Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 209

Rīgā 2017. gada 18. aprīlī (prot. Nr. 20 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 107. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punkta otrajā teikumā skaitli un vārdu "17. decembra" ar skaitli un vārdu "17. jūnija".

2. Izteikt 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kas saimniecisko darbību veic juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā, kura atrodas lauku teritorijā, ja atbalsta pretendents atbilst arī mikrouzņēmuma vai maza uzņēmuma statusam atbilstoši regulas Nr. 651/2014 I pielikumā dotajai definīcijai. Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, tās pamatkapitālā ir vismaz 75 procenti privātā kapitāla daļu."

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Atbalsta pretendents, pirms pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ir deklarējis savu dzīvesvietu vai reģistrējis uzņēmumu vai tā struktūrvienību šo noteikumu 5. punktā minētajā lauku teritorijā un tajā visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku nodrošina saimniecisko darbību."

4. Izteikt 9.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9.3. tūrisma aktivitāšu veicināšanai - šo noteikumu 6. punktā minētajiem atbalsta pretendentiem, kas ir tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuri noslēguši pārskata gadu un Valsts ieņēmumu dienestā iesnieguši iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju vai gada pārskatu un kuri pārskata gadā ir apliecinājuši saimnieciskās darbības sistemātiskumu vismaz ar trim darījumiem par atlīdzību, tūristu piesaistes objektā veicot mērķtiecīgu darbību tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai un gūstot ieņēmumus no tūrisma pakalpojumu sniegšanas:".

5. Izteikt 9.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3.3. jaunu mazēku (ēku, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus) būvniecībai, ierīkošanai un aprīkošanai esošā kempingu vai tūrisma objektu teritorijā, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai un paredzēta viesu izmitināšanai;".

6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Par atjaunošanas darbiem uzskatāmi būvdarbi, kad būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, uzlabota ēkas energoefektivitāte, telpas pārveidotas un pielāgotas ražošanas, pakalpojuma vai tūrisma vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju) un pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļautas pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizētas)."

7. Izteikt 12.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6. lauksaimniecības (NACE 2. red. A sadaļas 1. nodaļa) un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē (NACE 2. red. C sadaļas 10. un 11. nodaļa), izņemot dabisko minerālūdeņu un citu pudelēs iepildītu ūdeņu ražošanu."

8. Aizstāt 14. punkta ievaddaļā vārdus "īstenojot projektu, sasniedz" ar vārdiem "trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas sasniedz".

9. Svītrot 15. punkta otro teikumu.

10. Papildināt 20.1.2. apakšpunktu aiz vārda "trešajā" ar vārdu "noslēgtajā".

11. Izteikt 20.2.2.1., 20.2.2.2. un 20.2.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir vismaz 0,20;

20.2.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kredītiem ir vismaz 1,00 (īstermiņa kredītiem nepieskaita nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības īstermiņa finansiālo atbalstu);

20.2.2.3. tīrās peļņas un ar 50 procentiem reizināta nolietojuma summa ir vismaz 0;".

12. Papildināt 20.2.3. apakšpunktu aiz vārda "trešajā" ar vārdu "noslēgtajā".

13. Aizstāt 23. punktā vārdus "ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija" ar vārdiem "kas popularizē tūrisma pakalpojumus".

14. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja projektu atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam, kurš projektā atbalstāmo saimniecisko darbību plāno īstenot pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu, kas tiek aprēķināts par iepriekšējo gadu un publicēts līdz kārtējā gada 1. augustam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtību."

15. Izteikt 32.2. un 32.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.2. ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 10 procentu no projektā paredzēto pamatlīdzekļu iegādes kopējās summas;

32.3. citos gadījumos ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas."

16. Svītrot 37. un 62. punktu.

17. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

18. Izteikt 2. un 3. pielikuma 5. piezīmi šādā redakcijā:

"5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības."

