Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 187

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 49. §)
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība
Izdoti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 13. panta otro un trešo daļu, 56. panta ceturto daļu,
62. pantu un 72. panta septīto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtību un piemērošanas noteikumus;

1.2. pieteikumu, piedāvājumu un metu iesniegšanas minimālos termiņus un to saīsināšanas gadījumus;

1.3. iepirkuma procedūru un metu konkursu nolikumu saturu;

1.4. iepirkuma procedūru un metu konkursu izsludināšanas, pārtraukšanas un izbeigšanas noteikumus;

1.5. iepirkuma procedūras un metu konkursa rezultātu paziņošanas noteikumus;

1.6. iepirkuma procedūras un metu konkursa dokumentēšanas noteikumus un iepirkuma procedūras un metu konkursa ziņojuma saturu;

1.7. dinamiskās iepirkumu sistēmas piemērošanas noteikumus un kārtību;

1.8. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās;

1.9. kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas, ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, vai slēgta konkursa uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu;

1.10. gadījumus, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma izmantot elektroniskās informācijas sistēmas pieteikumu, piedāvājumu, metu vai to sastāvdaļu saņemšanai.

2. Iepirkuma procedūru norises kārtība
2.1. Atklāts konkurss

2. Pirms tiek publicēts paziņojums par līgumu atklātam konkursam, tiek sagatavots atklāta konkursa nolikums. Nolikumā ietver:

2.1. iepirkuma identifikācijas numuru;

2.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus, ja nepieciešams;

2.3. iepirkuma priekšmeta aprakstu, apjomu, atbilstošāko iepirkuma nomenklatūras CPV kodu vai kodus;

2.4. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjomu, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumus iepirkuma priekšmeta daļās atbilstoši šo noteikumu 2.8. apakšnodaļai;

2.5. ja attiecināms, noteikumus attiecībā uz vispārīgo vienošanos;

2.6. iepirkuma līguma izpildes laiku un vietu;

2.7. piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu un laiku;

2.8. ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vietu, datumu un laiku, ja tāda tiek paredzēta;

2.9. prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu;

2.10. prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts;

2.11. prasības saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts;

2.12. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktos pretendentu izslēgšanas iemeslus un to pārbaudes kārtību vai atsauci uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktu un norādi, ka minētie pretendentu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā;

2.13. ja attiecināms, piemērojamo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu un tā pārbaudes kārtību vai atsauci uz piemērojamo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9. punktu un norādi, ka attiecīgi piemērojamais pretendentu izslēgšanas iemesls tiks pārbaudīts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā;

2.14. prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām;

2.15. noteikumus, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām;

2.16. prasību norādīt visus apakšuzņēmējus vai tikai apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu;

2.17. ja attiecināms, prasību pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 68. panta ceturtajai daļai;

2.18. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu vai norādi uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai;

2.19. piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus;

2.20. ja attiecināms, aprites cikla izmaksu aprēķina metodiku un aprēķina veikšanai nepieciešamos un iesniedzamos datus;

2.21. norādi, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus, un, ja paredzēta variantu iesniegšana, prasības to iesniegšanai;

2.22. tehniskās specifikācijas un, ja nepieciešams, citu informāciju par iepirkuma priekšmetu;

2.23. iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās projektu;

2.24. citu informāciju. 

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

3. Piedāvājumu iesniegšanas minimālais termiņš ir 35 dienas pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

4. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir publicējis periodisko informatīvo paziņojumu, ko izmanto, lai saīsinātu piedāvājumu minimālo iesniegšanas termiņu, termiņu var saīsināt līdz 15 dienām, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

4.1. periodiskajā informatīvajā paziņojumā ir iekļauta visa informācija, kuru ir nepieciešams norādīt paziņojumā par līgumu, ciktāl minētā informācija bija pieejama periodiskā informatīvā paziņojuma publicēšanas brīdī;

4.2. periodiskais informatīvais paziņojums ir publicēts laikposmā no 35 dienām līdz 12 mēnešiem pirms dienas, kad publicēts paziņojums par līgumu.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

5. Ja steidzamības dēļ nav iespējams piemērot šo noteikumu 3. punktā minēto termiņu, var noteikt samazinātu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, bet ne īsāku par 15 dienām pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

6. Ja tiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, šo noteikumu 3. punktā minēto piedāvājumu iesniegšanas termiņu var samazināt par piecām dienām.

7. Pēc tam kad iepirkuma komisija ir apstiprinājusi nolikumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atklāta konkursa izsludināšanai sagatavo un nosūta paziņojumu par līgumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšanu un papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantu, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

9. Ja iepirkuma komisija pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo un atkārtoti nosūta paziņojumu par līgumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minimālais termiņš, par kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

10. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, piedāvājumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad paziņojums par līgumu atkārtoti nosūtīts Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par septiņām dienām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

11. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

12. Atklāta konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā piegādātājs iesniedz piedāvājumu un, ja tas paredzēts, piedāvājuma nodrošinājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši noteiktajām prasībām. Piegādātājs norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu.

13. Ja piedāvājumu saņemšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

14. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atver iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā vietā un laikā, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta septītajā daļā minētajā gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 75. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 75. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

15. Piedāvājumu atvēršanai iepirkuma komisija rīko atklātu sanāksmi. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā vai vienlaikus, ja piedāvājumi tiek atvērti elektroniskajā informācijas sistēmā, nosaucot vai pircēja profilā publicējot pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

16. Piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtē slēgtās sēdēs. Iepirkuma komisija veic visu pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

17. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

18. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par katru daļu atsevišķi.

19. (Svītrots ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

20. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. panta noteiktajā kārtībā.

21. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi un publicē to pircēja profilā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Iepirkuma procedūras ziņojumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

21.1. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets;

21.2. datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;

21.3. iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji, iepirkuma komisijas sekretārs un pieaicinātie eksperti;

21.4. piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam (tai skaitā steidzamībai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam), ja tāds veikts;

21.5. to piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas;

21.6. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

21.7. tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei;

21.8. informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi;

21.9. pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu;

21.10. pamatojums tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47. panta četrpadsmitās daļas 2. punktu nepārtrauc iepirkuma procedūru, jo iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraudētu sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses;

21.11. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru;

21.12. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu;

21.13. iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas;

21.14. konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

22. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja tas ir attiecināms, slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos.

23. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

24. (Svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 425)

25. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, sagatavo un nosūta Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  38. pantu un, ja attiecināms, ievieto pircēja profilā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pamattekstu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  65. panta desmito daļu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu var nosūtīt publicēšanai par katru daļu atsevišķi.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

2.2. Slēgts konkurss

26. Pirms tiek publicēts paziņojums par kvalifikācijas sistēmu kā dalības uzaicinājums vai paziņojums par līgumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs attiecīgi sagatavo kandidātu atlases nolikumu slēgtam konkursam. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā dalības uzaicinājumu izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo kandidātu atlases nolikumu slēgtam konkursam, pirms piegādātājiem tiek nosūtīts uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību. Nolikumā ietver:

26.1. iepirkuma identifikācijas numuru;

26.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus, ja nepieciešams;

26.3. iepirkuma priekšmeta aprakstu tādā apjomā, lai ieinteresētie piegādātāji varētu izlemt par dalību iepirkuma procedūrā, atbilstošāko iepirkuma nomenklatūras CPV kodu vai kodus;

26.4. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjomu, ja tādas tiek noteiktas, un pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas noteikumus iepirkuma priekšmeta daļās atbilstoši šo noteikumu 2.8. apakšnodaļai;

26.5. ja attiecināms, noteikumus attiecībā uz vispārīgo vienošanos;

26.6. ja attiecināms, norādi uz dinamisko iepirkumu sistēmu un tās aprakstu;

26.7. pieteikumu iesniegšanas vietu, datumu un laiku;

26.8. prasības attiecībā uz pieteikuma noformējumu un iesniegšanu;

26.9. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktos kandidātu izslēgšanas iemeslus un to pārbaudes kārtību vai atsauci uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktu un norādi, ka minētie kandidātu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā;

26.10. ja attiecināms, piemērojamo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteikto kandidātu izslēgšanas iemeslu un tā pārbaudes kārtību vai atsauci uz piemērojamo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9. punktu un norādi, ka attiecīgi piemērojamais kandidātu izslēgšanas iemesls tiks pārbaudīts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā;

26.11. prasības attiecībā uz kandidāta iespējām veikt profesionālo darbību, kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai kandidātu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām;

26.12. noteikumus, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām;

26.13. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu vai norādi uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai;

26.14. kandidātu vērtēšanas metodiku, ja tiek piemērota kandidātu skaita samazināšana;

26.15. citu informāciju par kandidātu atlasi.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

27. Pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš ir 30 dienas pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai pēc tam, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtījis uzaicinājumu apstiprināt ieinteresētību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kandidātu atlasei izmanto periodisko informatīvo paziņojumu.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

28. Ja steidzamības dēļ nav iespējams piemērot šo noteikumu 27. punktā minēto termiņu, var noteikt saīsinātu pieteikumu iesniegšanas termiņu, bet ne īsāku par 15 dienām pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai pēc tam, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtījis uzaicinājumu apstiprināt ieinteresētību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kandidātu atlasei izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, kas paredzēts iepirkuma izsludināšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šādā gadījumā steidzamības pamatojumu norāda attiecīgā iepirkuma procedūras paziņojumā, kā arī iepirkuma procedūras ziņojumā.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

29. Iepirkuma komisija var iepriekš paredzēt kandidātu skaitu, kas tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus, ja vien pietiekams atbilstošu kandidātu skaits ir pieejams. Paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā norāda objektīvus un nediskriminējošus kritērijus vai noteikumus, kas tiks piemēroti kandidātu skaita samazināšanai, kā arī minimālo un, ja nepieciešams, maksimālo kandidātu skaitu, kādu paredzēts uzaicināt. Iepirkuma komisija uzaicina vismaz piecus kandidātus, bet to skaits nedrīkst būt mazāks par to kandidātu skaitu, kāds paredzēts paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā. Kandidātu skaitu izvēlas pietiekami lielu, lai nodrošinātu konkurenci. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā dalības uzaicinājumu izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai, kandidātu skaita samazināšanas kritērijus norāda uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību un kandidātu atlases nolikumā.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

