Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/10

Rīgā 2017.gada 30.martā (prot. Nr.13, 3.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 62.nr.; 2011, 97.nr.; 2012, 53.nr.; 2013, 193.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 2.9. punktu šādā redakcijā:

"2.9. dabasgāzes cena - dabasgāzes gala cena, kas ietver iepirktās dabasgāzes cenu, sistēmas un tirdzniecības pakalpojumu izmaksas.";

1.2. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Komersants, kura mainīgās izmaksas (kurināmais vai pirktā siltumenerģija) ir atkarīgas no dabasgāzes cenas, tarifus aprēķina (aprēķinu norāda tabulas veidā) pie dažādām dabasgāzes cenām 30 cenas zem un 30 cenas virs aktuālās dabasgāzes cenas, ar dabasgāzes cenas soli 0,5 EUR/MWh, ja:

10.1. komersants ražo, pārvada un pārdod lietotājiem siltumenerģiju, bet neiepērk siltumenerģiju no cita komersanta;

10.2. komersants saražoto siltumenerģiju pārdod citam siltumapgādes komersantam;

10.3. komersants visu lietotājiem piegādāto siltumenerģiju iepērk.";

1.3. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Komersants tarifu projektā siltumenerģijas ražošanai izmanto saimnieciski izdevīgāko kurināmā cenas piedāvājumu, to pamatojot, kā arī iesniedzot attiecīgā kurināmā piegādes līguma kopiju.";

1.4. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Maksimāli pieļaujamo kopkapitāla rentabilitāti aprēķina saskaņā ar formulu:

KR max =  (0,126k - 0,026) × AR × 100 + (-0,289z + 0,389) × APS × 100  , kur:
AK

k - peļņas aprēķina koeficients, ko aprēķina saskaņā ar formulu: k = H /1200; ja aprēķina rezultātā iegūtā k vērtība ir lielāka par 1, kopkapitāla rentabilitātes aprēķinā jālieto k=1;

z - peļņas aprēķina koeficients, ko aprēķina saskaņā ar formulu: z = Qzud% /17; ja aprēķina rezultātā iegūtā z vērtība ir mazāka par 1, kopkapitāla rentabilitātes aprēķinā jālieto z=1. Ja aprēķina rezultātā iegūtā z vērtība ir lielāka par 1,346, kopkapitāla rentabilitātes aprēķinā izteiksme (-0,289z+0,389) vienāda ar 0;

AR - uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmo pamatlīdzekļu bilances vērtība;

APS - uz siltumenerģijas pārvadi un sadali attiecināmo pamatlīdzekļu bilances vērtība;

AK - kopējā uz siltumenerģijas apgādi attiecināmo pamatlīdzekļu bilances vērtība, ko nosaka kā AK = AR + APS.";

1.5. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Komersants tarifu projekta aprēķinā iekļauj iepriekšējā perioda, kas nav ilgāks par diviem gadiem, neparedzētos ieņēmumus un ir tiesīgs iekļaut neparedzētās izmaksas. Neparedzētās izmaksas un ieņēmumus veido nodokļu un nodevu izmaiņas, kurināmā, pirktās siltumenerģijas cenu un pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņas. Iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas vai ieņēmumus komersants sadala uz laika periodu, ne ilgāku par diviem gadiem, aprēķinot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu uz attiecīgo laika posmu. Vienlaicīgi komersants aprēķina siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu bez neparedzētajām izmaksām vai ieņēmumiem.";

1.6. svītrot 27.punktu;

1.7. izteikt 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Komersants, kas aprēķina tikai siltumenerģijas ražošanas tarifu un ražošanas procesā izmanto dabasgāzi, pie aprēķinātā siltumenerģijas ražošanas tarifa pieskaita dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti KAKCraž.. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti (EUR/MWh) aprēķina saskaņā ar formulu KAKCraž = Y x KP / Qneto, kur Y ir dabasgāzes akcīzes nodokļa likme EUR/MWh.";

1.8. izteikt 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.2 Komersants, kas aprēķina siltumenerģijas gala tarifu un ražošanas procesā izmanto dabasgāzi, pie aprēķinātā siltumenerģijas gala tarifa pieskaita dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti, KAKCgala.. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti (EUR/MWh) aprēķina saskaņā ar formulu KAKCgala = Y x KP / Qpiepr, kur Y ir dabasgāzes akcīzes nodokļa likme EUR/MWh.";

1.9. izteikt II. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Tarifa projekta aprēķināšanas, iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība";

1.10. papildināt ar 43.3 līdz 43.12 punktu šādā redakcijā:

"43.3 Tarifu projektu Regulators izvērtē likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajos termiņos.

