Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 164

Rīgā 2017. gada 21. martā (prot. Nr. 14 12. §)
Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārvalstīs iegūtus arhitekta profesionālos nosaukumus, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus (turpmāk – arhitekta kvalifikācijas dokumenti), kuru atzīšanai piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, un šos dokumentus izsniegušās iestādes, kā arī iegūto kvalifikāciju nosaukumus;

1.2. papildus nepieciešamo profesionālās pieredzes ilgumu un veidu, ja profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents ir ieguvis likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību attiecībā uz struktūru, saturu un specializāciju, bet arhitekta kvalifikācijas dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

2. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro šo noteikumu pielikumā norādītajiem arhitekta kvalifikācijas dokumentiem, ja tie apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai atbilstošu kvalifikāciju.

3. Šo noteikumu pielikumā norādītajiem arhitekta kvalifikācijas dokumentiem, kas neapliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai atbilstošu kvalifikāciju, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja mācības minēto arhitekta kvalifikācijas dokumentu iegūšanai ir uzsāktas pirms 2016. gada 18. janvāra.

4. Šādiem noteiktajā valstī iegūtiem arhitekta kvalifikācijas dokumentiem piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu arī gadījumā, ja tie neapliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai atbilstošu kvalifikāciju:

4.1. Austrijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1997./1998. akadēmiskajā gadā:

4.1.1. Vīnes Tehniskās universitātes, Grācas Tehniskās universitātes un Insbrukas Universitātes Būvniecības un arhitektūras fakultātes izsniegti diplomi par arhitektūras vai būvniecības ("Bauingenieurwesen", "Hochbau" vai "Wirtschafts - Ingenieurwesen/Bauwesen") studiju programmas apguvi;

4.1.2. Zemkopības kultūras ("Bodenkultur") universitātes diplomi par kultūrtehnikas un ūdenssaimniecības ("Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") studiju programmas apguvi;

4.1.3. Vīnes Lietišķās mākslas universitātes koledžas diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi;

4.1.4. Vīnes Tēlotājmākslas akadēmijas diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi;

4.1.5. augstāko tehnisko koledžu un būvniecības tehnisko koledžu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts sertificēta inženiera "Ing." profesionālais nosaukums (kvalifikācija) un licence būvniecībā ("Baumeister"), kas apliecina, ka licences īpašniekam ir vismaz sešus gadus ilga profesionālā pieredze Austrijā un viņš ir nokārtojis kompetentās institūcijas organizētu eksāmenu;

4.1.6. Lincas (Linz) Mākslinieciskās un industriālās maketēšanas universitātes diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi;

4.1.7. būvniecības inženiera vai būvniecības ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") inženiera konsultanta kvalifikācijas sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar Civilo tehniķu likumu (Ziviltechnikergesetz, BGBl. Nr. 156/1994);

4.2. Beļģijas Karalistē, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā:

4.2.1. valsts arhitektūras augstskolu vai valsts arhitektūras institūtu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte" vai "architect";

4.2.2. Haseltas (Hasselt) provinces arhitektūras augstskolas izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architect";

4.2.3. Karaliskās mākslas akadēmijas izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte" vai "architect";

4.2.4. Sintlukas augstskolas (Écoles Saint- Luc) izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte" vai "architect";

4.2.5. universitāšu izsniegti diplomi civilajās inženierzinātnēs, ja tiem ir pievienots arhitektu asociācijas izsniegts apmācības sertifikāts, kas apliecina, ka personai, kurai tas ir izsniegts, ir piešķirtas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu "architecte" vai "architect";

4.2.6. centrālās vai valsts arhitektu eksaminācijas padomes izsniegti arhitektu diplomi, kas apliecina, ka personai, kurai tie ir izsniegti, ir piešķirtas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu "architecte" vai "architect";

4.2.7. universitāšu lietišķo zinātņu fakultāšu un Monsas Politehniskās fakultātes (Faculté polytechnique de Mons) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi civilajās inženierzinātnēs un arhitektūrā vai arhitektūrā un inženierzinātnēs, ar kuriem ir piešķirts inženiera arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "ingénieur - architecte" vai "ingenieur - architect";

4.3. Bulgārijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2009./2010. akadēmiskajā gadā:

4.3.1. diplomi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) arhitekts "архитект", būvinženieris "cтроителен инженеp", inženieris "инженер", ko izsniegušas šādas akreditētas augstākās mācību iestādes:

4.3.1.1. Sofijas Arhitektūras, inženierceltniecības un ģeodēzijas universitātes (Университет за архитектура, строителство и геодезия София) izsniegti diplomi šādās specialitātēs – pilsētplānošana (Урбанизъм) un arhitektūra (Архитектура), kā arī visās inženierzinātnes specialitātēs šādās jomās - būvju un ēku būvniecība (конструкции на сгради и съоръжения), ceļi (пътища), transports (транспорт), hidrotehnika un hidrokonstrukcijas (хидротехника и водно строителство) un meliorācija (мелиорации);

