Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 605 "Iepirkuma un koncesijas procedūras paziņojumu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 244

Rīgā 2017. gada 3. maijā (prot. Nr. 22 11. §)
Koncesijas procedūras paziņojumi un to sagatavošanas kārtība

1. Noteikumi nosaka koncesijas procedūru paziņojumu (turpmāk – paziņojums) saturu un sagatavošanas kārtību.

2. Ir šādi paziņojumu veidi:

2.1. paziņojums par koncesiju (1. pielikums);

2.2. paziņojums par koncesijas piešķiršanu (2. pielikums);

2.3. paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (3. pielikums);

2.4. paziņojums par izmaiņām koncesijas līgumā tās darbības laikā (4. pielikums);

2.5. brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem (5. pielikums);

2.6. iepriekšējs informatīvs paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem (6. pielikums);

2.7. paziņojums par koncesijas piešķiršanu sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem (7. pielikums).

3. Koncesijas procedūras komisija paziņojumu sagatavo elektroniski Iepirkumu uzraudzības biroja valsts informācijas sistēmā "Publikāciju vadības sistēma" atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumā noteiktajam attiecīgās veidlapas paraugam, norādot veidlapā pieprasītos datus, sniedzot aprakstu vai izvēloties atbilstošo atbildes variantu.

4. Paziņojuma sagatavošana ietver arī paziņojuma uzglabāšanu, apstiprināšanu, iesniegšanu publicēšanai un publicēšanu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 244
Paziņojums par koncesiju (paraugs)

I IEDAĻA: PUBLISKAIS PARTNERIS VAI TĀ PĀRSTĀVIS

I.1. Nosaukums, adreses, kontaktpersona

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
Kontaktpersona (-as)Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese (-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Saziņa

○ Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve koncesijas procedūras dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

○ Piekļuve koncesijas procedūras dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

Papildu informāciju var saņemt:

○ iepriekš minētajā adresē

○ citā adresē (norādīt adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:

○ elektroniski (norādīt interneta adresi)

○ iepriekš minētajā adresē

○ šādā adresē (norādīt adresi)

○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami

Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

I.3. Publiskā partnera vai tā pārstāvja veids un galvenā darbības joma (ja paziņojumu publicē pasūtītājs)

○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

○ Valsts aģentūra/birojs

○ Reģionāla vai vietēja iestāde

○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

○ Publisko tiesību subjekts

○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

○ Cits (norādīt)

○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

○ Aizsardzība

○ Sabiedriskā kārtība un drošība

○ Vide

○ Ekonomika un finanses

○ Veselība

○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

○ Sociālā aizsardzība

○ Atpūta, kultūra un reliģija

○ Izglītība

○ Cita (norādīt)

I.4. Publiskā partnera vai tā pārstāvja galvenā darbības joma (ja paziņojumu publicē sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs)

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

I.5. Publiskais partneris rīkojas citu publisko partneru vārdā: ○ jā ○ nē

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss apraksts

II.1.5. Paredzamā kopējā līgumcena2

Paredzamā kopējā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))                    Valūta

II.1.6. Līgums ir sadalīts daļās: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt, vai piedāvājumi jāiesniedz:

○ tikai par vienu daļu ○ maksimālais daļu skaits [   ] ○ visām daļām

○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam [   ]

○ Publiskais partneris vai tā pārstāvis saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas

II.2. Apraksts1

II.2.1. Līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkumu nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.2.3. Izpildes vieta

Būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

II.2.4. Iepirkuma apraksts

(norādīt būvdarbu vai pakalpojumu veidu un daudzumu vai norādi par vajadzībām un prasībām)

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas, pamatojoties uz:

○ kritērijiem, kas noteikti koncesijas procedūras dokumentos

○ turpmāk aprakstītajiem kritērijiem (norādīt piešķiršanas kritērijus dilstošā secībā pēc to svarīguma)

Kritērijs1:

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem: ○ jā ○ nē

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem: ○ jā ○ nē

II.2.6. Paredzamā līgumcena2 (bez PVN)                    Valūta

II.2.7. Līguma darbības laiks

Darbības laiks mēnešos                    vai dienās

vai sākuma datums (dd/mm/gggg) un beigu datums (dd/mm/gggg)

