Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 174

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 32. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķi "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Specifiskā atbalsta mērķis ir panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās, kā arī novērst iedzīvotāju veselības apdraudējumu.

3. Specifiskā atbalsta sasniedzamie uzraudzības rādītāji un to sasniedzamās vērtības:

3.1. iznākuma rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim kopējā atjaunotās zemes platība ir 2,5 hektāri;

3.2. rezultāta rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim par divām vietām samazinājies tādu naftas pārstrādes produktu ražošanas laikā radušos piesārņoto vietu skaits, kurās nav veikta sanācija, – no 9 līdz 7 vietām;

3.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim specifiskā atbalsta ietvaros sertificēti izdevumi vismaz 2 926 000 euro apmērā;

3.4. horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" rādītājs un tā sasniedzamā vērtība – atbilstoši šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktam.

4. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

6. Specifiskā atbalsta īstenošanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir līdz 29 257 750 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 24 869 088 euro (tai skaitā virssaistību finansējums līdz 13 269 088 euro) un valsts budžeta finansējums līdz 4 388 662 euro (tai skaitā virssaistību finansējums līdz 410 912 euro). Neattiecināmās izmaksas 442 250 euro apmērā tiek segtas no valsts budžeta finansējuma.

7. Specifiskā atbalsta mērķteritorija ir vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi".

8. Specifisko atbalstu īsteno, lai turpinātu un pabeigtu piesārņoto vietu sanāciju, kas uzsākta Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas periodā projekta Nr. 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" ietvaros.

9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma (tai skaitā virssaistību finansējuma) apmērs līdz 24 869 088 euro nepārsniedz 85 procentus no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

10. Ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir mazākas nekā šo noteikumu 6. punktā minētais specifiskā atbalsta īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums, attiecīgi tiek samazināts specifiskā atbalsta īstenošanai pieejamais virssaistību finansējums.

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir organizēt vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju, – Valsts vides dienests.

12. Projekta iesniedzējs, iesaistoties projekta īstenošanā, nodrošina, lai funkcijas, kuras tas pilda saistībā ar projekta īstenošanu, tiktu nodalītas no iestādes pamatfunkciju izpildes.

13. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē.

14. Projekta iesniedzējs nodrošina, ka tam projekta īstenošanas laikā ir tiesības piekļūt zemesgabaliem, kuros projekta ietvaros paredzēti sanācijas darbi, un veikt tajos sanācijas darbus, tai skaitā būvdarbus. Projekta pēcuzraudzības laikā projekta iesniedzējs nodrošina, ka tam ir tiesības piekļūt zemesgabaliem, kuros projekta ietvaros veikti sanācijas darbi, lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju un teritorijas uzturēšanas darbus.

15. Projekta iesniedzējs plāno projekta sasniedzamos uzraudzības rādītājus atbilstoši šo noteikumu 3. punktam.

III. Atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

16. Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas darbības, no kurām finansējuma saņēmējs negūst ieņēmumus: piesārņoto teritoriju sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus, atsūknējot un attīrot piesārņotos pazemes ūdeņus, rekultivējot piesārņotās teritorijas, kā arī utilizējot vai apglabājot sanācijas procesā izņemto piesārņojumu.

17. Specifiskā atbalsta ietvaros atbalstu nesniedz tādu piesārņoto vietu sanācijai, kurām ir iespējams noteikt piesārņojuma radītāju principa "piesārņotājs maksā" izpratnē.

18. Specifiskā atbalsta ietvaros ir attiecināmas šādas tiešās izmaksas:

18.1. ar tehniski ekonomisko pamatojumu (tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzi) un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes vai aktualizācijas izmaksas, nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.2. inženiertehniskās uzraudzības (tai skaitā sanācijas darbu uzraudzības, būvuzraudzības, inženiertehnisko konsultāciju un izpēšu) izmaksas, nepārsniedzot astoņus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.3. sanācijas darbu (tai skaitā būvdarbu) un ar sanācijas darbu projektu saistītās būvju un infrastruktūras izbūves un būvju nojaukšanas izmaksas, sanācijas programmas un sanācijas darbu projekta izstrādes un aktualizācijas izmaksas, būvprojekta izstrādes vai aktualizācijas un ar to saistītās būvekspertīzes un autoruzraudzības izmaksas;

18.4. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba līguma gadījumā);

18.5. juridisko un citu konsultatīvo pakalpojumu līgumu izmaksas (izņemot šo noteikumu 20. punktā minētās izmaksas), nepārsniedzot divus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.6. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

19. Specifiskā atbalsta ietvaros attiecināms ir projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.

20. Specifiskā atbalsta ietvaros neattiecināmas ir juridisko pakalpojumu izmaksas valsts interešu pārstāvībai tiesvedībās (tai skaitā šo pakalpojumu pievienotās vērtības nodoklis), kas tiek segtas no valsts budžeta finansējuma 442 250 euro apmērā.

21. Projekta izmaksas ir attiecināmas no 2016. gada 1. janvāra.

22. Projektā neiekļauj izmaksas, kas veiktas līdz 2015. gada 31. decembrim.

23. Izmaksas, kas veiktas Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda projekta Nr. 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" ietvaros no 2016. gada 1. janvāra līdz projekta iesnieguma apstiprināšanas dienai, attiecas uz specifiskā atbalsta projektu un ir attiecināmas projekta ietvaros atbilstoši šo noteikumu 18., 19. un 20. punktam.

IV. Projekta īstenošanas nosacījumi

24. Projekta iesnieguma vērtēšanai un apstiprināšanai piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Regula (ES) Nr. 1303/2013), 103. panta 2. punktā minētos nosacījumus.

25. Sadarbības iestāde starplēmumu par lielā projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu vai lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja uz projekta iesniedzēju attiecas vismaz viens no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem, pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

26. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

27. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

27.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 1303/2013 un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

27.2. ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

27.3. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

27.4. nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par finansējuma izlietojumu projektā, nodalot tā ietvaros veiktās darbības no citas saimnieciskās darbības;

27.5. nodrošina, ka zemesgabali, kuru teritorijās atrodas vēsturiski piesārņotās vietas, projekta īstenošanas laikā ir projekta iesniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā. Pēcuzraudzības laikā finansējuma saņēmējs nodrošina īpašuma, valdījuma vai turējuma tiesības vismaz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā atjaunotajā zemes platībā, kā arī uz projekta ietvaros izbūvēto infrastruktūru, kas nepieciešama šo noteikumu 27.6. apakšpunktā minētās rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai;

27.6. nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas un projektā sasniegto rezultātu ilgtspēju, veicot vides kvalitātes monitoringu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

27.7. iepirkumus projekta ietvaros veic saskaņā ar publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām;

27.8. uzkrāj datus par šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem uzraudzības rādītājiem.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 311)

28. Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

29. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

29.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanās noteikumus, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

29.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās.

30. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 174Pieņemts: 28.03.2017.Stājas spēkā: 31.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 30.03.2017. OP numurs: 2017/66.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
289734
{"selected":{"value":"12.07.2019","content":"<font class='s-1'>12.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.07.2019","iso_value":"2019\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2017","iso_value":"2017\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2017.-11.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.07.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"