30. Pēc tam kad iepirkuma komisija ir apstiprinājusi kandidātu atlases nolikumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēgta konkursa izsludināšanai sagatavo paziņojumu par līgumu vai arī paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu, kas sagatavots kā dalības uzaicinājums, un nosūta Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

31. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā dalības uzaicinājumu izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai, piegādātājs savu ieinteresētību izsaka minētajā periodiskajā informatīvajā paziņojumā norādītajā termiņā un veidā. Apliecinājumā, kurā piegādātāji apliecina savu ieinteresētību, piegādātāji norāda vismaz kontaktpersonu, iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un elektroniskā pasta adresi, uz kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nosūtīt uzaicinājumu apstiprināt ieinteresētību.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

32. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs reģistrē visus kandidātus, kas izteikuši savu ieinteresētību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēgtā konkursā  kā dalības uzaicinājumu izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirms kandidātu atlases uzaicina vienlaikus visus kandidātus apstiprināt ieinteresētību un iesniegt pieteikumu iepirkuma procedūrā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uz piegādātāja elektroniskā pasta adresi nosūta uzaicinājumu apstiprināt ieinteresētību, kuram pievieno slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumu, kas sagatavots atbilstoši šo noteikumu 26. punktā minētajām prasībām, vai arī norādi uz tīmekļvietni, kurā ir pieejami šie dokumenti.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

33. Ja paziņojums par kvalifikācijas sistēmu tiek izmantots kā dalības uzaicinājums, kandidāts pieteikumu iesniedz, kvalificējoties kvalifikācijas sistēmai.

34. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšanu un papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantu, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu vai paziņojums par kvalifikācijas sistēmu, kas sagatavots kā dalības uzaicinājums, ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā dalības uzaicinājumu izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai, tas nodrošina piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšanu un papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantu, sākot ar dienu, kad piegādātājiem nosūtīts uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

35. Ja iepirkuma komisija pagarina pieteikumu iesniegšanas termiņu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo un atkārtoti nosūta paziņojumu, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra, Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minimālais termiņš, par kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

36. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad paziņojums ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra, atkārtoti nosūtīts Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par septiņām dienām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

37. Ja pieteikumu saņemšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieteikumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

38. Iesniegtos pieteikumus atver ne ātrāk kā četras stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atlasa kandidātus saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, kā arī saskaņā ar kandidātu vērtēšanas metodiku, ja tiek piemērota kandidātu skaita samazināšana. Pieteikumus iepirkuma komisija izvērtē slēgtās sēdēs.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

39. Ja to kandidātu skaits, kuri atbilst kandidātu atlases prasībām, ir mazāks par noteikto minimālo skaitu, iepirkuma komisija ir tiesīga turpināt iepirkuma procedūru, uzaicinot atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumu. Iepirkuma komisija nav tiesīga pieaicināt tādus piegādātājus, kuri nav iesnieguši pieteikumus vai neatbilst noteiktajām prasībām.

40. Ja kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību kandidātu atlases prasībām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

41. Pēc pieteikumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par kandidātiem, kuri uzaicināmi iesniegt piedāvājumus, vai – dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – par kandidāta iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā, vai – kvalifikācijas sistēmas gadījumā – par kandidāta iekļaušanu kvalifikācijas sistēmā. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par katru daļu atsevišķi.

42. Ja tikai viens kandidāts atbilst visām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  47. panta četrpadsmitajā daļā noteiktos gadījumus.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

43. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus kandidātus par pieņemto lēmumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. panta noteiktajā kārtībā.

44. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstiski vienlaikus uzaicina visus atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumus. Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus ietverama vismaz šāda informācija:

44.1. iepirkuma identifikācijas numurs un atsauce uz publicēto paziņojumu par līgumu;

44.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, adrese un citi rekvizīti, ja nepieciešams;

44.3. iepirkuma priekšmeta apjoms un iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta;

44.4. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās atbilstoši šo noteikumu 2.8. apakšnodaļai;

44.5. ja attiecināms, noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos;

44.6. ja attiecināms, noteikumi attiecībā uz dinamisko iepirkumu sistēmu;

44.7. piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks;

44.8. prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu;

44.9. prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts;

44.10. prasības saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts;

44.11. norāde uz kandidātu atlases nolikumā atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajai daļai noteiktajiem izslēgšanas iemesliem, kas pārbaudāmi pēc piedāvājumu iesniegšanas, un to pārbaudes kārtība, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta desmitās daļas 2. punktu;

44.12. ja nepieciešams, norāde uz jebkādiem papildu dokumentiem, kas iesniedzami, lai pārbaudītu Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā iekļautos apliecinājumus un iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu un izvērtētu piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājumā noteiktajām prasībām;

44.13. prasība norādīt visus apakšuzņēmējus vai tikai apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu;

44.14. ja attiecināms, prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 68. panta ceturtajai daļai;

44.15. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa vai norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai;

44.16. piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā;

44.17. ja attiecināms, aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati;

44.18. norāde, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus, un, ja paredzēta variantu iesniegšana, prasības to iesniegšanai;

44.19. tehniskās specifikācijas un citi nepieciešamie dokumenti vai arī tīmekļvietne, kurā ir pieejami šie dokumenti, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem;

44.20. iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās projekts un cita nepieciešamā informācija par iepirkuma priekšmetu;

44.21. cita informācija.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

45. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienojas ar visiem izraudzītajiem kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ko nosaka uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar vienoties ar kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tas nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas pēc tam, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, nav īsāks par 10 dienām.

46. Ja iepirkuma komisija pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to vienlaikus informē visus kandidātus, kuri uzaicināti iesniegt piedāvājumu. Šāda piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos.

47. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to informējis visus kandidātus, kuri uzaicināti iesniegt piedāvājumu, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par septiņām dienām.

48. Uzaicinātais kandidāts uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā iesniedz piedāvājumu un piedāvājuma nodrošinājumu (ja tas paredzēts), kas sagatavots un noformēts atbilstoši noteiktajām prasībām.

49. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, kandidāts to norāda savā piedāvājumā. Kandidāts norāda tās piedāvājuma daļas, kas satur komercnoslēpumu.

50. Ja piedāvājumu saņemšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

51. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atver iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta septītajā daļā minētajā gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 75. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to uzaicinātos kandidātus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 75. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

52. Piedāvājumu atvēršanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīko atklātu sanāksmi. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā vai vienlaikus, ja piedāvājumi tiek atvērti elektroniskajā informācijas sistēmā, nosaucot vai pircēja profilā publicējot pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas. 

53. Piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtē slēgtās sēdēs. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību uzaicinājumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

54. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt tos dokumentus, kas nav pieprasīti iepriekš, un apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi noteiktie izslēgšanas iemesli.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

55. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par katru daļu atsevišķi.

56. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. panta noteiktajā kārtībā.

57. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi un publicē to pircēja profilā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Iepirkuma procedūras ziņojumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

57.1. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets;

57.2. datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;

57.3. iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji, iepirkuma komisijas sekretārs un pieaicinātie eksperti;

57.4. pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņš;

57.5. to piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas;

57.6. kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus;

57.7. pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

57.8. tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei;

57.9. informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi;

57.10. pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu;

57.11. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru;

57.12. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu;

57.13. iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas;

57.14. konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai;

57.15. pamatojums tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47. panta četrpadsmitās daļas 2. punktu nepārtrauc iepirkuma procedūru, jo iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraudētu sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

58. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja tas ir attiecināms, slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos. 

59. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

60. (Svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 425)

61. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, sagatavo un nosūta Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 38. pantu un, ja attiecināms, ievieto pircēja profilā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pamattekstu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  65. panta desmito daļu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu var publicēt par katru daļu atsevišķi.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

2.3. Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

62. Pirms tiek publicēts paziņojums par kvalifikācijas sistēmu kā dalības uzaicinājums vai paziņojums par līgumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs attiecīgi sagatavo kandidātu atlases nolikumu sarunu procedūrai, publicējot dalības uzaicinājumu. Ja kā dalības uzaicinājumu izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo kandidātu atlases nolikumu sarunu procedūrai, publicējot dalības uzaicinājumu, pirms piegādātājiem tiek nosūtīts uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību. Nolikumā ietver:

62.1. iepirkuma identifikācijas numuru;

62.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus, ja nepieciešams;

62.3. iepirkuma priekšmeta aprakstu tādā apjomā, lai ieinteresētie piegādātāji varētu izlemt par dalību iepirkuma procedūrā, atbilstošāko iepirkuma nomenklatūras CPV kodu vai kodus;

62.4. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjomu, ja tādas tiek noteiktas, un pieteikumu iesniegšanas noteikumus iepirkuma priekšmeta daļās atbilstoši šo noteikumu 2.8. apakšnodaļai;

62.5. ja attiecināms, noteikumus attiecībā uz vispārīgo vienošanos;

62.6. pieteikumu iesniegšanas vietu, datumu un laiku;

62.7. prasības attiecībā uz pieteikuma noformējumu un iesniegšanu;

62.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktos kandidātu izslēgšanas iemeslus un to pārbaudes kārtību vai atsauci uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktu un norādi, ka minētie kandidātu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā;

62.9. ja attiecināms, piemērojamo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteikto kandidātu izslēgšanas iemeslu un tā pārbaudes kārtību vai atsauci uz piemērojamo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9. punktu un norādi, ka attiecīgi piemērojamais kandidātu izslēgšanas iemesls tiks pārbaudīts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā;

