Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 221

Rīgā 2017. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 21 8. §)
Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī valsts energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 412)

Izdoti saskaņā ar Energoefektivitātes likuma
6. panta astoto daļu un 7. panta sesto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā energoefektivitātes pienākumu shēmas atbildīgā puse (turpmāk – atbildīgā puse) veic iemaksu valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondā atbilstoši tai noteiktajam enerģijas galapatēriņa ietaupījuma pienākuma apjomam (turpmāk – pienākuma apjoms) obligātā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai;

1.2. atbildīgās puses iemaksu apmēru valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondā;

1.3. kārtību, kādā akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") izmanto valsts energoefektivitātes fonda līdzekļus un sniedz pārskatu par to izmantošanu.

II. Atbildīgās puses iemaksu apmērs un iemaksas veikšanas kārtība valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondā

2. Iemaksas valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondā veido atbildīgās puses pienākuma apjoms vai tā daļa megavatstundās, reizināta ar 70 euro par megavatstundu.

3. Atbildīgā puse 30 dienu laikā pēc tam, kad tā Būvniecības valsts kontroles birojā ir iesniegusi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu plānu saskaņā ar energoefektivitātes pienākuma shēmas izveidošanas un ieviešanas kārtību reglamentējošiem normatīviem aktiem, izmantojot šo noteikumu pielikumā sniegto paraugu, paziņo:

3.1. enerģijas ietaupījuma pienākuma apjomu, par kādu tā plāno veikt iemaksu;

3.2. valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondu, kurā tā plāno veikt iemaksu. Ja atbildīgā puse plāno veikt iemaksu pašvaldības fondā, tā atsevišķi informē arī pašvaldību, kas ir fonda izveidotāja un turētāja.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 622)

4. Ja atbilstoši energoefektivitātes pienākuma shēmas izveidošanas un ieviešanas kārtību reglamentējošiem normatīviem aktiem atbildīgā puse kalendāra gada ietvaros izpilda mazāk nekā 80 % no pienākuma apjoma, tad par neizpildīto gada enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgā puse veic iemaksu valsts energoefektivitātes fondā 1,5 reižu apmērā no šo noteikumu 2. punktā noteiktās vērtības par katru ietaupīto enerģijas vienību.

5. Būvniecības valsts kontroles birojs 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 3. punktā minētās informācijas saņemšanas vai šo noteikumu 4. punktā minētajā gadījumā pieņem lēmumu par valsts energoefektivitātes fondā veicamo iemaksu apmēru.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 622)

6. Pašvaldība, saņemot šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto informāciju, 30 dienu laikā pieņem lēmumu par pašvaldības energoefektivitātes fondā veicamajām iemaksām.

7. Atbildīgā puse iemaksu valsts energoefektivitātes fondā veic 30 dienu laikā pēc Būvniecības valsts kontroles biroja lēmuma saņemšanas, ieskaitot attiecīgo summu Būvniecības valsts kontroles biroja budžeta programmai atvērtajā valsts pamatbudžeta izdevumu kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 622)

8. Atbildīgā puse iemaksu pašvaldības energoefektivitātes fondā veic 30 dienu laikā pēc pašvaldības lēmuma saņemšanas, ieskaitot attiecīgo summu pašvaldības norādītajā energoefektivitātes fonda norēķinu kontā kredītiestādē pašvaldības pamatbudžetā.

9. Pašvaldība, kuras energoefektivitātes fondā atbildīgā puse veikusi iemaksu, nodrošina enerģijas ietaupījumu atbilstoši atbildīgās puses pienākuma apjomam, par kuru veikta iemaksa. Ja saistību perioda beigās attiecīgais enerģijas ietaupījums nav izpildīts, pašvaldība nodrošina iemaksu valsts energoefektivitātes fondā atbilstoši neizpildītā pienākuma apjomam, kas reizināts ar 1,5.

10. Šo noteikumu 3. punktā minētajā gadījumā atbildīgā puse veic iemaksu par visu saistību periodu, par kuru saskaņā ar energoefektivitātes pienākuma shēmas izveidošanu un ieviešanu reglamentējošiem normatīviem aktiem ir noteikts pienākuma apjoms.

11. Šo noteikumu 4. punktā minētajā gadījumā atbildīgā puse iemaksu veic par attiecīgā gada pienākuma apjoma neizpildi saskaņā ar energoefektivitātes pienākuma shēmas izveidošanu un ieviešanu reglamentējošiem normatīviem aktiem.

12. Pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās puses veikto iemaksu saņemšanas iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā šādu informāciju:

12.1. atbildīgās puses veikto iemaksu apmērs;

12.2. pienākuma apjoms, par kuru ir veikta iemaksa;

12.3. plānotie pasākumi enerģijas ietaupījumu nodrošināšanai atbilstoši atbildīgās puses pienākuma apjomam, par kuru ir veikta iemaksa.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 622)

13. Pēc šo noteikumu 7. punktā minēto iemaksu un 12. punktā minētās informācijas saņemšanas Būvniecības valsts kontroles birojs 30 dienu laikā pieņem lēmumu par atbildīgās puses pienākuma apjoma samazināšanu proporcionāli veikto iemaksu apmēram.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 622)

14. Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja pieprasījuma pašvaldība vai atbildīgā puse 10 darbdienu laikā sniedz papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina iemaksas veikšanu valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondā.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 622)

15. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 412)

III. Valsts energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanas un pārskatu sniegšanas kārtība

16. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 412)

17. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 412)

18. Sabiedrība "Altum" valsts energoefektivitātes fonda līdzekļus izmanto šādām atbalstāmām darbībām:

18.1. valsts atbalsta programmas īstenošanai, kas paredz obligātā enerģijas galapatēriņa mērķa sasniegšanu;

18.2. Ekonomikas ministrijas apstiprinātu sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošanai energoefektivitātes jomā, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un ieviešanas ieguvumiem;

18.3. valsts energoefektivitātes fonda pārvaldības nodrošināšanai.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

18.1 Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto darbību ietvaros attiecināmas ir:

18.1 1. izmaksas, kas veiktas, lai nodrošinātu šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu, tai skaitā informatīvo materiālu izstrāde un izgatavošana, informācijas un komunikācijas aktivitātes plašsaziņas līdzekļos, informatīvo un izglītojošo semināru organizēšana, konsultācijas un citi pasākumi;

18.1 2. tiešās un netiešās sabiedrības "Altum" vadības izmaksas, kas radušās, īstenojot šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās darbības, un ir aprēķinātas atbilstoši sabiedrības "Altum" vadības izmaksu aprēķināšanas metodikai.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

18.2 Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētās darbības ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

18.2 1. valsts energoefektivitātes fonda pārvaldības izmaksas, tai skaitā tiešās un netiešās attiecināmās izmaksas;

18.2 2. šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās izmaksas līdz 5 % no valsts energoefektivitātes fondā esošo iemaksu apmēra gadā fonda īstenošanas un uzraudzības laikā, bet ne vairāk kā 26 320 euro.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

19. Sabiedrība "Altum" nodrošina no pārējām sabiedrības "Altum" darbībām nošķirtu fonda finanšu līdzekļu grāmatvedības uzskaiti, veicot atsevišķu uzskaiti par katru šo noteikumu 18. punktā minēto darbību.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

19.1 Sabiedrība "Altum" savā tīmekļvietnē publicē informāciju par katru valsts atbalsta programmu un sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

20. Sabiedrība "Altum" saskaņā ar energoefektivitātes monitoringa jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem nodrošina ikgadēja pārskata par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem iesniegšanu.

21. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 412)

22. Valsts energoefektivitātes fonda darbību attiecībā uz tā rīcībā esošo finanšu līdzekļu izlietošanu kontrolē Ekonomikas ministrija.

23. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 412)

24. Sabiedrība "Altum" līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša trīsdesmitajam datumam iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par iepriekšējā ceturksnī īstenotajām darbībām, kas finansētas no valsts energoefektivitātes fonda līdzekļiem, un par izlietoto fonda finansējumu.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

25. 10 darbdienu laikā pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma sabiedrība "Altum" sniedz papildu informāciju par valsts energoefektivitātes fonda līdzekļu izlietojumu pārskata periodā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 25. aprīļa
noteikumiem Nr. 221
Paziņojums par iemaksas veikšanu valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondā un pienākuma apjoma nodošanu
  
 (komersanta nosaukums)
  
 (reģistrācijas numurs)
  
 (juridiskā adrese)
Nr. p. k.Kopējais
Ministru kabineta noteikumos noteiktais pienākuma apjoms
Fonds, kurā veiks iemaksuAr iemaksu nododamais apjomsKomersanta – atbildīgās puses – izpildāmais apjoms
1.    
2.    
...    
   
(paziņojuma iesniegšanas datums) (uzņēmuma vadītāja vai/un Finanšu departamenta vadītāja vārds, uzvārds, paraksts)
   
  (paziņojuma iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts)
Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 221Pieņemts: 25.04.2017.Stājas spēkā: 03.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 02.05.2017. OP numurs: 2017/86.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
290497
{"selected":{"value":"03.07.2020","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.07.2020","iso_value":"2020\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-02.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.05.2017","iso_value":"2017\/05\/03","content":"<font class='s-1'>03.05.2017.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.07.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"