Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā

Izdarīt Publiskās un privātās partnerības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 140. nr.; 2013, 183., 194. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "mājaslapa internetā" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tīmekļvietne" (attiecīgā locījumā).

2. 1. pantā:

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) partnerības iepirkuma līgums - finansiālās interesēs rakstveidā noslēgts publisko būvdarbu līgums (ja tas paredz arī uzceltās būves apsaimniekošanu) vai publisko pakalpojumu līgums (ja tas paredz arī būvdarbus, kas ir šā līguma priekšmeta nebūtiska daļa), kuru noslēdzis publiskais partneris un privātais partneris uz laiku, ilgāku par pieciem gadiem;";

izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6) būvdarbu koncesijas līgums - finansiālās interesēs rakstveidā noslēgts līgums, saskaņā ar kuru privātais partneris veic šā likuma 1. pielikumā minētos būvdarbus vai būves izveidi, vai projektēšanu un šā likuma 1. pielikumā minētos būvdarbus vai būves izveidi, vai būves izveidi, izmantojot jebkādus līdzekļus, atbilstoši publiskā partnera prasībām un kā atlīdzību iegūst tiesības ekspluatēt šo būvi (šā panta 8. punkts) vai minētās tiesības kopā ar samaksu. Vienlaikus ar līgumu privātajam partnerim tiek nodoti arī šīs būves ekspluatācijas riski (šā panta 9. punkts);

7) pakalpojumu koncesijas līgums - finansiālās interesēs rakstveidā noslēgts līgums, saskaņā ar kuru privātais partneris sniedz un pārvalda pakalpojumus, kas nav minēti šā likuma 1. pielikumā, un kā atlīdzību iegūst tiesības ekspluatēt šos pakalpojumus (šā panta 8. punkts) vai minētās tiesības kopā ar samaksu. Vienlaikus ar līgumu privātajam partnerim tiek nodoti arī šo pakalpojumu ekspluatācijas riski (šā panta 9. punkts);";

papildināt pantu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) būve - kopējais šā likuma 1. pielikumā minēto būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai būve spētu nodrošināt kādu saimniecisku vai tehnisku funkciju;";

papildināt pantu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"141) koncesijas procedūras dokuments - jebkurš dokuments, kuru sagatavojusi vai uz kuru atsaucas koncesijas procedūras komisija, lai aprakstītu vai noteiktu koncesijas vai koncesijas procedūras elementus, tai skaitā paziņojums par koncesiju, paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju, tehniskā specifikācija, aprakstošie dokumenti, koncesijas līguma projekts, koncesijas procedūras nolikums un papildu dokumenti;";

izteikt 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"15) publiskais partneris - kā publiskais partneris var būt viens vai vairāki šādi subjekti:

a) valsts kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona,

b) atvasināta publisko tiesību juridiskā persona,

c) šā panta 16. punktā minētā juridiskā persona,

d) biedrība, kuras visi biedri ir šā punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētās personas, vai nodibinājums, kura visi dibinātāji ir šā punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētās personas,

e) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē;

16) juridiskā persona kā publiskais partneris - privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šā punkta "a" apakšpunktam un "b" vai "c" apakšpunktam:

a) tā ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav komerciāla vai rūpnieciska rakstura,

b) tā atrodas valsts, atvasinātas publiskas personas vai arī tādas juridiskās personas, kas atbilst šajā punktā minētajiem kritērijiem, padotībā vai izšķirošā ietekmē (šī ietekme izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā),

c) tās darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, atvasināta publiska persona vai arī tāda privāto tiesību juridiskā persona, kas atbilst šajā punktā minētajiem kritērijiem;";

izslēgt 17. punktā vārdu "vispārīgās";

izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19) pretendents - fiziskā vai juridiskā persona vai šā panta 15. punktā minētie subjekti, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un piedalās partnerības iepirkuma procedūrā vai koncesijas procedūrā;";

papildināt pantu ar 33., 34., 35., 36., 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"33) apakšuzņēmējs - pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus publiskās un privātās partnerības līguma izpildei;

34) aprites cikls - visi secīgi un savstarpēji saistīti posmi, kas ietver citstarp pētniecību un attīstību, ražošanu, pārdošanu un tās nosacījumus, pārvadāšanu, lietošanu, apkopi, kura attiecas uz visu būves pastāvēšanas vai pakalpojuma sniegšanas laiku no izejvielu ieguves vai resursu ražošanas līdz atkritumu aizvākšanai, būves nojaukšanai un pakalpojuma sniegšanas izbeigšanai vai izmantošanai;

35) elektroniskie līdzekļi - līdzekļi, kas piemēroti elektronisko sakaru tīklā saņemto vai nosūtīto datu apstrādei (arī digitālajai saspiešanai) un uzglabāšanai, kā arī datu pārraidei elektronisko sakaru tīklos;

36) iepirkuma nomenklatūra (CPV) - Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru piemēro publiskās un privātās partnerības procedūrās;

37) publikāciju vadības sistēma - Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja pārziņā esoša valsts informācijas sistēma, kas nodrošina tādas informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam vai publicēšanu tā tīmekļvietnē, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavojama un iesniedzama Iepirkumu uzraudzības birojam vai publicējama tā tīmekļvietnē un kurā ir pieejama informācija par personām, kurām par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā piemērots administratīvais sods - aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus;

38) pircēja profils - internetā publiski pieejama publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja tīmekļvietne vai valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā ievieto informāciju par plānotām publiskās un privātās partnerības procedūrām, par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par pārtrauktajām procedūrām, noslēgtajiem līgumiem, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar publiskās un privātās partnerības līgumiem saistītu informāciju."

3. Izteikt 2. un 3. pantu šādā redakcijā:

"2. pants. Likuma mērķis

(1) Likuma mērķis ir veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību, efektīvi izmantojot publiskā partnera un privātā partnera resursus sabiedrības vajadzību apmierināšanai, nodrošināt koncesijas procedūras atklātumu, privāto partneru brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

(2) Likuma mērķis ir nodrošināt noslēgtā publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārredzamību un sekmēt tā saistību izpildi līdz attiecīgā līguma darbības termiņa beigām, veicinot šajā līgumā paredzēto būvdarbu vai pakalpojumu nepārtrauktību.

3. pants. Likuma piemērošanas izņēmumi

(1) Šo likumu nepiemēro, ja publiskais partneris slēdz pakalpojumu koncesijas līgumu par:

1) zemes, esošās būves vai cita nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem;

2) tāda raidījumu materiāla iegādi, izstrādi, ražošanu vai kopražošanu, kas paredzēts audio un audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, ja līguma slēgšanas tiesības piešķir elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, vai līgumiem par raidlaiku vai raidījumu nodrošināšanu, kuru slēgšanas tiesības piešķir elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem;

3) šķīrējtiesu pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas tiek sniegti pušu samierināšanai;

4) dokumentu apliecināšanas pakalpojumiem, kurus sniedz notāri;

5) juridiskajiem pakalpojumiem, kuru sniedzējus ieceļ tiesas vai kuriem ārējos normatīvajos aktos uzdots tiesu uzraudzībā veikt noteiktus uzdevumus;

6) juridiskajiem pakalpojumiem, kuri saistīti ar valsts varas īstenošanu;

7) finanšu pakalpojumiem, kuri saistīti ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu emisiju, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu, Latvijas Bankas pakalpojumiem un darbībām, ko veic ar Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta un Eiropas Stabilizācijas mehānisma palīdzību;

8) aizņēmumiem, kas ir vai nav saistīti ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu;

9) pakalpojumiem civilās aizsardzības, civilās drošības un katastrofu novēršanas jomā, kurus sniedz biedrības, nodibinājumi vai apvienības un uz kuriem attiecas kāds no šiem CPV kodiem: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 un 85143000-3, izņemot ar pacientu transportēšanu saistītus neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus;

10) pakalpojumiem, kurus sniedz cits publiskais partneris vai publisko partneru apvienība, kam saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesības sniegt attiecīgo pakalpojumu;

11) pakalpojumiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. vai 7. pantā minētās darbības, ar privāto partneri, kam saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesības sniegt attiecīgo pakalpojumu. Publiskais partneris par šādu izņēmuma tiesību piešķiršanu paziņo Eiropas Komisijai. Paziņojumam par koncesijas piešķiršanu piemēro šā likuma normas, ja attiecīgās nozares normatīvie akti neparedz šādu paziņošanas pienākumu;

12) gaisa transporta pakalpojumiem, kuru pamatā ir darbības licences izsniegšana likuma "Par aviāciju" izpratnē;

13) loterijas darbības pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 92351100-7, ar privāto partneri, kam saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesības sniegt attiecīgo pakalpojumu. Informāciju par šādu koncesijas piešķiršanu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(2) Šo likumu nepiemēro, ja koncesijas līgumu slēdz atbilstoši citiem procedūru noteikumiem un tā slēgšanas tiesības piešķir:

1) saskaņā ar starptautisku nolīgumu, ko atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem noslēgusi Eiropas Savienības dalībvalsts ar vienu vai vairākām valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai šo valstu administratīvajām vienībām par būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem sakarā ar nolīgumu parakstījušo valstu piedalīšanos kāda kopīga pasākuma īstenošanā vai tā rezultātu izmantošanā. Publiskais partneris par visiem šādiem nolīgumiem paziņo Eiropas Komisijai;

2) saskaņā ar starptautiskas organizācijas īpašu procedūru;

3) saskaņā ar starptautiskas organizācijas vai starptautiskas finanšu iestādes īpašu procedūru, ja koncesijas līgumu pilnībā finansē attiecīgā organizācija vai iestāde. Ja starptautiska organizācija vai starptautiska finanšu iestāde finansē koncesiju vismaz 50 procentu apmērā, puses vienojas par to, kādas koncesijas procedūras ir piemērojamas.

(3) Šo likumu nepiemēro, ja publiskais partneris slēdz koncesijas līgumu, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 3. pantam, un koncesijas līguma slēgšanas tiesības piešķir:

1) saskaņā ar īpašiem procedūras noteikumiem atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem, ko noslēgušas viena vai vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis un viena vai vairākas valstis, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

2) saskaņā ar īpašiem procedūras noteikumiem atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem par karaspēka izvietošanu, kuri attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalsts privātajiem partneriem vai tādas valsts privātajiem partneriem, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

3) saskaņā ar starptautiskas organizācijas īpašu procedūru neatkarīgi no tā, vai starptautiskās organizācijas dalībvalsts publiskais partneris noslēdz līgumu ar starptautiskās organizācijas noteikto privāto partneri, kuram līguma slēgšanas tiesības piešķīrusi attiecīgā starptautiskā organizācija saskaņā ar minēto procedūru, vai tās publiskais partneris piešķir līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar minēto procedūru.

(4) Šo likumu nepiemēro koncesijas līguma, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 3. pantam, slēgšanas tiesību piešķiršanai, ja:

1) Ministru kabinets saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem informāciju par koncesijas līgumu vai tā izpildi atzinis par valsts noslēpumu;

2) tā piemērošana varētu radīt kaitējumu būtisku valsts drošības interešu aizsardzībai. Par būtisku valsts drošības interešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemj Ministru kabinets. Šā izņēmuma piemērošanas pamats nav aizsargājama informācija pati par sevi, ja tās aizsardzību koncesijas procedūrā var nodrošināt saskaņā ar šo likumu vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu;

3) koncesijas līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar divu vai vairāku valstu īstenotu sadarbības programmu, kas vērsta uz pētniecību un izstrādi, lai radītu jaunu izstrādājumu, vai kas nepieciešama turpmākā šā izstrādājuma vai tā daļu aprites ciklā. Ja nolīgumu par šādas sadarbības programmas īstenošanu ir noslēgušas tikai Eiropas Savienības dalībvalstis, tās Eiropas Komisijai paziņo informāciju par pētniecības un izstrādes izdevumu daļu attiecībā pret kopējiem sadarbības programmas izdevumiem, par izmaksu sadalījumu starp dalībvalstīm, kā arī par katras dalībvalsts veicamo iepirkumu daļu;

4) tiek slēgts koncesijas līgums ar citas valsts publisko partneri, kas darbojas attiecīgās ārvalsts vai tās atvasināto publisko personu (atvasinātām publiskām personām pielīdzināmu personu) vārdā saistībā ar būvdarbiem vai pakalpojumiem, kuri ir tieši saistīti ar militāru aprīkojumu vai kuru informācija ir aizsargājama informācija, vai kuri tieši paredzēti militāriem mērķiem vai tādām būvēm vai tādu pakalpojumu sniegšanai, par kuriem informācija ir aizsargājama informācija;

5) tiek slēgts koncesijas līgums valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, situācijā, kad karaspēks ir izvietots ārpus Eiropas Savienības teritorijas un starptautisko operāciju vai starptautisko mācību nodrošināšanai nepieciešamais koncesijas līgums noslēdzams ar privātajiem partneriem, kuri darbojas šo operāciju vai mācību zonā;

6) piemēro citu šajā likumā noteikto izņēmumu.

(5) Šo likumu nepiemēro, ja koncesijas līgumu slēdz par šādiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem:

1) dzeramā ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai, padeve centralizētajā ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;

2) hidrotehniskie projekti, apūdeņošana vai zemes drenāža - ar noteikumu, ka ūdens apjoms, kas paredzēts dzeramā ūdens piegādei, ir lielāks par 20 procentiem no kopējā ūdens apjoma, kuru nodrošina minētie projekti vai apūdeņošanas vai drenāžas iekārtas, ja tas saistīts ar šīs daļas 1. punktā minētajām darbībām;

3) notekūdeņu savākšana no pakalpojuma lietotāja centralizētajās kanalizācijas sistēmās un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, ja tas saistīts ar šīs daļas 1. punktā minētajām darbībām.

(6) Šo likumu nepiemēro, slēdzot koncesijas līgumu, kura galvenais mērķis ir nodrošināt vai ekspluatēt šā likuma 1. panta 15. punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā minētajam atbilstoša publiskā partnera uzturētus publiskos elektronisko sakaru tīklus vai arī vienu vai vairākus sniegtus publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus.

(7) Šo likumu nepiemēro, ja tā 1. panta 15. punkta "e" apakšpunktā minētajam atbilstošs publiskais partneris slēdz koncesijas līgumu par savu darbību veikšanu valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un netiek izmantota Eiropas Savienības infrastruktūra vai Eiropas Savienībā ietilpstoša teritorija.

(8) Šo likumu nepiemēro, ja tā 1. panta 15. punkta "e" apakšpunktā minētajam atbilstošs publiskais partneris slēdz koncesijas līgumu par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. vai 7. pantā minētajām darbībām, ja tās attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā izpildāmas, ir atzītas par veiktām brīvas konkurences apstākļos.

(9) Šo likumu piemēro tikai pakalpojumu koncesijas līgumiem par pētniecības un izstrādes pakalpojumiem, kuru CPV kods ir no 73000000-2 līdz 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 un 73430000-5, ja vienlaikus ievēroti šādi nosacījumi:

1) labumu no sniegtā pakalpojuma rezultātiem gūs tikai publiskais partneris, kas šos rezultātus izmantos vienīgi savām vajadzībām;

2) publiskais partneris pilnībā samaksās par sniegto pakalpojumu."

4. Papildināt likumu ar 3.1 un 3.2 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Publisko partneru savstarpēji koncesijas līgumi

(1) Šā panta izpratnē par publisko partneri uzskata tādu partneri, kas atbilst šā likuma 1. panta 15. punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā minētajam vai kas atbilst šā likuma 1. panta 15. punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā minētajam un veic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. vai 7. pantā minētās darbības.

(2) Šo likumu nepiemēro, ja publiskais partneris slēdz koncesijas līgumu ar personu, kura vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

1) tā atrodas tādā publiskā partnera kontrolē, kura izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolē esošās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē, kuru minētajā veidā kontrolē publiskais partneris;

2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā publiskā partnera interesēs vai tādu citu personu interesēs, kuras kontrolē minētais publiskais partneris;

3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt šīs personas lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz šo personu.

(3) Šo likumu nepiemēro, ja šā panta pirmās daļas pazīmēm atbilstoša kontrolētā persona, kas vienlaikus ir arī publiskais partneris, slēdz koncesijas līgumu ar to kontrolējošo publisko partneri vai citu personu, kas atrodas kontrolējošā publiskā partnera kontrolē šā panta pirmās daļas 1. punkta izpratnē, ja personai, ar kuru tiek slēgts koncesijas līgums, nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt šīs personas lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz šo personu.

(4) Šo likumu nepiemēro, ja publiskais partneris slēdz koncesijas līgumu ar personu, kura vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

1) tā atrodas tādā vairāku publisko partneru kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolē esošās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus;

2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi kontrolējošo publisko partneru vai citu minēto publisko partneru kontrolēto personu interesēs;

3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt šīs personas lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz šo personu.

(5) Šā panta ceturtās daļas izpratnē publiskie partneri īsteno kopīgu personas kontroli, ja:

1) kontrolētās personas pārvaldes institūciju sastāvā ir visu publisko partneru pārstāvji (atsevišķi pārstāvji var pārstāvēt vairākus vai visus iesaistītos publiskos partnerus);

2) visiem publiskajiem partneriem kopīgi ir tiesības ietekmēt kontrolē esošās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus;

3) kontrolētā persona darbojas publisko partneru interesēs.

(6) Šo likumu nepiemēro koncesijas līgumiem, kurus saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajām izņēmuma tiesībām noslēguši divi vai vairāki publiskie partneri, ja vienlaikus ir ievēroti šādi nosacījumi:

1) ar koncesijas līgumu tiek izveidota vai īstenota publisko partneru sadarbība to kompetencē esošu publisku pakalpojumu nodrošināšanā;

2) sadarbība tiek īstenota sabiedrības interesēs;

3) iesaistīto publisko partneru atvērtā tirgū sniegto publisko pakalpojumu, kuru nodrošināšanai īsteno sadarbību, daļa ir mazāka par 20 procentiem.