II.2.8. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt atsauci uz attiecīgo projektu(-iem) un/vai programmu(-ām)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1. Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

(nosacījumu saraksts un īss apraksts)

III.1.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Koncesijas procedūras dokumentos ir minēti atlases kritēriji: ○ jā ○ nē

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli

Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai2

III.1.3. Tehniskās un profesionālās spējas

Koncesijas procedūras dokumentos ir minēti atlases kritēriji: ○ jā ○ nē

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām

Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai2

III.1.4. Privileģētais līgums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", aprakstīt līgumu

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: (aizpildīt tikai pakalpojumu koncesijas līguma gadījumā) ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt atsauci uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi
III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ jā ○ nē

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids:

○ Konkurss bez pretendentu atlases

○ Konkurss ar pretendentu atlasi

○ Konkursa dialogs

IV.2. Identifikācijas numurs, ko koncesijas procedūrai piešķīris publiskais partneris vai tā pārstāvis
IV.3. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement) (tikai būvdarbu koncesijas līgumiem): ○ jā ○ nē

IV.4. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

Datums (dd/mm/gggg)                    Laiks                    Vieta

IV.5. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas valoda

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Šis ir kārtējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt plānoto laiku turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2. Informācija par elektronisko darbplūsmu: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt konkrētu veidu:

○ Izmantos elektroniskos pasūtījumus

○ Pieņems elektroniskos rēķinus

○ Izmantos elektroniskos maksājumus

V.3. Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām.

Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām.

Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām

V.4. Paziņojums saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:3 ○ jā ○ nē

Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

V.5. Cita papildu informācija2

V.6. Iesniegumu izskatīšana

V.6.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese2 (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

V.6.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

(norādīt precīzu informāciju par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

V.6.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese2 (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

Piezīmes.
1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 244
Paziņojums par koncesijas piešķiršanu (paraugs)

I IEDAĻA: PUBLISKAIS PARTNERIS VAI TĀ PĀRSTĀVIS

I.1. Nosaukums, adreses, kontaktpersona

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
Kontaktpersona(-as)Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Publiskā partnera vai tā pārstāvja veids un galvenā darbības joma (ja paziņojumu publicē pasūtītājs)

○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

○ Valsts aģentūra/birojs

○ Reģionāla vai vietēja iestāde

○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

○ Publisko tiesību subjekts

○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

○ Cits (norādīt)

○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

○ Aizsardzība

○ Sabiedriskā kārtība un drošība

○ Vide

○ Ekonomika un finanses

○ Veselība

○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

○ Sociālā aizsardzība

○ Atpūta, kultūra un reliģija

○ Izglītība

○ Cita (norādīt)

I.3. Publiskā partnera vai tā pārstāvja galvenā darbības joma (ja paziņojumu publicē sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs)

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

I.4. Publiskais partneris rīkojas citu publisko partneru vārdā: ○ jā ○ nē

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss apraksts

II.1.5. Paredzamā kopējā līgumcena2

Paredzamā kopējā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))                    Valūta

Paredzamās līgumcenas aprēķinam izmantotā metode (ja nav norādīta citos koncesijas dokumentos)

II.1.6. Līgums ir sadalīts daļās: ○ jā ○ nē

II.1.7. Kopējā līgumcena

Kopējā līgumcena (bez PVN)                    Valūta

(informācijai par atsevišķiem līgumiem izmantot IV iedaļu)

vai lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                    Valūta

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                    Valūta

II.2. Apraksts1

II.2.1. Līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkumu nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.2.3. Izpildes vieta

Būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

II.2.4. Iepirkuma apraksts

(norādīt būvdarbu vai pakalpojumu veidu un daudzumu vai norādi par vajadzībām un prasībām)

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas, pamatojoties uz

○ turpmāk aprakstītajiem kritērijiem (norādīt piešķiršanas kritērijus dilstošā secībā pēc to svarīguma)

Kritērijs1:

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem: ○ jā ○ nē

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem: ○ jā ○ nē

II.2.6. Līguma darbības laiks

Darbības laiks mēnešos                    vai dienās

vai sākuma datums (dd/mm/gggg) un beigu datums (dd/mm/gggg)

