iesniegumā minētajam bērnam jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve, brālis vai māsa apmeklē attiecīgo izglītības iestādi un bērns ir uzņemamo bērnu skaitā.

17.2 Lai varētu veikt grupu komplektāciju, Izglītības pārvalde nosūta Izglītības iestādēm sarakstu ar uzņemamajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē."

7. Izteikt 18., 19., 20., 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"18. Pēc 1. jūnija Vecākam uz iesniegumā norādīto adresi (pasta adresi vai e-pastu) norīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē nosūta:

18.1. Talsu novada Izglītības pārvalde par uzņemšanu Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs;

18.2. attiecīgā izglītības iestāde par uzņemšanu izglītības iestādē, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu un atrodas ārpus Talsu pilsētas.

19. Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas rakstveidā vai elektroniski paziņo konkrētai Izglītības iestādei lēmumu par Izglītības iestādes apmeklēšanu ar norīkojumā norādīto datumu.

20. Ja Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas neierodas Izglītības iestādē vai elektroniski nesazinās ar izglītības iestādi vai Izglītības pārvaldi, norīkojums zaudē spēku. Šādā gadījumā vieta Izglītības iestādē tiek piedāvāta nākamajam bērnam reģistrācijas rindā, bet neuzņemtais bērns vietu rindā saglabā.

21. Ja 20. punktā noteiktajā gadījumā 3 reizes ir saglabāta vieta reģistrācijas rindā, tad pēc trešās reizes bērns no reģistrācijas rindas tiek izslēgts. Par izslēgšanu no reģistrācijas rindas Izglītības pārvalde bērna vecākiem uz iesniegumā norādīto adresi paziņo rakstiski.

22. Izglītības iestāde 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc vecāka lēmuma saņemšanas par Izglītības iestādes apmeklēšanu vai neapmeklēšanu, elektroniski sniedz informāciju Izglītības pārvaldei par bērniem, kuri tiks vai netiks uzņemti Izglītības iestādē."

8. Izteikt saistošo noteikumu 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ja bērnu nav bijis iespējams Iesniegumā norādītajā laikā uzņemt:

24.1. kādā no Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm un, ja bērns reģistrēts vienotajā Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu rindu 1. reģistrā, bērns var tikt uzņemts uz laiku citā novada pirmsskolas Izglītības iestādē ārpus Talsiem, kurā ir brīvas vietas, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā;

24.2. kādā no Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, kurā bērns reģistrējies rindā, un bērns uzņemts citā Talsu pilsētas pirmsskolas Izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas, viņš tiek izslēgts no rindu reģistra;

24.3. kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm ārpus Talsiem, kurā bērns reģistrējies rindā, bērns var tikt uzņemts uz laiku citā pirmsskolas Izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā."

9. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Talsu novada domes 2016. gada 28. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

Bērna reģistrācijas iesniegums Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Kods (piešķir darbinieks):
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Pirmsskolas izglītības iestāde:
Ir brālis un/vai māsa pirmsskolas vecumā

Brāļa un/vai māsas vārds, uzvārds

1.
Pirmsskolas izglītības iestāde 2.
3.

Vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes

1)
2)
3)
4)
Datums, kad vēlas uzsākt mācības:
Reģistrs (aizpilda darbinieks):
Programma (aizpilda darbinieks):
Reģistrācijas datums (aizpilda darbinieks):
Mātes vārds:
Uzvārds:
Tēva vārds:
Uzvārds:
Bērna un vismaz viena no vecākiem deklarētā adrese:
Telefoni:
e-pasta adrese
Norīkojumu vai citu aktuālu informāciju par rindu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo)

Pa pastu

e-pastā

Rindu reģistrs apskatāms mājaslapās: www.talsi.lv; www.tnip.lv

Ja Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas neierodas Izglītības iestādē vai elektroniski nesazinās ar izglītības iestādi vai Izglītības pārvaldi, norīkojums zaudē spēku. Šādā gadījumā vieta izglītības iestādē tiek piedāvāta nākamajam bērnam reģistrācijas rindā, bet neuzņemtais bērns vietu rindā saglabā.

Vecāka paraksts__________________( )
Darbinieka paraksts_______________ ( ), tālr.___________ 20___.____________"

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus

 

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 "Grozījumi Talsu novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""
paskaidrojuma raksts

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi precizē kārtību, kādā Talsu novada pašvaldībā tiek organizēta pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija un uzņemšana Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Izstrādātie saistošie noteikumi nosaka mērķgrupas, kurām ir tiesības pieteikt bērnus rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās, kā arī nodefinē mērķgrupas, kurām ir tiesības uz prioritāru vietu rindās.

Noteikumi precizē datumu, kurā izglītības iestādes iesniedz priekšlikumus par izveidojamo grupu skaitu, noteikumi papildināti ar grupu komplektēšanas periodu mācību gada laikā, paredz, ka vecākam nav jānogādā norīkojums izglītības iestādē, precizē normu, kas nosūta vecākiem norīkojumu par iespējamo uzņemšanu izglītības iestādē, nosaka, kuros gadījumos bērns saglabā vietu reģistrācijas rindā, ja tas ticis uzņemts citā pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī nosaka kārtību, kuros gadījumos tiek veiktas izmaiņas rindu reģistra maiņā vai bērns tiek izslēgts no rindu reģistra. Noteikumu pielikumā precizēta iesnieguma veidlapa, konkretizējot aizpildāmās informāciju.

Projekta nepieciešamības raksturojums Saistošie noteikumi vienkāršo pieteikšanās kārtību pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī paātrina grupu komplektēšanas un uzņemšanas procesu, kā arī precizē normu, kuros gadījumos bērns saglabā vietu reģistrācijas rindā, ja tas ticis uz laiku uzņemts citā pirmsskolas izglītības iestādē.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Administratīvās procedūras Administratīvās procedūras tiek samazinātas.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Talsu novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Pirmsskolas vecuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 16.05.2017.Stājas spēkā: 26.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 25.05.2017. OP numurs: 2017/102.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
290978
26.05.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)