19. Svītrot 4. pielikumu.

20. Izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

1. Vispārīgā informācija

Pārskata gads  
Projekta iesnieguma numurs  
Atbalsta saņēmējs - vārds, uzvārds vai nosaukums  
LAD klienta numurs  
Projekts īstenots aktivitātē 1. Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība

2. Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana

3. Tūrisma aktivitāšu veicināšana

2. Atbalsta saņēmēja pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītāji

2.1. Finansiālie rādītāji

Rādītājs

Projektā plānotā vērtība trešajā gadā pēc projekta ieviešanas

Vērtība pēdējā noslēgtajā gadā

Mērvienība

Neto apgrozījums    

EUR

Neto apgrozījums projekta īstenošanas nozarē    

EUR

2.2. Darbaspēks

 

Rādītājs

Projektā plānotā vērtība trešajā gadā pēc projekta ieviešanas

Vērtība pēdējā noslēgtajā gadā

Vērtība noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

1. Normāla laika darba vietas1      
2. Nepilna laika darba vietas, izteiktas GDV2      
3.=1.+2. Strādājošo skaits kopā (1. + 2.) (GDV)      
4. vīrieši      
t. sk. jaunāki par 40 gadiem      
5. sievietes      
t. sk. jaunākas par 40 gadiem      
6. Jaunradīto darba vietu skaits kopā3      
6.1. vīriešiem      
t. sk. jaunākiem par 40 gadiem      
6.2. sievietēm      
t. sk. jaunākām par 40 gadiem      

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts4)

Piezīmes.
1 Darba laiku nosaka saskaņā ar Darba likumu. Par vienu darba vietu tiek uzskatīta darba vieta, ja ir noslēgts darba līgums ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana.
2 Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.
3 Jaunradīto darba vietu skaits salīdzinājumā ar noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas.
4 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 18. aprīļa
noteikumiem Nr. 209

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA)

Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 6.4 "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

 aktivitātes "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība"

 aktivitātes "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

 aktivitātes "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

projekta iesniegums

Atbalsta pretendents
Uzņēmuma reģ. Nr./personas kods
Juridiskā vai deklarētā adrese
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)
Projekta īstenošanas vieta (adrese)
Projekta vadītājs
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese
Klienta numurs
Projekta nosaukums
Projekta Nr.

A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ:

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
Galvenie sadarbības partneri (izejvielu piegādātāji un gatavās produkcijas pircēji/pakalpojuma ņēmēji)
Līdzšinējā saimniecības/uzņēmuma ražošanas shēma/pakalpojuma nodrošināšana (no izejvielu iegādes līdz gatavās produkcijas realizācijai)
Saimniecības/uzņēmuma saražotā produkta/pakalpojuma veidu apraksts

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais finanšu gads  
Vidējais strādājošo skaits kopā pēdējā noslēgtajā finanšu gadā  
MVU uzņēmumiem strādājošo skaits gada darba vienībās* kopā pēdējā noslēgtajā finanšu gadā  
Pēdējā noslēgtā finanšu gada bilances kopsumma (EUR; neattiecas)  
Pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījums (EUR)  
Pretendents ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus (Jā; Nē)  
Neto apgrozījums no Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētās lauksaimniecības produkcijas ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā (EUR; neattiecas)  
Neto apgrozījums no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas pēdējā noslēgtajā gadā (EUR)  
Pretendenta - fiziskas personas - dzimums un vecums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona - tās dalībnieka vecums, kuram uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu)

sieviete

līdz 40 gadiem

vīrietis

līdz 40 gadiem

Esošā saimnieciskā darbība:  
NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods  
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam)  

* Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.

A.3. Pretendenta statuss aktivitātē "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

Lauksaimnieks - fiziska persona saimnieciskās darbības veicēja
Lauksaimnieks - individuālais komersants
Lauksaimnieks - juridiskā persona

A.4. Pretendenta statuss aktivitātē "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība"

Fiziska persona saimnieciskās darbības veicēja

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

Individuālais komersants

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

Juridiskā persona

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

A.5. Pretendenta statuss un informācija aktivitātē "Tūrisma aktivitātes veicināšana"

Fiziska persona saimnieciskās darbības veicēja

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

Individuālais komersants

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

Juridiskā persona

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

Pretendenta darbības laiks tūrisma nozarē (gadi) līdz 3 gadiem

vairāk nekā 3 gadi

Pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (EUR)    
Tīmekļvietnes adrese    

A.6. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Nr.
p.k.

Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis

Īpašumā, skaits

Nomā esošās, skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda/ ietilpība/ mērvienība

Ja tehnika/ iekārta/ ēka/ būve tiks papildināta vai aizstāta (atzīmēt konkrēto)

 

Ražošanas ēkas un būves

               

                 

                 

                 

                 

 

Tehnika un iekārtas

               

                 

                 

                 

                 

* Ja atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

A.7. Atbalsta pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim atbalsta pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīcijas pasākumos

Ja atbilde ir "Jā", sniegt informāciju par projektiem

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) - (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (EUR)

Publiskais finansējums (EUR)

Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)

Saistītā projekta saturiskā saistība

Eiropas Savienības finansētie projekti
                 
                 
                 
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
                 
                 
                 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis

B.2. Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis:

Mērķis

Mērķa virziens vai horizontālā prioritāte

Pēc projekta īstenošanas izveidotas jaunas darbavietas

6A

Pēc projekta īstenošanas saglabātas esošās darbavietas

6A

Pēc projekta īstenošanas attīstīta uzņēmuma saimnieciskā darbība

6A

B.3. Projekta apraksts

Veicamās darbības, laika grafiks
Investīciju nepieciešamības pamatojums, norādot to katrai attiecināmo izmaksu pozīcijai
Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi, finanšu līdzekļu avoti
Projekta investīciju rezultātā radīto produktu/pakalpojumu apraksts un cenas

B.4. Uzņēmuma esošie un plānotie darbinieki, skaits un to pienākumi uzņēmumā (struktūra)

B.5. Ja projekts tiek īstenots jaunā nozarē - atbalsta pretendenta pieredze un izglītība konkrētajā nozarē

B.6. Projektā paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanas shēma

Informācija par produkta/pakalpojuma virzību no izejvielu iegādes brīža līdz pārdošanai  
Tehnoloģiskā procesa/shēmas apraksts (iekārtu izvietojums ražošanas ēkā)  

B.7. Galvenie sadarbības partneri

Izejvielu piegādātāji  
Produkcijas/pakalpojuma pircēji, noieta tirgus  

B.8. Konkurentu un produkcijas un pakalpojumu tirgus apraksts

B.9. Projekta īstenošanas riska faktori un to novēršana

B.10. Projekta īstenošanas darbības virziens

Projekts tiks īstenots šādā nozarē:
NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam)

B.11. Ja projekts tiek īstenots aktivitātē "Tūrisma aktivitātes veicināšana", norādīt apakšaktivitātes

1. Esošo tūristu mītņu pārbūve, atjaunošana un aprīkošana

2. Esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība, kā arī būvju atjaunošana vai pārbūve un nepieciešamā aprīkojuma iegāde

3. Jaunu mazēku (ēku, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus) būvniecība, ierīkošana un aprīkošana esošo kempingu teritorijā vai esošā tūrisma objekta teritorijā, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai un paredzēta viesu izmitināšanai

4. Esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība un pārbūve, to atjaunošana un aprīkošana

5. Esošā tūrisma objekta teritorijā tūrisma pakalpojumu dažādošana:

5.1. peldvietu izveide

5.2. aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveide vai labiekārtošana

5.3. rotaļlaukumu un aktīvas atpūtas un izklaides objektu izveide vai labiekārtošana un ar to saistīto iekārtu vai aprīkojuma iegāde un uzstādīšana

5.4. ūdenstūrisma apmetņu vai atpūtas vietu izveide vai labiekārtošana

5.5. infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem

5.6. inventāra iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei

5.7. tādu sporta laukumu un būvju izveide, kas nodrošina ar sportu saistītas darbības, ja tās ietilpst esošajā vai plānojamajā tūrisma pakalpojumā

5.8. tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana, kā arī teritorijas labiekārtošana

B.12. Projekta īstenošanas laiks

 

datums

mēnesis

gads

 

datums

mēnesis

gads

Projekta sākuma termiņš

     

Projekta beigu termiņš

     