4.3.1.2. tehnisko universitāšu un augstāko izglītības iestāžu izsniegti diplomi būvniecībā šādās jomās - elektrotehnika un termotehnika (електро и топлотехника), telekomunikāciju tehnika un tehnoloģijas (съобщителна и комуникационна техника), būvniecības tehnoloģijas (строителни технологии), praktiskā ģeodēzija (приложна геодезия) un ainavas (ландшафт и др.);

4.3.2. lai nodarbotos ar projektēšanu arhitektūrā un būvniecībā, papildus šo noteikumu 4.3.1. apakšpunktā minētajiem diplomiem nepieciešams Arhitektu palātas (Камарата на архитектите) izsniegts sertifikāts, kas piešķir personai tiesības projektēt (придружени от удостоверение за проектантска правоспособност), un Investīciju projektēšanas inženieru palātas (Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране) izsniegts sertifikāts, kas piešķir personai tiesības darboties investīciju projektēšanas jomā;

4.4. Čehijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2006./2007. akadēmiskajā gadā:

4.4.1. Čehijas Tehniskās universitātes Prāgā (České vysoké učení technické) izsniegtie diplomi:

4.4.1.1. līdz 1951. gadam – Arhitektūras un ēku būvniecības fakultātē (Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství);

4.4.1.2. no 1951. gada līdz 1960. gadam – Arhitektūras un ēku būvniecības fakultātē (Fakulta architektury a pozemního stavitelství);

4.4.1.3. no 1960. gada Inženierceltniecības fakultātē (Fakulta stavební) šādās specialitātēs – ēku būvniecība un konstrukcijas, ēku būvniecība, būvniecība un arhitektūra, arhitektūra (ieskaitot pilsētplānošanu un zemes ierīcības plānošanu), civilā celtniecība un būves rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām vai civilās celtniecības studiju programmā ēku būvniecības un arhitektūras nozarē;

4.4.1.4. no 1976. gada Arhitektūras fakultātē (Fakulta architektury) šādās specialitātēs – arhitektūra, pilsētplānošana un zemesierīcība – vai studiju programmā "Arhitektūra un pilsētplānošana" šādās studiju jomās – arhitektūra, arhitektūras dizaina teorija, pilsētplānošana un zemesierīcība, arhitektūras vēsture un vēstures pieminekļu restaurācija, arhitektūra un ēku būvniecība;

4.4.2. līdz 1951. gadam Dr. Edvarda Beneša Tehniskās augstskolas (Vysoká škola technická Dr.Edvarda Beneše) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūras un būvniecības jomā;

4.4.3. no 1951. gada līdz 1956. gadam Brno Celtniecības augstskolas (Vysoká škola stavitelství v Brně) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūras un būvniecības jomā;

4.4.4. no 1956. gada Brno Tehniskās augstskolas (Vysoké učení technické v Brně) Arhitektūras fakultātes (Fakulta architektury) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūras un pilsētplānošanas jomā vai Inženierceltniecības fakultātes (Fakulta stavební) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi būvniecības jomā;

4.4.5. no 1997. gada Ostravas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi struktūru un arhitektūras vai inženierceltniecības jomā;

4.4.6. no 1994. gada Tehniskās universitātes Libercos Arhitektūras fakultātes (Technická univerzita v Liberci, Fakulta architektury) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūrā un pilsētplānošanā arhitektūras jomā;

4.4.7. Prāgas Mākslas akadēmijas (Akademie výtvarných umění v Praze) izsniegtie diplomi par mākslas studiju programmas apguvi arhitektūras dizaina jomā;

4.4.8. Prāgas Dekoratīvās un lietišķās mākslas augstskolas (Vysoká škola umělecko - průmyslová v Praze) izsniegti diplomi par mākslas studiju programmas apguvi arhitektūras jomā;

4.4.9. Čehijas Arhitektu kameras (Česká komora architektů) izsniegts sertifikāts, ko piešķir ēku būvniecības jomā vai nenorādot jomu;

4.5. Dānijas Karalistē, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā:

4.5.1. Kopenhāgenas un Orhūsas (Århus) valsts arhitektūras skolu izsniegtie diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "arkitekt";

4.5.2. saskaņā ar Dānijas 1975. gada 28. maija likumu Nr. 202 Arhitektu padomes izsniegts reģistrācijas sertifikāts, ar kuru ir piešķirts profesionālais nosaukums "registreret arkitekt";

4.5.3. civilo inženierzinātņu augstskolu izsniegtie diplomi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "bygningskonstruktoer", un Dānijas kompetentās institūcijas izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka persona, kurai tas ir izsniegts, ir nokārtojusi arhitekta kvalifikācijas pārbaudījumu;

4.6. Francijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā:

4.6.1. līdz 1959. gadam Izglītības ministrijas un no 1959. gada Kultūras ministrijas izsniegtie valsts arhitekta diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte DPLG";

4.6.2. speciālās arhitektūras augstskolas (Ecole spéciale d'architecture) izsniegtie diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "architecte DESA";