(7) Lai noteiktu šā panta otrās daļas 2. punktā, ceturtās daļas 2. punktā un sestās daļas 3. punktā minēto darbību procentuālo lielumu, ņem vērā vidējo finanšu apgrozījumu vai kādu citu ar attiecīgo darbību saistītu rādītāju (piemēram, kontrolētās personas vai publiskā partnera pakalpojumu, piegāžu un būvdarbu izmaksas) par pēdējiem trim gadiem līdz koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai. Ja kontrolētā persona vai publiskais partneris ir izveidots vai uzsācis darbību vēlāk par minēto termiņu vai ja tā reorganizācijas dēļ dati par finanšu apgrozījumu vai ar tā darbību saistītie rādītāji nav pieejami vai vairs nav aktuāli, darbības procentuālo lielumu var pierādīt, izmantojot komercdarbības prognozēšanas metodes.

3.2 pants. Līgumi, ko slēdz ar saistīto uzņēmumu, kopīgo uzņēmumu vai publisko partneri, kas ir daļa no kopīgā uzņēmuma

(1) Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata:

1) Latvijā reģistrētu komercsabiedrību, kooperatīvo sabiedrību, Latvijā reģistrētu Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas kooperatīvo sabiedrību un Eiropas komercsabiedrību, kura gada pārskatus konsolidē ar šā likuma 1. panta 15. punkta "e" apakšpunktā minētajam atbilstoša publiskā partnera (turpmāk šajā pantā - publiskais partneris) gada pārskatiem saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu;

2) jebkuru uzņēmumu, kurā publiskajam partnerim saskaņā ar Koncernu likumu ir izšķiroša ietekme vai kuram izšķiroša ietekme ir publiskajā partnerī, vai kurā izšķiroša ietekme ir citam uzņēmumam, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme publiskajā partnerī.

(2) Ievērojot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minēto, šo likumu nepiemēro koncesijas līgumiem, ko publiskais partneris slēdz ar saistīto uzņēmumu vai ko kopīgais uzņēmums, kuru izveidojuši vienīgi publiskie partneri, lai tas veiktu kādu no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. vai 7. pantā minētajām darbībām, slēdz ar uzņēmumu, kas ir saistīts ar kādu no šiem publiskajiem partneriem.

(3) Šā panta otro daļu piemēro:

1) būvdarbu koncesijas līgumiem, ja vismaz 80 procentus no saistītā uzņēmuma vidējā kopējā apgrozījuma par pēdējos trijos gados veiktajiem būvdarbiem veido būvdarbi, kas veikti publiskajam partnerim vai citiem uzņēmumiem, ar kuriem tas ir saistīts;

2) pakalpojumu koncesijas līgumiem, ja vismaz 80 procentus no saistītā uzņēmuma vidējā kopējā apgrozījuma par pēdējos trijos gados sniegtajiem pakalpojumiem veido pakalpojumi, kas sniegti publiskajam partnerim vai citiem uzņēmumiem, ar kuriem tas ir saistīts.

(4) Ja saistītais uzņēmums izveidots vai uzsācis darbību vēlāk un attiecīgie dati par tā vidējo apgrozījumu pēdējos trijos gados nav pieejami, šā panta trešajā daļā minēto darbības procentuālo lielumu pierāda, izmantojot komercdarbības prognozēšanas metodes.

(5) Ja vairāk nekā viens ar publisko partneri saistīts uzņēmums veic vienādus vai līdzīgus būvdarbus vai sniedz vienādus vai līdzīgus pakalpojumus, šā panta trešajā daļā minēto procentuālo lielumu aprēķina, ņemot vērā kopējo apgrozījumu, ko veido šādu saistīto uzņēmumu veiktie būvdarbi vai sniegtie pakalpojumi.

(6) Ja kopīgais uzņēmums ir izveidots attiecīgās darbības veikšanai vismaz trīs gadus un katrs publiskais partneris ir kopīgā uzņēmuma daļa vismaz šajā laikposmā, šo likumu nepiemēro koncesijas līgumiem, kurus:

1) kopīgais uzņēmums, ko veido vienīgi publiskie partneri, lai tas veiktu kādas no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. vai 7. pantā minētajām darbībām, slēdz ar kādu no šiem publiskajiem partneriem;

2) publiskais partneris slēdz ar kopīgo uzņēmumu, kura daļa tas ir.

(7) Publiskais partneris pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma informē to par saistītajiem uzņēmumiem un kopīgajiem uzņēmumiem, kuri slēdz līgumus, piemērojot šajā pantā minētos izņēmumus, par koncesijas līguma veidu un līgumcenu, kā arī iesniedz Eiropas Komisijai nepieciešamos pierādījumus, ka attiecības starp publisko partneri un saistīto uzņēmumu vai kopīgo uzņēmumu atbilst šā panta noteikumiem."

5. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

"4. pants. Tiesiskais regulējums

(1) Partnerības iepirkuma līgumiem piemēro Publisko iepirkumu likumu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji partnerības iepirkuma līgumiem piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(3) Koncesijas līgumiem un institucionālajai partnerībai piemēro šā likuma normas.

(4) Koncesijas līgumu, kura priekšmets ir gan būvdarbi, gan pakalpojumi, piešķir saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas piemērojams tam iepirkuma veidam, kurš raksturo attiecīgā koncesijas līguma galveno priekšmetu. Koncesijas līgumam, kura priekšmets daļēji ietver šā likuma 2. pielikumā minētos pakalpojumus un citus pakalpojumus, galveno priekšmetu un piemērojamo koncesijas procedūru nosaka pēc tā, kuru pakalpojumu paredzamā līgumcena ir visaugstākā.

(5) Ja līguma priekšmets ietver koncesijas, uz kurām attiecas šis likums, kā arī citus elementus, uz kuriem neattiecas šis likums, un dažādās līguma daļas ir objektīvi atdalāmas, publiskais partneris ir tiesīgs katrai no daļām piemērot atbilstošo tiesisko regulējumu vai slēgt nedalītu līgumu un piemērot šo likumu. Ja līguma daļas nav objektīvi atdalāmas, piemērojamo tiesisko regulējumu nosaka pēc līguma galvenā priekšmeta, izņemot šā panta devītajā daļā minēto gadījumu.

(6) Ja līguma priekšmets ietver gan koncesijas, uz kurām attiecas šis likums, gan iepirkuma līguma elementus, uz kuriem attiecas Publisko iepirkumu likums vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai attiecīgi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, ja tās iepirkuma daļas līgumcena, kurai piemērojams attiecīgais likums, ir vienāda ar tā noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par to.

(7) Ja līgums paredzēts darbību nodrošināšanai vairākās Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētajās jomās, publiskais partneris var izvēlēties slēgt atsevišķus līgumus attiecībā uz katru darbības jomu vai slēgt nedalītu līgumu. Ja publiskais partneris izvēlas slēgt atsevišķus līgumus attiecībā uz katru darbības jomu, līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas raksturo attiecīgās atsevišķās darbības īpašības. Ja publiskais partneris izvēlas slēgt nedalītu līgumu, līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas piemērojams darbībai, kura paredzēta kā līguma galvenā darbība, izņemot šā panta devītajā daļā minēto gadījumu.

(8) Ja atbilstoši šā panta septītajai daļai objektīvi nav iespējams noteikt, kura no darbībām paredzēta kā līguma galvenā darbība, līguma slēgšanas tiesības piešķir:

1) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja uz kādu no darbībām, kam paredzēts līgums, attiecas Publisko iepirkumu likums;

2) saskaņā ar šo likumu, ja uz kādu no darbībām, kam paredzēts līgums, neattiecas ne Publisko iepirkumu likums, ne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.

(9) Ja līguma priekšmets ietver gan koncesijas, uz kurām attiecas šis likums, gan iepirkuma līguma elementus vai darbības, uz kurām attiecas aizsardzības un drošības jomas iepirkumu regulējoši normatīvie akti, un publiskais partneris ir nolēmis slēgt nedalītu līgumu vai līguma daļas nav objektīvi atdalāmas, piemērojamo tiesisko regulējumu nosaka, pamatojoties uz šādām pazīmēm:

1) ja uz kādu līguma daļu vai darbību attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību 346. pants, līguma slēgšanas tiesības var piešķirt, nepiemērojot šo likumu, ja nedalīta koncesijas līguma piešķiršanu pamato objektīvi iemesli;

2) ja uz kādu līguma daļu vai darbību attiecas Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, līguma slēgšanas tiesības var piešķirt saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, ja nedalīta koncesijas līguma piešķiršanas pamatā ir objektīvi iemesli;

3) ja līgums atbilst gan šīs daļas 1. punktam, gan 2. punktam, piemēro šīs daļas 1. punktu.

(10) Nav atļauts sadalīt līgumu vai slēgt nedalītu līgumu, lai izvairītos no šā likuma, Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma piemērošanas.

(11) Kopsabiedrības dibināšanai, darbībai un darbības izbeigšanai piemēro Komerclikuma normas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(12) Kārtību, kādā tiek pārvaldītas publiskas personas kapitāla daļas kopsabiedrībā, regulē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

(13) Ja vairāki publiskie partneri slēdz vienu publiskās un privātās partnerības līgumu ar privāto partneri, Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas par sadarbību valsts pārvaldē piemēro tiktāl, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

(14) Ja publiskās un privātās partnerības ietvaros ir konstatējamas komercdarbības atbalstu raksturojošās pazīmes, atbalsta piešķiršanai piemēro komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu.

(15) Šā likuma XIV nodaļas normas netiek piemērotas publiskajam partnerim, kas nodrošina publiskās partnerības finansēšanu no tā rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem."

6. Izslēgt 5. panta otrās daļas 6. punktu.

7. 6. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta otrās daļas 2. punkta nosacījumu par kopīga publisko partneru vai publisko partneru pārstāvju lēmuma pieņemšanu piemēro, ja šajā likumā nav noteikts, ka lēmumu pieņem katrs publiskais partneris vai katrs publiskā partnera pārstāvis.";

izteikt ceturtās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) sniedz informāciju, paziņojumus vai saņem informāciju, kas paredzēta Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā vai šajā likumā vai publiskās un privātās partnerības līgumā;".

8. 8. pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu ministrija izvērtē finanšu un ekonomiskajos aprēķinos minēto nosacījumu paredzamo ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu un sniedz atzinumu par tiem.

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs:

1) uzrauga partnerības iepirkuma procedūru un koncesijas procedūru atbilstību normatīvo aktu prasībām;

2) izskata iesniegumus par šā likuma 17. panta pirmajā un septītajā daļā minēto koncesijas procedūru pārkāpumiem;

3) izskata administratīvo pārkāpumu lietas publiskās un privātās partnerības jomā un piemēro administratīvos sodus;

4) publicē šajā likumā noteiktos paziņojumus Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, nosūta tos publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī nosūta Eiropas Komisijai informāciju, kuru tā pieprasa;

5) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Iepirkumu uzraudzības birojs ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz šā panta trešās daļas 2. punktā minētās funkcijas izpildi."

9. 9. pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "saskaņā ar šā likuma 36. panta otro daļu";

izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(5) Lai publiskās un privātās partnerības līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu, uzraudzības institūcija izvērtē publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumu ievērošanu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumā (15. panta otrā daļa) ietvertajiem noteikumiem šādos dokumentos:";

izslēgt sestajā daļā vārdus "saskaņā ar šā likuma 36. panta otro daļu".

10. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

"13. pants. Paredzamās līgumcenas noteikšana

(1) Partnerības iepirkuma līguma paredzamo līgumcenu nosaka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Koncesijas līguma paredzamo līgumcenu nosaka kā finanšu līdzekļu kopējo apjomu (izņemot pievienotās vērtības nodokli), ko privātais partneris iegūtu, īstenojot tiesības un pienākumus, kas izriet no koncesijas līguma. Publiskais partneris, aprēķinot paredzamo līgumcenu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus koncesijas līguma grozījumus, tai skaitā termiņa pagarinājumus, galalietotāja maksājumus, kas nav veikti publiskā partnera labā, jebkādus publiskās personas veiktos maksājumus, tai skaitā publiskā partnera atlīdzību, kuras apmērs ir atkarīgs no galalietotāju pieprasījuma, vai jebkura veida publiskās personas sniegtās finansiālās priekšrocības, ieņēmumus par jebkādu koncesijā iekļautu aktīvu pārdošanu, visu to piegāžu un pakalpojumu vērtību, kurus publiskais partneris paredzējis darīt pieejamus privātajam partnerim un kuri nepieciešami koncesijas līguma izpildei, jebkurus trešo personu maksājumus vai sniegtās finansiālās priekšrocības, kas saistītas ar koncesijas līguma izpildi, kā arī godalgu un maksājumu vērtību, ja publiskais partneris paredz koncesijas procedūras pretendentiem piešķirt godalgas vai izmaksāt maksājumus.

(3) Publiskās un privātās partnerības līguma paredzamo līgumcenu nosaka vienlaikus ar finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu, un tā ir spēkā, kad tiek iesniegts publicēšanai paziņojums par koncesiju vai, ja šāda paziņojuma iesniegšana publicēšanai nav nepieciešama, pirms koncesijas procedūras uzsākšanas. Paredzamās līgumcenas aprēķināšanas metodi iekļauj publiskās un privātās partnerības procedūras dokumentos.

(4) Ja brīdī, kad pieņem lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, koncesijas līguma līgumcena par vismaz 20 procentiem pārsniedz sākotnēji paredzamo, par koncesijas līguma paredzamo līgumcenu uzskata līgumcenu, kāda noteikta minētā lēmuma pieņemšanas brīdī.

(5) Koncesijas līguma paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts izmantot tādu metodi, kas vērsta uz likumā noteiktās koncesijas procedūras nepiemērošanu. Nav atļauts sadalīt daļās koncesijas projektu, lai izvairītos no attiecīgās koncesijas procedūras nosacījumu piemērošanas.

(6) Ja saistībā ar paredzēto koncesijas līguma priekšmetu var tikt piešķirtas vairākas koncesijas par atsevišķām daļām, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu. Šā likuma prasības attiecībā uz publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā summa ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to."

11. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Līgumcenas robežvērtība

Šā likuma 13. panta sestajā daļā, 20. panta otrajā un trešajā daļā, 31.1 panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā, 31.2 panta pirmās daļas 2. punktā, 37.5 panta trešajā daļā, 37.6 panta trešajā daļā, 39. panta otrajā, trešajā, sestajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, 63. panta piektās daļas 1. punktā un septītajā daļā minēto līgumcenas robežvērtību nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežvērtībām, kas jāievēro publiskajam partnerim. Ministru kabinets līgumcenas robežvērtību nosaka vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir paziņojusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecīgās līgumcenas robežvērtību."

12. 14. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai noteiktu publiskās un privātās partnerības piemērojamību konkrētā projekta īstenošanā, raugoties no publiskās personas finanšu resursu racionālas un efektīvas izmantošanas viedokļa, un to, kāds publiskās un privātās partnerības līgums slēdzams, lai veiksmīgi īstenotu attiecīgo būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas projektu, ņemot vērā potenciālā publiskās un privātās partnerības līguma ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu, tiek veikti finanšu un ekonomiskie aprēķini.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "kā arī kritērijus publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaitei, lai noteiktu publiskās un privātās partnerības līguma ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu".

13. Aizstāt 15. panta pirmās daļas 1. punktā un otrajā daļā vārdus "saistību apjomu un valsts parādu" ar vārdiem "saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu".

14. 16. pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā un otrajā daļā vārdus "saistību apjomu vai valsts parādu" ar vārdiem "saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu";

izteikt sestās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) institucionālās partnerības gadījumā - to, ka publiskā partnera pārstāvis būs publiskajam partnerim kopsabiedrībā piederošo kapitāla daļu turētājs saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu;".

15. 17. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) sarunu procedūra.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Konkursa dialoga procedūru piemēro, ja:

1) publiskā partnera vajadzības nevar apmierināt, nepielāgojot jau tirgū pieejamus risinājumus;

2) koncesijas līgums ietver inovatīvus risinājumus;

3) koncesijas līguma slēgšanas tiesības nevar piešķirt bez iepriekšējām sarunām īpašu apstākļu dēļ, kuri attiecas uz koncesijas raksturu, sarežģītību vai juridisko un finansiālo struktūru, vai ar tiem saistīto risku dēļ;

4) publiskais partneris nevar pietiekami precīzi sagatavot tehniskās specifikācijas, atsaucoties uz standartiem vai tehniskajām specifikācijām.";

izslēgt trešo, ceturto un piekto daļu;

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Sarunu procedūru piemēro, ja:

1) koncesijas līgumā paredzētos būvdarbus vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents kādā no šādiem gadījumiem:

a) koncesijas līguma mērķis ir radīt vai iegādāties unikālu mākslas darbu vai māksliniecisku izpildījumu,

b) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ,

c) pastāv izņēmuma tiesības,

d) nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, kas nav minēta šīs daļas "c" apakšpunktā, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību;

2) šīs daļas 1. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktā minētie izņēmumi ir piemērojami tikai tad, ja nav pamatotas alternatīvas vai aizstājēja un ja konkurences trūkuma iemesls nav koncesijas procedūras dokumentos noteiktās prasības;

3) šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 3. punktā minētās procedūras rezultātā nav iesniegti pieteikumi vai piedāvājumi vai ir iesniegti koncesijas līgumam neatbilstoši piedāvājumi, kuri bez būtiskiem grozījumiem neatbilst koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai ir iesniegti kvalifikācijas prasībām neatbilstošu un no koncesijas procedūras izslēdzamu pretendentu pieteikumi un ja netiek būtiski mainīti sākotnējie koncesijas līguma izpildes noteikumi. Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma publiskais partneris tai nosūta koncesijas procedūras noslēguma ziņojumu.

(7) Ja publiskais partneris vēlas slēgt koncesijas līgumu par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem, tas var nepiemērot šajā likumā noteiktās koncesijas procedūras, izņemot šā likuma 18., 19., 21., 22., 23. pantā, V nodaļā, 33. panta divpadsmitajā, trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā, 34., 35., 36., 36.2 pantā, 38. panta otrajā un trešajā daļā, 39. panta sestajā, septītajā un astotajā daļā, 53. panta otrajā un trešajā daļā, 62. un 63. pantā paredzētās prasības."

16. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

"17.1 pants. Privileģētie koncesijas līgumi

(1) Ja paredzamā koncesijas līguma priekšmets to pieļauj, publiskais partneris ir tiesīgs noteiktām personu grupām paredzētu pasākumu ietvaros rezervēt iespēju piedalīties koncesijas procedūrā tikai tiem pretendentiem, kuru nodarbināto personu ar invaliditāti skaits ir lielāks par 30 procentiem no vidējā darbinieku skaita gadā.