B.13. Projekta īstenošanas vieta

Īpašumā (Jā; Nē)  
Nomā (Jā; Nē)  
Īpašuma kadastra numurs  
Pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve atrodas vai iegādātā tehnika vai tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalā ar dabas ierobežojumiem (ADI) (vismaz 51% no uzņēmuma teritorijas atrodas ADI teritorijā) (Jā, Nē)  
Pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve atrodas vai iegādātā tehnika vai tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalā ar citiem specifiskiem ierobežojumiem (ASI) (vismaz 51% no uzņēmuma teritorijas atrodas ASI teritorijā) (Jā, Nē)  

B.14. Projekta sasniedzamie rezultātu rādītāji

Nr.
p.k.

Rezultātu indikatori

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

Sagaidāmā vērtība trešajā gadā pēc projekta īstenošanas

 

.gads

 

.gads

1

Uzņēmuma neto apgrozījums (kopējais, EUR):  

0

2

Uzņēmuma neto apgrozījums 3. gadā pēc projekta īstenošanas tiek palielināts vismaz par 10 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas apmēra projekta īstenošanas nozarē, un tāds tiek nodrošināts arī visu projekta uzraudzības laiku    

EUR

   

%

3

Uzņēmuma izmaksas (kopējās, EUR):    

4

Produkcijas skaits vai pakalpojuma apjoms:
Produkcija (skaits, mērvienība)    
Saražotā produkcija atbalstītajā nozarē (skaits, mērvienība)    
Pakalpojums (apjoms, mērvienība)    
Sniegtie pakalpojumi atbalstītajā nozarē (skaits, mērvienība)    

5

Normāla laika darbavietas (skaits)1:    

6

Nepilna laika darbavietas, izteiktas GDV2    

7

Strādājošo skaits kopā (5 + 6), izteikts GDV    

7.1

vīrieši    
  t. sk. jaunāki par 40 gadiem    

7.2

sievietes    
  t. sk. jaunākas par 40 gadiem    

1 Darba laiku nosaka saskaņā ar Darba likumu. Par vienu darbavietu tiek uzskatīta darbavieta, kad noslēgts darba līgums ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana.
2 Vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai vai ar nepilnu darba laiku, kurās kopā nostrādāto stundu skaits aprēķināts GDV. Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.

B.15. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus

Ražošanas/pakalpojuma iekārtas/tehnika un aprīkojums

Nr.
p.k.

Nosaukums, modelis vai marka

Skaits

Jauda, ietilpība, mērvienība

Ekonomiskais pamatojums

Izmaiņas ražošanas/ tehnoloģiju/pakalpojuma raksturā (īss apraksts)

Iekārtas/tehnika un aprīkojums

           
           
           
           

Informācijas tehnoloģijas un programmnodrošinājums

           
           
           

B.16. Projekta laikā pretendents īstenos šādu jaunu būvniecību, pārbūvi un (vai) būves atjaunošanu

Jauna būvniecība, pārbūve un (vai) būves atjaunošana

Nr.
p.k.

Būvju tipi

Platība, kv. m.

Izmaksas uz kv. m.

Kopējās izmaksas, EUR (bez PVN)

1

2

3

4

 

5 = 3 x 4

Jauna būvniecība

1

 

-

-

-

2

 

-

-

-

3

 

-

-

-

Izmaksas par jaunu būvniecību, kopā

-

Pārbūve

1

 

-

-

-

2

 

-

-

-

3

 

-

-

-

Izmaksas par pārbūvi, kopā

-

Būves atjaunošana

1

 

-

-

-

2

 

-

-

-

3

 

-

-

-

Izmaksas par būves atjaunošanu, kopā

-

Izmaksas par būvniecību, pārbūvi un (vai) būves atjaunošanu, kopā

-

B.17. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Cena par vienību, EUR

Vienību skaits

Kopā izmaksas ar PVN, EUR

Kopā izmaksas bez PVN, EUR

Attiecināmās izmaksas

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Īstenošanas laiks (dd.mm.gggg.)