II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt atsauci uz attiecīgo projektu(-iem) un/vai programmu(-ām)

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids:

○ Konkurss bez pretendentu atlases

○ Konkurss ar pretendentu atlasi

○ Konkursa dialogs

○ Sarunu procedūra (aizpildīt D pielikumu)

III.2. Identifikācijas numurs, ko koncesijas procedūrai piešķīris publiskais partneris vai tā pārstāvis

III.3. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement)

(aizpildīt būvdarbu koncesijas līgumu gadījumā): ○ jā ○ nē

III.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi2

III.5. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto koncesijas procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt paziņojuma veidu:

○ Paziņojums par koncesiju vai

○ Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

Paziņojuma publikācijas datums: (dd/mm/gggg)

III.6. Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto koncesijas procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt paziņojuma veidu

○ Paziņojums par koncesiju vai

○ Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem

Paziņojuma publikācijas datums: (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA1

Līguma Nr.Daļas Nr.Līguma nosaukums
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): ○ jā ○ nē

IV.1. Informācija par koncesijas procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

(norādīt koncesijas procedūras pārtraukšanas pamatojumu)

IV.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums (dd/mm/gggg)

IV.3. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits

Saņemto mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piedāvājumu skaits

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no citu Eiropas Savienības dalībvalstu pretendentiem

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ jā ○ nē

IV.4. Informācija par uzvarējušo pretendentu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese2
Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
Interneta adrese (norādīt interneta adresi) 2Faksa numurs2
Uzvarējušais pretendents ir MVU: ○ jā ○ nē
IV.5. Informācija par līgumu un galvenajiem finansēšanas noteikumiem

IV.5.1. Līgumcena

Sākotnēji novērtētā paredzamā līgumcena2 (bez PVN)                    Valūta

Līguma vai līguma daļas kopējā līgumcena (bez PVN)                    Valūta

Ieņēmumi no lietotāju segtajām maksām un soda naudām2 (bez PVN)                    Valūta

Godalgas, maksājumi vai citas finansiālas priekšrocības, ko sniedz publiskais partneris vai tā pārstāvis2 (bez PVN)                    Valūta

Jebkura cita būtiska informācija par koncesijas vērtību

IV.5.2. Apakšlīgumi ir paredzēti:○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt to līguma vērtību vai proporciju, par kuru var tikt slēgti apakšlīgumi ar trešajām personām:

Vērtība                    Valūta                    Proporcija [   ][   ], [   ](%)

Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU: ○ jā ○ nē ○ nav zināms

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām.

Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām.

Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām

V.2. Šis paziņojums saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:3 ○ jā ○ nē

Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

V.3. Cita papildu informācija2

V.4. Iesniegumu izskatīšana

V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese2 (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

(norādīt precīzu informāciju par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese2 (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

D PIELIKUMS

PAMATOJUMS KONCESIJAS PIEŠĶIRŠANAI, IEPRIEKŠ NEPUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU PAR KONCESIJU

Norādīt pamatojumu koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par koncesiju. Šim pamatojumam ir jābūt atbilstošam attiecīgām Publiskās un privātās partnerības likuma normām.

1. Pamatojums, kāpēc koncesijas līguma slēgšanas tiesības piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par koncesiju

(atzīmēt attiecīgo(-s) lodziņu(-s) un/vai sniegt papildinformāciju)

a) nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi vai pieteikumi, iepriekš izsludinot koncesijas procedūru

b) būvdarbus vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents:

- ○ māksliniecisku iemeslu dēļ

- ○ tehnisku iemeslu dēļ

- ○ ar izņēmuma tiesībām saistītu iemeslu dēļ

- ○ ar izņēmuma tiesību aizsardzību (kas nav Publiskās un privātās partnerības likuma 17. panta sestās daļas 1. punkta "d" apakšpunktā minētās izņēmuma tiesības), tai skaitā ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, saistītu iemeslu dēļ

2. Cits pamatojums, kāpēc koncesijas līguma slēgšanas tiesības piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par koncesiju

c) ○ iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojams Publiskās un privātās partnerības likums vai tajā noteiktās koncesijas procedūras