(2) Piemērojot šā panta pirmo daļu, paziņojumā par koncesiju vai šā likuma 17. panta septītajā daļā minēto pakalpojumu koncesiju gadījumā iepriekšējā informatīvā paziņojumā atsaucas uz šo pantu."

17. Izteikt 18., 19. un 20. pantu šādā redakcijā:

"18. pants. Informācijas apmaiņa

(1) Informācijas apmaiņa starp koncesijas procedūras komisiju un pretendentiem notiek, nododot informāciju personiski (to apstiprina ar tās saņemšanas apliecinājumu), pa pastu, faksu vai elektroniski saskaņā ar šā panta trešajā, ceturtajā daļā un 19. pantā minētajiem noteikumiem atkarībā no koncesijas procedūras komisijas izvēles.

(2) Tādas informācijas apmaiņai, kura neattiecas uz koncesijas procedūras dokumentiem, pieteikumiem un piedāvājumiem, var izmantot mutvārdu saziņu. Ja mutvārdu saziņa var ietekmēt pieteikumu vai piedāvājumu saturu un piedāvājumu vērtēšanu, tās saturs dokumentējams rakstveidā vai audioierakstos.

(3) Koncesijas procedūras komisija izvēlas tādus informācijas apmaiņas līdzekļus, kuri ir vispārpieejami, lai neapgrūtinātu pretendentiem piekļuvi koncesijas procedūrai, un tādu šajā likumā minēto dokumentu nosūtīšanas veidu, kas adresātam nodrošina pēc iespējas ātru informācijas saņemšanu. Ja informācijas apmaiņā tiek izmantoti elektroniskie līdzekļi, izvēlas tādus sakaru līdzekļus, kuri ir publiski pieejami un savietojami ar vispārlietotiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tādējādi novēršot iespēju diskriminēt pretendentus uz šā pamata.

(4) Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi pieteikumos un piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un pieteikumu un piedāvājumu saturu varētu pārbaudīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām.

(5) Laikā no pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim koncesijas procedūras komisija nesniedz informāciju par citu pieteikumu vai piedāvājumu esību. Pieteikumu un piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai koncesijas procedūras komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

(6) Koncesijas procedūras komisija nodrošina iesniegtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas atklātību.

(7) Koncesijas procedūras komisija pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju koncesijas procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju pretendentam iepazīties uz vietas ar koncesijas procedūras papildu dokumentiem, kuriem tehnisku iemeslu dēļ vai tajos iekļautās informācijas dēļ, vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un tieša elektroniska pieeja, sākot ar attiecīgās koncesijas procedūras izsludināšanas brīdi. Ja pretendents pieprasa izsniegt koncesijas procedūras dokumentus drukātā veidā, koncesijas procedūras komisija tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par koncesijas procedūras dokumentu izsniegšanu drukātā veidā koncesijas procedūras komisija var prasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.

(8) Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par koncesijas procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, koncesijas procedūras komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju koncesijas procedūras komisija nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami koncesijas procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

19. pants. Prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu

(1) Koncesijas procedūras komisija paredz pieteikumu un piedāvājumu elektronisku iesniegšanu, izņemot gadījumus, kad tehnisku iemeslu dēļ vai pieteikumos vai piedāvājumos iekļautās informācijas dēļ, vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ tā nav nodrošināma. Pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai koncesijas procedūras komisija izvēlas bez maksas izmantojamās elektroniskās informācijas sistēmas, kas paredzētas pieteikumu un piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

(2) Izmantojot elektroniskās informācijas sistēmas, ar kurām saņem pieteikumus un piedāvājumus, ievēro šādus noteikumus:

1) visiem ieinteresētajiem pretendentiem ir pieejama informācija par specifikācijām, kas attiecas uz pieteikumu un piedāvājumu elektronisku iesniegšanu, kodēšanu un laika reģistrāciju;

2) tiek izmantots sistēmā iestrādāts paraksta rīks, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu, vai elektroniskais paraksts, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu;

3) var precīzi noteikt datumu un laiku, kad iesniedzami pieteikumi un piedāvājumi;

4) koncesijas procedūras komisija nodrošina, lai neviens nevarētu piekļūt iesniegtajai informācijai pirms noteiktā termiņa beigām;

5) tikai pilnvarotām personām ir iespēja noteikt vai mainīt saņemto dokumentu atvēršanas laiku;

6) koncesijas procedūras dažādo posmu laikā pieeja iesniegtajiem dokumentiem vai to daļai ir iespējama pēc pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;

7) iesniegtajiem dokumentiem var piekļūt tikai noteiktā datumā pēc pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;

8) pieeja iesniegtajiem un atvērtajiem dokumentiem saglabājas tikai tām pilnvarotām personām, kurām šāda pieeja ir atļauta;

9) ir iespējams atklāt, ja kāds pārkāpis šīs daļas 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minēto aizliegumu.

(3) Ministru kabinets nosaka prasības un standartus sistēmām, kas tiek izmantotas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai.

(4) Koncesijas procedūras komisija, ja nepieciešams, var prasīt, lai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai tiktu izmantotas speciālas iekārtas un tehnoloģijas, kas nav vispārpieejamas, ja tā piedāvā šādas alternatīvas piekļuves iespējas:

1) neierobežotā un pilnā apmērā bez maksas tiešu elektronisku piekļuvi speciālajām iekārtām un tehnoloģijām no dienas, kad publicēts paziņojums par koncesiju. Paziņojumā par koncesiju norāda tīmekļvietnes adresi, kur var piekļūt attiecīgajām tehnoloģijām un iekārtām;

2) nodrošina, lai pretendenti, kuriem nav piekļuves attiecīgajām tehnoloģijām un iekārtām vai kuriem nav iespējams tās iegūt attiecīgajos termiņos (ņemot vērā, ka piekļuves trūkumā nav vainojams attiecīgais pretendents), varētu piekļūt koncesijas procedūrai, izmantojot pagaidu piekļuves tiesības, kas bez maksas pieejamas tiešsaistē;

3) atbalsta alternatīvu datu kanālu piedāvājumu elektroniskai iesniegšanai.

(5) Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Ja pieteikumu vai piedāvājumu var iesniegt elektroniski, koncesijas procedūras komisija nav tiesīga pieprasīt, lai papildus elektroniskajam pieteikumam vai piedāvājumam pretendents iesniedz arī rakstveida pieteikumu vai piedāvājumu.

20. pants. Paziņojumi, to veidlapas

(1) Šā likuma 38. pantā, 53. panta pirmajā un otrajā daļā, 53.1 pantā un 63. panta septītajā daļā minēto paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Paziņojuma veidlapas paraugu nosaka Eiropas Komisijas 2015. gada 11. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1986, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 842/2011.

(2) Koncesijas procedūras komisija vai publiskais partneris šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu sagatavo un iesniedz publikāciju vadības sistēmā. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību šā likuma prasībām un publicē to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību.

(3) Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to, Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību šā likuma prasībām un nosūta paziņojumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Iepirkumu uzraudzības birojs publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 48 stundas pēc tam, kad saņemts Eiropas Savienības Publikāciju biroja apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu."

18. Izteikt 23. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Paziņojot par koncesijas līguma noslēgšanu un informējot pretendentus, koncesijas procedūras komisija nav tiesīga atklāt informāciju, kuru tai kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti."

19. Izteikt 24. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Koncesijas procedūras komisiju izveido publiskā partnera pārstāvis. Koncesijas procedūras komisijā iekļauj personas, kurām nav piemērots administratīvais sods par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā - aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt attiecīgus līgumus - vai šā soda izpilde ir beigusies. Lai pārliecinātos par to, publiskā partnera pārstāvis iegūst informāciju publikāciju vadības sistēmā."

20. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

"25. pants. Koncesijas procedūras komisijas darbības pamatprincipi

(1) Koncesijas procedūras dokumentu sagatavotājs (publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersona vai darbinieks), koncesijas procedūras komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar pretendentu. Šīs daļas izpratnē koncesijas procedūras dokumentu sagatavotājs (publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersona vai darbinieks), koncesijas procedūras komisijas loceklis un eksperts ir saistīts ar pretendentu, ja viņš ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja:

1) juridiskās personas pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

2) juridiskās personas dalībnieka, akcionāra vai biedra, kuram pieder vismaz 10 procenti kapitāla daļu, prokūrista vai amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais;

3) fiziskās personas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais.

(2) Koncesijas procedūras dokumentu sagatavotāja (publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersona vai darbinieks), koncesijas procedūras komisijas locekļu un ekspertu saistība ar pretendentu attiecas arī uz gadījumiem, kad pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām koncesijas procedūras dokumentu sagatavotājam (publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersonai vai darbiniekam), komisijas loceklim vai ekspertam ir šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētā saistība.

(3) Koncesijas procedūras dokumentu sagatavotājs (publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersona vai darbinieks), koncesijas procedūras komisijas locekļi un eksperti pirms piedāvājuma izskatīšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem šā panta pirmās daļas izpratnē."

21. Izteikt 26. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Koncesijas procedūras komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka koncesijas procedūras komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes, kā arī nodrošina šā likuma 25. panta trešajā daļā minēto apliecinājumu parakstīšanu."

22. Izteikt 27., 28. un 29. pantu šādā redakcijā:

"27. pants. Koncesijas procedūras komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība

(1) Koncesijas procedūras komisija lēmumus pieņem sēdēs.

(2) Koncesijas procedūras komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisijas locekļu skaitu nosaka, iegūto rezultātu noapaļojot uz augšu.

(3) Koncesijas procedūras komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nedrīkst atturēties no lēmuma pieņemšanas.

28. pants. Iesniegumu izskatīšanas komisija

(1) Iesniegumus par koncesijas procedūras pārkāpumiem izskata Iepirkumu uzraudzības biroja izveidota iesniegumu izskatīšanas komisija triju locekļu sastāvā. Iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļi ir Iepirkumu uzraudzības biroja amatpersonas. Iesniegumu izskatīšanas komisijas priekšsēdētājs atbilst šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un vismaz vēl vienam komisijas loceklim ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs. Lai izskatītu iesniegumus, Iepirkumu uzraudzības birojs var pieaicināt iepirkumu lietpratēju vai ekspertu.

(2) Iesniegumu izskatīšanas komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kas atbilst šādiem kritērijiem:

1) viņam ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību vai vadības zinātnēs vai ekonomikā;

2) viņam ir vismaz viena gada darba pieredze iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskatīšanā un zināšanas par publisko un privāto partnerību.

(3) Par iesniegumu izskatīšanas komisijas locekli, lietpratēju vai ekspertu nevar būt persona, kura iepriekš sniegusi konsultācijas par iesniegumā minēto koncesijas procedūru vai ir ieinteresēta iegūt tiesības uz koncesijas līguma noslēgšanu, vai ir saistīta ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu. Pirms iesnieguma izskatīšanas visi komisijas locekļi, lietpratējs un eksperts paraksta attiecīgu apliecinājumu. Šā panta izpratnē iesniegumu izskatīšanas komisijas loceklis, lietpratējs un eksperts ir saistīts ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu, ja viņš ir:

1) juridiskās personas - iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta - īpašnieka vai amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais;

2) fiziskās personas - iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta - tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais;

3) juridiskās personas - iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta - pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona vai īpašnieks, kurš pārtraucis darba attiecības vai īpašuma attiecības ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu laikposmā, kas ir īsāks par 24 mēnešiem, vai minēto personu tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais.

(4) Iesniegumu izskatīšanas komisija lēmumu pieņem balsojot. Pieņemot lēmumu, komisijas locekļi ir neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam. Lietpratējs un eksperts piedalās iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs bez balsstiesībām un izsaka komisijai neatkarīgu profesionālu viedokli par iesnieguma izskatīšanas laikā konstatētajiem faktiem vai sniedz atzinumu par komisijas uzdotajiem jautājumiem.

29. pants. Iesnieguma iesniegšana

(1) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt koncesijas līgumu vai pretendē uz koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto koncesijas procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto koncesijas procedūru, vai par publiskā partnera, publiskā partnera pārstāvja vai koncesijas procedūras komisijas darbību koncesijas procedūras norises laikā. Šīs nodaļas izpratnē par koncesijas procedūru uzskatāma arī šā likuma 17. panta septītajā daļā minētā pretendentu atlases kārtība.

(2) Iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem (izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus) Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz koncesijas līguma noslēgšanai šādos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 36. panta ceturtajā daļā, 43. panta pirmajā daļā, 45. panta pirmajā daļā vai 53. panta trešajā daļā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;

2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 36. panta ceturtajā daļā, 43. panta pirmajā daļā, 45. panta pirmajā daļā vai 53. panta trešajā daļā minētā informācija attiecīgajai personai nosūtīta pa pastu;

3) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 53.1 panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(3) Iesniegumu attiecībā uz koncesijas procedūras dokumentos iekļautajām prasībām var iesniegt šādos termiņos:

1) ne vēlāk kā septiņas dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš, - attiecībā uz konkursa bez pretendentu atlases nolikumā un paziņojumā par koncesiju iekļautajām prasībām;

2) ne vēlāk kā četras darbdienas pirms tam, kad beidzas pieteikumu iesniegšanas termiņš, - attiecībā uz konkursa ar pretendentu atlasi nolikumā minētajiem atlases noteikumiem un paziņojumā par koncesiju konkursa dialoga dokumentos un paziņojumā par koncesiju iekļautajām prasībām;

3) ne vēlāk kā četras darbdienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš, - attiecībā uz konkursa ar pretendentu atlasi un konkursa dialoga procedūras uzaicinājumā iekļautajām prasībām;

4) ne vēlāk kā divas darbdienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš, - attiecībā uz koncesijas procedūras dokumentos iekļautajām prasībām šā likuma 17. panta septītajā daļā minētajā gadījumā.

(4) Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt, nododot to personiski vai nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. Iesniegums uzskatāms par iesniegtu Iepirkumu uzraudzības birojam šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā, ja tas Iepirkumu uzraudzības birojā saņemts:

1) ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā, ja nosūtīts pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu;

2) ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā Iepirkumu uzraudzības biroja darba laikā, ja nosūtīts pa pastu vai nodots personiski.

(5) Iesniegums iesniedzams rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese;

2) tā publiskā partnera pārstāvja nosaukums un adrese, par kuru iesniegts iesniegums;

3) koncesijas procedūras nosaukums un koncesijas procedūras identifikācijas numurs;

4) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu;

5) iesnieguma juridiskais pamatojums;

6) iesnieguma iesniedzēja prasība.

(6) Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas ievieto ziņas par to savā tīmekļvietnē, norādot iesnieguma iesniedzēju, publisko partneri, publiskā partnera pārstāvi vai koncesijas procedūras komisiju un koncesijas procedūru, kuras likumību apstrīd iesnieguma iesniedzējs, kā arī informē publiskā partnera pārstāvi par administratīvās lietas ierosināšanu, nosūtot paziņojumu par saņemto iesniegumu un iesnieguma kopiju uz publiskā partnera pārstāvja norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi. Publiskais partneris neslēdz koncesijas līgumu, kamēr nav saņemts komisijas lēmums par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem vai administratīvās lietas izbeigšanu.

(7) Ja iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas konkursa bez pretendentu atlases nolikumā vai paziņojumā par koncesiju, vai konkursa ar pretendentu atlasi uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, koncesijas procedūras komisija publicē pircēja profilā informāciju par piedāvājumu atvēršanas datuma un laika atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, ievērojot šā likuma 49. panta 1.1 daļā noteikto.

(8) Ja iesniegts iesniegums par publiskā partnera, publiskā partnera pārstāvja vai koncesijas procedūras komisijas darbību attiecībā uz koncesijas procedūras likumību un iesniegumu par to pašu koncesijas procedūru jau ir iesniedzis cits iesnieguma iesniedzējs, bet tas vēl nav izskatīts, šos iesniegumus var apvienot un izskatīt kopā.

(9) Iesnieguma iesniedzējs ir tiesīgs rakstveidā atsaukt iesniegto iesniegumu jebkurā brīdī, kamēr iesniegumu izskatīšanas komisija nav pieņēmusi lēmumu par attiecīgo iesniegumu."

23. Papildināt likumu ar 29.1 un 29.2 pantu šādā redakcijā:

"29.1 pants. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs iesniegumu atstāt bez izskatīšanas jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) iesniegums neatbilst šā likuma 29. panta pirmās, otrās, trešās vai piektās daļas prasībām;

2) attiecībā uz koncesijas procedūru par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijis iesniegts un izskatīts iesniegums;

3) iesniegumā ietvertās ziņas ir acīmredzami nepietiekamas iesniedzēja prasības apmierināšanai vai iesniegums ir acīmredzami noraidāms pēc būtības;

4) šā likuma 29.2 panta ceturtajā daļā noteiktajā gadījumā.

(2) Lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

29.2 pants. Depozīts

(1) Iesniedzot iesniegumu šā likuma 29. pantā noteiktajā kārtībā, maksājams vai iesniedzams depozīts.

(2) Iesniedzējs ir tiesīgs depozītu iemaksāt kā naudas summu vai iesniegt kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi.

(3) Depozīts ir 0,5 procenti no paredzamās līgumcenas, bet ne vairāk kā 15 000 euro. Ja paredzamo līgumcenu nav iespējams noteikt vai tā nav norādīta koncesijas procedūras dokumentos, depozīts ir 3400 euro.

(4) Pēc iesnieguma saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pārbauda depozīta maksājuma saņemšanas vai iesniegšanas faktu. Ja depozīta maksājums nav saņemts vai nav iesniegts, Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs iesniegumu atstāt bez izskatīšanas.

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs atmaksā depozīta maksājumu vai atdod depozītu iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc:

1) iesnieguma atsaukšanas dienas, ja iesniedzējs ir atsaucis iesniegumu līdz tā izskatīšanai komisijā, pamatojoties uz to, ka publiskais partneris, publiskā partnera pārstāvis vai koncesijas procedūras komisija ir novērsusi iesniegumā minētos pārkāpumus;

2) tiesas sprieduma noraksta saņemšanas, ja ar spēkā stājušos spriedumu tiesa iemaksāto depozīta maksājumu uzdod atmaksāt iesniedzējam;

3) dienas, kad paziņots lēmums par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas;

4) dienas, kad stājies spēkā lēmums aizliegt slēgt koncesijas līgumu vai atcelt publiskā partnera, publiskā partnera pārstāvja vai koncesijas procedūras komisijas lēmumu par koncesijas procedūras izbeigšanu.