62.10. prasības attiecībā uz kandidāta iespējām veikt profesionālo darbību, kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai kandidātu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām;

62.11. noteikumus, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām;

62.12. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu vai norādi uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai;

62.13. kandidātu vērtēšanas metodiku, ja tiek piemērota kandidātu skaita samazināšana;

62.14. citu informāciju par kandidātu atlasi.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

63. Pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš ir 30 dienas pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai pēc tam, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtījis uzaicinājumu apstiprināt ieinteresētību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kandidātu atlasei izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

64. Ja steidzamības dēļ nav iespējams piemērot šo noteikumu 63. punktā minēto termiņu, var noteikt saīsinātu pieteikumu iesniegšanas termiņu, bet ne īsāku par 15 dienām pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai pēc tam, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtījis uzaicinājumu apstiprināt ieinteresētību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kandidātu atlasei izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šādā gadījumā steidzamības pamatojumu norāda attiecīgā iepirkuma procedūras paziņojumā, kā arī iepirkuma procedūras ziņojumā.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

65. Iepirkuma komisija var iepriekš paredzēt kandidātu skaitu, kas tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus, ja vien pietiekams atbilstošu kandidātu skaits ir pieejams. Paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā norāda objektīvus un nediskriminējošus kritērijus vai noteikumus, kas tiks piemēroti kandidātu skaita samazināšanai, kā arī minimālo un, ja nepieciešams, maksimālo kandidātu skaitu, kādu paredzēts uzaicināt. Iepirkuma komisija uzaicina vismaz trīs kandidātus, bet to skaits nedrīkst būt mazāks par to kandidātu skaitu, kāds paredzēts paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā. Kandidātu skaitu izvēlas pietiekami lielu, lai nodrošinātu konkurenci. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā dalības uzaicinājumu izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai, kandidātu skaita samazināšanas kritērijus norāda  uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību un kandidātu atlases nolikumā.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

66. Pēc tam kad iepirkuma komisija ir apstiprinājusi kandidātu atlases nolikumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sarunu procedūras izsludināšanai, publicējot dalības uzaicinājumu, sagatavo paziņojumu par līgumu vai paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu, kas sagatavots kā dalības uzaicinājums, un nosūta Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

67. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā dalības uzaicinājumu izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai, piegādātājs savu ieinteresētību izsaka periodiskajā informatīvajā paziņojumā norādītajā termiņā un veidā. Apliecinājumā, kurā piegādātāji apliecina savu ieinteresētību, piegādātāji norāda vismaz kontaktpersonu, iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un elektroniskā pasta adresi, uz kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nosūtīt uzaicinājumu apstiprināt ieinteresētību.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

68. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs reģistrē visus kandidātus, kas izteikuši savu ieinteresētību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sarunu procedūrā kā dalības uzaicinājumu izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirms kandidātu atlases uzaicina vienlaikus visus kandidātus apstiprināt ieinteresētību un iesniegt pieteikumu iepirkuma procedūrā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uz piegādātāja elektroniskā pasta adresi nosūta uzaicinājumu apstiprināt ieinteresētību un pievieno tam slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumu, kas sagatavots atbilstoši šo noteikumu 62. punktā minētajām prasībām, vai arī norādi uz tīmekļvietni, kurā ir pieejami šie dokumenti.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

69. Ja paziņojums par kvalifikācijas sistēmu tiek izmantots kā dalības uzaicinājums, kandidāts pieteikumu iesniedz, kvalificējoties kvalifikācijas sistēmai.

70. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšanu un papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantu, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu vai paziņojums par kvalifikācijas sistēmu, kas sagatavots kā dalības uzaicinājums, ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā dalības uzaicinājumu izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, tas nodrošina piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšanu un papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantu, sākot ar dienu, kad piegādātājiem nosūtīts uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

71. Ja iepirkuma komisija pagarina pieteikumu iesniegšanas termiņu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo un atkārtoti nosūta paziņojumu, ar kuru ir izsludināta iepirkuma procedūra, Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minimālais termiņš, par kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

72. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad paziņojums, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra, atkārtoti nosūtīts Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par septiņām dienām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

73. Ja pieteikumu saņemšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieteikumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

74. Iesniegtos pieteikumus atver ne ātrāk kā četras stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atlasa kandidātus saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajām kandidātu atlases prasībām, kā arī saskaņā ar kandidātu vērtēšanas metodiku, ja tiek piemērota kandidātu skaita samazināšana. Pieteikumus iepirkuma komisija izvērtē slēgtās sēdēs.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

75. Ja to kandidātu skaits, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, ir mazāks par noteikto minimālo skaitu, iepirkuma komisija ir tiesīga turpināt iepirkuma procedūru, uzaicinot atlasītos kandidātus iesniegt sākotnējo piedāvājumu. Iepirkuma komisija nav tiesīga pieaicināt tādus piegādātājus, kuri nav iesnieguši pieteikumus vai neatbilst noteiktajām prasībām.

76. Ja kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt sākotnējo piedāvājumu, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību kandidātu atlases prasībām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

77. Pēc pieteikumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par kandidātiem, kuri uzaicināmi iesniegt sākotnējos piedāvājumus, vai – kvalifikācijas sistēmas gadījumā – par kandidāta iekļaušanu kvalifikācijas sistēmā. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par katru daļu atsevišķi.

78. Ja tikai viens kandidāts atbilst visām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47. panta četrpadsmitajā daļā noteiktos gadījumus.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

79. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus kandidātus par pieņemto lēmumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. panta noteiktajā kārtībā.

80. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstiski vienlaikus uzaicina visus atlasītos kandidātus iesniegt sākotnējos piedāvājumus.

81. Uzaicinājumā iesniegt sākotnējos piedāvājumus ietverama vismaz šāda informācija:

81.1. iepirkuma identifikācijas numurs un atsauce uz publicēto paziņojumu par līgumu;

81.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, adrese un citi rekvizīti, ja nepieciešams;

81.3. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās atbilstoši šo noteikumu 2.8. apakšnodaļai;

81.4. ja attiecināms, noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos;

81.5. sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks;

81.6. prasības attiecībā uz sākotnējo piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu;

81.7. norāde par sarunu uzsākšanas vietu, datumu, laiku un sarunu posmiem, ja tādi paredzēti, un informācija par sarunās apspriežamajiem piedāvājuma aspektiem;

81.8. ja paredzēts, norāde, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas bez sarunām, balstoties uz sākotnējiem piedāvājumiem;

81.9. prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts;

81.10. prasības saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts;

81.11. norāde uz kandidātu atlases nolikumā atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajai daļai noteiktajiem izslēgšanas iemesliem, kas pārbaudāmi pēc piedāvājumu iesniegšanas, un to pārbaudes kārtība, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta desmitās daļas 2. punktu;

81.12. ja nepieciešams, norāde uz jebkādiem papildu dokumentiem, kas iesniedzami, lai pārbaudītu Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā iekļautos apliecinājumus un iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu un izvērtētu piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājumā noteiktajām prasībām;

81.13. prasība norādīt visus apakšuzņēmējus vai tikai apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu;

81.14. ja attiecināms, prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 68. panta ceturtajai daļai;

81.15. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa vai norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai;

81.16. piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā;

81.17. ja paredzēta apspriežamo piedāvājumu skaita samazināšana, sarunu posmos piemērojamie piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji;

81.18. ja attiecināms, aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati;

81.19. norāde, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus, un, ja paredzēta variantu iesniegšana, prasības to iesniegšanai;

81.20. informācija par iepirkuma priekšmetu vai tehniskās specifikācijas un citi nepieciešamie dokumenti vai arī tīmekļvietne, kurā pieejami šie dokumenti, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem;

81.21. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktās minimālās prasības, kurām jāatbilst piedāvājumiem;

81.22. iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās projekts;

81.23. cita informācija.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

82. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienojas ar visiem izraudzītajiem kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ko nosaka uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar vienoties ar kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tas nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas pēc tam, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, nav īsāks par 10 dienām.

83. Ja iepirkuma komisija pagarina sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to vienlaikus informē visus kandidātus, kuri uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus. Šāda piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos.

84. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus uzaicinājumā iesniegt sākotnējos piedāvājumus, sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to informējis visus kandidātus, kuri uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumu, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par septiņām dienām. Izdarot grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs būtiski nemaina tehniskās specifikācijas vai citas prasības.

85. Uzaicinātais kandidāts uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā iesniedz sākotnējo piedāvājumu un piedāvājuma nodrošinājumu (ja tas paredzēts), kas sagatavots un noformēts atbilstoši noteiktajām prasībām.

86. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, kandidāts to norāda savā piedāvājumā. Kandidāts norāda tās piedāvājuma daļas, kas satur komercnoslēpumu.

87. Ja sākotnējo piedāvājumu saņemšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt sākotnējo piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

88. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atver iesniegtos sākotnējos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Sākotnējos un turpmākos piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtē slēgtās sēdēs. Iepirkuma komisija veic sarunas ar pretendentiem par to sākotnējiem un visiem turpmākajiem piedāvājumiem, lai uzlabotu to saturu, izņemot galīgos piedāvājumus. Sarunas nenotiek par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajām minimālajām piedāvājumiem izvirzītajām prasībām un piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

89. Ja ir paredzēts samazināt apspriežamo piedāvājumu skaitu, iepirkuma komisija veic sarunas secīgos posmos, piemērojot iepirkuma procedūras dokumentos norādītos posmus un tiem piemērojamos piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

90. Ja paredzēts, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu nerīkot sarunas un piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, balstoties uz sākotnējiem piedāvājumiem.

91. Sarunu laikā iepirkuma komisija nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Iepirkuma komisija sniedz pretendentiem informāciju nediskriminējošā veidā, tādējādi neradot kādam pretendentam priekšrocības.