3. Paskaidrojums

(skaidri un vispārēji aprakstīt, kāpēc koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par koncesiju, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus (ne vairāk kā 500 vārdos))

Piezīmes.
1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 244
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (paraugs)

I IEDAĻA: PUBLISKAIS PARTNERIS VAI TĀ PĀRSTĀVIS

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersona (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs:
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
Kontaktpersona (-as)Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese (-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1. Sākotnējā paziņojumā norādītā līguma nosaukums
II.1.2. Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma apraksts

II.1.3. Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, kā arī papildvārdnīcas, ja tā piemērojama, kods

Galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods(-i) [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.1.4. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Pakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1. Sākotnējā paziņojumā norādītais tās koncesijas procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

○ Konkurss bez pretendentu atlases

○ Konkurss ar pretendentu atlasi

○ Konkursa dialogs

○ Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1. Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

III.2.2. Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs: [   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

Paziņojuma nosūtīšanas datums Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim: (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi

(lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, vienmēr norādīt sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1. Grozījums publiskā partnera vai tā pārstāvja norādītajā sākotnējā informācijā

Paziņojuma publikācija neatbilst publiskā partnera vai tā pārstāvja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.2. Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Iedaļas Nr.

Teksta labojuma vieta

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Šī teksta vietā

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Jābūt

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

IV.1.3. Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr.

Datumu labojuma vieta

____________________________________

____________________________________

Šī teksta vietā

___ ___ /___ ___ /___ ___ (dd/mm/gggg)

___ ___ : ___ ___ (laiks)

Jābūt

___ ___ /___ ___ /___ ___ (dd/mm/gggg)

___ ___ : ___ ___ (laiks)

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs):○ jā ○ nē

Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 244
Paziņojums par izmaiņām koncesijas līgumā tās darbības laikā (paraugs)

I IEDAĻA: PUBLISKAIS PARTNERIS VAI TĀ PĀRSTĀVIS

I.1. Nosaukums, adreses, kontaktpersona

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
Kontaktpersona (-as)Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese (-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Pakalpojumi

II.2. Apraksts1

II.2.1. Līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkumu nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.2.3. Izpildes vieta

Būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

II.2.4. Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī

(norādīt būvdarbu vai pakalpojumu veidu un daudzumu)

II.2.5. Līguma darbības laiks

Darbības laiks no līguma noslēgšanas dienas mēnešos                    vai dienās

vai līguma izpildes sākuma datums (dd/mm/gggg) un beigu datums (dd/mm/gggg)

II.2.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt atsauci uz attiecīgo projektu(-iem) un/vai programmu(-ām)

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Administratīvā informācija

III.1.1. Identifikācijas numurs, ko koncesijas procedūrai piešķīris publiskais partneris vai tā pārstāvis

III.1.2. Paziņojuma par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēšanas datums un reģistrācijas numurs

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

Paziņojuma publicēšanas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA1

Līguma Nr.Daļas Nr.Līguma nosaukums

IV.1. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

IV.1.1. Līguma noslēgšanas datums (dd/mm/gggg)

IV.1.2. Informācija par piedāvājumiem

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ jā ○ nē

IV.1.3. Informācija par uzvarējušo pretendentu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja uzvarētājs ir juridiska persona) vai vārds, uzvārds (ja uzvarētājs ir fiziska persona)
Pasta adrese2
Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
Interneta adrese (norādīt interneta adresi)2Faksa numurs2
Uzvarējušais pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums (MVU): ○ jā ○ nē
IV.1.4. Informācija par līguma un/vai daļas līgumcenu līguma noslēgšanas brīdī (summu norādīt bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), tikai cipariem)

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī3 (dd/mm/gggg)
V.2. Cita papildu informācija2

V.3. Iesniegumu izskatīšana

V.3.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese2 (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

V.3.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

(norādīt precīzu informāciju par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

V.3.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese2 (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

VI IEDAĻA: IZMAIŅAS KONCESIJAS LĪGUMĀ

VI.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VI.1.1. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

VI.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

VI.1.3. Izpildes vieta

Būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

VI.1.4. Iepirkuma apraksts

(norādīt būvdarbu vai pakalpojumu veidu un daudzumu)