(6) Šis pants nav piemērojams, ja iesniegumā apstrīdēta koncesijas procedūras pārtraukšanas likumība vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktās prasības.

(7) Ministru kabinets nosaka depozīta samaksas vai iesniegšanas un atmaksāšanas vai atdošanas kārtību."

24. 30. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Iesniegumu izskatīšanas komisija iesniegumu izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, iesniegumu izskatīšanas komisija to var pagarināt, paziņojot par to iesnieguma iesniedzējam, pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, publiskā partnera pārstāvim un koncesijas procedūras komisijai (turpmāk šajā pantā - dalībnieki).";

aizstāt otrās daļas 2. punktā skaitli un vārdus "53. panta pirmās un ceturtās daļas" ar skaitli un vārdiem "53. panta trešās daļas";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iepirkumu uzraudzības birojs uzaicina dalībniekus uz iesnieguma izskatīšanas sēdi, publicējot uzaicinājumu savā tīmekļvietnē vismaz trīs darbdienas iepriekš. Uzaicinājums uzskatāms par paziņotu nākamajā darbdienā pēc tā publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Ja dalībnieki Iepirkumu uzraudzības birojam ir paziņojuši elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtīt uzaicinājumu, Iepirkumu uzraudzības birojs informāciju par iesnieguma izskatīšanas sēdi dalībniekiem nosūta arī pa elektronisko pastu ne vēlāk kā dienā, kad uzaicinājums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Iesniegumu izskatīšanas komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz tā iesniedzēja un dalībnieku minētajiem faktiem, paskaidrojumiem un eksperta viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies uz iesnieguma izskatīšanas sēdi, iesniegumu izskatīšanas komisija izskata iesniegumu, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas sagatavo un ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darbdienā pēc tā publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.";

izslēgt astotās daļas ievaddaļā vārdus "papildus Administratīvā procesa likumā noteiktajam";

papildināt astoto daļu ar 3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"31) tās koncesijas procedūras identifikācijas numurs, par kuru iesniegts iesniegums;".

25. 31.1 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pieteikumu attiecībā uz šā likuma 31.2 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem var iesniegt šādos termiņos:

1) sešu mēnešu laikā pēc koncesijas līguma noslēgšanas dienas (izņemot šīs daļas 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētos gadījumus);

2) 30 dienu laikā pēc dienas, kad:

a) Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to, publicēts tāds paziņojums par koncesijas piešķiršanu, kurā ir ietverts pamatojums lēmumam piešķirt tiesības slēgt koncesijas līgumu, nepublicējot paziņojumu par koncesiju,

b) publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir informējis attiecīgo pretendentu par koncesijas līguma noslēgšanu, norādot tam šā likuma 53. panta trešās daļas 1. vai 2. punktā minēto informāciju vai norādot tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus.";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "par tā līdzekli nosakot aizliegumu veikt noteiktas darbības, kas saistītas ar koncesijas līguma izpildi";

izslēgt piektās daļas otro teikumu.

26. Izteikt 31.2 pantu šādā redakcijā:

"31.2 pants. Gadījumi, kad koncesijas līgumu var atzīt par spēkā neesošu, grozīt vai atcelt tā noteikumus vai saīsināt koncesijas līguma termiņu

(1) Tiesa koncesijas līgumu var atzīt par spēkā neesošu, grozīt vai atcelt tā noteikumus vai saīsināt koncesijas līguma termiņu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) koncesijas līgums noslēgts, nepiemērojot šā likuma 17. panta pirmajā daļā noteiktās koncesijas procedūras vai šā likuma 17. panta septītajā daļā minēto kārtību, ja publiskajam partnerim tā bija jāpiemēro;

2) koncesijas līgums noslēgts, nepamatoti piešķirot tiesības slēgt koncesijas līgumu bez paziņojuma par koncesiju publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to;

3) koncesijas līgums noslēgts, neievērojot šā likuma 54. pantā noteikto termiņu;

4) koncesijas līgums noslēgts, pārkāpjot šā likuma 29. panta sestajā daļā noteikto aizliegumu slēgt koncesijas līgumu.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā minētajā gadījumā koncesijas līgumu neatzīst par spēkā neesošu, negroza vai neatceļ tā noteikumus, nesaīsina koncesijas līguma termiņu, lai arī ir pieļauti likuma pārkāpumi, ja vienlaikus ievēroti šādi nosacījumi:

1) publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir publicējis šā likuma 53.1 panta pirmajā daļā minēto paziņojumu;

2) koncesijas līgums tika noslēgts ne agrāk kā pēc 10 dienām un papildus vienas darbdienas pēc dienas, kad šā likuma 53.1 panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;

3) ir ievērots šā likuma 29. panta sestajā daļā noteiktais aizliegums slēgt koncesijas līgumu."

27. 31.3 pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "piektajā daļā" ar vārdiem "sestajā daļā";

papildināt sesto daļu ar vārdiem "uzraudzības institūcijai un Finanšu ministrijai".

28. Izteikt 31.4 pantu šādā redakcijā:

"31.4 pants. Zaudējumu atlīdzināšana

(1) Zaudējumus, kas nodarīti administratīvā procesa ietvaros, atlīdzina saskaņā ar administratīvo procesu un valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Lietas par zaudējumu atlīdzināšanu tiesvedības kārtībā izskata Administratīvā rajona tiesa triju tiesnešu sastāvā.

(2) Ja atlīdzinājums tiek prasīts vienlaikus ar šā likuma 31.1 pantā paredzēto prasījumu, tiesa to izlemj, izskatot attiecīgo pieteikumu un pieņemot kādu no šā likuma 31.3 panta pirmajā daļā minētajiem spriedumiem. Pierādīšanas pienākums par šādu zaudējumu esību un atlīdzinājuma apmēru gulstas uz pieteicēju. Pēc sprieduma spēkā stāšanās dienas šādu zaudējumu atlīdzināšanu var prasīt civiltiesiskā kārtībā.

(3) Iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam saskaņā ar šā likuma 29. pantu, zaudējumu atlīdzināšana netiek lūgta. Publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu var lūgt vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu tiesā vai vēršoties pie publiskā partnera valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

29. Izslēgt 32. pantu.

30. 33. pantā:

izteikt otrās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz koncesijas līguma priekšmetu, ņemot vērā šā panta divpadsmitajā, trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā noteikto un nodrošinot, ka minētās prasības nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus konkurences ierobežojumus;";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja ar koncesijas līgumu ir paredzēts sniegt komercdarbības atbalstu, koncesijas procedūras komisija minēto informāciju norāda nolikumā, vienlaikus nosakot šā atbalsta sniegšanas kārtību un piemērojamo komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu.";

izslēgt desmito daļu;

papildināt pantu ar divpadsmito, trīspadsmito un četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Tehniskās specifikācijas tiek ietvertas koncesijas procedūras dokumentos, un tās nosaka būvdarbiem un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Prasības var attiekties uz pieprasīto būvdarbu vai pakalpojumu īpašu ražošanas vai sniegšanas procesu vai metodi vai uz īpašu procesu kādā citā to aprites cikla posmā pat tad, ja šādi faktori nav tieši saistīti ar būvdarbu vai pakalpojumu būtību, ja vien tie ir saistīti ar koncesijas līguma priekšmetu un ir samērīgi ar koncesijas līguma vērtību un mērķiem.

(13) Tehniskajās specifikācijās iekļauj tehniskos aprakstus, kas var ietvert tādas publiskā partnera prasības attiecībā uz būvdarbiem vai pakalpojumiem kā kvalitātes līmenis, vides aizsardzības prasības, noteikumi par klimata pārmaiņu samazināšanu (siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu) un pielāgošanos klimata pārmaiņām, energoefektivitāte, konstrukcijas prasības (arī prasības attiecībā uz būves vai pakalpojuma pieejamību personām ar invaliditāti), atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumi vai izmēri, terminoloģija, simboli, pārbaudes noteikumi un metodes, apzīmējumi un marķēšana vai lietotāja instrukcijas. Ja tas ir iespējams, būvdarbu apjomus nosaka saskaņā ar būvprojektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā. Būvizmaksas nosaka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ja tas nav izšķiroši svarīgi koncesijas līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta pretendenta preces vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem pretendentiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru koncesijas līguma priekšmeta aprakstu. Tādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

(14) Iesniegto piedāvājumu nenoraida tāpēc, ka piedāvātie būvdarbi vai pakalpojumi neatbilst koncesijas procedūras dokumentos norādītajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām, ja pretendents, izmantojot jebkādus atbilstošus līdzekļus, var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina tehniskajā specifikācijā norādītās prasības."

31. Papildināt likumu ar 33.1 pantu šādā redakcijā:

"33.1 pants. Apakšuzņēmēji

(1) Lai pārliecinātos, ka pretendents spēs izpildīt koncesijas līgumu, koncesijas procedūras komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās koncesijas līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

(2) Koncesijas procedūras komisija pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās koncesijas līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo koncesijas līguma daļu.

(3) Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā koncesijas līguma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncernu statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

(4) Pakalpojuma koncesijas līguma gadījumā, ja pakalpojumi tiek sniegti publiskā partnera objektā, un būvdarbu koncesijas līguma gadījumā koncesijas procedūras komisija pieprasa, lai pēc koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā koncesijas līguma izpildes uzsākšanas brīdī privātais partneris iesniedz būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī privātā partnera apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Koncesijas līguma izpildes laikā privātais partneris paziņo par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

(5) Koncesijas procedūras komisija koncesijas procedūras dokumentos var paredzēt, ka būvdarbu koncesijas līguma gadījumā pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma maksājumus par tā sniegtajiem pakalpojumiem vai veiktajiem būvdarbiem privātajam partnerim, kurus tas ir pieņēmis un kuru apmaksas termiņš tiek kavēts, ja publiskais partneris nav izmaksājis visu privātajam partnerim pienākošos līgumcenu, publiskais partneris uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu privātajam partnerim. Publiskais partneris pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu privāto partneri un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību. Kārtību, kādā veicami maksājumi un notiek informācijas apmaiņa ar privāto partneri un tā apakšuzņēmējiem, koncesijas procedūras komisija paredz koncesijas līgumā.

(6) Šā panta pirmajā un piektajā daļā noteiktā kārtība neietekmē jautājumus, kas attiecas uz privātā partnera atbildību par koncesijas līguma izpildi."

32. 34. pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdus "38. panta pirmajā daļā minēto paziņojumu par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā" ar skaitli un vārdiem "38. pantā minēto paziņojumu par koncesiju vai iepriekšēju informatīvu paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem";

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "pārtrauc koncesijas procedūru, pieņemot šā likuma 36. panta otrajā daļā minēto lēmumu" ar vārdiem "pieņem lēmumu par koncesijas procedūras pārtraukšanu".

33. 35. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "kuru rezultātā mainās personu loks, kas var piedalīties koncesijas procedūrā un iesniegt piedāvājumu" ar vārdiem "kuras pieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli koncesijas procedūrā vai kuru rezultātā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja koncesijas procedūras komisija izdarījusi grozījumus nolikumā vai citos koncesijas procedūras dokumentos, tā informāciju par grozījumiem ievieto pircēja profilā, kur šie dokumenti ir pieejami, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai."

34. Izteikt 36. pantu šādā redakcijā:

"36. pants. Koncesijas procedūras izbeigšana vai pārtraukšana

(1) Koncesijas procedūras komisija pieņem lēmumu izbeigt attiecīgo koncesijas procedūru, ja:

1) šīs koncesijas procedūras rezultātā nav iesniegti pieteikumi vai piedāvājumi;

2) ir iesniegti koncesijas līgumam neatbilstoši piedāvājumi, kas bez būtiskiem grozījumiem neatbilst koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

3) ir iesniegti kvalifikācijas prasībām neatbilstoši un no koncesijas procedūras izslēdzami pretendentu pieteikumi;

4) šā likuma 52. pantā noteiktajā kārtībā sarunās par koncesijas līguma projektu ne ar vienu no pretendentiem nav panākta vienošanās par koncesijas līgumu.

(2) Ja koncesijas procedūras komisija ir pieņēmusi lēmumu izbeigt koncesijas procedūru saskaņā ar šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 3. punktu, publiskais partneris var piemērot sarunu procedūru saskaņā ar šā likuma 17. panta sesto daļu.

(3) Koncesijas procedūras komisija ir tiesīga pārtraukt koncesijas procedūru un neslēgt koncesijas līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums un ir saņemta katra publiskā partnera piekrišana. Ja koncesijas procedūra ir pārtraukta, tā nav atsākama.

(4) Ja koncesijas procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, koncesijas procedūras komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ koncesijas procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta. Koncesijas procedūras komisija visus pretendentus informē par termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 29. panta otrās daļas 1. vai 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par koncesijas procedūras pārkāpumiem. Šā panta izpratnē uzskatāms, ka informācija nodota visiem pretendentiem vienlaikus, ja attiecīgā informācija tiem nosūtīta vai nodota vienā dienā.

(5) Koncesijas procedūras komisija informāciju par koncesijas procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodod personiski. Koncesijas procedūras komisija saglabā pierādījumus par informācijas nosūtīšanas vai nodošanas datumu un veidu."

35. Papildināt likumu ar 36.1 un 36.2 pantu šādā redakcijā:

"36.1 pants. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

(1) Koncesijas procedūras komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas, lai apliecinātu savu atbilstību paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no koncesijas līguma vērtības. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

(2) Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas bijis iesniegts citā koncesijas vai iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

(3) Koncesijas procedūras komisija jebkurā koncesijas procedūras stadijā ir tiesīga prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Koncesijas procedūras komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datubāzēs.

(4) Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

36.2 pants. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz pretendentu

(1) Koncesijas procedūras komisija nenoraida pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteikta juridiskā statusa, bet šis pretendents ir tiesīgs veikt būvdarbus vai sniegt pakalpojumus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts.

(2) Koncesijas procedūras komisija var prasīt, lai juridiskās personas pieteikumā vai piedāvājumā tiek norādīts par koncesijas līguma izpildi atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds un profesionālā kvalifikācija.

(3) Koncesijas procedūras komisija nav tiesīga izvirzīt prasību personu apvienībām organizēties noteiktā juridiskā statusā, lai tās kā pretendents iesniegtu pieteikumu par piedalīšanos koncesijas procedūrā vai piedāvājumu. Koncesijas procedūras dokumentos var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt koncesijas līgumu, noformējas atbilstoši noteiktam juridiskajam statusam, ja tas nepieciešams koncesijas līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

(4) Koncesijas procedūras dokumentos var noteikt, kā personu apvienības izpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām. Prasībām jābūt samērīgām, un tās nosaka, balstoties uz objektīviem iemesliem. Koncesijas procedūras komisija var izvirzīt atšķirīgus, samērīgus un objektīvi pamatotus nosacījumus personu apvienībām attiecībā uz koncesijas līguma izpildi."

36. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

"37. pants. Pretendenta izslēgšanas noteikumi

(1) Koncesijas procedūras komisija izslēdz pretendentu no dalības koncesijas procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,

e) cilvēku tirdzniecība,

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

2) ir konstatēts, ka pretendentam pieteikuma un piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem koncesijas procedūras komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

3) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;

4) koncesijas procedūras dokumentu sagatavotājs (publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersona vai darbinieks), koncesijas procedūras komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;

5) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējusi konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

6) pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

7) ir saņemts valsts drošības iestādes atzinums, ka koncesijas līguma noslēgšana ar pretendentu var radīt draudus nacionālajai drošībai;

8) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

9) uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta nosacījumi;

10) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās koncesijas līguma vērtības, ir attiecināmi šīs daļas 2., 3., 4., 5. vai 6. punkta nosacījumi;

11) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta nosacījumi.

(2) Koncesijas procedūras komisija, ja to ir norādījusi paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos, ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākas dalības koncesijas procedūrā šādos gadījumos:

1) pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi personu apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un tādēļ publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma;

2) pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;

3) uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 2. punktā minētie nosacījumi;

4) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās koncesijas līguma vērtības, ir attiecināmi šīs daļas 1. vai 2. punkta nosacījumi;

5) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1. vai 2. punkta nosacījumi.

(3) Koncesijas procedūras komisija neizslēdz pretendentu no dalības koncesijas procedūrā, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1. punktā un 6. punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 5. punktā, 6. punkta "b" apakšpunktā un otrās daļas 2. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

(4) Koncesijas procedūras komisija neizslēdz pretendentu no dalības koncesijas procedūrā, ja no dienas, kad publiskais partneris vienpusēji atkāpies no šā panta otrās daļas 1. punktā minētā iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās par piegādi, pakalpojumiem vai būvdarbiem vai koncesijas līguma, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. Koncesijas procedūras komisija, ja to norādījusi paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos, ir tiesīga pretēji šā panta otrās daļas 1. punktam neizslēgt pretendentu no turpmākās dalības koncesijas procedūrā, tā vietā paredzot papildu saistību izpildes nodrošinājumu vai tādus koncesijas līguma izpildes noteikumus, kas pretendentam padara ekonomiski neizdevīgu koncesijas līguma būtisku noteikumu neievērošanu. Koncesijas procedūras komisija, pieņemot lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības koncesijas procedūrā saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. punktu, ņem vērā, cik būtisks ir pārkāpums, kas pieļauts tā iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma izpildē, no kura publiskais partneris vienpusēji atkāpies, kā arī slēdzamā koncesijas līguma neizpildes risku.

(5) Ja koncesijas procedūras komisija konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajai personai pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, koncesijas procedūras komisija nosaka termiņu - 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, koncesijas procedūras komisija pretendentu izslēdz no dalības koncesijas procedūrā. Ja koncesijas procedūras komisija konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajai personai pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, koncesijas procedūras komisija apliecinājumu nepieprasa.

