Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 213

Rīgā 2017. gada 18. aprīlī (prot. Nr. 20 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu
un Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma
7. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 218. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu un Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 7. panta trešo daļu".

2. Svītrot 2.10. apakšpunktu.

3. Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. ieguldījums 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" rezultāta rādītāja sasniegšanā - piesaistītās privātās investīcijas pētniecībai un attīstībai - 265 680 000 euro;".

4. Papildināt noteikumus ar 17.1.9. un 17.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.9. sadarbība ar organizācijām un dalība ar saimniecisko darbību nesaistītos projektos, kas veicina pasākuma mērķa sasniegšanu, kā arī tehnoloģiju pārneses un pētījumu rezultātu komercializācijas veicināšana;

17.1.10. Latvijas tēla veidošana ārvalstīs inovāciju jomā;".

5. Svītrot 17.2.3. apakšpunktu.

6. Papildināt noteikumus ar 18.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.10. šo noteikumu 17.1.9. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai - organizāciju dalības maksa;".

7. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Centrs izveido neatkarīgu tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības projektu pieteikumu vērtēšanas komisiju šo noteikumu 17.1.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Komisijas sastāvā ir pārstāvji ar balsstiesībām no:

23.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras;

23.2. Ekonomikas ministrijas;

23.3. Izglītības un zinātnes ministrijas;

23.4. Latvijas darba devējus, nozaru uzņēmumus un veselības nozari pārstāvošajām organizācijām;

23.5. Latvijas Zinātnes padomes;

23.6. Latvijas Zinātņu akadēmijas."

8. Papildināt noteikumus ar 28.1 un 28.2 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Šo noteikumu 16. punktā minētais personāls šo noteikumu 17.1.2. apakšpunktā minētās darbības ietvaros var piesaistīt atbilstošu Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu, izmantojot šādus atlases kritērijus:

28.1 1. ekspertam ir doktora zinātniskais grāds;

28.1 2. eksperta zinātniskā kvalifikācija atbilst konkrētā projekta iesnieguma zinātnes nozares apakšnozarei;

28.1 3. ekspertam ir atbilstoša profesionālā pieredze un kompetence.

28.2 Šo noteikumu 28. punktā minētos pētniecības pieteikuma vērtēšanas kritērijus finansējuma saņēmējs saskaņo ar atbildīgo iestādi."

9. Izteikt 31.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

31.4. ja pētniecības organizācija intelektuālā īpašuma atsavināšanas līgumus (patenta atsavināšanas vai licences līgumus) slēdz ar licenciātu, tā par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām. Atlīdzība ir uzskatāma par līdzvērtīgu tirgus cenai, ja to dokumentēti var pierādīt vienā no šādiem veidiem:

31.4.1. atlīdzības summa ir noteikta, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu uz konkurenci balstītu pārdošanas procedūru;

31.4.2. pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra kā pārdevēja var pierādīt, ka tā ir vienojusies par kompensāciju godīgas konkurences apstākļos, lai iegūtu maksimālu saimniecisko labumu tajā brīdī, kad tiek noslēgts līgums;".

10. Izteikt 33.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1. komercializācijas stratēģijas izstrādei, iesaistot attiecīgo nozari;".

11. Papildināt noteikumus ar 34.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.6. pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā;".

12. Papildināt noteikumus ar 36.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.11. pievienotās vērtības nodoklis, ja to pilnā vai daļējā apmērā nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā."

13. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 33., 35. un 37. punktā minētās atbalstāmās darbības šo noteikumu 29. punktā minētie atbalsta saņēmēji īsteno, ievērojot normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā (ja attiecināms) vai normatīvajos aktos par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem (ja attiecināms) noteiktās iepirkuma procedūras."

14. Papildināt noteikumus ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība tiek īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā."

15. Izteikt 44., 45. un 46. punktu šādā redakcijā:

"44. Atbalstu šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētajai darbībai var saņemt komersants, ja tas atbilst jaunuzņēmuma atbilstības kritērijiem, kuri noteikti normatīvajos aktos jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā.