VI.1.5. Līguma darbības laiks

Darbības laiks no līguma noslēgšanas dienas mēnešos                    vai dienās

vai sākuma datums (dd/mm/gggg) un beigu datums (dd/mm/gggg)

VI.1.6. Informācija par līguma/līguma daļas līgumcenu (norādīt bez PVN, tikai ar cipariem)

Kopējā līgumcena                    Valūta

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ jā ○ nē

VI.1.7. Informācija par uzvarējušo pretendentu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja uzvarētājs ir juridiska persona) vai vārds, uzvārds (ja uzvarētājs ir fiziska persona)
Pasta adrese2
Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
Interneta adrese (norādīt interneta adresi)2Faksa numurs2
Uzvarējušais pretendents ir MVU: ○ jā ○ nē

VI.2. Informācija par izmaiņām

VI.2.1. Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā)

VI.2.2. Izmaiņu iemesli

○ Nepieciešami sākotnējā uzvarējušā pretendenta veikti papildu būvdarbi vai pakalpojumi

(aprakstīt ekonomiskos vai tehniskos iemeslus un neērtības vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē uzvarējušā pretendenta maiņu)

○ Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīgs publiskais partneris vai tā pārstāvis nevarēja paredzēt

(aprakstīt apstākļus, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un norādīt skaidrojumu par šo apstākļu neparedzamību)

VI.2.3. Cenas pieaugums

Atjauninātā kopējā līgumcena pirms izmaiņām (bez PVN), ņemot vērā iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī                    Valūta

Kopējā līgumcena pēc izmaiņām (bez PVN)                    Valūta

Piezīmes.
1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 244
Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem (paraugs)

I IEDAĻA: PUBLISKAIS PARTNERIS VAI TĀ PĀRSTĀVIS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpersona

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
Kontaktpersonas vārds, uzvārdsTālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Publiskā partnera vai tā pārstāvja veids un galvenā darbības joma (ja paziņojumu publicē pasūtītājs)

○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

○ Valsts aģentūra/birojs

○ Reģionāla vai vietēja iestāde

○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

○ Publisko tiesību subjekts

○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

○ Cits (norādīt)

○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

○ Aizsardzība

○ Sabiedriskā kārtība un drošība

○ Vide

○ Ekonomika un finanses

○ Veselība

○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

○ Sociālā aizsardzība

○ Atpūta, kultūra un reliģija

○ Izglītība

○ Cita (norādīt)

I.3. Publiskā partnera vai tā pārstāvja galvenā darbības joma (ja paziņojumu publicē sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs)

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

I.4. Publiskais partneris rīkojas citu publisko partneru vārdā: ○ jā ○ nē

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.1.3. Līguma veids ○ Būvdarbi ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss apraksts
II.1.5. Līgums ir sadalīts daļās: ○ jā ○ nē

II.1.6. Kopējā līgumcena

Kopējā līgumcena (bez PVN)                    Valūta

(informācijai par atsevišķiem līgumiem izmantot IV iedaļu)

vai lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                    Valūta

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                    Valūta

II.2. Apraksts1

II.2.1. Līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkumu nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.2.3. Izpildes vieta

Būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

II.2.4. Iepirkuma apraksts

(norādīt būvdarbu vai pakalpojumu veidu un daudzumu vai vajadzības un prasības)

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kritērijs (norādīt piešķiršanas kritērijus dilstošā secībā pēc to svarīguma)1

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem: ○ jā ○ nē

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem: ○ jā ○ nē

II.2.6. Informācija par iespējām: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", aprakstīt iespējas

II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt atsauci uz attiecīgo projektu(-iem) un/vai programmu(-ām)

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids:

○ Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez paziņojuma publicēšanas par koncesiju (sarunu procedūra) (aizpildīt D pielikuma "a" vai "b" apakšpunktu)

○ Lēmuma pieņemšana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā (līguma slēgšanas tiesības piešķirtas, piemērojot Publiskās un privātās partnerības likuma piemērošanas izņēmumus) (aizpildīt D pielikuma "c" apakšpunktu)

III.2. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement): ○ jā ○ nē

III.3. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto koncesijas procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt paziņojuma veidu:

○ Paziņojums par koncesijas piešķiršanu vai

○ Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

Paziņojuma publikācijas datums: (dd/mm/gggg)