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5 = 2 x 4

6 = 3 x 4

7

8

9

10

11

1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (iekārtas/tehnikas un aprīkojuma, t.sk. datorprogrammatūru) iegādes izmaksas

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 
 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 
 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 
Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā

-

-

-

 

-

-

 

2. Jaunbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas

   

-

-

-

-

-

40,00

-

-

 
 

-

-

-

-

-

-

40,00

-

-

 
 

-

-

-

-

-

-

40,00

-

-

 
Jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas izmaksas, kopā

-

-

-

 

-

-

 

3. Būvmateriālu iegādes izmaksas

 

-

-

-

-

-

-

40,00

-

-

 
 

-

-

-

-

-

-

40,00

-

-

 
 

-

-

-

-

-

-

40,00

-

-

 
Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā

-

-

-

 

-

-

 

4. Vispārējās izmaksas

 

-

-

-

-

-

-

40,00

-

-

 
 

-

-

-

-

-

-

40,00

-

-

 
 

-

-

-

-

-

-

40,00

-

-

 
Vispārējās izmaksas, kopā

-

-

-

 

-

-

 
KOPĀ

-

-

-

 

-

-

 

B.18. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas, kas nav atspoguļotas B.17. tabulā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu

Izmaksas ar PVN, EUR

 

-

 

-

 

-

Kopā

-

B.19. Projekta finansējums*

Projekta kopējā summa, EUR

-

Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR

-

Vispārējās izmaksas, EUR

-

Vispārējās izmaksas procentos no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas

Max 7%

 

* Atbalsta pretendents nodrošina finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par kuru nav saņemts publiskais finansējums.

B.20. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi un klimata pārmaiņu novēršanu apraksts

Apraksts par projekta ietekmi uz apkārtējo vidi saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vides jomā

B.21. Atbalsta pretendenta pašnovērtējums projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai aktivitātēs "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Projekta darbības virziens Ražošana

30

30

 
Pakalpojumu sniegšana

5

2.

Darbības nozare1 (Norāda NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kodu un nosaukumu)

0; 20; 40

40

 

3.

Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

10

10

 
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

5

4.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)3

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 

5.

Darbavietu radīšana Izveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

6.

Projekta mērķis Projektā tiek īstenoti vismaz divi sasniedzamie mērķi, no kuriem viens ir saimnieciskās darbības attīstīšana

10

10

 
Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis

0

7.

Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas4 Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē līdz 10%

0

10

 
Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē vairāk nekā par 10%

Par katru procenta punktu virs 10% - viens punkts

8.

Uzņēmējdarbības ilgums5 Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
Līdz 24 mēnešiem

10

9.

Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.-2013. gada pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" vai LAP 2014.-2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

10

10

 

10.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

 
Kopā

167

0

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 75 punkti

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (C/D), kur
A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (- 10), kur
A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).
4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 20%, piemēro 10 punktus.
5 Laika posms, kurā atbalsta pretendents pirms projekta iesnieguma iesniegšanas lauku teritorijā ir reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

B.22. Atbalsta pretendenta pašnovērtējums projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai aktivitātē "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Darbības nozare1  

0; 50

50

 

2.

Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

20

20

 
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

10

3.

Atbalsta pretendenta darbība nozarē Atbalsta pretendents sniedz tūrisma pakalpojumus ilgāk nekā trīs gadus un ir guvis ieņēmumus no tūrisma pakalpojuma sniegšanas

10

10

 

4.

Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.-2013. gada pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" vai LAP 2014.-2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

30

30

 

5.

Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t.sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar simts3

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

30

 

6.

Darbavietu radīšana Izveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

7.

Projekta mērķis Projektā tiek īstenoti vismaz divi sasniedzamie mērķi, no kuriem viens ir saimnieciskās darbības attīstīšana

10

10

 
Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis

0

8.

Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas4 Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē līdz 10 %

0

10

 
Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē vairāk nekā par 10 %

Par katru procenta punktu virs 10 % - viens punkts

9.

Uzņēmējdarbības ilgums5 Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
No 12 līdz 24 mēnešiem

10

Līdz 12 mēnešiem

0

10.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

 

11.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)6

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 
Kopā

217

0

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 85 punkti.


Nr.