(6) Lai pretendents apliecinātu, ka tam, kā arī šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, tas šā panta piektajā daļā minētajā termiņā iesniedz:

1) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

2) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

3) Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu kopiju vai vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu kopijas vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.

(7) Koncesijas procedūras komisija pieprasa, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās koncesijas līguma vērtības, ja tas atbilst šā panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tas atbilst šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, koncesijas procedūras komisija izslēdz pretendentu no dalības koncesijas procedūrā.

(8) Ministru kabinets nosaka to profesionālās darbības pārkāpumu sarakstu, par kuriem paredzēta izslēgšana no koncesijas procedūras.

(9) Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības koncesijas procedūrā šā panta pirmās daļas 1., 5. un 6. punktā un otrās daļas 2. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minēto faktu dēļ, koncesijas procedūras komisija, kā arī pretendents par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par šā panta pirmās daļas 1., 5. un 6. punktā un otrās daļas 2. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem - no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Koncesijas procedūras komisija minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem faktiem - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Koncesijas procedūras komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

3) par šā panta pirmās daļas 1. punktā minēto personu (personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par šā panta pirmās daļas 3. punktā minētajiem faktiem - no Uzņēmumu reģistra.

(10) Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai uz šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā panta pirmajā daļā un otrās daļas 2. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, koncesijas procedūras komisija (izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu) pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz pretendentu, vai uz šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā un otrās daļas 2. punktā minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši pretendenta vai šā panta pirmās daļas 9. un 11. punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai koncesijas procedūras komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, koncesijas procedūras komisija to izslēdz no dalības koncesijas procedūrā. Ja koncesijas procedūras komisija no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tā ir tiesīga pieprasīt, lai par attiecīgajām personām tiek iesniegtas kompetento institūciju izziņas.

(11) Šā panta desmito daļu nepiemēro tām šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar šā panta devīto daļu.

(12) Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ja ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz attiecīgo pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

(13) Ministru kabinets nosaka:

1) informācijas sistēmu, kurā veicama šā panta astotajā daļā minētā pārbaude, kā arī šīs sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;

2) šā panta devītās daļas 1. punktā minētās pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi un apjomu, kā arī tos normatīvos aktus un to pantus, kuri atbilst šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem un par kuros paredzētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem veicama šā panta devītās daļas 1. punktā noteiktā pārbaude;

3) kārtību, kādā šīs daļas 1. punktā minētā informācijas sistēma saņem un apstrādā informāciju no šā panta desmitajā daļā minēto iestāžu uzturētajām informācijas sistēmām.

(14) Koncesijas procedūras komisija pārbaudi par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumiem veic:

1) konkursā bez pretendentu atlases - attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par koncesiju un koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas koncesijas līguma slēgšanas tiesības;

2) konkursā ar pretendentu atlasi un konkursa dialogā - attiecībā uz katru pretendentu, kas atbilst paziņojumā par koncesiju un koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu. Ja piemēro pretendentu skaita samazināšanu, pārbaudi veic pirms pretendentu skaita samazināšanas. Koncesijas procedūras komisija pārbaudi par šā panta pirmās daļas 2. vai 10. punktā minētā pretendentu izslēgšanas gadījuma esību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši paziņojumā par koncesiju un koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas koncesijas līguma slēgšanas tiesības;

3) sarunu procedūrā un šā likuma 17. panta septītajā daļā minētajā gadījumā (ja koncesijas dokumentos paredzēts piemērot šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos izslēgšanas nosacījumus) - attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas koncesijas līguma slēgšanas tiesības;

4) sarunu procedūrā šā likuma 17. panta sestās daļas 3. punktā minētajā gadījumā, ja uzaicina piedalīties sarunās tikai visus tos pretendentus, kuri iepriekš izsludinātajā attiecīgajā koncesijas procedūrā nav izslēgti saskaņā ar šā panta noteikumiem un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tā tiek piemērota pēc konkursa bez pretendentu atlases izbeigšanas, - attiecībā uz katru pretendentu, kas iesniedzis piedāvājumu un ir uzaicināts uz sarunu procedūru. Šo pārbaudi veic pirms sarunu uzsākšanas."

37. Papildināt likumu ar 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5 un 37.6 pantu šādā redakcijā:

"37.1 pants. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana

(1) Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs (ja pretendents ir personālsabiedrība) atbilst šā likuma 37. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5. vai 6. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

(2) Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs (ja pretendents ir personālsabiedrība) atbilst šā likuma 37. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5. vai 6. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas koncesijas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

(3) Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, koncesijas procedūras komisija izslēdz pretendentu no dalības koncesijas procedūrā kā atbilstošu šā likuma 37. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5. vai 6. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

(4) Koncesijas procedūras komisija izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība) veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Koncesijas procedūras komisija var prasīt no attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentām institūcijām atzinumus par to, vai pretendenta veiktie pasākumi ir pietiekami uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumus nepieprasa, ja koncesijas procedūras komisijai ir pieejams atzinums vai arī pretendents ir iesniedzis attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentās institūcijas atzinumu par konkrētā pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

(5) Ja koncesijas procedūras komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības koncesijas procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, koncesijas procedūras komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no turpmākās dalības koncesijas procedūrā.

37.2 pants. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

(1) Koncesijas procedūras komisija var pieprasīt pierādījumus tam, ka attiecīgais pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

(2) Pakalpojuma koncesijas līguma gadījumā, ciktāl privātajam partnerim jābūt pilnvarotam vai jābūt kādas organizācijas biedram, lai tas reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī varētu sniegt konkrēto pakalpojumu, koncesijas procedūras komisija var prasīt pierādījumus par šādu pilnvarojumu vai dalību.

(3) Būvdarbu koncesijas līguma gadījumā koncesijas procedūras komisija pieprasa, lai pretendents būtu ieguvis vai līdz koncesijas līguma slēgšanai iegūst normatīvajos aktos noteiktu attiecīgo būvdarbu veikšanai atbilstošu būvkomersanta kvalifikācijas klasi. Ministru kabinets nosaka prasības būvkomersantam attiecībā uz pieredzi un klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās.

(4) Koncesijas procedūras komisija nenosaka prasības attiecībā uz minimālo laiku kopš privātā partnera reģistrēšanas, licencēšanas, pilnvarošanas vai kļūšanas par noteiktas organizācijas biedru.

37.3 pants. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

(1) Koncesijas procedūras komisija var noteikt prasības attiecībā uz pretendenta saimnieciskajām un finansiālajām spējām, kas nepieciešamas koncesijas līguma izpildei. Šādas prasības var attiekties uz:

1) pretendenta gada minimālo finanšu apgrozījumu, tai skaitā konkrētā koncesijas līguma priekšmeta jomā;

2) pretendenta finanšu rādītājiem;

3) profesionālā riska apdrošināšanu.

(2) Ja koncesijas līguma priekšmets tiek dalīts daļās, pretendenta gada minimālo finanšu apgrozījumu var noteikt par daļu grupām, ja koncesijas līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas vairākās vienlaikus izpildāmās daļās.

(3) Pretendents sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām galvenokārt var apliecināt, iesniedzot šādus dokumentus:

1) kredītiestādes apliecinājumus vai, ja nepieciešams, attiecīgas profesionālā riska apdrošināšanas sabiedrības pierādījumus;

2) finanšu pārskatu vai izrakstu no finanšu pārskata, ja finanšu pārskats ir publiski pieejama informācija saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem;

3) apliecinājumu par savu kopējo neto apgrozījumu vai, ja nepieciešams, apgrozījumu, kas attiecas uz konkrētā koncesijas līguma jomu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem pārskata gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.

(4) Nosakot prasības attiecībā uz pretendenta finanšu rādītājiem, koncesijas procedūras komisija koncesijas procedūras dokumentos skaidri norāda objektīvas un nediskriminējošas metodes un kritērijus, ko izmantos finanšu rādītāju noteikšanai. Būvdarbu koncesijas līguma gadījumā koncesijas procedūras komisija noteic, ka atbilstību saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim apliecina normatīvajos aktos noteiktās būvkomersantu kvalifikācijas klases. Koncesijas procedūras komisijai ir tiesības pretendentam papildus izvirzīt tikai tādas prasības, kas netiek vērtētas būvkomersantu klasifikācijas ietvaros.

(5) Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā koncesijas līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā koncesijas līguma izpildē. Koncesijas procedūras komisija var prasīt, lai pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par koncesijas līguma izpildi.

(6) Paziņojumā par koncesiju (ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz) vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu un koncesijas procedūras dokumentos nosaka dokumentus, kurus pretendents iesniedz, lai apliecinātu savu atbilstību izvirzītajām prasībām. Pretendents, kas pamatotu iemeslu dēļ nespēj iesniegt pieprasītos dokumentus, ir tiesīgs apliecināt savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli ar jebkuriem citiem dokumentiem, ja koncesijas procedūras komisija uzskata tos par piemērotiem.

(7) Koncesijas procedūras komisija var noteikt minimālo atbilstības līmeni šajā pantā minētajām prasībām.

37.4 pants. Tehniskās un profesionālās spējas

(1) Koncesijas procedūras komisija var noteikt prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, kas nepieciešamas koncesijas līguma izpildei. Šādas prasības var attiekties uz koncesijas līguma izpildē iesaistīto personālu, pretendenta pieredzi un tehniskajiem resursiem. Būvdarbu koncesijas līguma gadījumā koncesijas procedūras komisija noteic, ka pretendenta tehniskās un profesionālās spējas apliecina normatīvajos aktos noteiktās būvkomersantu kvalifikācijas klases. Koncesijas procedūras komisijai ir tiesības pretendentam papildus izvirzīt tikai tādas prasības, kas netiek vērtētas būvkomersantu klasifikācijas ietvaros.

(2) Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu vai pakalpojuma raksturam, kvantitātei, svarīguma pakāpei un lietojumam var apliecināt ar:

1) informāciju par veiktajiem būvdarbiem, pievienojot izziņas un atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados, izņemot gadījumu, kad konkurences veicināšanai koncesijas procedūras komisija ir noteikusi garāku pieredzes apliecināšanas termiņu;

2) informāciju par būtiskākajiem sniegtajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, norādot summas, laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas personas). Ja tas nepieciešams konkurences veicināšanai, koncesijas procedūras komisija var noteikt garāku pieredzes apliecināšanas termiņu;

3) ziņām par tehnisko personālu vai institūcijām, kuras atbild par kvalitātes kontroli, bet, ja tiks veikti būvdarbi, - par tehnisko personālu vai institūcijām, kuras iesaistīs būvdarbu veikšanā;

4) to tehnisko iekārtu un līdzekļu aprakstu, kurus pretendents lieto kvalitātes nodrošināšanai, kā arī pretendenta mācību un pētniecības iekārtu aprakstu;

5) informāciju par piegādes ķēdes vadības un maršruta kontroles sistēmām, kuras pretendents izmantos koncesijas līguma izpildē;

6) pārbaudi, ko veic publiskais partneris vai tā vārdā pakalpojumu sniedzēja valsts kompetenta institūcija, ja sniedzamajiem pakalpojumiem ir sarežģīts raksturs vai pakalpojumi ir paredzēti īpašam mērķim. Minētā pārbaude attiecas uz pakalpojumu sniedzēja tehniskajām iespējām un, ja nepieciešams, uz kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumiem, kurus tas veiks;

7) būvdarbu veicēja vai pakalpojumu sniedzēja personāla izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ja personāla izglītība vai profesionālā kvalifikācija netiek paredzēta kā viens no piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;

8) to pasākumu aprakstu, kurus pretendents plāno veikt vides aizsardzības prasību ievērošanai koncesijas līguma izpildes laikā;

9) informāciju par būvdarbu veicēja un pakalpojumu sniedzēja vidējo nodarbināto skaitu gadā un vadošā personāla skaitu pēdējo triju gadu laikā;

10) informāciju par instrumentiem, iekārtām un tehnisko aprīkojumu, kas pieejams būvdarbu veicējam un pakalpojumu sniedzējam koncesijas līguma izpildei;

11) norādi uz koncesijas līguma daļu, kuru pretendents paredzējis nodot apakšuzņēmējiem.

(3) Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā koncesijas līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Lai pretendents apliecinātu profesionālo pieredzi vai koncesijas procedūras komisijas prasībām atbilstoša personāla pieejamību, tas var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

(4) Koncesijas procedūras komisija var prasīt, lai noteiktus īpaši svarīgus uzdevumus pildītu pats pretendents vai personu apvienības dalībnieks.

(5) Paziņojumā par koncesiju (ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz) vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu un koncesijas procedūras dokumentos nosaka dokumentus, kurus pretendents iesniedz, lai apliecinātu atbilstību izvirzītajām prasībām.

(6) Koncesijas procedūras komisija var noteikt minimālo atbilstības līmeni šajā pantā minētajām prasībām.

37.5 pants. Kvalitātes vadības standarti

(1) Ja koncesijas procedūras komisija pieprasa neatkarīgas institūcijas sertifikātu par pretendenta atbilstību noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem, tai skaitā par piekļuves nodrošināšanu personām ar invaliditāti, tas atsaucas uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuras atbilstoši Eiropas standartiem apstiprinājušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas. Koncesijas procedūras komisija atzīst citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdotu sertifikātu. Ja pretendentam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nebija iespējams šādus sertifikātus iegūt līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tas iesniedz citus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu veikšanu un pierāda, ka piedāvātie kvalitātes nodrošināšanas pasākumi atbilst izvirzītajām prasībām.

(2) Būvdarbu koncesijas līguma gadījumā koncesijas procedūras komisija neizvirza tādas prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem, kuras jau ir vērtētas, piešķirot būvkomersanta kvalifikācijas klasi.

(3) Šā panta pirmo daļu piemēro tikai tad, ja koncesijas līguma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to.

37.6 pants. Vides vadības standarti

(1) Ja koncesijas procedūras komisija pieprasa neatkarīgas institūcijas sertifikātu par pretendenta atbilstību vides vadības standartiem vai vides vadības sistēmām, tas atsaucas uz vides pārvaldības un audita sistēmu (EMAS) vai uz citām sistēmām, kuras atzītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra regulas (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu 45. pantu vai citiem vides vadības standartiem, kuri atbilst Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem un kurus ir apstiprinājušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas. Koncesijas procedūras komisija atzīst citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdotu sertifikātu. Ja pretendentam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nebija iespējams šādus sertifikātus iegūt līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, pretendents iesniedz citus pierādījumus par līdzvērtīgiem pasākumiem, kas būtu nodrošināmi saskaņā ar koncesijas procedūras komisijas prasīto vides vadības sistēmu vai standartu.

(2) Būvdarbu koncesijas līguma gadījumā koncesijas procedūras komisija neizvirza tādas prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību noteiktiem vides vadības standartiem vai vides vadības sistēmām, kuras jau ir vērtētas, piešķirot būvkomersanta kvalifikācijas klasi.

(3) Šā panta pirmo daļu piemēro tikai tad, ja koncesijas līguma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to."

38. Izteikt 38. un 39. pantu šādā redakcijā:

"38. pants. Paziņojums par koncesiju, paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

(1) Ja publiskais partneris vēlas slēgt koncesijas līgumu un koncesijas procedūras komisija piemēro konkursu bez pretendentu atlases, konkursu ar pretendentu atlasi vai konkursa dialogu, tā publicē paziņojumu par koncesiju.

(2) Ja publiskais partneris vēlas slēgt koncesijas līgumu par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem, koncesijas procedūras komisija publicē iepriekšēju informatīvu paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Koncesijas procedūras komisija ir tiesīga nepublicēt minēto paziņojumu, ja tiek piemērota sarunu procedūra atbilstoši šā likuma 17. panta sestajā daļā minētajiem gadījumiem.

(3) Ja koncesijas procedūras komisija izdara šā likuma 35. pantā minētos grozījumus koncesijas procedūras dokumentos vai pagarina noteiktos pretendentu pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tā publicē paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju.

39.pants. Pretendentu pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņi

(1) Koncesijas procedūras komisija, nosakot pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ņem vērā iespējamā koncesijas līguma sarežģītības pakāpi un laiku, kāds nepieciešams pieteikumu vai piedāvājumu sagatavošanai, kā arī šajā pantā noteiktos minimālos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus.

(2) Ja koncesijas procedūrai tiek piemērots konkurss bez pretendentu atlases vai sarunu procedūra, termiņš piedāvājumu iesniegšanai ir vismaz 30 dienas, sākot no dienas, kad paziņojums par koncesiju publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai kad izraudzītajiem pretendentiem nosūtīts uzaicinājums uz sarunām. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to, termiņš piedāvājumu iesniegšanai ir vismaz 30 dienas, sākot no dienas, kad paziņojumu par koncesiju Iepirkumu uzraudzības birojs ir nosūtījis Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(3) Ja koncesijas procedūrai tiek piemērots konkurss ar pretendentu atlasi vai konkursa dialogs, termiņš pieteikumu iesniegšanai ir vismaz 30 dienas, sākot no dienas, kad paziņojums par koncesiju publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to, termiņš pieteikumu iesniegšanai ir vismaz 30 dienas, sākot no dienas, kad paziņojumu par koncesiju Iepirkumu uzraudzības birojs ir nosūtījis Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(4) Ja koncesijas procedūrai tiek piemērots konkurss ar pretendentu atlasi, termiņš pretendentu piedāvājumu iesniegšanai ir vismaz 22 dienas no dienas, kad pretendentiem nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus.

(5) Ja koncesijas procedūrai tiek piemērots konkursa dialogs, termiņš pārrunās piedalījušos pretendentu piedāvājumu iesniegšanai ir vismaz 22 dienas no dienas, kad pretendentiem nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus. Koncesijas procedūras komisija vienojas ar visiem atlasītajiem pretendentiem, kuri piedalījušies pārrunās, par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, bet, ja vienoties nevar, termiņš ir 22 dienas no dienas, kad pretendentiem nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus.

(6) Ja publiskais partneris vēlas slēgt koncesijas līgumu par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem, termiņš pretendentu piedāvājumu iesniegšanai ir vismaz 30 dienas, sākot no dienas, kad iepriekšējs informatīvs paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to, termiņš pretendentu piedāvājumu iesniegšanai ir vismaz 30 dienas, sākot no dienas, kad iepriekšēju informatīvu paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem Iepirkumu uzraudzības birojs ir nosūtījis Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(7) Koncesijas procedūras komisija var samazināt pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņu par piecām dienām, ja piedāvājumu iesniegšana paredzēta elektroniski atbilstoši šā likuma 19. panta pirmajai daļai.