III.4. Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto koncesijas procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt paziņojuma veidu:

○ Paziņojums par koncesijas piešķiršanu vai

○ Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem

Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

III.5. Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām

Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām

Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām

IV IEDAĻA: LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA1

Līguma Nr.Daļas Nr.Līguma nosaukums
IV.1. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums (dd/mm/gggg)
IV.2. Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ jā ○ nē
IV.3. Informācija par uzvarējušo pretendentu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese2
Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
Interneta adrese (norādīt interneta adresi)2Faksa numurs2
Uzvarējušais pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums (MVU): ○ jā ○ nē

IV.4. Informācija par līgumu

IV.4.1. Līgumcena

Sākotnēji novērtētā paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))                    Valūta

Līguma vai līguma daļas kopējā līgumcena (bez PVN)                    Valūta

IV.4.2. Apakšlīgumi ir paredzēti:○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt to līguma vērtību vai proporciju, par kuru var tikt slēgti apakšlīgumi ar trešajām personām:

Vērtība                    Valūta                    Proporcija [   ][   ], [   ](%)

Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU: ○ jā ○ nē ○ nav zināms

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Šis paziņojums saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:3 ○ jā ○ nē

Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

V.2. Cita papildu informācija2

V.3. Iesniegumu izskatīšana

V.3.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese2 (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

V.3.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

(norādīt precīzu informāciju par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

V.3.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese2 (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

D PIELIKUMS

PAMATOJUMS KONCESIJAS PIEŠĶIRŠANAI, IEPRIEKŠ NEPUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU PAR KONCESIJU

Norādīt pamatojumu koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par koncesiju. Šim pamatojumam ir jābūt atbilstošam attiecīgām Publiskās un privātās partnerības likuma normām.

1. Pamatojums, kāpēc koncesijas līguma slēgšanas tiesības piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par koncesiju

(atzīmēt attiecīgo(-s) lodziņu(-s) un/vai sniegt papildinformāciju)

a) nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi vai pieteikumi, iepriekš izsludinot koncesijas procedūru

b) būvdarbus vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents:

- ○ māksliniecisku iemeslu dēļ

- ○ tehnisku iemeslu dēļ

- ○ ar izņēmuma tiesībām saistītu iemeslu dēļ

- ○ ar izņēmuma tiesību aizsardzību (kas nav Publiskās un privātās partnerības likuma 17. panta sestās daļas 1. punkta "d" apakšpunktā minētās izņēmuma tiesības), tai skaitā ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, saistītu iemeslu dēļ

2. Cits pamatojums, kāpēc koncesijas līguma slēgšanas tiesības piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par koncesiju

c) ○ līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojams Publiskās un privātās partnerības likums vai tajā noteiktās koncesijas procedūras

3. Paskaidrojums

(skaidri un vispārēji aprakstīt, kāpēc koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par koncesiju, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus (ne vairāk kā 500 vārdos))

Piezīmes.
1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 244
Iepriekšējs informatīvs paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem (paraugs)

I IEDAĻA: PUBLISKAIS PARTNERIS VAI TĀ PĀRSTĀVIS

I.1. Nosaukums, adreses, kontaktpersona

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
Kontaktpersona(-as)Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Saziņa

○ Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve koncesijas procedūras dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

○ Piekļuve koncesijas procedūras dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

Papildu informāciju var saņemt:

○ iepriekš minētajā adresē

○ citā adresē (norādīt adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:

○ elektroniski (norādīt interneta adresi)

○ iepriekš minētajā adresē

○ šādā adresē (norādīt adresi)

○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami

Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

I.3. Publiskā partnera vai tā pārstāvja veids un galvenā darbības joma (ja paziņojumu publicē pasūtītājs)

○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

○ Valsts aģentūra/birojs

○ Reģionāla vai vietēja iestāde

○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

○ Publisko tiesību subjekts

○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

○ Cits (norādīt)

○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

○ Aizsardzība

○ Sabiedriskā kārtība un drošība

○ Vide

○ Ekonomika un finanses

○ Veselība

○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

○ Sociālā aizsardzība

○ Atpūta, kultūra un reliģija

○ Izglītība

○ Cita (norādīt)