92. Iepirkuma komisija rakstiski informē visus pretendentus, kuru piedāvājumi nav izslēgti saskaņā ar šo noteikumu 89. punktu, par visām tehnisko specifikāciju vai citām iepirkuma procedūras dokumentu izmaiņām. Iepirkuma komisija nodrošina, ka pretendentu rīcībā ir pietiekams laiks, lai tie varētu izmainīt un atkārtoti iesniegt grozītos piedāvājumus. 

93. Ja iepirkuma komisija plāno pabeigt sarunas, tā informē atlikušos pretendentus un nosaka vienotu termiņu jebkuru jaunu vai pārskatītu piedāvājumu iesniegšanai. Iepirkuma komisija pārliecinās, ka galīgie piedāvājumi atbilst izvirzītajām prasībām piedāvājumiem un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

94. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju vai kritērijiem.

95. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt tos dokumentus, kas nav pieprasīti iepriekš, un apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi noteiktie izslēgšanas iemesli.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

96. Pēc sākotnējo, ja attiecināms, vai galīgo piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par katru daļu atsevišķi.

97. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. panta noteiktajā kārtībā.

98. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi un publicē to pircēja profilā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Iepirkuma procedūras ziņojumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

98.1. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets;

98.2. datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;

98.3. iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji, iepirkuma komisijas sekretārs un pieaicinātie eksperti;

98.4. pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš;

98.5. to piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas;

98.6. kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus;

98.7. piedāvājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto pretendentu nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus;

98.8. pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

98.9. sarunu posmi un to rezultāti;

98.10. tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei;

98.11. informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi;

98.12. pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu;

98.13. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru;

98.14. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu;

98.15. iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas;

98.16. konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai;

98.17. pamatojums tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47. panta četrpadsmitās daļas 2. punktu nepārtrauc iepirkuma procedūru, jo iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraudētu sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

99. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja tas ir attiecināms, slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos.

100. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

101. (Svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 425)

102. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, sagatavo un nosūta Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 38. pantu un, ja attiecināms, ievieto pircēja profilā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pamattekstu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65. panta desmito daļu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu var iesniegt publicēšanai par katru daļu atsevišķi.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

2.4. Konkursa dialogs

103. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā uzaicinājumu piedalīties konkursa dialogā var publicēt paziņojumu par līgumu vai paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 32. pantu.

104. Pirms tiek publicēts paziņojums par līgumu konkursa dialogam, tiek sagatavots kandidātu atlases nolikums. Nolikumā ietver:

104.1. iepirkuma identifikācijas numuru;

104.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus, ja nepieciešams;

104.3. iepirkuma priekšmeta aprakstu tādā apjomā, lai ieinteresētie piegādātāji varētu izlemt par dalību iepirkuma procedūrā, atbilstošāko iepirkuma nomenklatūras CPV kodu vai kodus;

104.4. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjomu, ja tādas tiek noteiktas, un pieteikumu iesniegšanas noteikumus iepirkuma priekšmeta daļās atbilstoši šo noteikumu 2.8. apakšnodaļai;

104.5. ja attiecināms, noteikumus attiecībā uz vispārīgo vienošanos;

104.6. pieteikumu iesniegšanas vietu, datumu un laiku;

104.7. prasības attiecībā uz pieteikuma noformējumu un iesniegšanu;

104.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktos kandidātu izslēgšanas iemeslus un to pārbaudes kārtību vai atsauci uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktu un norādi, ka minētie kandidātu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā;

104.9. ja attiecināms, piemērojamo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteikto kandidātu izslēgšanas iemeslu un tā pārbaudes kārtību vai atsauci uz piemērojamo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9. punktu un norādi, ka attiecīgi piemērojamais kandidātu izslēgšanas iemesls tiks pārbaudīts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā;

104.10. prasības attiecībā uz kandidāta iespējām veikt profesionālo darbību, kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai kandidātu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām;

104.11. noteikumus, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām;

104.12. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu vai norādi uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai;

104.13. kandidātu vērtēšanas metodiku, ja tiek piemērota kandidātu skaita samazināšana;

104.14. dialoga norises paredzamo laika grafiku;

104.15. piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus (izvēlas cenu vai izmaksas un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus);

104.16. informāciju par godalgām vai maksājumiem, kas paredzēti konkursa dialoga dalībniekiem;

104.17. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzības un minimālās prasības, kurām jāatbilst piedāvājumiem;

104.18. citu informāciju par kandidātu atlasi un konkursa dialoga procesu.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

105. Pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš ir 30 dienas pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

106. Ja steidzamības dēļ nav iespējams piemērot šo noteikumu 105. punktā minēto termiņu, var noteikt saīsinātu pieteikumu iesniegšanas termiņu, bet ne īsāku par 15 dienām pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai pēc tam, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtījis uzaicinājumu apstiprināt ieinteresētību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kandidātu atlasei izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko paredz iepirkuma izsludināšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šādā gadījumā steidzamības pamatojumu sniedz iepirkuma procedūras ziņojumā.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

107. Iepirkuma komisija var iepriekš paredzēt kandidātu skaitu, kas tiks uzaicināti piedalīties dialogā, ja vien pietiekams atbilstošu kandidātu skaits ir pieejams. Paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā norāda objektīvus un nediskriminējošus kritērijus vai noteikumus, kas tiks piemēroti kandidātu skaita samazināšanai, kā arī minimālo un, ja nepieciešams, maksimālo kandidātu skaitu, kādu paredzēts uzaicināt. Iepirkuma komisija uzaicina vismaz trīs kandidātus, bet to skaits nedrīkst būt mazāks par to kandidātu skaitu, kāds paredzēts paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā. Kandidātu skaitu izvēlas pietiekami lielu, lai nodrošinātu konkurenci.

108. Pēc tam kad iepirkuma komisija ir apstiprinājusi kandidātu atlases nolikumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konkursa dialoga izsludināšanai sagatavo paziņojumu par līgumu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.

109. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšanu un papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantu, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

110. Ja iepirkuma komisija pagarina pieteikumu iesniegšanas termiņu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo un atkārtoti nosūta paziņojumu, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra, Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minimālais termiņš, par kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

111. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad paziņojums, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra, atkārtoti nosūtīts  Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par 10 dienām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

112. Ja pieteikumu saņemšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieteikumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

113. Iesniegtos pieteikumus atver ne ātrāk kā četras stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atlasa kandidātus saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajām kandidātu atlases prasībām, kā arī saskaņā ar kandidātu vērtēšanas metodiku, ja tiek piemērota kandidātu skaita samazināšana. Pieteikumus iepirkuma komisija izvērtē slēgtās sēdēs.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

114. Ja to kandidātu skaits, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, ir mazāks par noteikto minimālo skaitu, iepirkuma komisija ir tiesīga turpināt iepirkuma procedūru, uzaicinot atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumu. Iepirkuma komisija nav tiesīga pieaicināt tādus piegādātājus, kuri nav iesnieguši pieteikumus vai neatbilst noteiktajām prasībām.

115. Ja kandidāts, kurš būtu uzaicināms piedalīties dialogā, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību kandidātu atlases prasībām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

116. Pēc pieteikumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par kandidātiem, kuri uzaicināmi piedalīties dialogā. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par katru daļu atsevišķi.

117. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus kandidātus par pieņemto lēmumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. panta noteiktajā kārtībā.

118. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstiski vienlaikus uzaicina visus atlasītos kandidātus uzsākt dialogu. Dialoga laikā iepirkuma komisija ar izraudzītajiem kandidātiem var apspriest visus iepirkuma aspektus. 

119. Uzaicinājumā uzsākt dialogu ietverama vismaz šāda informācija:

119.1. iepirkuma identifikācijas numurs un atsauce uz publicēto paziņojumu par līgumu;

119.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, adrese un citi rekvizīti, ja nepieciešams;

119.3. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās atbilstoši šo noteikumu 2.8. apakšnodaļai;

119.4. ja attiecināms, noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos;

119.5. informācija par dialoga uzsākšanas vietu, datumu, laiku un sarunu posmiem, ja tādi paredzēti, un informācija par sarunās apspriežamajiem jautājumiem;

119.6. piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā;

119.7. ja paredzēta apspriežamo risinājumu skaita samazināšana, sarunu posmos piemērojamie risinājumu izvērtēšanas kritēriji;

119.8. ja attiecināms, aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati;

119.9. informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām un citi nepieciešamie dokumenti vai arī tīmekļvietne, kurā ir pieejami šie dokumenti, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem;

119.10. informācija par godalgām vai maksājumiem, ja tādi paredzēti, konkursa dialoga dalībniekiem;

119.11. cita informācija par konkursa dialoga norisi.

120. Dialoga laikā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem konkursa dialoga dalībniekiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz konkursa dialoga dalībniekiem informāciju nediskriminējošā veidā, tādējādi neradot kādam konkursa dialoga dalībniekam priekšrocības.

121. Ja attiecībā uz konkursa dialoga dalībnieku sniegto informāciju dialogā nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, konkursa dialoga dalībnieks to norāda rakstiski, uzskaitot, kāda informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs bez konkursa dialoga dalībnieka piekrišanas neatklāj citiem konkursa dialoga dalībniekiem tā piedāvātos risinājumus vai komercnoslēpumu saturošu informāciju, ko tā rīcībā nodevis konkursa dialoga dalībnieks.

122. Ja ir paredzēts samazināt apspriežamo risinājumu skaitu, iepirkuma komisija veic dialogu secīgos posmos, piemērojot iepirkuma procedūras dokumentos norādītos posmus un tiem piemērojamos risinājumu izvērtēšanas kritērijus.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

123. Iepirkuma komisija dialogu turpina tik ilgi, līdz tiek noteikts risinājums vai risinājumi, kas apmierina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzības.

124. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē konkursa dialoga dalībniekus par dialoga noslēgšanos un uzaicina atlikušos konkursa dialoga dalībniekus iesniegt galīgos piedāvājumus, kas pamatojas uz dialoga laikā iesniegtajiem un precizētajiem risinājumiem.