43.4 Regulators apstiprina vai noraida tarifus, izvērtējot to veidojošo izmaksu pamatojumu.

43.5 Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma var noteikt tarifu piemērošanas kārtību un kārtību, kādā komersants informē lietotājus, attiecīgo pašvaldību un Regulatoru par piemērojamiem tarifiem.

43.6 Tarifu projekta izvērtēšanas laikā komersants var iesniegt tarifu projekta labojumus un papildinājumus.

43.7 Komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku.

43.8 Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma, atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.

43.9 Ja komersants ir saņēmis 43.8 punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā un publicē savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot šādu informāciju:

43.91. tarifu aprēķinu (arī Excel formā), kas aprēķināts, pamatojoties uz spēkā esošajā tarifā iekļautajām izmaksām, izmainot tikai kurināmā izmaksas, iepirktās siltumenerģijas izmaksas un ieņēmumus par pārdoto elektroenerģiju, kas pamatotas ar kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām;

43.92. iepriekšējā perioda piemēroto tarifu atbilstošās kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas, pārdotās elektroenerģijas cenas un iepriekšējā perioda faktiskās kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas, pārdotās elektroenerģijas cenas, šo datu salīdzinājumu un faktisko kurināmā patēriņu, iepirktās siltumenerģijas apjomu un pārdotās elektroenerģijas apjomu;

43.93. pamatojumu kurināmā un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām un pamatojošos dokumentus, ja pamatojošie dokumenti nav jau iepriekš iesniegti Regulatorā;

43.94. citus dokumentus, kuri pamato jauno tarifu nepieciešamību.

43.10 Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtē iesniegto tarifu atbilstību šai metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu.

43.11 Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību šai metodikai vai nav noraidījis iesniegto tarifu pamatojumu, tad tarifi stājas spēkā komersanta noteiktajā laikā.

43.12 Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņem lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību šai metodikai vai noraida iesniegto tarifu pamatojumu, tad tarifi nestājas spēkā komersanta noteiktajā laikā. Pieņemto lēmumu Regulators septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta komersantam, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pieņemto lēmumu, kurā atsauc tarifu spēkā stāšanos un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā.";

1.11. papildināt ar 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Tarifu projektam, kuru komersants iesniedzis Regulatorā līdz 2017.gada 3.aprīlim un kura izvērtēšana nav pabeigta, komersants iesniedz saimnieciski izdevīgāko kurināmā cenas piedāvājumu, to pamatojot, kā arī iesniedz attiecīgā kurināmā piegādes līguma kopiju. Ja komersants nevar pamatot saimnieciski izdevīgāko kurināmā cenas piedāvājumu, Regulators nosaka tarifu atbilstoši komersanta aprēķinātajam siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifam, kas atbilst dabasgāzes apgādes komersanta pēdējai publicētajai dabasgāzes tirdzniecības cenai.";

1.12. papildināt ar 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Komersantam, kurš atbilst 10.punktā noteiktajiem kritērijiem un kuram Regulators līdz 2017.gada 3.aprīlim ir apstiprinājis tarifus pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām, Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma var noteikt apstiprināto tarifu piemērošanas kārtību. Komersants no 2017.gada 3.aprīļa līdz dienai, kad atbilstoši Regulatora noteiktajai piemērošanas kārtībai sāk piemērot apstiprināto tarifu vai stājas spēkā jauni tarifi, piemēro Regulatora apstiprinātos tarifus, kas atbilst dabasgāzes apgādes komersanta pēdējai publicētajai dabasgāzes tirdzniecības cenai.".

2. Lēmuma 1.4.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7 "Siltumenerģijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/10Pieņemts: 30.03.2017.Stājas spēkā: 04.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 03.04.2017. OP numurs: 2017/68.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
289819
04.04.2017
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)