Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/15

Rīgā 2017.gada 6.aprīlī (prot. Nr.14, 3.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu,
Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta sesto daļu,
Enerģētikas likuma 5.panta piekto daļu,
Elektronisko sakaru likuma 35.panta pirmo daļu
un Pasta likuma 12.pantu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183.nr.; 2010, 177.nr.; 2011, 169.nr.; 2012, 92.nr.; 2013, 241.nr.; 2015, 5.nr., 2015, 250.nr., 2016, 79., 169., 187.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē, reizi kalendārajā gadā, divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedz Regulatoram atskaiti par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozares komersanta darbību kopumā, faktiski sniegtā sabiedriskā pakalpojuma apjomu, izmaksām un ieņēmumiem pārskata gadā, informāciju par notikušām vai plānotām būtiskām tehnoloģiskām izmaiņām uzņēmumā vai apsaimniekotā atkritumu apjoma izmaiņām, kā arī par pārskata gadā izbeigtu vai uzsāktu saimniecisko darbību (25.pielikums).";

1.2. izteikt 25.pielikumu šādā redakcijā:

"25.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Poligona nosaukums  
Pārskata periods  

Regulējamā nozare: sadzīves atkritumu apglabāšana poligonos

Atskaite par __________________.gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem [1]

Nr.
p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Apzīmējums/ aprēķina izteiksme [2]

Pārskata gada pakalpojumu apjomi, izmaksas un ieņēmumi

1

2

3

4

5

1. Ieņēmumi (neto apgrozījums), tai skaitā:

EUR

   
1.1. Ieņēmumi no sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā komponentes

EUR

   
1.2. DRN* ieņēmumi par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā atbilstoši spēkā esošajai DRN likmei, kas koriģēta par DRN starpības komponenti

EUR

   
1.3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi pa darbības veidiem, tajā skaitā:

EUR

   
1.3.1.      
1.3.2.      
2. 10. Pilnās izmaksas [3], tajā skaitā:

EUR

IP= (Inol + Iekspl + Inod + Ik) - Ien + Ir(0%)

 
2.1. 1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

EUR

Inol

 
2.2. 2. Personāla izmaksas

EUR

Ipers

 
2.3. 3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, tajā skaitā:

EUR

Isaimn

 
2.3.1. 3.1. ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma) pa šādiem procesiem:

EUR

   
2.3.1.1. 3.1.1. izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai

EUR

   
2.3.1.1.1. 3.1.1.1. atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas

EUR

   
2.3.1.1.2. 3.1.1.2. atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas

EUR

   
2.3.1.1.3. 3.1.1.3. atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas

EUR

   
2.3.1.2. 3.1.2. izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu

EUR

   
2.3.1.3. 3.1.3. izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai

EUR

   
2.3.1.3.1. 3.1.3.1. inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas u.c. izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā

EUR

   
2.3.1.3.2. 3.1.3.2. poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas

EUR

   
2.3.1.3.3. 3.1.3.3. infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas

EUR

   
2.3.1.4. 3.1.4. izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

EUR

   
2.3.2. 3.2. izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā

EUR

   
2.3.3. 3.3. sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas

EUR

   
2.3.4. 3.4. izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā

EUR

   
2.3.5. 3.5. pētniecības un attīstības darbības izmaksas

EUR

   
2.3.6. 3.6. poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu

EUR

   
2.3.7. 3.7. administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

EUR

   
2.3.8. 3.8. nodevu maksājumi

EUR

   
2.3.9. 3.9. pārējās izmaksas

EUR

   
2.4. 4. Ekspluatācijas izmaksas

EUR

Iekspl= Ipers + Isaimn

 
2.5. 5. Nodokļu maksājumi

EUR

Inod

 
2.6. 6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu

EUR

Ik

 
2.7. 7. Ieņēmumi**, par kuriem saskaņā ar metodiku jāsamazina izmaksas

EUR

Ien

 
3. 11. Sadzīves atkritumu daudzums, kas pieņemts poligonā

t

Q

 
4. 12. Sadzīves atkritumu daudzums, kas apglabāts poligonā

t

Qap

 
5. DRN* likme pārskata gadā par sadzīves atkritumu apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

EUR/t

DRN

 
6. 13. DRN* starpība

EUR

I DRN starp= DRN*Q - DRN*Qap

 
7. 14.3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas par tonnu bez DRN*, tajā skaitā:

EUR/t

Tbez DRN = Kap - KDRN starp

 
7.1. 14.1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente

EUR/t

Kap= Ip / Q

 
7.2. 14.2. DRN* starpības komponente

EUR/t

KDRN starp = IDRN starp / Q

 
8. 15. Maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksām par tonnu bez DRN, pieskaitot pārskata gada DRN likmi saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

EUR/t

Mar DRN = Tbez DRN + DRN

 
9. Atkritumu apglabāšanas krātuves atlikusī ietilpība***

m3

   
10. Atkritumu apglabāšanas krātuvē apglabāto atkritumu blīvums***

kg/m3

   

* DRN - Dabas resursu nodoklis
** ienākumi, kas tieši vai pastarpināti gūti no poligona infrastruktūras izmantošanas, un ieņēmumi, kas gūti no nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu tirdzniecības un samazināti par nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu sagatavošanas tirdzniecībai izmaksām
*** atbilstoši pārskata gadā veiktajiem mērījumiem

Komersants iesniedz Regulatoram skaidrojumu par izmaiņām, kas radušās pārskata gadā, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā un iepriekšējā gada atskaitē iekļauto informāciju, informāciju par notikušām vai plānotām būtiskām tehnoloģiskām izmaiņām uzņēmumā vai apsaimniekotā atkritumu apjoma izmaiņām, kā arī par pārskata gadā izbeigtu vai uzsāktu saimniecisko darbību.

Paskaidrojumi:

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteikto.

[2] Apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteiktajam.

[3] Rādītāji un numerācija atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteiktajiem posteņiem.

Datums ____.____.__________________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts   ".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/15Pieņemts: 06.04.2017.Stājas spēkā: 12.04.2017.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 74, 11.04.2017. OP numurs: 2017/74.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
290069
12.04.2017
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)