125. Uzaicinājumā iesniegt galīgo piedāvājumu ietverama vismaz šāda informācija:

125.1. iepirkuma identifikācijas numurs un atsauce uz publicēto paziņojumu par līgumu;

125.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, adrese un citi rekvizīti, ja nepieciešams;

125.3. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās atbilstoši šo noteikumu 2.8. apakšnodaļai;

125.4. ja attiecināms, noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos;

125.5. galējo piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks;

125.6. prasības attiecībā uz galīgā piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu;

125.7. prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts;

125.8. prasības saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts;

125.9. norāde uz kandidātu atlases nolikumā atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajai daļai noteiktajiem izslēgšanas iemesliem, kas pārbaudāmi pēc piedāvājumu iesniegšanas, un to pārbaudes kārtība, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta desmitās daļas 2. punktu;

125.10. ja nepieciešams, norāde uz jebkādiem papildu dokumentiem, kas iesniedzami, lai pārbaudītu Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā iekļautos apliecinājumus un iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu un izvērtētu piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājumā noteiktajām prasībām;

125.11. prasība norādīt visus apakšuzņēmējus vai tikai apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu;

125.12. ja attiecināms, prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 68. panta ceturtajai daļai;

125.13. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa vai norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai;

125.14. galīgo piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji (izvēlas cenu vai izmaksas un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus);

125.15. ja attiecināms, aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati;

125.16. norāde, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus, un, ja paredzēta variantu iesniegšana, prasības to iesniegšanai;

125.17. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktās minimālās prasības, kurām jāatbilst piedāvājumiem atbilstoši dialoga laikā noteiktajam risinājumam vai risinājumiem;

125.18. iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās projekts;

125.19. cita informācija.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

126. Uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā uzaicinātais konkursa dialoga dalībnieks iesniedz galīgo piedāvājumu un piedāvājuma nodrošinājumu (ja tas paredzēts), kas sagatavots un noformēts atbilstoši noteiktajām prasībām.

127. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, kandidāts to norāda savā piedāvājumā. Kandidāts norāda tās piedāvājuma daļas, kas satur komercnoslēpumu.

128. Ja galīgo piedāvājumu saņemšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt galīgo piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

129. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atver iesniegtos galīgos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Galīgos piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtē slēgtās sēdēs.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

130. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju vai kritērijiem.

131. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt tos dokumentus, kas nav pieprasīti iepriekš, un apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi noteiktie izslēgšanas iemesli.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

132. Iepirkuma komisija ir tiesīga ar pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, rīkot sarunas, lai vienotos par iepirkuma līguma galīgajiem noteikumiem, apstiprinātu finansiālās saistības vai citus piedāvājuma noteikumus, un lūgt paskaidrojumus, precizējumus un uzlabojumus tā piedāvājumā. Sarunas nedrīkst radīt izmaiņas piedāvājuma galvenajos nosacījumos, kas iekļauti piedāvājumā vai uzaicinājumā iesniegt galīgo piedāvājumu, un tādējādi ierobežot konkurenci. 

133. Pēc šo noteikumu 132. punktā minētajām sarunām, ja tādas notiek, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par katru daļu atsevišķi.

134. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. panta noteiktajā kārtībā.

135. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi un publicē to pircēja profilā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Iepirkuma procedūras ziņojumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

135.1. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets;

135.2. datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;

135.3. iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji, iepirkuma komisijas sekretārs un pieaicinātie eksperti;

135.4. pieteikumu un galīgo piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks;

135.5. to piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to konkursa dialoga dalībnieku nosaukumi, kuri ir iesnieguši galīgos piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas;

135.6. kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus;

135.7. risinājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto konkursa dialoga dalībnieku nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto konkursa dialoga dalībnieku nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus;

135.8. dialoga posmi un rezultāti;

135.9. tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei;

135.10. informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi;

135.11. pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu, konkursa dialoga dalībnieku un pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu;

135.12. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru;

135.13. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu;

135.14. iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas;

135.15. konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

136. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja tas ir attiecināms, slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos.

137. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

138. (Svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 425)

139. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, sagatavo un nosūta Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 38. pantu un, ja attiecināms, ievieto pircēja profilā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pamattekstu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65. panta desmito daļu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu var iesniegt publicēšanai par katru daļu atsevišķi.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

2.5. Inovācijas partnerības procedūra

140. Pirms tiek publicēts paziņojums par līgumu vai paziņojums par kvalifikācijas sistēmu kā dalības uzaicinājums, tiek sagatavots kandidātu atlases nolikums inovācijas partnerības procedūrai. Nolikumā ietver:

140.1. iepirkuma identifikācijas numuru;

140.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus, ja nepieciešams;

140.3. informāciju par vajadzību pēc inovatīva produkta, pakalpojuma vai būvdarbiem, kuru nevar apmierināt, iegādājoties tādus produktus, pakalpojumus vai būvdarbus, kas jau ir pieejami tirgū, un norādi, kuri šā apraksta elementi nosaka minimālās prasības, kas ir jāizpilda visiem piedāvājumiem. Sniegtā informācija ir tādā apjomā, lai ieinteresētie piegādātāji varētu noteikt prasītā risinājuma raksturu un apjomu un izlemt par dalību iepirkuma procedūrā;

140.4. atbilstošāko iepirkuma nomenklatūras CPV kodu vai kodus;

140.5. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjomu, ja tādas tiek noteiktas, un pieteikumu iesniegšanas noteikumus iepirkuma priekšmeta daļās atbilstoši šo noteikumu 2.8. apakšnodaļai;

140.6. prasības attiecībā uz pieteikuma noformējumu un iesniegšanu, tostarp informāciju par pieteikumu iesniegšanas vietu, datumu un laiku;

140.7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktos kandidātu izslēgšanas iemeslus un to pārbaudes kārtību vai atsauci uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktu un norādi, ka minētie kandidātu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā;

140.8. ja attiecināms, piemērojamo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteikto kandidātu izslēgšanas iemeslu un tā pārbaudes kārtību vai atsauci uz piemērojamo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9. punktu un norādi, ka attiecīgi piemērojamais kandidātu izslēgšanas iemesls tiks pārbaudīts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā;

140.9. prasības attiecībā uz kandidāta iespējām veikt profesionālo darbību, kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai kandidātu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām;

140.10. noteikumus, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām;

140.11. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu vai norādi uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai;

140.12. kandidātu vērtēšanas metodiku, ja tiek piemērota kandidātu skaita samazināšana. Vērtēšanā īpaši izmanto kritērijus, kas attiecas uz kandidāta spēju pētniecības un izstrādes jomā un inovatīvu risinājumu izstrādē un īstenošanā;

140.13. inovācijas partneru skaitu, ja inovācijas partnerības līgumu plānots slēgt ar vairākiem partneriem;

140.14. citu informāciju par kandidātu atlasi un inovācijas partnerības procedūru.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

141. Pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš ir 30 dienas pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

142. Ja steidzamības dēļ nav iespējams piemērot šo noteikumu 141. punktā minēto termiņu, var noteikt saīsinātu pieteikumu iesniegšanas termiņu, bet ne īsāku par 15 dienām pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šādā gadījumā steidzamības pamatojumu sniedz iepirkuma procedūras ziņojumā.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

143. Iepirkuma komisija var iepriekš paredzēt kandidātu skaitu, kas tiks uzaicināti piedalīties partnerības procedūrā, ja vien pietiekams atbilstošu kandidātu skaits ir pieejams. Paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā norāda objektīvus un nediskriminējošus kritērijus vai noteikumus, kas tiks piemēroti kandidātu skaita samazināšanai, kā arī minimālo un, ja nepieciešams, maksimālo kandidātu skaitu, kādu paredzēts uzaicināt. Iepirkuma komisija uzaicina vismaz trīs kandidātus, bet to skaits nedrīkst būt mazāks par to kandidātu skaitu, kāds paredzēts paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā. Kandidātu skaitu izvēlas pietiekami lielu, lai nodrošinātu konkurenci.

144. Pēc tam kad iepirkuma komisija ir apstiprinājusi kandidātu atlases nolikumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konkursa inovācijas partnerības procedūras izsludināšanai sagatavo paziņojumu par līgumu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

145. Ja paziņojums par kvalifikācijas sistēmu tiek izmantots kā dalības uzaicinājums, kandidāts pieteikumu iesniedz, kvalificējoties kvalifikācijas sistēmai.

146. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšanu un papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantu, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

147. Ja iepirkuma komisija pagarina pieteikumu iesniegšanas termiņu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo un atkārtoti nosūta paziņojumu, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra, Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minimālais termiņš, par kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

148. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad paziņojums, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra, atkārtoti nosūtīts  Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par 10 dienām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

149. Ja pieteikumu saņemšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieteikumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

150. Iesniegtos pieteikumus atver ne ātrāk kā četras stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atlasa kandidātus saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajām kandidātu atlases prasībām, kā arī saskaņā ar kandidātu vērtēšanas metodiku, ja tiek piemērota kandidātu skaita samazināšana. Pieteikumus iepirkuma komisija izvērtē slēgtās sēdēs.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

151. Ja to kandidātu skaits, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, ir mazāks par noteikto minimālo skaitu, iepirkuma komisija ir tiesīga turpināt iepirkuma procedūru, uzaicinot atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumu. Iepirkuma komisija nav tiesīga pieaicināt tādus piegādātājus, kuri nav iesnieguši pieteikumus vai neatbilst noteiktajām prasībām.

152. Ja kandidāts, kurš būtu uzaicināms piedalīties partnerības procedūrā, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību kandidātu atlases prasībām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

153. Pēc pieteikumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par kandidātiem, kuri uzaicināmi piedalīties partnerības procedūrā. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par katru daļu atsevišķi.

154. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus kandidātus par pieņemto lēmumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. panta noteiktajā kārtībā.

155. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstiski vienlaikus uzaicina visus atlasītos kandidātus iesniegt sākotnējos piedāvājumus (pētniecības un inovācijas projektus). Uzaicinājumā iesniegt sākotnējos piedāvājumus ietverama vismaz šāda informācija:

155.1. iepirkuma identifikācijas numurs un atsauce uz publicēto paziņojumu par līgumu;

155.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, adrese un citi rekvizīti, ja nepieciešams;

155.3. iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās atbilstoši šo noteikumu 2.8. apakšnodaļai;

155.4. sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks;

155.5. prasības attiecībā uz sākotnējo piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu;

155.6. norāde par sarunu uzsākšanas vietu, datumu, laiku, inovācijas partnerības posmiem un informācija par sarunās apspriežamajiem jautājumiem;

155.7. norāde uz kandidātu atlases nolikumā atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajai daļai noteiktajiem izslēgšanas iemesliem, kas pārbaudāmi pēc piedāvājumu iesniegšanas, un to pārbaudes kārtība, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta desmitās daļas 2. punktu;

155.8. ja nepieciešams, norāde uz jebkādiem papildu dokumentiem, kas iesniedzami, lai pārbaudītu Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā iekļautos apliecinājumus un iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu un izvērtētu piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājumā noteiktajām prasībām;

155.9. prasība norādīt visus apakšuzņēmējus vai tikai apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu;

155.10. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa vai norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai;

155.11. piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji (izvēlas cenu vai izmaksas un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus) un to īpatsvars nozīmīguma secībā;

155.12. ja paredzēta apspriežamo risinājumu skaita samazināšana, sarunu posmos piemērojamie risinājumu izvērtēšanas kritēriji;

155.13. ja attiecināms, aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati;

155.14. informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām pēc inovācijas un citi nepieciešamie dokumenti vai arī tīmekļvietne, kurā ir pieejami šie dokumenti, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem;

155.15. intelektuālā īpašuma tiesību regulējums attiecībā uz kandidātu iesniegtajiem pētniecības un inovācijas projektiem;

155.16. informācija par maksājumiem inovācijas partneriem;

155.17. inovācijas partnerības līguma projekts;

155.18. cita informācija par partnerības procedūru.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

156. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, nosakot sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ņem vērā laiku, kāds nepieciešams sākotnējo piedāvājumu sagatavošanai.

157. Uzaicinātais kandidāts uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā iesniedz sākotnējo piedāvājumu – pētniecības un inovācijas projektu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši noteiktajām prasībām. Kandidāts norāda tās piedāvājuma daļas, kas satur komercnoslēpumu.

158. Ja sākotnējo piedāvājumu saņemšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt sākotnējo piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

159. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atver iesniegtos sākotnējos piedāvājumus – pētniecības un inovācijas projektus – ne ātrāk kā četras stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Sākotnējos un turpmākos piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtē slēgtās sēdēs. Iepirkuma komisija veic sarunas ar pretendentiem par to sākotnējiem un visiem turpmākajiem piedāvājumiem, lai uzlabotu to saturu, izņemot galīgos piedāvājumus. Sarunas nenotiek par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajām minimālajām piedāvājumiem izvirzītajām prasībām un piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

160. Ja ir paredzēts samazināt apspriežamo piedāvājumu skaitu, iepirkuma komisija veic sarunas secīgos posmos, piemērojot iepirkuma procedūras dokumentos norādītos posmus un tiem piemērojamos piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus. 

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

161. Ja ir paredzēts samazināt apspriežamo risinājumu skaitu, iepirkuma komisija veic sarunas secīgos posmos, piemērojot iepirkuma procedūras dokumentos norādītos posmus un tiem piemērojamos risinājumu izvērtēšanas kritērijus.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

162. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs bez pretendenta piekrišanas neatklāj citiem pretendentiem tā piedāvātos risinājumus vai komercnoslēpumu saturošu informāciju, ko tā rīcībā nodevis pretendents.

163. Iepirkuma komisija sarunas turpina tik ilgi, līdz tiek noteikts risinājums vai risinājumi, kas apmierina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzības.

164. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar izraudzītajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji nevar būt sarunu objekts.

165. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izlemt slēgt iepirkuma līgumu par inovācijas partnerību ar vienu vai vairākiem pretendentiem, kuri veic atsevišķas pētnieciskās un izstrādes darbības.

166. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas inovācijas partnerības līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt tos dokumentus, kas nav pieprasīti iepriekš, un apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi noteiktie izslēgšanas iemesli.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

167. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma par inovācijas partnerību slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma par inovācijas partnerību slēgšanas tiesības par katru daļu atsevišķi.

168. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma par inovācijas partnerību slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. panta noteiktajā kārtībā.

169. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi un publicē to pircēja profilā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Iepirkuma procedūras ziņojumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

169.1. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī iepirkuma līguma priekšmets;

169.2. datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;

169.3. iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji, iepirkuma komisijas sekretārs un pieaicinātie eksperti;

169.4. pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks;

169.5. to piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, pētniecības un inovācijas projektus, inovācijas partnerības procedūras dalībniekus;

169.6. kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus;

169.7. risinājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto pretendentu nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus;

169.8. tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma līgumu par inovācijas partnerību, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei;

169.9. informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma par inovācijas partnerību daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi;

169.10. pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem un risinājumiem;

169.11. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru;

169.12. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu;

169.13. iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas;

169.14. konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 690)

170. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstiski vienlaikus uzaicina visus atlasītos pretendentus piedalīties inovācijas partnerības procedūrā un slēgt inovācijas partnerības līgumu. Uz inovācijas partnerības līgumu attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumi par iepirkuma līgumu.

171. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja tas ir attiecināms, slēdz inovācijas partnerības līgumu. Pretendents, noslēdzot inovācijas partnerības līgumu, kļūst par inovācijas partneri.

172. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs inovācijas partnerības līgumā paredz inovācijas partnerības posmus, sasniedzamos rezultātus, maksājumus inovācijas partnerības procedūras partneriem un citus inovācijas partnerības norisi regulējošus noteikumus.

173. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts inovācijas partnerības līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 38. un 40. pantu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

174. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu var iesniegt publicēšanai attiecībā uz katru daļu atsevišķi.

175. Inovācijas partnerība sastāv no secīgiem posmiem, kas atbilst pētniecības un inovācijas procesa soļiem, kas var ietvert produktu izgatavošanu, pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu pabeigšanu. Inovācijas partnerībā nosaka starpposma mērķus, kas jāsasniedz inovācijas partnerības procedūras partneriem, un paredz atlīdzības izmaksāšanu atbilstīgās maksājumu daļās. Pamatojoties uz minētajiem mērķiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc katra posma var nolemt izbeigt inovācijas partnerību vai –, ja inovācijas partnerību veido vairāki partneri, – samazināt partneru skaitu, izbeidzot atsevišķus inovācijas partnerības līgumus, ar noteikumu, ka šāda iespēja un tās izmantošanas noteikumi ir bijuši norādīti iepirkuma procedūras dokumentos.

176. Inovācijas partnerības procedūras laikā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem tās partneriem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz inovācijas partneriem informāciju nediskriminējošā veidā, tādējādi neradot kādam partnerim priekšrocības.

177. Ja attiecībā uz partnera sniegto informāciju inovācijas partnerības procedūrā nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, partneris to norāda rakstiski, uzskaitot, kāda informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu.

178. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs bez inovācijas partnera piekrišanas neatklāj citiem partneriem tā piedāvātos risinājumus vai kādu citu konfidenciālu informāciju, ko tā rīcībā nodevis partneris.

179. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs inovācijas partnerību turpina tik ilgi, līdz tiek noteikts risinājums vai risinājumi, kas apmierina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzības un atbilst izvirzītajām minimālajām prasībām. Šādā gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzaicina inovācijas partnerus iesniegt piedāvājumus izstrādātā risinājuma ieviešanai, preces piegādei, pakalpojuma sniegšanai vai būvdarbiem un izvēlas atbilstošāko saskaņā ar iepirkuma līgumā par inovācijas partnerību izvirzītajiem kritērijiem.

2.6. Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu

180. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzaicina uz sarunām paša izraudzītus piegādātājus un ar vienu vai vairākiem no viņiem rīko sarunas par iepirkuma līguma noteikumiem.

181. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var publicēt brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 39. pantu.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

182. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā publicē pamatojumu sarunu procedūras piemērošanai saskaņā ar atbilstošo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13. panta septītās daļas punktu ne vēlāk kā trīs darbdienas pēc iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas.

2.7. Dinamiskā iepirkumu sistēma

183. Dinamiskajai iepirkumu sistēmai piemēro noteikumus, kas attiecas uz slēgtu konkursu, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

184. Dinamiskā iepirkumu sistēma var būt iedalīta preču, pakalpojumu vai būvdarbu kategorijās, kas ir objektīvi noteiktas, ņemot vērā iepirkuma raksturlielumus (iepirkuma līgumu maksimāli pieļaujamais apjoms, iepirkuma līguma izpildes ģeogrāfiskā teritorija), kurus plānots veikt attiecīgajā kategorijā. 

185. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sistēmu ir iedalījis šo noteikumu 184. punktā minētajās kategorijās, tas katrai kategorijai nosaka atbilstošas kandidātu atlases prasības.

186. Dinamiskajā iepirkumu sistēmā informācijas apmaiņa, kā arī pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiek tikai elektroniskā formā.

187. Lai izveidotu dinamisko iepirkumu sistēmu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

187.1. publicē paziņojumu par līgumu, norādot, ka tiek veidota dinamiskā iepirkumu sistēma, un tās spēkā esības laiku;

187.2. iepirkuma procedūras dokumentos norāda sistēmas ietvaros paredzēto iepirkumu raksturu un paredzēto daudzumu, kā arī nepieciešamo informāciju par pašu sistēmu un tās darbību, izmantojamām elektroniskajām iekārtām, pieslēguma nosacījumiem un specifikācijām;

187.3. iepirkuma procedūras dokumentos norāda iedalījumu, ja tāds tiek noteikts, preču, pakalpojumu vai būvdarbu kategorijās un to raksturlielumus;

187.4. visā sistēmas darbības laikā (sākot ar paziņojuma par līgumu publicēšanu) piedāvā neierobežotu, tiešu un pilnīgu pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā norāda tīmekļvietni, kurā šādi dokumenti ir pieejami.

188. Pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš dalībai dinamiskajā iepirkumu sistēmā ir 30 dienas pēc paziņojuma par līgumu nosūtīšanas Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai pēc tam, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtījis uzaicinājumu apstiprināt ieinteresētību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kandidātu atlasei izmanto periodisko informatīvo paziņojumu, ko izmanto iepirkuma izsludināšanai. Kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir nosūtījis uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu par pirmo konkrēto iepirkumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros, pieteikumu iesniegšanas termiņš vairs netiek noteikts.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

189. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs visā dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā dod iespēju jebkuram piegādātājam iesniegt dalības pieteikumu un tikt iekļautam sistēmā, ja tas atbilst noteiktajām kandidātu atlases prasībām. Kandidātu skaits nav ierobežojams. Pieteikumu izvērtē 10 darbdienu laikā no tā iesniegšanas dienas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pagarināt pieteikuma vērtēšanas termiņu līdz 15 darbdienām, ja nepieciešams izskatīt papildu dokumentus vai kā citādi pārbaudīt, vai ir izpildīti kandidātu atlases kritēriji. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pagarināt pieteikumu vērtēšanas laiku, ja nav nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus un ja vērtēšanas laikā neviens uzaicinājums iesniegt piedāvājumus netiek izsūtīts. Šādā gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras dokumentos norāda pieteikumu vērtēšanas pagarinājuma termiņu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nekavējoties informē piegādātāju par tā iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā vai par pieteikuma noraidīšanu.

190. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienojas ar visiem izraudzītajiem kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ko nosaka uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar vienoties ar kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tas nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas pēc tam, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, nav īsāks par 10 dienām.

191. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzaicina visus atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumus par katru konkrēto iepirkumu dinamiskajā iepirkumu sistēmā. Ja dinamiskā iepirkumu sistēma ir iedalīta preču, pakalpojumu vai būvdarbu kategorijās, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs aicina katrā kategorijā atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumus attiecīgās kategorijas iepirkumos.

192. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piegādātājam, kurš iesniedzis atbilstošāko piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvērtēšanas kritēriju vai kritērijiem, kas noteikti iepirkuma procedūras dokumentos.

193. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā var prasīt, lai dinamiskās iepirkumu sistēmas dalībnieki iesniedz apliecinājumu par atbilstību noteiktajām kandidātu atlases prasībām vai atjauno Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā iekļauto informāciju. Dinamiskās iepirkumu sistēmas dalībnieki iesniedz apliecinājumu vai atjaunotu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu piecu darbdienu laikā no dienas, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir nosūtījis attiecīgu prasību. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jebkurā gadījumā dinamiskās iepirkumu sistēmas laikā ir tiesīgs prasīt dinamiskās iepirkumu sistēmas dalībniekiem, lai tie iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

194. Dinamisko iepirkumu sistēmu aizliegts izmantot, lai ierobežotu konkurenci.

195. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neņem maksu no ieinteresētajiem piegādātājiem par to iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā, kā arī no šīs sistēmas dalībniekiem.

196. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs maina dinamiskās iepirkumu sistēmas spēkā esības laiku, bet nepārtrauc sistēmas darbību, tas atkārtoti publicē paziņojumu par līgumu, ja pārtrauc sistēmas darbību, tad – paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

2.8. Iepirkuma līgumu sadalīšana daļās

197. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nolemt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt atsevišķās daļās un var noteikt šādu daļu lielumu un priekšmetu.

198. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras dokumentos iekļauj skaidrojumu par iemesliem, kas ir par pamatu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās. 

199. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras dokumentos norāda, vai piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām, vai visām daļām. Ja piedāvājumu var iesniegt par vairākām vai visām daļām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs ierobežot daļu skaitu, kurās iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas vienam pretendentam, ja tas iepirkuma procedūras dokumentos ir norādījis maksimālo daļu skaitu vienam pretendentam. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras dokumentos norāda objektīvus un nediskriminējošus kritērijus vai noteikumus, ko piemēros, lai noteiktu, kuras daļas tiks piešķirtas pretendentam, ja tam saskaņā ar iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem būtu piešķirams lielāks daļu skaits nekā maksimāli noteiktais.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

3. Metu konkursa norises kārtība
3.1. Metu konkurss

200. Pirms tiek publicēts paziņojums par metu konkursu, tiek sagatavots metu konkursa nolikums. Metu konkursa nolikumā ietver:

200.1. identifikācijas numuru;

200.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus, ja nepieciešams;

200.3. projekta aprakstu un mērķi;

200.4. termiņu, kādā uzdodami papildu jautājumi par metu konkursa nolikumu;

200.5. meta un devīzes atšifrējuma iesniegšanas vietu, termiņu un kārtību;

200.6. iesniedzamā meta sastāvu (zīmējumus, maketu, paskaidrojuma rakstu), zīmējumu vai rasējumu mērogu un izstrādāšanas pakāpi, kā arī paskaidrojuma rakstam noteiktās prasības;

200.7. meta un devīzes atšifrējuma noformējumam noteiktās prasības;

200.8. dalībnieku profesionālās kvalifikācijas prasības, ja tādas paredzētas;

200.9. metu vērtēšanas kritērijus;

200.10. godalgu skaitu, vērtību, maksājumus, ja tādi paredzēti, un to sadales principu;

200.11. žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas paredzamo termiņu;

200.12. kārtību, kādā pēc metu konkursa rezultātu paziņošanas saņemami meti, kas nav godalgoti;

200.13. norādi par to, vai godalgu ieguvējiem ir tiesības uz iepirkuma līgumu slēgšanu, kā arī uz iepirkuma procedūru uzaicināmo uzvarētāju skaitu;

200.14. žūrijas komisijas sastāvu;

200.15. meta izstrādei nepieciešamos materiālus (topogrāfisko plānu, situācijas plānu, tehniskos noteikumus, fotogrāfijas un citus materiālus);

200.16. citu informāciju. 

201. Metu iesniegšanas termiņu nosaka, ņemot vērā projekta sarežģītības pakāpi un laiku, kāds nepieciešams meta sagatavošanai. Metu iesniegšanas minimālais termiņš ir 35 dienas pēc dienas, kad paziņojums par metu konkursu ir nosūtīts Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

202. Kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir apstiprinājis metu konkursa nolikumu, tas metu konkursa izsludināšanai sagatavo paziņojumu par metu konkursu un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

202.1 Sākot ar dienu, kad paziņojums par metu konkursu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi metu konkursa nolikumam un citiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju piegādātājiem uz vietas iepazīties ar papildu dokumentiem, kam tehnisku iemeslu dēļ vai tajos iekļautās informācijas vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un tieša elektroniska piekļuve. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt metu konkursa nolikumu un citus papildus nepieciešamos dokumentus drukātā veidā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms metu un devīžu atšifrējumu iesniegšanas termiņa beigām. Par minēto dokumentu izsniegšanu drukātā veidā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

202.2 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pagarina metu iesniegšanas termiņu, tas sagatavo un atkārtoti nosūta paziņojumu par metu konkursu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minimālais termiņš, par kuru pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt metu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda metu iesniegšanas termiņa pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem metu konkursa dokumentācijā.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

202.3 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izdara grozījumus metu konkursa dokumentācijā, piedāvājumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad paziņojums par metu konkursu ir atkārtoti nosūtīts Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā metu iesniegšanas termiņa.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

203. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc tam, kad beidzies termiņš jautājumu uzdošanai par metu konkursa nolikumu, sagatavo rakstisku atbildi uz visiem jautājumiem un nodod to atbildīgajam sekretāram. Atbildīgais sekretārs nosūta atbildi personām, kas uzdevušas jautājumus, un visus jautājumus un sagatavotās atbildes ievieto pircēja profilā, kur ir pieejams metu konkursa nolikums.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

204. Lai nodrošinātu dalībnieku anonimitāti, metus un tiem pievienotos materiālus iesniedz slēgtā veidā, apzīmētus ar devīzi. Ar devīzi saprot burtu vai vārdu kopu, kas neidentificē dalībnieku un ko lieto anonimitātes nodrošināšanai. Devīzes atšifrējumu noformē atsevišķi no meta, un tas satur informāciju par tā autoru vai autoriem.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

205. Metu konkursa nolikumā norādītajā vietā, laikā un kārtībā piegādātājs vienlaikus iesniedz metu un devīzes atšifrējumus, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši noteiktajām prasībām.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

206. Ja metu konkursā nav paredzēta elektroniska metu un devīžu atšifrējumu iesniegšana, devīzes atšifrējumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz slēgtās aploksnes, kurā ievietots devīzes atšifrējums, norāda metu konkursa nosaukumu, identifikācijas numuru, kā arī norādi "Devīzes atšifrējums". Uz aploksnes nenorāda meta autoru.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

207. Uz iesniegtā meta un tam pievienotajiem materiāliem nav pieļaujami marķējumi, kas jebkādā veidā varētu identificēt dalībnieku. Ja uz iesniegtajām slēgtajām aploksnēm ir konstatējami šādi marķējumi, tās neatvērtas atdod atpakaļ iesniedzējam.

208. Atbildīgais sekretārs reģistrē kontaktpersonas, kas metus iesniedz, un saņemtos metus to iesniegšanas secībā, norādot saņemšanas datumu, laiku un devīzi, kā arī, ja nepieciešams, izsniedz kontaktpersonām apliecinājumu par meta saņemšanu. Atbildīgais sekretārs nodrošina metu glabāšanu.