I.4. Publiskā partnera vai tā pārstāvja galvenā darbības joma (ja paziņojumu publicē sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs)

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss apraksts

II.1.5. Paredzamā kopējā līgumcena2

(bez pievienotās vērtības nodokļa PVN))                    Valūta

II.1.6. Līgums ir sadalīts daļās: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt, vai piedāvājums jāiesniedz:

○ tikai par vienu daļu ○ maksimālais daļu skaits [   ] ○ visām daļām

○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam [   ]

○ Publiskais partneris vai tā pārstāvis saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas

II.2. Apraksts1

II.2.1. Līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkumu nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

II.2.4. Iepirkuma apraksts
II.2.5. Paredzamā līgumcena2 (bez PVN)                    Valūta

II.2.6. Līguma darbības laiks

Darbības laiks mēnešos                    vai dienās

vai sākuma datums (dd/mm/gggg) un beigu datums (dd/mm/gggg)

II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt atsauci uz attiecīgo projektu(-iem) un/vai programmu(-ām)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1. Dalības objektīvo noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts2

III.1.2. Privileģētais līgums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", aprakstīt līgumu

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt atsauci uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi
III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ jā ○ nē

IV IEDAĻA: ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.1. Identifikācijas numurs, ko koncesijas procedūrai piešķīris publiskais partneris vai tā pārstāvis

IV.2. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

Datums (dd/mm/gggg)                    Laiks                    Vieta

IV.3. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas valoda

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Informācija par elektronisko darbplūsmu: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt konkrētu veidu:

○ Izmantos elektroniskos pasūtījumus

○ Pieņems elektroniskos rēķinus

○ Izmantos elektroniskos maksājumus

V.2. Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām

V.3. Paziņojums saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:3 ○ jā ○ nē

Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

V.4. Papildu informācija2

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

V.5.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

(norādīt precīzu informāciju par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

V5.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

Piezīmes.
1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 244
Paziņojums par koncesijas piešķiršanu sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem (paraugs)

I IEDAĻA: PUBLISKAIS PARTNERIS VAI TĀ PĀRSTĀVIS

I.1. Nosaukums, adreses, kontaktpersona

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
Kontaktpersona(-as)Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es)

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Publiskā partnera vai tā pārstāvja veids un galvenā darbības joma (ja paziņojumu publicē pasūtītājs)

○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

○ Valsts aģentūra/birojs

○ Reģionāla vai vietēja iestāde

○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

○ Publisko tiesību subjekts

○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

○ Cits (norādīt)

○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

○ Aizsardzība

○ Sabiedriskā kārtība un drošība

○ Vide

○ Ekonomika un finanses

○ Veselība

○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

○ Sociālā aizsardzība

○ Atpūta, kultūra un reliģija

○ Izglītība

○ Cita (norādīt)

I.3. Publiskā partnera vai tā pārstāvja galvenā darbības joma (ja paziņojumu publicē sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs)

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss apraksts

II.1.5. Paredzamā kopējā līgumcena

Paredzamā kopējā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))                    Valūta

II.1.6. Līgums ir sadalīts daļās: ○ jā ○ nē

II.1.7. Kopējā līgumcena

Kopējā līgumcena (bez PVN)                    Valūta

(informācijai par atsevišķiem līgumiem izmantot IV iedaļu)

vai lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                    Valūta

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                    Valūta

II.2. Apraksts1

II.2.1. Līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkumu nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

II.2.4. Iepirkuma apraksts

II.2.5. Līguma darbības laiks

Darbības laiks mēnešos                    vai dienās

vai sākuma datums (dd/mm/gggg) un beigu datums (dd/mm/gggg)

II.2.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt atsauci uz attiecīgo projektu(-iem) un/vai programmu(-ām)

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids:

○ Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra ar paziņojuma par koncesiju iepriekšēju publicēšanu

○ Koncesijas procedūra bez paziņojuma par koncesiju iepriekšējas publicēšanas (sarunu procedūra) (aizpildīt D pielikumu)

III.2. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi2
III.3. Identifikācijas numurs, ko koncesijas procedūrai piešķīris publiskais partneris vai tā pārstāvis

III.4. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto koncesijas procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt paziņojuma veidu:

○ Iepriekšējs informatīvs paziņojums vai

○ Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

III.5. Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto koncesijas procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt paziņojuma veidu:

○ Iepriekšējs informatīvs paziņojums vai

○ Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem

Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA1

Līguma Nr.Daļas Nr.Līguma nosaukums
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): ○ jā ○ nē
 

IV.1. Informācija par koncesijas procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana) (norādīt koncesijas procedūras pārtraukšanas pamatojumu)

IV.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums (dd/mm/gggg)

IV.3. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits

Saņemto mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piedāvājumu skaits

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no citu Eiropas Savienības dalībvalstu pretendentiem

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ jā ○ nē

IV.4. Informācija par uzvarējušo pretendentu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese2
Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
Interneta adrese (norādīt interneta adresi)2Faksa numurs2
Uzvarējušais pretendents ir MVU: ○ jā ○ nē
IV.5. Informācija par līgumu un galvenajiem finansēšanas noteikumiem

IV.5.1. Līgumcena

Sākotnēji novērtētā paredzamā līgumcena2 (bez PVN)                    Valūta

Līguma vai līguma daļas kopējā līgumcena (bez PVN)                    Valūta

Ieņēmumi no lietotāju segtajām maksām un soda naudām2 (bez PVN)                    Valūta

Godalgas, maksājumi vai citas finansiālas priekšrocības, ko sniedz publiskais partneris vai tā pārstāvis2 (bez PVN)                    Valūta

Jebkura cita būtiska informācija par koncesijas vērtību

IV.5.2. Apakšlīgumi ir paredzēti○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt to līguma vērtību vai proporciju, par kuru var tikt slēgti apakšlīgumi ar trešajām personām: Vērtība                    Valūta                    Proporcija [   ][   ], [   ](%)

Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU: ○ jā ○ nē ○ nav zināms

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām.

Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām.

Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām

V.2. Paziņojums saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:3 ○ jā ○ nē

Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

V.3. Cita papildu informācija2

V.4. Iesniegumu izskatīšana

V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese2 (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

(norādīt precīzu informāciju par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Interneta adrese2 (norādīt interneta adresi)Faksa numurs

D PIELIKUMS

PAMATOJUMS KONCESIJAS PIEŠĶIRŠANAI, IEPRIEKŠ NEPUBLICĒJOT IEPRIEKŠĒJU INFORMATĪVU PAZIŅOJUMU

Norādīt pamatojumu koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot iepriekšēju informatīvu paziņojumu. Šim pamatojumam ir jābūt atbilstošam attiecīgām Publiskās un privātās partnerības likuma normām

1. Pamatojums, kāpēc koncesijas līguma slēgšanas tiesības piešķirtas, iepriekš nepublicējot iepriekšēju informatīvu paziņojumu

(atzīmēt attiecīgo(-s) lodziņu(-s) un/vai sniegt papildinformāciju)

a) nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi vai pieteikumi, iepriekš izsludinot koncesijas procedūru

b) pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents:

- ○ māksliniecisku iemeslu dēļ

- ○ tehnisku iemeslu dēļ

- ○ ar izņēmuma tiesībām saistītu iemeslu dēļ

- ○ ar izņēmuma tiesību aizsardzību (kas nav Publiskās un privātās partnerības likuma 17. panta sestās daļas 1. punkta "d" apakšpunktā minētās izņēmuma tiesības), tai skaitā ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, saistītu iemeslu dēļ

2. Cits pamatojums, kāpēc koncesijas līguma slēgšanas tiesības piešķirtas, iepriekš nepublicējot iepriekšēju informatīvu paziņojumu

c) ○ līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojams Publiskās un privātās partnerības likums vai tajā noteiktās koncesijas procedūras

3. Paskaidrojums

(skaidri un vispārēji aprakstīt, kāpēc koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot iepriekšēju informatīvu paziņojumu, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus (ne vairāk kā 500 vārdos))

Piezīmes.
1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Koncesijas procedūras paziņojumi un to sagatavošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 244Pieņemts: 03.05.2017.Stājas spēkā: 16.05.2017.Zaudē spēku: 25.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 15.05.2017. OP numurs: 2017/94.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
290734
16.05.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"