(8) Koncesijas procedūras komisija nosaka garāku piedāvājumu iesniegšanas termiņu par šajā pantā noteiktajiem minimālajiem pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņiem, ja pieteikumu vai piedāvājumu var sagatavot tikai pēc koncesijas procedūras komisijas norādītās koncesijas līguma izpildes vietas apmeklēšanas vai pēc iepazīšanās ar koncesijas procedūras dokumentos norādītajiem papildu dokumentiem koncesijas procedūras komisijas norādītajā vietā. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņš nosakāms tāds, lai ieinteresētajiem pretendentiem būtu iespēja iepazīties ar visu informāciju, kas nepieciešama pieteikuma un piedāvājuma sagatavošanai.

(9) Koncesijas procedūras komisija var izdarīt grozījumus koncesijas procedūras dokumentos, ja vien grozītie noteikumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli koncesijas procedūrā. Ja koncesijas procedūras dokumentos izdara grozījumus, pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts atbilstoši informācijas vai izmaiņu svarīgumam tā, lai pretendenti varētu iepazīties ar visu informāciju, kas nepieciešama pieteikuma vai piedāvājuma sagatavošanai. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai kad paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju Iepirkumu uzraudzības birojs ir nosūtījis Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

(10) Ja koncesijas procedūras komisija izdara grozījumus uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad koncesijas procedūras komisija par to informējusi visus pretendentus, kuri uzaicināti iesniegt piedāvājumu, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

(11) Koncesijas procedūras komisija ir tiesīga pagarināt noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, publicējot paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju. Ja koncesijas līguma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to, minimālais termiņš, par kuru koncesijas procedūras komisija ir tiesīga pagarināt pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos šā panta astotās daļas izpratnē.

(12) Ja pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanai koncesijas procedūras komisija izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt pieteikumus vai piedāvājumus, koncesijas procedūras komisija pieņem lēmumu pagarināt pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu un pircēja profilā publicē informāciju par pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus pretendentus, kuri ir reģistrējušies kā koncesijas procedūras dokumentācijas saņēmēji, sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā vai vienlaikus informē par pieņemto lēmumu visus uzaicinātos pretendentus, kuri ir reģistrējušies kā koncesijas procedūras dokumentācijas saņēmēji. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieteikumu vai piedāvājumu drošību, koncesijas procedūras komisija pieņem lēmumu par koncesijas procedūras pārtraukšanu."

39. Izteikt 42. un 43. pantu šādā redakcijā:

"42. pants. Pretendentu atlase

(1) Koncesijas procedūras komisija atlasa pretendentus saskaņā ar koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

(2) Koncesijas procedūras komisija prasību apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju līmeni konkrētā koncesijas līguma izpildei nosaka samērīgi koncesijas līguma priekšmetam. Šādas minimālā atbilstības līmeņa prasības iekļauj paziņojumā par koncesiju, kā arī koncesijas procedūras dokumentos.

(3) Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, koncesijas procedūras komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus koncesijas procedūras komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

(4) Ja koncesijas procedūras komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja koncesijas procedūras komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

(5) Ja koncesijas procedūras komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

(6) Ja koncesijas procedūras komisija konstatē, ka pieteikumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai koncesijas procedūras komisija nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

(7) Ja koncesijas procedūras komisija saskaņā ar šā panta sesto daļu ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt pieteikumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši koncesijas procedūras komisijas noteiktajām prasībām, koncesijas procedūras komisija pieteikumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

(8) Ja koncesijas procedūras dokumentos ir ietverts nosacījums, ka koncesijas procedūras komisija patur sev tiesības pieprasīt piedāvājumus tikai no ierobežota pretendentu skaita, komisija sagatavo to pretendentu sarakstu, kuri tiks aicināti iesniegt piedāvājumus.

43. pants. Pretendentu informēšana par atlases rezultātiem

(1) Koncesijas procedūras komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz pretendentu atlases rezultātiem (noraidītajam pretendentam norāda arī tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus) un uzaicina izraudzītos pretendentus iesniegt piedāvājumus. Koncesijas procedūras komisija visus pretendentus informē par termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 29. panta otrās daļas 1. vai 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par koncesijas procedūras pārkāpumiem. Šā panta izpratnē uzskatāms, ka informācija nodota visiem pretendentiem vienlaikus, ja attiecīgā informācija tiem nodota vienā dienā.

(2) Koncesijas procedūras komisija informāciju par pretendentu atlases rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodod personiski. Koncesijas procedūras komisija saglabā pierādījumus par informācijas nosūtīšanas vai nodošanas datumu un veidu.

(3) Koncesijas procedūras komisija, informējot par pretendentu atlases rezultātiem, ir tiesīga nenorādīt tādu informāciju, kuras publiskošana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu pretendentu konkurenci, vai kaitētu pretendentu pamatotām komerciālajām interesēm (publiskām vai privātām)."

40. Aizstāt 47. panta ceturtajā daļā vārdus un skaitli "pārtrauc koncesijas procedūru, pieņemot šā likuma 36. panta otrajā daļā minēto lēmumu" ar vārdiem "pieņem lēmumu par koncesijas procedūras pārtraukšanu".

41. Izslēgt 48. panta sestajā daļā vārdus "Ja piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums".

42. Papildināt likumu ar 48.1 pantu šādā redakcijā:

"48.1 pants. Piedāvājuma nodrošinājums un saistību izpildes nodrošinājums

(1) Koncesijas procedūras komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu. Koncesijas procedūras komisija koncesijas procedūras dokumentos nosaka piedāvājuma nodrošinājuma un saistību izpildes nodrošinājuma veidus, apmēru un termiņu, kā arī iesniegšanas un izsniegšanas, iemaksāšanas un izmaksāšanas noteikumus.

(2) Piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā koncesijas līguma paredzamo līgumcenu un koncesijas līguma priekšmetu, bet ne lielāku par diviem procentiem no paredzamās līgumcenas.

(3) Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā koncesijas līguma sarežģītību un paredzamo piedāvājumu izvērtēšanas termiņu, bet tas nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

(4) Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai, ja koncesijas procedūras komisija šādu iespēju ir paredzējusi koncesijas procedūras dokumentos, kā naudas summas iemaksu publiskā partnera pārstāvja norādītajā kontā.

(5) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem (izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu):

1) koncesijas procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

2) ja koncesijas procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas koncesijas līguma slēgšanas tiesības, pēc koncesijas līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

3) līdz koncesijas līguma noslēgšanai.

(6) Nodrošinājuma devējs izmaksā vai publiskā partnera pārstāvis ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kuram piešķirtas koncesijas līguma slēgšanas tiesības, koncesijas procedūras komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam koncesijas procedūras dokumentos un koncesijas līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

3) pretendents, kuram piešķirtas koncesijas līguma slēgšanas tiesības, neparaksta koncesijas līgumu koncesijas procedūras komisijas noteiktajā termiņā."

43. 49. pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un skaitli "(izņemot šā likuma 29. panta septītajā daļā minēto gadījumu)";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja šā likuma 29. panta septītajā daļā minētajā gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem šā likuma 30. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, koncesijas procedūras komisija pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem šā likuma 30. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, koncesijas procedūras komisija neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem."

44. Izteikt 50. un 51. pantu šādā redakcijā:

"50. pants. Pretendentu piedāvājumu izvērtēšana

(1) Ja koncesijas procedūrai tiek piemērots konkurss bez pretendentu atlases, koncesijas procedūras komisija atlasa pretendentus saskaņā ar koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

(2) Ja koncesijas procedūrai tiek piemērots konkurss ar pretendentu atlasi, koncesijas procedūras komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

(3) Ja koncesijas procedūrai tiek piemērots konkursa dialogs, koncesijas procedūras komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību pārrunās izstrādātajā risinājumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

(4) Ja koncesijas procedūras komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai pretendents izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Tomēr šāda izskaidrošana, precizēšana, saskaņošana un papildu informācijas sniegšana nedrīkst mainīt galvenos elementus piedāvājumā. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai koncesijas procedūras komisija nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

(5) Ja koncesijas procedūras komisija saskaņā ar šā panta ceturto daļu ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši noteiktajām prasībām, koncesijas procedūras komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

(6) Piedāvājumu izvērtēšanas laikā koncesijas procedūras komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja koncesijas procedūras komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu koncesijas procedūras komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, koncesijas procedūras komisija ņem vērā labojumus.

(7) Piedāvājumu izvērtēšanas laikā koncesijas procedūras komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

(8) Katrs koncesijas procedūras komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem koncesijas procedūras dokumentos norādītajiem izvērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīst to piedāvājumu, kas pēc individuālo vērtējumu apkopošanas ieguvis visaugstāko novērtējumu.

(9) Pēc pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas koncesijas procedūras komisija izveido visu piedāvājumus iesniegušo pretendentu sarakstu, izvietojot tos novērtējuma secībā, un ieraksta to koncesijas procedūras komisijas sēdes protokolā.

51. pants. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

(1) Koncesijas procedūras komisija piešķir koncesijas līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, ko nosaka:

1) izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot efektivitātes pieeju, piemēram, vērtējot aprites cikla izmaksas;

2) ņemot vērā cenu vai izmaksas un ar koncesijas līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus, piemēram:

a) kvalitāti, tai skaitā tehniskās priekšrocības, estētiskās un funkcionālās īpašības, pieejamību, atbilstību universālajam dizainam, sociālās un vides aizsardzības prasības, inovatīvos raksturlielumus un pārdošanas nosacījumus,

b) koncesijas līguma izpildes vadības struktūru un iesaistītā personāla kvalifikāciju un pieredzi, ja iepirkuma līguma izpildes kvalitāti var būtiski ietekmēt iesaistītā personāla kvalifikācija un pieredze,

c) pēcpārdošanas pakalpojumus un tehnisko palīdzību, piegādes nosacījumus, piemēram, piegādes datumu, piegādes procesu un piegādes periodu vai piegādes pabeigšanas periodu.

(2) Kvalitātes kritēriji ir saistīti ar koncesijas līguma priekšmetu, ja tie attiecas uz jebkuru būvdarbu vai pakalpojuma aprites cikla posmu, kā arī uz faktoriem, kas saistīti ar būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai kādu citu procesu aprites cikla posmā, pat ja šādi faktori nav tieši saistīti ar koncesijas līguma priekšmetu (piemēram, vides aizsardzības prasību vai sociālo kritēriju ievērošana pakalpojuma sniegšanas vai būvdarbu veikšanas laikā).

(3) Piedāvājuma nefinansiālo un nekomerciālo aspektu izvērtēšanas kritērijiem var izmantot šādus nosacījumus:

1) piedāvājumā izteiktais tehniskais vērtējums (koncesijas procedūras dokumentos noteiktais minimālais tehniskās projektēšanas vai pakalpojuma piegādes standarta īstenošanas piedāvājums vai tā uzlabojums);

2) piedāvājumā izteiktais izmantošanas un apsaimniekošanas vērtējums (paredzamās būves izmantošanas un apsaimniekošanas kārtība, metode un atbilstība noteiktajiem standartiem);

3) pakalpojumu kvalitāte un veidi, kā tiks nodrošināta to nepārtrauktība;

4) citi nosacījumi, kas ir būtiski konkrētā koncesijas līguma izpildei.

(4) Piedāvājuma finansiālo un komerciālo aspektu izvērtēšanas kritērijiem var izmantot šādus nosacījumus:

1) jebkāda veida maksājumi, kas koncesijas līguma ietvaros veicami publiskajam partnerim;

2) jebkāda veida maksājumi, kas koncesijas līguma ietvaros veicami privātajam partnerim;

3) piedāvātās projektēšanas un būvniecības izmaksas, ikgadējās ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī piedāvātā finansēšanas kārtība;

4) jebkāda veida finanšu atbalsta apjoms (ja tāds paredzēts), kas tiek gaidīts no publiskā partnera vai jebkuras citas valsts vai pašvaldību institūcijas;

5) atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai piedāvātā finansējuma pamatotība un tam izvirzītie nosacījumi;

6) citi nosacījumi, kas ir būtiski konkrētā koncesijas līguma izpildei.

(5) Koncesijas procedūras komisija nosaka konkurenci neierobežojošus un objektīvi salīdzināmus vai izvērtējamus piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus un papildina tos ar prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju.

(6) Koncesijas procedūras komisija koncesijas procedūras dokumentos norāda visus piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus to nozīmīguma secībā, kritēriju vērtības un, ja attiecināms, vērtību diapazonus, kā arī piedāvājuma izvēles algoritmu saskaņā ar šiem kritērijiem un apraksta, kā tiks piemērots katrs no norādītajiem izvērtēšanas kritērijiem.

(7) Koncesijas procedūras komisija koncesijas procedūras dokumentos norāda izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju, atbilstoši kuram izvēlēsies piedāvājumu, ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds.

(8) Ja tiek saņemts piedāvājums, kurā ir ierosināts inovatīvs risinājums ar īpašu funkcionālās izpildes līmeni, ko koncesijas procedūras komisija nevarēja paredzēt, koncesijas procedūras komisija izņēmuma kārtā var grozīt piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju secību, lai ņemtu vērā minēto inovatīvo risinājumu. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju nozīmīguma secības grozījumi izdarāmi, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

(9) Koncesijas priekšmetu, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus un minimālās prasības nevar mainīt laikā, kad veic pārrunas ar pretendentiem vai risina sarunas par koncesijas līguma projektu.

(10) Ja koncesijas procedūras komisija groza piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju secību šā panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā, koncesijas procedūras komisija vienlaikus informē visus pretendentus par piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju secības maiņu un nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, ievērojot šā likuma 39. panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Ja piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji ir publicēti brīdī, kad publicēts paziņojums par koncesiju, koncesijas procedūras komisija publicē jaunu paziņojumu par koncesiju."

45. Papildināt likumu ar 51.1 un 51.2 pantu šādā redakcijā:

"51.1 pants. Aprites cikla izmaksas

(1) Aprites cikla izmaksas ietver pilnībā vai daļēji šādas būvdarbu vai pakalpojuma aprites cikla izmaksas:

1) izmaksas, kas rodas publiskajam partnerim vai citiem lietotājiem, piemēram:

a) ar iegādi saistītas izmaksas,

b) lietošanas izmaksas (piemēram, elektroenerģijas un citu resursu patēriņš),

c) apkopes izmaksas,

d) aprites cikla beigu izmaksas (piemēram, savākšanas un reģenerācijas izmaksas);

2) būvdarbu vai pakalpojuma aprites ciklā radušās un ar ietekmi uz vidi saistītas izmaksas (piemēram, siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju emisiju izmaksas, uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām vērstu pasākumu izmaksas), ja tās var izteikt naudas izteiksmē un pārbaudīt.

(2) Koncesijas procedūras komisija koncesijas procedūras dokumentos norāda aprites cikla izmaksu aprēķina metodiku un aprēķina veikšanai nepieciešamos datus, kurus iesniegs pretendenti.

(3) Ar ietekmi uz vidi saistīto izmaksu aprēķināšanas metodika atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tās pamatā ir objektīvi pārbaudāmi un nediskriminējoši kritēriji;

2) tā ir pieejama visām ieinteresētajām personām;

3) aprēķiniem nepieciešamie dati ir pretendentu rīcībā, tai skaitā to pretendentu rīcībā, kuri reģistrēti valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīguma par valsts iepirkumu vai citu Eiropas Savienībai saistošu starptautisku līgumu puse, vai ir viegli iegūstami.

51.2 pants. Nepamatoti lēts piedāvājums

(1) Ja piedāvājums konkrētam koncesijas līgumam šķiet nepamatoti lēts, koncesijas procedūras komisija pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām.

(2) Skaidrojums īpaši var attiekties uz:

1) būvdarbu metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām;

2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

3) piedāvāto būvdarbu vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;

4) vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;

5) saistībām pret apakšuzņēmējiem;

6) pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

(3) Koncesijas procedūras komisija, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Koncesijas procedūras komisijai ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.

(4) Koncesijas procedūras komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.

(5) Ja koncesijas procedūras komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar koncesijas procedūras komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantam. Ja koncesijas procedūras komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu."

46. Aizstāt 52. panta ceturtajā daļā vārdus "septītajā daļā" ar vārdiem "devītajā daļā".

47. Izteikt 53., 53.1, 54. un 55. pantu šādā redakcijā:

"53. pants. Paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem un kārtība, kādā pretendenti informējami par rezultātiem

(1) Koncesijas procedūras komisija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts koncesijas līgums vai pieņemts lēmums par koncesijas procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par koncesijas piešķiršanu.

(2) Ja koncesijas līgums tiks slēgts par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem, koncesijas procedūras komisija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts koncesijas līgums vai pieņemts lēmums par koncesijas procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par koncesijas piešķiršanu sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Publiskais partneris paziņojumus par koncesijas piešķiršanu sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem var apvienot viena ceturkšņa ietvaros un iesniegt publicēšanai ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām.

(3) Koncesijas procedūras komisija triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par koncesijas procedūras rezultātiem, vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Koncesijas procedūras komisija paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu, norādot:

1) noraidītajam pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

2) pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;

3) termiņu, kādā pretendents, ievērojot šā likuma 29. panta otrās daļas 1. vai 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par koncesijas procedūras pārkāpumiem.

(4) Koncesijas procedūras komisija, paziņojot koncesijas procedūras rezultātus, ir tiesīga nenorādīt tādu informāciju, kuras publiskošana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu pretendentu konkurenci, vai kaitētu pretendentu pamatotām komerciālajām interesēm (publiskām vai privātām).

(5) Koncesijas procedūras komisija informāciju par koncesijas procedūras rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodod personiski. Koncesijas procedūras komisija saglabā pierādījumus par informācijas nosūtīšanas vai nodošanas datumu un veidu.

(6) Šā panta izpratnē uzskatāms, ka informācija nodota visiem pretendentiem vienlaikus, ja attiecīgā informācija tiem nosūtīta vai nodota vienā dienā.