209. Ja metu un devīžu atšifrējumu saņemšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt metu un devīžu atšifrējumu drošību, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu par metu konkursa pārtraukšanu, sagatavo paziņojumu par metu konkursa rezultātiem un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

210. Ja metu konkursā paredzēta elektroniska metu iesniegšana, iesniegtos metus elektroniskajā informācijas sistēmā atver ne ātrāk kā četras stundas pēc metu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc metu iesniegšanas termiņa beigām žūrijas komisija vērtē iesniegtos metus atbilstoši metu konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Metu vērtēšana notiek slēgtās sēdēs. Žūrijas komisijas darbu organizē atbildīgais sekretārs.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

211. Žūrijas komisija ievēro anonimitāti līdz lēmuma pieņemšanai. Ja žūrijas komisija konstatē uz meta vai tam pievienotajiem materiāliem marķējumus, kas jebkādā veidā varētu identificēt dalībnieku, tā izslēdz metu no turpmākās vērtēšanas, norādot par to žūrijas komisijas atzinumā.

212. Katrs žūrijas komisijas loceklis individuāli vērtē iesniegtos metus. Žūrijas komisija lēmumu par metu kopējo vērtējumu pieņem, ņemot vērā katra komisijas locekļa individuālo vērtējumu, slēgtā sēdē atklāti vai aizklāti balsojot par katru metu.

213. Lēmumu par vērtēšanas rezultātiem (metu izvirzīšanu godalgošanai, godalgoto vietu sadalījumu, kā arī priekšlikumiem metu turpmākajai izmantošanai) žūrijas komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalījies vienādi, izšķirošā ir žūrijas komisijas priekšsēdētāja balss. Žūrijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas komisijas locekļu. Žūrijas komisija var pieņemt lēmumu par vairāku pirmo vietu piešķiršanu. Ja žūrijas komisija nevienu metu neatzīst par īstenojamu, tā pirmo vietu nepiešķir.

214. Žūrijas komisija sagatavo žūrijas komisijas atzinumu, kurā iekļauj vismaz šādu informāciju:

214.1. informāciju par vērtētajiem metiem;

214.2. žūrijas komisijas vērtējumu par katru metu;

214.3. katra žūrijas komisijas locekļa individuālo vērtējumu;

214.4. ekspertu ziņojumus, ja tādi ir;

214.5. lēmumu par godalgu sadalījumu, ja tas paredzēts metu konkursa nolikumā;

214.6. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam adresētu ieteikumu par metu turpmāko izmantošanu.

215. Žūrijas komisijas atzinumu paraksta visi žūrijas komisijas locekļi, kas piedalījās lēmuma par vērtēšanas rezultātiem pieņemšanā. Žūrijas komisija atzinumu nodod atbildīgajam sekretāram. Ja paredzēta elektroniska devīžu atšifrējumu atvēršana, atbildīgais sekretārs pēc žūrijas komisijas atzinuma saņemšanas rezultātus ievada elektroniskajā informācijas sistēmā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

216. Atbildīgais sekretārs visām kontaktpersonām, kas tika reģistrētas saskaņā ar šo noteikumu 208. punktu, paziņo devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmes vietu, datumu un laiku. Šo informāciju nosūta ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sanāksmes.

217. Devīžu atšifrējumu atvēršana ir atklāta.

218. Atbildīgais sekretārs reģistrē visas devīžu atšifrējumu atvēršanā klātesošās personas.

219. Atbildīgais sekretārs nosauc uzvarētāja un godalgoto vietu ieguvēju devīzes. Pēc tam viņš atver šo devīžu atšifrējumus un nosauc uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvējus. Ja devīžu atšifrējumi tiek atvērti elektroniskajā informācijas sistēmā, pircēja profilā tiek publicētas uzvarētāja un godalgoto vietu ieguvēju devīzes un to atšifrējumi.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

220. Atbildīgais sekretārs sagatavo metu konkursa ziņojumu, un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicē to pircēja profilā piecu darbdienu laikā pēc devīžu atšifrējumu atvēršanas dienas. Metu konkursa ziņojumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

220.1. identifikācijas numuru;

220.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus, ja nepieciešams;

220.3. projekta aprakstu un mērķi;

220.4. ziņas par dalībniekiem, kas piedalījās metu konkursā;

220.5. žūrijas komisijas sastāvu un žūrijas komisijas atzinumu;

220.6. ziņas par uzvarētājiem, kā arī lēmumu par godalgu sadalījumu, ja tas paredzēts metu konkursa nolikumā.

221. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs triju darbdienu laikā pēc devīžu atšifrējumu atvēršanas vienlaikus informē visus metu konkursa dalībniekus par pieņemto lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. pantu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

222. Godalgas izsniedz metu konkursa nolikumā norādītajā termiņā. Godalgotie meti pāriet sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašumā, ja metu konkursa noteikumos nav noteikts citādi. 

223. Ja metu konkursa dalībniekam nav metu konkursa nolikumā noteiktās profesionālās kvalifikācijas, to var godalgot, bet ar to neslēdz iepirkuma līgumu.

224. Metu konkursa dalībnieku autortiesības attiecībā uz līdzdalību metu turpmākajā izstrādē un metu turpmāko izmantošanu ievēro saskaņā ar Autortiesību likumu.

225. Metus, kas nav godalgoti, to autori ir tiesīgi saņemt mēneša laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. pantu. Pēc minētā termiņa beigām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par metu saglabāšanu.

226. Ja metu konkursā nav iesniegti meti vai ja iesniegtie meti neatbilst metu konkursa nolikuma prasībām, vai ja dalībnieki neatbilst izvirzītajām profesionālās kvalifikācijas prasībām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu pārtraukt metu konkursu, nosūta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. pantā minēto informāciju visiem dalībniekiem, sagatavo paziņojumu par metu konkursa rezultātiem un nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

3.2. Žūrijas komisija un atbildīgais sekretārs

227. Lai profesionāli novērtētu iesniegtos metus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izveido žūrijas komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā. Žūrijas komisijas sastāvā ir tikai fiziskās personas, kuras nepārstāv dalībnieku intereses. Žūrijas komisija ir neatkarīga, pieņemot lēmumus un paužot viedokļus. Ja metu konkursa dalībniekiem tiek noteiktas specifiskas profesionālās kvalifikācijas prasības, tad vismaz viena trešdaļa žūrijas locekļu atbilst minētajai vai līdzvērtīgai kvalifikācijai.

228. Ja metu konkursu organizē vairākās kārtās, žūrijas komisijas sastāvu nemaina.

229. Žūrija un katrs tās loceklis ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem. Ja kāds no žūrijas locekļiem nepiekrīt žūrijas kopējam viedoklim vai atsevišķiem lēmumiem, tad to norāda rakstiski žūrijas protokolā, attiecīgi pamatojot atšķirīgo viedokli.

230. Līdz metu konkursa rezultātu paziņošanai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 37. pantu žūrija, eksperti un citas personas, kuras saistītas ar metu vērtēšanu, neizpauž informāciju par metiem un metu vērtēšanu, ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā vai šajos noteikumos nav noteikts citādi.

231. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ieceļ atbildīgo sekretāru, kas nodrošina metu konkursa norisi un atbild par iesniegto metu un dalībnieku devīžu anonimitātes nodrošināšanu līdz metu vērtēšanas beigām. Atbildīgais sekretārs nav žūrijas komisijas loceklis. Atbildīgais sekretārs neizpauž ziņas, kas viņam ir zināmas, lai identificētu dalībnieku.

232. Žūrijas komisijas loceklis un atbildīgais sekretārs nav tiesīgs iesniegt metu un piedalīties metu konkursā, kā arī pārstāvēt metu konkursa dalībnieku.

4. Iepirkuma procedūras un metu konkursa izbeigšana un pārtraukšana

233. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru jebkurā no šādiem gadījumiem:

233.1. nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi;

233.2. pretendenti neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

233.3. iesniegti kvalifikācijas prasībām neatbilstošu un no iepirkuma procedūras izslēdzamu kandidātu pieteikumi;

233.4. iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi;

233.5. piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

234. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu šajos noteikumos un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos, kā arī tad, ja par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu. Citos gadījumos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

5. Tiesības neizmantot elektroniskās informācijas sistēmas

235. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44. panta pirmajai daļai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas pieteikumu, piedāvājumu vai to sastāvdaļu saņemšanai jebkurā no šādiem gadījumiem:

235.1. tiek piemērota sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu;

235.2. iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā nav pieejama elektroniskās informācijas sistēma, un minēto faktu ir apliecinājis sistēmas uzturētājs;

235.3. iepirkuma procedūrā kā pieteikuma vai piedāvājuma sastāvdaļa iesniedzams objekts, kas nav digitalizējams un elektroniski nosūtāms (piemēram, noteiktā mērogā izgatavots makets);

235.4. pieteikumu, piedāvājumu vai to sastāvdaļu iesniegšanai izmantojami tādi specifiski datņu formāti, kurus piegādātājs nevar sagatavot vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar nolasīt, izmantojot vispārpieejamu atvērtā koda programmatūru (piemēram, ja nepieciešams izmantot specializētu projektēšanas vai modelēšanas programmatūru);

235.5. lai arī pieteikumu, piedāvājumu vai to sastāvdaļu saņemšana ir iespējama, izmantojot elektronisko informācijas sistēmu, pieteikumu, piedāvājumu vai to sastāvdaļu saņemšanai, aplūkošanai un izvērtēšanai nepieciešams biroja aprīkojums (piemēram, lielformāta drukas iekārta), kas nav sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā;

235.6. iesniedzama tāda informācija, kuras aizsardzību nenodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izmantotā elektroniskā informācijas sistēma.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 690 redakcijā)

236. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 187Pieņemts: 28.03.2017.Stājas spēkā: 01.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 31.03.2017. OP numurs: 2017/67.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289808
{"selected":{"value":"01.11.2023","content":"<font class='s-1'>01.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2023","iso_value":"2023\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2023","iso_value":"2023\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2023.-31.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-10.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2017","iso_value":"2017\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2017.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)