Produkcija vai pakalpojuma veids

 

Mērvienība

Gadi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1

 

krājumi atlikumā

kg

-

-

-

-

-

-

saražots

kg

-

-

-

-

-

-

realizēts

kg

-

-

-

-

-

-

cena bez PVN

EUR/kg

-

-

-

-

-

-

Realizēts kopā

euro

-

-

-

-

-

-

2

 

krājumi atlikumā

t

-

-

-

-

-

-

saražots

t

-

-

-

-

-

-

realizēts

t

-

-

-

-

-

-

cena bez PVN

EUR/t

-

-

-

-

-

-

Realizēts kopā

EUR

-

-

-

-

-

-

3

 

krājumi atlikumā

-

-

-

-

-

-

-

saražots

-

-

-

-

-

-

-

realizēts

skaits

-

-

-

-

-

-

cena bez PVN

EUR/vienība

-

-

-

-

-

-

Realizēts kopā

EUR

-

-

-

-

-

-

Neto apgrozījums

EUR

-

-

-

-

-

-

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (C/D), kur
A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = (B/C)/100, kur
A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz ZS - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t.sk. pašnodarbināto);
B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.
4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 10 punktus.
5 Laika posms, kurā atbalsta pretendents pirms projekta iesnieguma iesniegšanas lauku teritorijā ir reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.
6 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (- 10), kur
A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

C. FINANŠU INFORMĀCIJA

C.1. Ražošanas apjoms (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads

0

 

C.2. Izmaksas (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads

0

 

C.2.1. Mainīgas un fiksētās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

Mērvienība: EUR

0.

gads

1.

gads

2.

gads

3.

gads

4.

gads

5.

gads

Izmaksu veids

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Mainīgās izmaksas  

1

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Mainīgās izmaksas kopā  

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Fiksētās izmaksas

0.

 

1.

 

2.

 

3

 

4.

 

5.

10

Darba alga

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

11

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

-

-

-

-

-

-

12

Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai)

-

-

-

-

-

-

13

Elektrība

-

-

-

-

-

-

14

Kurināmais

-

-

-

-

-

-

15

Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts

-

-

-

-

-

-

16

Noma

-

-

-

-

-

-

17

Nolietojums

-

-

-

-

-

-

18

 

-

-

-

-

-

-

19

 

-

-

-

-

-

-

20

Citas izmaksas

-

-

-

-

-

-

21

Fiksētās izmaksas kopā

-

-

-

-

-

-

22

Izmaksas kopā

-

-

-

-

-

-

23

t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

-

-

-

-

-

-

C.2.2. Fiksētās un mainīgās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Mainīgas izmaksas

1

 

-

-

-

-

-

-

2

 

-

-

-

-

-

-

3

 

-

-

-

-

-

-

Mainīgas izmaksas kopā

-

-

-

-

-

-

Fiksētas izmaksas kopā

-

-

-

-

-

-

Izmaksas kopā

-

-

-

-

-

-

t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

-

-

-

-

-

-

C.3. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (informāciju norāda, sākot ar projekta iesniegšanas gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Projekta iesniegšanas gads

0

 

C.3.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

 

Gads

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mērvienība: EUR              

1

Naudas atlikums perioda sākumā

-

-

-

-

-

-

-

2

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ

-

-

-

-

-

-

-

3

I. Pamatdarbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

4

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

-

-

-

-

-

-

-

5

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

-

-

-

-

-

-

-

6

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

-

-

-

-

-

-

-

7

Saņemtais PVN no pārdošanas/realizācijas

-

-

-

-

-

-

-

8

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi

-

-

-

-

-

-

-

9

 

-

-

-

-

-

-

-

10

Ārkārtas ieņēmumi

-

-

-

-

-

-

-

11

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

12

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

-

-

-

-

-

-

-

13

Saņemtie procenti

-

-

-

-

-

-

-

14

Saņemtās dividendes

-

-

-

-

-

-

-

15

Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības

-

-

-

-

-

-

-

16

 

-

-

-

-

-

-

-

17

Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas

-

-

-

-

-

-

-

18

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

19

Saņemti aizņēmumi (kredīti)