53.1 pants. Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem

(1) Šā likuma 3. pantā minētajos gadījumos vai sarunu procedūras gadījumā publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis var iesniegt publicēšanai brīvprātīgu paziņojumu par koncesijas procedūras rezultātiem.

(2) Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem tiek publicēts tādēļ, lai ieinteresētās personas varētu apstrīdēt tādas koncesijas procedūras pamatotību, kura kļūdas dēļ veikta, nepiemērojot atbilstošu koncesijas procedūru vai nepublicējot paziņojumu par koncesiju, un vienlaikus lai novērstu šā likuma 31.3 panta pirmajā daļā minētās sekas.

54. pants. Koncesijas līguma slēgšana

(1) Publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis koncesijas līgumu ar privāto partneri slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav šā likuma 29. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par koncesijas procedūras pārkāpumiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais nogaidīšanas termiņš ir:

1) 10 dienas pēc dienas, kad šā likuma 53. panta trešajā daļā minētā informācija nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

2) 15 dienas pēc šā likuma 53. panta trešajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

(3) Koncesijas līgumu var slēgt, neievērojot šā panta pirmo daļu, ja:

1) vienīgajam pretendentam ir piešķirtas koncesijas līguma slēgšanas tiesības un nav citu pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu šā likuma 29. pantā noteiktajā kārtībā;

2) tiek piemērota sarunu procedūra.

55. pants. Koncesijas procedūras komisijas noslēguma ziņojums

(1) Koncesijas procedūras komisija noslēguma ziņojumu sagatavo ne vēlāk kā dienā, kad pretendentiem tiek nosūtīts paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem.

(2) Koncesijas procedūras komisijas noslēguma ziņojums ir šīs komisijas pārskats, kas atspoguļo koncesijas procedūras norisi un ietver visus būtiskākos minētās procedūras notikumus un posmus.

(3) Koncesijas procedūras komisijas noslēguma ziņojumā ietverama šāda informācija:

1) publiskā partnera nosaukums un adrese, koncesijas procedūras identifikācijas numurs, koncesijas procedūras veids, kā arī koncesijas līguma priekšmets, tā īss apraksts un līgumcena;

2) datums, kad paziņojums par koncesiju publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un, ja attiecināms, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3) koncesijas procedūras komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, koncesijas procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti;

4) piedāvājumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš;

5) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks, piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

6) to pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, norādot katra pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto līgumcenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

7) tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt koncesijas līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei;

8) informācija (ja tā ir zināma) par to koncesijas līguma daļu, ko izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi;

9) pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par koncesijas procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem;

10) piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja koncesijas procedūras komisija atzinusi kādu piedāvājumu par nepamatoti lētu;

11) lēmuma pamatojums, ja koncesijas procedūras komisija ir pieņēmusi lēmumu izbeigt koncesijas procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vai pārtraukt koncesijas procedūru;

12) lēmuma pamatojums, ja koncesijas procedūras komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt koncesijas līgumu ar citu pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais visaugstāk novērtētais piedāvājums;

13) informācija par rezultātu paziņošanu pretendentiem;

14) saņemtie pieprasījumi izskaidrot koncesijas procedūru vai nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti ir vienādā apjomā informēti par jautājumiem un atbildēm;

15) konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti saistībā ar tiem;

16) iemesli (ja attiecināms), kuru dēļ piedāvājumu iesniegšanai ir izmantoti nevis elektroniskie, bet citi saziņas līdzekļi.

(4) Konkursa ar pretendentu atlasi gadījumā koncesijas procedūras komisijas noslēguma ziņojumā papildus šā panta trešajā daļā minētajām ziņām ietverama šāda informācija:

1) pieteikumu iesniegšanas termiņš;

2) pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks, pieteikumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

3) to pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši pieteikumus, norādot katra pretendenta nosaukumu, pieteikuma iesniegšanas laiku un citas ziņas, kas raksturo pieteikumu;

4) pretendentu skaita samazināšanas gadījumā - izraudzīto pretendentu nosaukumi un izraudzīšanās iemesli, noraidīto pretendentu nosaukumi un noraidīšanas iemesli.

(5) Konkursa dialoga gadījumā koncesijas procedūras komisijas noslēguma ziņojumā papildus šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajām ziņām ietverama šāda informācija:

1) nolikumā norādītās publiskā partnera vajadzības un prasības, par kurām notika pārrunas ar pretendentiem;

2) pārrunu uzsākšanas vieta un laiks, kā arī valoda, kura tika izmantota pārrunās;

3) informācija par to, kā pretendenti tika uzaicināti uz pārrunām;

4) pārrunu norises posmi, ja pārrunas ar pretendentiem noritēja posmos, un rezultāti;

5) risinājumu skaita samazināšanas gadījumā - izraudzīto pretendentu nosaukumi un izraudzīšanās iemesli, noraidīto pretendentu nosaukumi un noraidīšanas iemesli;

6) pārrunu dalībnieku godalgu vai maksājumu par dalību pārrunās lielums, godalgu pasniegšanas veids un termiņi vai maksājumu veikšanas veids un termiņi (ja ir bijis paredzēts, ka par dalību konkursa dialogā tiek paredzētas godalgas vai maksājumi).

(6) Koncesijas procedūras komisija sagatavo koncesijas procedūras komisijas noslēguma ziņojumu un publicē to pircēja profilā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par koncesijas procedūras rezultātiem."

48. Izslēgt XII nodaļu.

49. 60. pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nosakot koncesijas līguma termiņu ilgāku par pieciem gadiem, ņem vērā koncesijas līgumā paredzētos būvdarbus vai pakalpojumus un laiku, kāds privātajam partnerim būtu nepieciešams, lai atpelnītu koncesijas līguma ietvaros veiktos ieguldījumus.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Koncesijas līguma termiņu iekļauj koncesijas procedūras dokumentos, izņemot gadījumu, kad tas tiek izmantots kā viens no piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

(5) Publiskais partneris koncesijas līguma termiņu var noteikt īsāku par šā panta 2.1 daļā paredzēto, ja ar to saistītā kompensācija privātajam partnerim neizslēdz būves vai pakalpojumu ekspluatācijas riskus."

50. Izteikt 63. pantu šādā redakcijā:

"63. pants. Publiskās un privātās partnerības līguma grozīšana

(1) Koncesijas līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina koncesijas līguma vispārējo raksturu (veidu un koncesijas procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:

1) grozījumi ir nebūtiski;

2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos;

3) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

(2) Koncesijas līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) grozītie koncesijas līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti koncesijas procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli koncesijas procedūrā;

2) ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz koncesijas līgums, tiek mainīts koncesijas procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs;

3) grozījumi būtiski paplašina koncesijas darbības jomu;

4) koncesijas procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu pretendentu gadījumos, kas nav minēti šā panta trešās daļas 4. punktā.

(3) Būtiski koncesijas līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

1) koncesijas procedūras dokumenti un koncesijas līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi neparedz izmaiņas vai iespējas, kas mainītu koncesijas līguma vispārējo raksturu;

2) publiskajam partnerim ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā koncesijas līgumā, un privātā partnera maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un šo maiņu nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamības vai savietojamības prasības ar jau sākotnējā koncesijas līgumā iepirkto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai privātā partnera maiņa radītu ievērojamas grūtības;

3) koncesijas līguma izmaiņas ir nepieciešamas tādu iemeslu dēļ, kurus publiskais partneris iepriekš nevarēja paredzēt, un tās nemaina koncesijas līguma vispārējo raksturu;

4) koncesijas procedūrā izraudzīto pretendentu (koncesijas līguma pusi) aizstāj ar citu pretendentu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, šis pretendents atbilst paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām un uz to neattiecas šā likuma 37. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie šā likuma 37. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi, kurus publiskais partneris sākotnēji noteicis paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos.

(4) Katrs koncesijas līguma, kas nav slēgts, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. vai 7. pantā minētās darbības, līgumcenas pieaugums šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto grozījumu gadījumā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no sākotnējās koncesijas līguma līgumcenas.

(5) Koncesijas līguma grozījumi ir pieļaujami, ja šo grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz:

1) Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību, sākot ar kuru paziņojums par koncesiju publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

2) 10 procentus no sākotnējās koncesijas līguma līgumcenas.

(6) Ja koncesijas līgumā ir paredzēta līgumcenas indeksācija, šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētā sākotnējā koncesijas līguma līgumcena ir līgumcena, kurai veikta indeksācija. Ja koncesijas līgumā nav paredzēta līgumcenas indeksācija, līgumcenu pēc grozījumu izdarīšanas nosaka, ņemot vērā vidējo inflācijas līmeni publiskā partnera dalībvalstī.

(7) Ja publiskais partneris izdarījis šā panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētos grozījumus koncesijas līgumā, kura līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to, publiskā partnera pārstāvis 10 darbdienu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas publicē paziņojumu par izmaiņām koncesijas līgumā tās darbības laikā.

(8) Koncesijas līguma grozījumiem, kuri neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, piemērojamas šajā likumā noteiktās koncesijas procedūras.

(9) Publiskais partneris, lai parakstītu publiskās un privātās partnerības līguma grozījumus, saņem uzraudzības institūcijas atzinumu un, ja ar līguma grozījumiem mainās iepriekš līgumā noteiktie publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites noteikumi, arī Finanšu ministrijas atzinumu par grozījumu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu. Ja Finanšu ministrijas atzinumā norādīts, ka publiskās un privātās partnerības līguma grozījumi radīs nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu, lēmumu par līguma grozījumiem pieņem Ministru kabinets.

(10) Līdzēju parakstītos publiskās un privātās partnerības līguma grozījumus publiskā partnera pārstāvis nosūta uzraudzības institūcijai."

51. Papildināt likumu ar 63.1 pantu šādā redakcijā:

"63.1 pants. Koncesijas līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

(1) Koncesijas procedūrā izraudzītais pretendents (koncesijas līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar publisko partneri veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu koncesijas līguma izpildē. Publiskais partneris var prasīt personālam un apakšuzņēmējam viedokli par nomaiņas iemesliem. Publiskais partneris koncesijas līgumā var paredzēt, ka koncesijas procedūrā izraudzītais pretendents (koncesijas līguma puse) saskaņo ar publisko partneri papildu personāla iesaistīšanu koncesijas līguma izpildē.

(2) Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai koncesijas līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos. Publiskais partneris nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai koncesijas līgumā noteiktajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst koncesijas procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

(3) Publiskais partneris nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām koncesijas procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par koncesiju un koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu koncesijas procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību koncesijas procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 37. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši publiskā partnera norādītajam paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās koncesijas līguma vērtības, atbilst šā likuma 37. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši publiskā partnera norādītajam paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā pretendenta piedāvājumā tiktu izdarīti tādi grozījumi, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši koncesijas procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

(4) Publiskais partneris nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei, ja šādas izmaiņas, veicot tās sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši koncesijas procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

(5) Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, publiskais partneris piemēro šā likuma 37. panta noteikumus. Šā likuma 37. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts publiskajam partnerim.

(6) Publiskais partneris lēmumu atļaut vai atteikt koncesijas procedūrā izraudzītā pretendenta (koncesijas līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu koncesijas līguma izpildē pieņem iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem."

52. Izteikt 64. pantu šādā redakcijā:

"64. pants. Uzraudzības institūcijas atzinums par publiskās un privātās partnerības līguma grozījumiem

(1) Pēc tam kad publiskās un privātās partnerības līguma līdzēji ir saskaņojuši publiskās un privātās partnerības līguma grozījumus, saskaņoto publiskās un privātās partnerības līguma grozījumu projektu nosūta uzraudzības institūcijai, lai saņemtu atzinumu par to, vai risku sadale starp publisko partneri un privāto partneri atbilst sākotnējam līgumam un netiek mainīta privātā partnera interesēs.

(2) Ja uzraudzības institūcijas atzinumā ir norādīts, ka no saskaņotā publiskās un privātās partnerības līguma grozījumu projektā ietvertās informācijas izriet, ka risku sadalījums starp publisko partneri un privāto partneri netiek mainīts, katrs publiskā partnera pārstāvis paraksta vienošanos par attiecīgajiem koncesijas līguma grozījumiem.

(3) Ja uzraudzības institūcijas atzinumā ir norādīts, ka no saskaņotā publiskās un privātās partnerības līguma grozījumu projektā ietvertās informācijas izriet, ka risku sadalījums starp publisko partneri un privāto partneri tiek mainīts privātā partnera interesēs, publiskā partnera pārstāvis informē par to privāto partneri un līdzēji atkārtoti veic publiskās un privātās partnerības līguma grozījumu saskaņošanu.

(4) Publiskā partnera pārstāvis jauno saskaņoto publiskās un privātās partnerības līguma grozījumu projektu nosūta uzraudzības institūcijai šā panta pirmajā daļā minētā atzinuma saņemšanai.

(5) Ja līdzēji nevar vienoties par tādiem publiskās un privātās partnerības līguma grozījumiem, kuros risku sadale starp publisko partneri un privāto partneri atbilstu sākotnējam līgumam un netiktu mainīta privātā partnera interesēs, publiskās un privātās partnerības līgums netiek grozīts vai tiek izbeigts pirms termiņa saskaņā ar šā likuma 65. panta trešo daļu."

53. Papildināt 65. panta pirmo daļu ar 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"5) ja publiskās un privātās partnerības līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar šā likuma 63. panta pirmo daļu;

6) ja publiskās un privātās partnerības līgums nav noslēgts atbilstoši publiskās un privātās partnerības procedūras dokumentos paredzētajiem noteikumiem vai ir mainīti publiskās un privātās partnerības procedūras dokumentos iekļautā publiskās un privātās partnerības līguma projekta būtiski noteikumi;

7) ja publiskās un privātās partnerības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī privātais partneris bija atbildis kādam no šā likuma 37. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem un bija izslēdzams no iepirkuma procedūras;

8) ja publiskās un privātās partnerības līguma slēgšanas tiesībām privātajam partnerim nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un šajā likumā paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa."

54. Izteikt 67. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja publiskās un privātās partnerības līgumu izbeidz pirms termiņa šā likuma 65. panta pirmās daļas 1. punktā (ja līguma izbeigšana pirms termiņa nav saistīta ar privātā partnera izdarītu līguma pārkāpumu), 2., 5., 6., 7. un 8. punktā minētajos gadījumos, privātais partneris saņem kompensāciju, ko veido:

1) maksājumi par privātā partnera veiktajiem ieguldījumiem atbilstoši līguma nosacījumiem;

2) maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu atbilstoši līguma nosacījumiem."

55. Papildināt 68. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā publiskās un privātās partnerības līgums vai tā grozījumi, publiskais partneris pircēja profilā ievieto publiskās un privātās partnerības līguma tekstu, publiskās un privātās partnerības līguma grozījumu tekstu un būtisko publiskās un privātās partnerības līguma grozījumu pamatojumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Publiskās un privātās partnerības līgums un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā publiskās un privātās partnerības līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc publiskās un privātās partnerības līguma spēkā stāšanās dienas."

56. Izteikt 84. panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) privātajam dalībniekam iegūstot kapitāla daļas publiskas personas kapitālsabiedrībā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām par privātā kapitāla piesaisti, apmaksājot kapitāla daļas ar naudu (turpmāk - publiskas personas kapitālsabiedrības pārveidošana)."

57. Izteikt 85. pantu šādā redakcijā:

"85. pants. Tiesību normu piemērošana kopsabiedrības gadījumā

(1) Ja publiskais partneris ar kopsabiedrību kā privāto partneri slēdz partnerības iepirkuma līgumu, kopsabiedrības privātā dalībnieka noteikšanai piemēro:

1) Publisko iepirkumu likuma normas par atklātu konkursu, slēgtu konkursu, konkursa procedūru ar sarunām, konkursa dialogu, inovācijas partnerības procedūru un Publisko iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumiem, ievērojot šajā sadaļā noteikto;

2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normas par atklātu konkursu, slēgtu konkursu, sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, konkursa dialogu, inovācijas partnerības procedūru un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumiem, ievērojot šajā sadaļā noteikto.

(2) Ja publiskais partneris ar kopsabiedrību kā privāto partneri slēdz koncesijas līgumu, kopsabiedrības privātā dalībnieka noteikšanai piemēro šā likuma 17. panta pirmajā un septītajā daļā minētās koncesijas procedūras, ievērojot šajā sadaļā noteikto.

(3) Institucionālās partnerības gadījumā piemēro šā likuma C sadaļas noteikumus, ievērojot šajā sadaļā noteikto.

(4) Pēc kopsabiedrības izveidošanas publiskās un privātās partnerības līguma noslēgšanai publiskās un privātās partnerības procedūras no jauna nepiemēro."

58. Papildināt 87. panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda "pirmajā" ar vārdiem "un septītajā".

59. Izteikt 90. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Katrs publiskā partnera pārstāvis kopsabiedrības dibināšanas līgumu ar privāto dalībnieku slēdz ne agrāk kā pēc 15 dienām no dienas, kad paziņojums par koncesijas piešķiršanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē."

60. 104. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Privātā kapitāla piesaiste publiskas personas kapitālsabiedrībai notiek saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumiem, ievērojot šā panta nosacījumus.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "publiskas personas kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta otrajā daļā minētais lēmums aizstāj Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā paredzēto Ministru kabineta rīkojumu vai atvasinātas publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumu par privātā kapitāla piesaisti publiskas personas kapitālsabiedrībai."

61. Papildināt likumu ar XXV nodaļu šādā redakcijā:

"XXV nodaļa. Citi noteikumi

119. pants. Būvdarbu nomenklatūras piemērošana

Ja šā likuma 1. pielikumā minētās būvdarbu nomenklatūras CPV dati atšķiras no datiem, kuri norādīti NACE nomenklatūrā, kas noteikta Komisijas 2001. gada 19. decembra regulā (EK) Nr. 29/2002, ar ko groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā, piemēro attiecīgo CPV nomenklatūru.