45. Atbalsts šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir attiecināms, ievērojot šādas prasības:

45.1. tiek piesaistīts augstas kvalifikācijas darbinieks, kurš atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

45.1.1. darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība - vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma (tai skaitā ārvalstīs iegūta) izglītība dabas zinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;

45.1.2. darbiniekam ir vismaz trīs gadu profesionālā pieredze attiecīgajā specialitātē vai jomā, kurā plāno attiecīgo darbinieku nodarbināt;

45.2. piesaistītais darbinieks nav cita komersanta valdes loceklis, kā arī netiek nodarbināts pie cita komersanta ne uz darba līguma, ne uzņēmuma līguma pamata;

45.3 piesaistītajam darbiniekam tiek nodrošināta darba alga, kas ir lielāka nekā vidējā darba alga valstī salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu;

45.4. piesaistītais darbinieks nav tiešās pārvaldes iestādes vai pastarpinātās pārvaldes iestādes darbinieks;

45.5. piesaistītais darbinieks nav civildienesta ierēdnis.

46. Šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3. un 41.4. apakšpunktā minēto darbību izmaksas ir attiecināmas, ja tās nodrošina pētniecības organizācijas, kuras atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

46.1. pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība, kā arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;

46.2. pētniecības organizācijas dalībnieki (īpašnieki, līdzīpašnieki, pārvaldnieki) ir publiskas personas vai ir līdzfinansētas no publiskiem līdzekļiem, un pētniecības organizācija ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;

46.3. pētniecības organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5."

16. Papildināt noteikumus ar 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minētās darbības izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā:

46.1 1. reģistrētas institūcijas, kuru kompetencē ietilpst šo noteikumu 41.5. apakšpunktā uzskaitīto rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrācija;

46.1 2. reģistrēti un profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā iekļauti patentpilnvarnieki.

46.2 Šo noteikumu 41.6. apakšpunktā minētās darbības izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas nacionālo akreditācijas biroju akreditētās:

46.2 1. produktu sertificēšanas institūcijas;

46.2 2. testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas."

17. Svītrot 48. punktu.

18. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Atbalsta piešķiršana šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3., 41.4., 41.5. un 41.6. apakšpunktā minētajām darbībām tiek īstenota atklāta atbalsta pieteikumu konkursa veidā. Atbalsta pieteikumi tiek vērtēti saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātiem atbalsta pieteikumu vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas kārtību (metodiku), kura satur informāciju, kā izvēlas, piešķir un uzskaita komercdarbības atbalstu komersantiem saskaņā ar šo noteikumu 19. punktā minēto stratēģiju."

19. Papildināt noteikumus ar 50.1 un 50.2 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Šo noteikumu 50. punktā minētos atbalsta pieteikuma vērtēšanas kritērijus finansējuma saņēmējs saskaņo ar atbildīgo iestādi.

50.2 Atbalsta pieteikumi šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros tiek vērtēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas jomā un šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem."

20. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Lēmumus par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3., 41.4., 41.5. un 41.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pieņem finansējuma saņēmējs saskaņā ar iepriekš minētā finansējuma saņēmēja izstrādātu atbalsta piešķiršanas kārtību un šo noteikumu 50. punktā minētās vērtēšanas rezultātiem."

21. Papildināt noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Lēmumus par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai pieņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas jomā."

22. Papildināt noteikumus ar 68.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.6. uzkrāj informāciju par jaunradītajiem produktiem un tehnoloģijām, kā arī par komersantiem, kas darbojas ekoinovāciju jomā."

23. Papildināt noteikumus ar 76.7. un 76.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"76.7. Latvijas Darba devēju konfederācijas;

76.8. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras."

24. Izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Šo noteikumu 76. punktā minētās konsultatīvās padomes uzdevums ir izstrādāt šo noteikumu 19. punktā minēto projekta īstenošanas stratēģiju un sniegt priekšlikumus stratēģijas pilnveidošanai."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 213Pieņemts: 18.04.2017.Stājas spēkā: 28.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 27.04.2017. OP numurs: 2017/84.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
290385
28.04.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)