-

-

-

-

-

-

-

20

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums

-

-

-

-

-

-

-

21

Cits Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu):

-

-

-

-

-

-

-

22

 

-

-

-

-

-

-

-

23

Izejošā naudas plūsma KOPĀ

-

-

-

-

-

-

-

24

I. Pamatdarbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

25

Maksājumi piegādātājiem              

26

Izdevumi izejvielai

-

-

-

-

-

-

-

27

Izdevumi izejvielai

-

-

-

-

-

-

-

28

Izdevumi izejvielai

-

-

-

-

-

-

-

29

Izdevumi zemes, ēku un iekārtu nomai

-

-

-

-

-

-

-

30

Izdevumi komunāliem pakalpojumiem

-

-

-

-

-

-

-

31

Izdevumi degvielai un smērvielām

-

-

-

-

-

-

-

32

Izdevumi elektroenerģijai un kurināmajam

-

-

-

-

-

-

-

33

Izdevumi pakalpojumu apmaksai

-

-

-

-

-

-

-

34

Izdevumi remontam

-

-

-

-

-

-

-

35

Izdevumi transportam

-

-

-

-

-

-

-

36

Izdevumi apdrošināšanai un sertifikācijai

-

-

-

-

-

-

-

37

Administrācijas izdevumi

-

-

-

-

-

-

-

38

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi

-

-

-

-

-

-

-

39

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) piegādātājiem preču/pakalpojumu iepirkumiem pārskata periodā

-

-

-

-

-

-

-

40

Izdevumi darba algas maksājumiem

-

-

-

-

-

-

-

41

Izdevumi sociālās apdrošināšanas maksājumiem

-

-

-

-

-

-

-

42

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis

-

-

-

-

-

-

-

43

Samaksāts nekustama īpašuma nodoklis

-

-

-

-

-

-

-

44

Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas

-

-

-

-

-

-

-

45

Projekta izmaksu pozīcijas              

46

Izmaksu pozīcijas bez PVN

-

-

-

-

-

-

-

47

PVN (priekšnodoklis) par projekta pasākumiem kopā

-

-

-

-

-

-

-

48

 

-

-

-

-

-

-

-

49

Ārkārtas izdevumi

-

-

-

-

-

-

-

50

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

51

Izdevumi nekustamo īpašumu, iekārtu, nemateriālo un citu ilgtermiņa ieguldījumiem

-

-

-

-

-

-

-

52

Izsniegtie aizdevumi citām personām

-

-

-

-

-

-

-

53

Projekta izmaksu pozīcijas              

54

Izmaksu pozīcijas bez PVN

-

-

-

-

-

-

-

55

 

-

-

-

-

-

-

-

56

 

-

-

-

-

-

-

-

57

Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai

-

-

-

-

-

-

-

58

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegādi

-

-

-

-

-

-

-

59

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

60

Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai

-

-

-

-

-

-

-

61

Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem

-

-

-

-

-

-

-

62

Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem

-

-

-

-

-

-

-

63

Izdevumi līzinga procentu maksājumiem

-

-

-

-

-

-

-

64

Izmaksātās dividendes

-

-

-

-

-

-

-

65

 

-

-

-

-

-

-

-

66

PVN maksājums budžetā (uz attiecīga gada beigām)

-

-

-

-

-

-

-

67

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (1 + 2 - 23)

-

-

-

-

-

-

-

C.3.2. Norādiet darbinieku skaitu pa gadiem

 

0

1

2

3

4

5

6

C.3.3. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskās izmaiņas (vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrojiet izmaiņu iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

C.4. Peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance par pēdējo noslēgto gadu

   

Pēdējā noslēgtajā gadā

   

-

C.4.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins  

1

Neto apgrozījums  

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  

3

Bruto peļņa vai zaudējumi

-

4

Pārdošanas izmaksas

-

5

Administrācijas izmaksas

-

6

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā

-

7

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

-

  t.sk. nākamo periodu ieņēmumu daļa (ES finansējums)

-

8

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

-

9

Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi

-

10

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

-

11

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

-

12

Ārkārtas ieņēmumi

-

13

Ārkārtas izmaksas

-

14

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

-

15

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-

16

Pārējie nodokļi

-

17

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

-

C.4.2. Bilance (uz gada beigām)