120. pants. Lēmuma par aizliegumu ieņemt valsts amatpersonas amatus izpildes kārtība

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pēc tam, kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā paziņots personai, kurai piemērots aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, par pieņemto lēmumu informē visas tās institūcijas, kurās šī persona ieņem valsts amatpersonas amatus, kā arī šo institūciju augstākas institūcijas (izņemot gadījumu, kad augstākas institūcijas nav vai augstāka institūcija ir Ministru kabinets) vai kapitāla daļu īpašniekus vai turētājus, ja attiecīgā institūcija ir kapitālsabiedrība.

(2) Pēc tam kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, kurā piemērots aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, ir stājies spēkā, personai, kura saukta pie administratīvās atbildības, ir aizliegts līdz lēmumā norādītajam termiņam ieņemt tādu valsts amatpersonas amatu, kura pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt attiecīgus līgumus. Institūcijai, kurā minētā persona ieņem valsts amatpersonas amatus, ir pienākums nodrošināt, ka persona minētos amatus neieņem, lēmumus nepieņem un līgumus neslēdz.

(3) Triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta ziņa par to, ka lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, kurā piemērots aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, ir stājies spēkā, Iepirkumu uzraudzības birojs publikāciju vadības sistēmā publicē pie administratīvās atbildības sauktās personas vārdu, uzvārdu, pārkāpuma izdarīšanas brīdī ieņemto amatu un institūciju, kurā šis amats ieņemts, kā arī termiņu, līdz kuram notiek šā soda izpilde. Minētā informācija publikāciju vadības sistēmā ir pieejama līdz dienai, kad soda izpilde beidzas.

121. pants. Statistikas pārskati

Publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis katru gadu līdz 1. aprīlim iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam statistikas pārskatus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets nosaka statistikas pārskatu saturu."

62. Pārejas noteikumos:

izslēgt 18. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 26., 27., 28., 29., 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

"26. Koncesijas procedūras, kas uzsāktas pirms 2017. gada 1. maija, pabeidzamas, tai skaitā apstrīdamas vai pārsūdzamas, saskaņā ar likuma noteikumiem, kuri bija spēkā attiecīgās koncesijas procedūras izsludināšanas dienā, izņemot noteikumus, kuri iekļauti šā likuma 38. panta trešajā daļā un 53. panta pirmajā un otrajā daļā.

27. Ministru kabinets līdz 2017. gada 10. maijam izdod šā likuma 13.1 pantā, 19. panta trešajā daļā, 29.2 panta septītajā daļā, 37. panta astotajā un trīspadsmitajā daļā un 121. pantā minētos noteikumus.

28. Ministru kabinets līdz 2017. gada 10. maijam izdod šā likuma 20. panta pirmajai daļai (jaunajā redakcijā) atbilstošus noteikumus.

29. Ministru kabinets līdz 2019. gada 30. aprīlim izdod šā likuma 37.2 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

30. Šā likuma 19. panta pirmo daļu piemēro:

1) attiecībā uz centralizētu iepirkumu institūciju veiktajām koncesijas procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to, - no 2017. gada 1. maija;

2) attiecībā uz koncesijas procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to, - no 2017. gada 1. oktobra;

3) attiecībā uz koncesijas procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību, - no 2018. gada 1. aprīļa.

31. Šā likuma 121. pantā noteiktos statistikas pārskatus par koncesijas līgumiem sāk iesniegt ar 2018. gadu, un pirmais pārskata gads ir 2017. gads."

63. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989. gada 21. decembra direktīvas 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra direktīvas 2007/66/EK, ar ko Padomes direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra direktīvas 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu."

64. Papildināt likumu ar 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

Publiskās un privātās partnerības likuma
1. pielikums

Būvdarbu nomenklatūra
Eiropas Savienības ekonomisko aktivitāšu klasifikācija (NACE) CPV kods
F IEDAĻA BŪVNIECĪBA  
Daļa Grupa Klase Darbības veids Piezīmes  
45     Būvniecība Šajā daļā ietilpst:

jaunu ēku būvniecība un būvdarbi, restaurācija un remontdarbi

45000000
  45.1   Būvlaukuma sagatavošana   45100000
    45.11 Būvju demontāža un nojaukšana; grunts pārvietošana Šajā klasē ietilpst:

1) būvju un citu konstrukciju demontāža,

2) būvlaukuma attīrīšana,

3) grunts noņemšana: norakšanas, būvlaukuma līmeņošanas un iezīmēšanas darbi, tranšeju rakšana, akmeņu novākšana, spridzināšana un citi darbi,

4) derīgo izrakteņu ieguves vietas sagatavošana: liekās slodzes noņemšana un citi sagatavošanas darbi minerālu nogulu un karjeru vietās.

Šajā klasē ietilpst arī:

1) būvlaukuma drenāža,

2) lauksaimniecības vai meža zemes drenāža

45110000
    45.12 Izmēģinājuma urbšana un urbumu izveidošana Šajā klasē ietilpst: izmēģinājuma urbšana, izmēģinājuma urbumu veidošana un grunts paraugu ņemšana celtniecības, ģeofiziskiem, ģeoloģiskiem vai līdzīgiem mērķiem.

Šajā klasē neietilpst:

1) naftas vai gāzes ieguves urbumu veidošana,

sk. 11.20,

2) ūdens ieguves urbumu veidošana,

sk. 45.25,

3) šahtu izciršana,

sk. 45.25,

4) naftas un gāzes lauku izpēte, ģeofiziskā, ģeoloģiskā un seismiskā apsekošana,

sk. 74.20

45120000
  45.2   Pabeigti visi vai atsevišķu kārtu būvdarbi; inženiertehniskie darbi  

45200000

    45.21 Vispārīgie ēku būvniecības darbi un inženiertehniskie darbi Šajā klasē ietilpst:

1) visu tipu ēku būvniecība, inženiertehnisko būvju būvniecība,

2) tilti, ieskaitot autoceļu estakādes, viadukti, tuneļi un apakšzemes pārejas,

3) maģistrālie cauruļvadi, komunikāciju un elektropadeves līnijas,

4) pilsētas cauruļvadi, pilsētas komunikāciju un elektropadeves līnijas,

5) citi saistītie darbi pilsētās,

6) saliekamo konstrukciju montāža un uzstādīšana būvlaukumā.

Šajā klasē neietilpst:

1) ar naftas un gāzes ieguvi saistīti pakalpojumi,

sk. 11.20,

2) tādu pilnīgi saliekamu būvju montāža, ko veido pašražotas konstrukcijas, kuras nav ražotas no betona,

sk. 20., 26. un 28. daļu,

3) stadionu, peldbaseinu, vingrošanas zāļu, tenisa kortu, golfa laukumu un citu sporta laukumu būvdarbi, izņemot ēku būvdarbus,

sk. 45.23,

4) ēku ierīkošanas darbi,

sk. 45.3,

5) ēku apdares darbi,

sk. 45.4,

6) arhitektūras un inženierzinību darbības,

sk. 74.20,

7) būvniecības projektu vadīšana,

sk. 74.20

45210000

Izņemot:

45213316

45220000

45231000

45232000

    45.22 Jumta seguma un konstrukciju montāža Šajā klasē ietilpst:

1) jumtu montāža,

2) jumta seguma uzlikšana,

3) hidroizolācija

45261000
    45.23 Lielceļu, autoceļu, lidlauku un sporta objektu būvniecība Šajā klasē ietilpst:

1) lielceļu, ielu, autoceļu un citu satiksmes un kājāmgājēju ceļu būvniecība,

2) dzelzceļu būvniecība,

3) lidlauka skrejceļu būvniecība,

4) stadionu, peldbaseinu, vingrošanas zāļu, tenisa kortu, golfa laukumu un citu sporta laukumu būvdarbi, izņemot ēku būvdarbus,

5) ceļu un autostāvvietu marķēšana.

Šajā klasē neietilpst iepriekšēja grunts pārvietošana,

sk. 45.11

45212212 un DA03

45230000

Izņemot:

45231000

45232000

45234115

    45.24 Hidrotehnisko būvju būvniecība Šajā klasē ietilpst:

1) ūdensceļu, ostu un upju nostiprinājumu, piestātņu, slūžu u. c. būvniecība,

2) dambju un aizsprostu būvniecība,

3) bagarēšana,

4) zemūdens darbi

45240000
    45.25 Citi būvdarbi, kuru veikšanai nepieciešamas speciālas iemaņas Šajā klasē ietilpst:

1) viena veida būvdarbi, kuri ir kopīgi dažādiem būvju veidiem un kuru veikšanai nepieciešamas speciālas iemaņas vai iekārtas,

2) pamatu likšanas darbi, ieskaitot pāļu dzīšanu,

3) ūdens ieguves aku urbšana un būvdarbi, šahtu rakšana,

4) rūpnieciski ražotu tērauda elementu montāža,

5) tērauda locīšana,

6) mūrēšanas un akmeņu likšanas darbi,

7) sastatņu un darba platformu montāža un demontāža, ieskaitot sastatņu un darba platformu nomu,

8) skursteņu un rūpniecisko kurtuvju būvniecība.

Šajā klasē neietilpst sastatņu noma bez montāžas un demontāžas,

sk. 71.32

45250000

45262000

  45.3   Ēku ierīkošanas darbi   45300000
    45.31 Elektrības vadu instalēšana un montāža Šajā klasē ietilpst šādu ietaišu ierīkošana ēkās vai citās būvēs:

1) elektrības vadu sistēmas un iekārtas,

2) telekomunikāciju sistēmas,

3) elektriskās apkures sistēmas,

4) pastāvīgas antenas,

5) ugunsdzēsības signalizācija,

6) apsardzes signalizācijas sistēmas,

7) lifti un eskalatori,

8) zibensnovedēji u. c.

45213316

45310000

Izņemot:

45316000

    45.32 Izolācijas darbi Šajā klasē ietilpst siltumizolācijas, skaņas vai vibrācijas izolācijas ierīkošana ēkās vai citās būvēs.

Šajā klasē neietilpst hidroizolācija,

sk. 45.22

45320000
    45.33 Sanitārtehniskie darbi Šajā klasē ietilpst šādu ietaišu ierīkošana ēkās vai citās būvēs:

1) sanitārtehnika un sanitārās iekārtas,

2) gāzes iekārtas,

3) apkures, vēdināšanas, dzesēšanas vai gaisa kondicionēšanas iekārtas un cauruļvadi,

4) ūdens izsmidzināšanas sistēmas.

Šajā klasē neietilpst elektriskās apkures sistēmu uzstādīšana,

sk. 45.31

45330000
    45.34 Pārējās būves un ierīces Šajā klasē ietilpst:

1) gaismas un signalizācijas sistēmu ierīkošana uz autoceļiem, dzelzceļiem, lidostās un ostās,

2) citur neminēta aprīkojuma un palīgierīču ierīkošana ēkās vai citās būvēs

45234115

45316000

45340000

  45.4   Būvobjekta apdare   45400000
    45.41 Apmetēju darbi Šajā klasē ietilpst ēku vai citu būvju iekšējo vai ārējo virsmu apmešana, ieskaitot apmetumu ar plākšņu vai lokšņu materiāliem 45410000
    45.42 Namdaru darbi Šajā klasē ietilpst:

1) no koka vai cita materiāla rūpnieciski izgatavotu durvju, logu, durvju un logu rāmju, iebūvējamo virtuves iekārtu, kāpņu, veikala iekārtu un citu iekārtu iebūvēšana,

2) iekštelpu apdare (griesti, sienu koka apdare, bīdāmās šķērssienas u. c.).

Šajā klasē neietilpst parketa un cita veida koka grīdu ierīkošana,

sk. 45.43

45420000
    45.43 Grīdu un sienu klājumu ierīkošana Šajā klasē ietilpst šādu materiālu ieklāšana, noklāšana, iekāršana vai montāža ēkās vai citās būvēs:

1) sienu vai grīdas keramikas, betona vai akmens flīzes,

2) parkets un cita veida koka grīda, paklāji un grīdas segumi no linoleja (ieskaitot grīdas segumus no gumijas vai plastikāta),

3) sienu un grīdas segumi no "teraco" betona, marmora, granīta vai slānekļa,

4) tapetes

45430000
    45.44 Krāsošana un stiklošana Šajā klasē ietilpst:

1) iekštelpu un ārējo virsmu krāsošana,

2) tehniskā aprīkojuma krāsošana,

3) montāža (stikls, spoguļi u. c.).

Šajā klasē neietilpst logu likšana,

sk. 45.42

45440000
    45.45 Citi būvobjekta apdares darbi Šajā klasē ietilpst:

1) privātu peldbaseinu montāža,

2) ēku virsmas tīrīšana ar ūdens tvaiku, smilšu strūklu un tamlīdzīgā veidā,

3) citur neminēti apdares un nobeiguma darbi.

Šajā klasē neietilpst ēku un citu būvju iekštelpu tīrīšana,

sk. 74.70

45212212 un DA04

45450000

  45.5   Būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtu (ar vadītāju) noma   45500000
    45.50 Būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtu (ar vadītāju) noma Šajā klasē neietilpst būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtu (bez vadītāja) noma,

sk. 71.32

45500000

Publiskās un privātās partnerības likuma
2. pielikums

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi, kas minēti šā likuma 17. panta septītajā daļā
Nr.
p.k.
Apraksts CPV kods
1. Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi 75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0 (mājsaimniecību personāla nodrošināšanas pakalpojumi), 79624000-4 (aprūpes personāla nodrošināšanas pakalpojumi), 79625000-1 (medicīniskā personāla nodrošināšanas pakalpojumi), no 85000000-9 līdz 85323000-9, 85143000-3, 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5, 98500000-8 (privātas mājsaimniecības ar nodarbinātām personām), no 98513000-2 līdz 98514000-9 (darbaspēka pakalpojumi mājsaimniecībām, aģentūru personāla pakalpojumi mājsaimniecībām, kalpotāju pakalpojumi mājsaimniecībām, pagaidu personāls mājsaimniecībām, mājas palīdzības pakalpojumi un mājas apkopes pakalpojumi)
2. Administratīvie, sociālie, izglītības, veselības aprūpes un kultūras pakalpojumi 85321000-5, 85322000-2, 75000000-6 (pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi), 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1, no 79995000-5 līdz 79995200-7, no 80000000-4 (izglītības un mācību pakalpojumi) līdz 80660000-8, no 92000000-1 līdz 92342200-2, no 92360000-2 līdz 92700000-8, 79950000-8 (izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi), 79951000-5 (semināru organizēšanas pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), 79952100-3 (kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumi), 79953000-9 (festivālu organizēšanas pakalpojumi), 79954000-6 (sarīkojumu organizēšanas pakalpojumi), 79955000-3 (modes skašu organizēšanas pakalpojumi), 79956000-0 (gadatirgu un izstāžu organizēšanas pakalpojumi)
3. Obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumi 75300000-9
4. Pabalstu pakalpojumi 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
5. Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi, tostarp arodbiedrību, politisko organizāciju, jauniešu biedrību sniegtie pakalpojumi, un citi biedru organizāciju pakalpojumi 98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8 un 98130000-3
6. Reliģiskie pakalpojumi 98131000-0
7. Viesnīcu un restorānu pakalpojumi No 55100000-1 līdz 55410000-7, no 55521000-8 līdz 55521200-0 (55521000-8 ēdināšanas pakalpojumi privātajām mājsaimniecībām, 55521100-9 ēdienu piegādes pakalpojumi veciem un slimiem cilvēkiem, 55521200-0 ēdienu piegādes pakalpojumi), 55520000-1 (ēdināšanas pakalpojumi), 55522000-5 (ēdināšanas pakalpojumi transporta uzņēmumiem), 55523000-2 (ēdināšanas pakalpojumi citiem uzņēmumiem vai citām iestādēm), 55524000-9 (skolas ēdināšanas pakalpojumi), 55510000-8 (ēdnīcu pakalpojumi), 55511000-5 (ēdnīcu un citu slēgta veida kafetēriju pakalpojumi), 55512000-2 (ēdnīcu vadības pakalpojumi), 55523100-3 (skolas ēdināšanas nodrošināšanas pakalpojumi)
8. Juridiskie pakalpojumi No 79100000-5 līdz 79140000-7, 75231100-5
9. Citi administratīvie pakalpojumi un valdības pakalpojumi No 75100000-7 līdz 75120000-3, 75123000-4, no 75125000-8 līdz 75131000-3
10. Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai No 75200000-8 līdz 75231000-4
11. Ar cietumiem saistīti pakalpojumi, sabiedriskās drošības un glābšanas pakalpojumi, ja tie nav izslēgti saskaņā ar šā likuma 3. panta pirmās daļas 9. punktu No 75231210-9 līdz 75231230-5, no 75240000-0 līdz 75252000-7, 794300000-7, 98113100-9
12. Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi No 79700000-1 līdz 79721000-4 (izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi, apsardzes pakalpojumi, signalizācijas uzraudzības pakalpojumi, apsargu pakalpojumi, novērošanas pakalpojumi, izsekošanas sistēmas pakalpojumi, bēgļu izsekošanas pakalpojumi, patrulēšanas pakalpojumi, identifikācijas kartes piegādes pakalpojumi, izmeklēšanas pakalpojumi un detektīvu aģentūras pakalpojumi), 79722000-1 (grafoloģijas pakalpojumi), 79723000-8 (atkritumu analīzes pakalpojumi)
13. Starptautiskie pakalpojumi 98900000-2 (ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi), 98910000-5 (starptautiskām organizācijām un struktūrām raksturīgi pakalpojumi)
14. Pasta pakalpojumi 64000000-6 (pasta un telekomunikāciju pakalpojumi), 64100000-7 (pasta un kurjeru pakalpojumi), 64110000-0 (pasta pakalpojumi), 64111000-7 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar avīzēm un periodiskajiem izdevumiem), 64112000-4 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar vēstulēm), 64113000-1 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar pakām), 64114000-8 (pasta iestādes pakalpojumi), 64115000-5 (pastkastīšu noma), 64116000-2 (pasta pakalpojumi sūtījumiem pēc pieprasījuma), 64122000-7 (biroja iekšējā pasta un kurjera pakalpojumi)
15. Dažādi pakalpojumi 50116510-9 (riepu vulkanizēšanas pakalpojumi), 71550000-8 (kalēja pakalpojumi)

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 20. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 27. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.04.2017.Stājas spēkā: 01.05.2017.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 27.04.2017. OP numurs: 2017/84.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
290416
01.05.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)