Aktīvi

1

Nemateriālie ieguldījumi

-

2

Pamatlīdzekļi  

3

Zeme  

4

Ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi  

5

Iekārtas un mašīnas  

6

Pārējie pamatlīdzekļi  

7

Pamatlīdzekļi kopā

 

8

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

-

9

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā (1+7+8)

-

10

Krājumi

-

11

Debitori  

12

Pircēju un pasūtītāju parādi

-

13

Nākamo periodu izmaksas

-

14

Citi debitori

-

15

Debitori kopā

-

16

Naudas līdzekļi

-

17

Apgrozāmie līdzekļi kopā (10 + 15 + 16)

-

18

Kopā aktīvi (9 + 17)

-

Pasīvi

19

Pašu kapitāls  

20

Pamatkapitāls

-

21

Rezerves

-

22

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

-

23

Pārskata gada nesadalīta peļņa

-

24

Kopā pašu kapitāls (20 + 21 + 22 + 23)

-

25

Uzkrājumi

-

26

Ilgtermiņa kreditori  

27

Ilgtermiņa aizņēmumu ilgtermiņa daļa

-

28

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

-

29

Nākamo periodu ieņēmumi

-

30

t.sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)

-

31

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

-

32

Pārējie ilgtermiņa kreditori

-

33

Kopā ilgtermiņa parādi

-

34

Īstermiņa parādi  

35

Īstermiņa aizņēmumi (t.sk. ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa)

-

36

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

-

37

Nākamo periodu ieņēmumi

-

38

t.sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)

-

39

Pārskatā gada dividendes

-

40

Pārējie kreditori

-

41

Kopā īstermiņa parādi

-

42

Kopā kreditori (33 + 41)

-

43

Kopā pasīvi (24 + 25 + 42)

-

44

Nolietojums

-

C.4.3. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju aprēķins

-

1

Pašu kapitāls/aktīvu kopsumma

-

2

Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori

-

3

Tīra pelņa + nolietojums * 50 %

-

D. PAVADDOKUMENTI

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar elektronisko dokumentu prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)

Aizpilda projekta iesniedzējs

Atzīmē ar X attiecīgo atbildi

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija (neattiecas, ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu)

oriģināls

     

2.

Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam plānošanas periodā

oriģināls

     

3.

Deklarācija par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

oriģināls

     

4.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, - par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas būves, pārbūvēt vai atjaunot esošās būves, tās aprīkot, uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ierīkot, atjaunot vai labiekārtot uzņēmuma teritoriju vai infrastruktūru

kopija

     

5.

Tūrisma buklets, kurā atbalsta pretendents iekļauts kā tūrisma pakalpojuma sniedzējs un kuru izveidojusi ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija

oriģināls

     

6.

Izdruka no tīmekļvietnes, kurā atbalsta pretendents iekļauts kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura popularizē tūrisma pakalpojumus

izdruka

     

Ja ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem, - iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti 1

7.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

     

8.

Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem

kopijas

     

9.

Vērtēšanas ziņojums

oriģināls

     

10.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem, kura apliecina noteiktās cenas objektivitāti2

oriģināls

     

Jaunas būvniecības, būves pārbūves un būves atjaunošanas projektiem

11.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts (uzrāda oriģinālu)1

kopija

     

12.

Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, kas izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem (uzrāda oriģinālus)1

kopija

     

13.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)1

oriģināls

     

14.

Būvmateriālu iegādei - būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)1

kopija

     

15.

Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi1

kopija

     

16.

Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (uzrāda oriģinālu) 3

kopija

     

Citi iesniegtie dokumenti

17.

         

1 Būvniecības gadījumā var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.
3 Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

   

gada

     
 

gads

 

datums

mēnesis

 

Atbalsta pretendenta paraksts

 
 

(paraksta atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Atbalsta pretendenta paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām."

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 209Pieņemts: 18.04.2017.Stājas spēkā: 22.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 21.04.2017. OP numurs: 2017/80.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
290231
22.04.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"