4.6.3. Strasbūras Valsts mākslas un rūpniecības nozaru augstskolas (Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg vai Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg) arhitektūras nodaļu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte ENSAIS";

4.7. Grieķijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā:

4.7.1. Atēnu Metsovion Polytechnion izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un arhitektūrā un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

4.7.2. Tesaloniku Aristoteļa universitātes (Aristotelion Panepistimion) izsniegti diplomi inženierzinātnēs un arhitektūrā un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

4.7.3. Atēnu Metsovion Polytechnion izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

4.7.4. Tesaloniku Aristoteļa universitātes (Aristotelion Panepistimion) izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

4.7.5. Panepistimion Thrakis izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

4.7.6. Panepistimion Patron izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

4.8. Horvātijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2015./2016. akadēmiskajā gadā, pievienojot apliecību par dalību Horvātijas Arhitektu savienībā (Hrvatska komora arhitekata), ko izsniegusi Horvātijas Arhitektu savienība Zagrebā (Croatian Chamber of Architects, Zagreb):

4.8.1. Zagrebas Universitātes Arhitektūras fakultātes (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) izsniegts diploms "Arhitektūras un pilsētbūvniecības maģistrs/arhitektūras un pilsētbūvniecības maģistre" (Diploma "Magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma");

4.8.2. Splitas Universitātes Būvniecības un arhitektūras fakultātē (Građevinsko - arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu) izsniegts diploms "Arhitektūras maģistrs/arhitektūras maģistre" (Diploma "Magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture");

4.8.3. Splitas Universitātes Būvniecības un arhitektūras un ģeodēzijas fakultātē (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu) izsniegts diploms "Inženierzinātņu un arhitektūras maģistrs/inženierzinātņu un arhitektūras maģistre" (Diploma "Magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture");

4.8.4. Zagrebas Universitātes Arhitektūras fakultātē (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) izsniegts diploms "Diplomēts inženieris arhitekts" (Diploma "Diplomirani inženjer arhitekture");

4.8.5. Splitas Universitātes Būvniecības un arhitektūras fakultātē (Građevinsko - arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu) izsniegts diploms "Diplomēts inženieris arhitekts/diplomēta inženiere arhitekte" (Diploma "Diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture");

4.8.6. Splitas Universitātes Būvniecības, arhitektūras un ģeodēzijas fakultātē (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu) izsniegts diploms "Diplomēts inženieris arhitekts/diplomēta inženiere arhitekte" (Diploma "Diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture");

4.8.7. Zagrebas Universitātes Arhitektūras fakultātē (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) izsniegts diploms "Diplomēts inženieris arhitekts" (Diploma "Diplomirani arhitektonski inženjer");

4.8.8. Zagrebas Universitātes Arhitektūras fakultātē (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) izsniegts diploms "Inženieris" (Diploma "Inženjer");

4.8.9. Zagrebas Universitātes Arhitektūras un būvniecības fakultātē (Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) izsniegts diploms "Inženieris" (Diploma "Inženjer"), kas apliecina pabeigtas studijas Arhitektūras un būvniecības fakultātes Arhitektūras nodaļā (Arhitektonski odjel Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog fakulteta);

4.8.10. Zagrebas Universitātes Tehniskajā fakultātē (Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) izsniegts diploms "Inženieris" (Diploma "Inženjer"), kas apliecina pabeigtas studijas Tehniskās fakultātes arhitektūras novirzienā (Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta);

4.8.11. Zagrebas Universitātes Tehniskās fakultātes (Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) izsniegts diploms "inženieris" (Diploma "Inženjer"), kas apliecina pabeigtas studijas Tehniskās fakultātes Arhitektūras un inženierzinātņu nodaļā (Arhitektonsko - inženjerski odjel Tehničkog fakulteta);

4.8.12. Zagrebas Universitātes Arhitektūras fakultātes (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) izsniegts diploms "Inženieris arhitekts" (Diploma "Inženjer arhitekture");

4.9. Igaunijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2006./2007. akadēmiskajā gadā, diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi (diplom arhitektuuri erialal), kurus izsniegusi šāda mācību iestāde:

4.9.1. no 1951. gada līdz 1988. gadam – Igaunijas PSR Valsts Mākslas institūts;

4.9.2. no 1989. gada līdz 1995. gadam – Tallinas Mākslas universitāte;

4.9.3. no 1996. gada – Igaunijas Mākslas akadēmijas Arhitektūras fakultāte;

4.10. Īrijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā:

4.10.1. Īrijas Valsts universitātes (National University of Ireland) izsniegtie diplomi, ar kuriem ir piešķirts bakalaura grāds arhitektūrā "B Arch. (NUI)" Dublinas koledžas arhitektūras studiju programmas absolventiem;

4.10.2. Tehnoloģiju koledžas (College of Technology, Bolton Street, Dublin) izsniegtie diplomi, ar kuriem ir piešķirts standarta grāds arhitektūrā "Dipl. Arch.";

4.10.3. Īrijas Karaliskā arhitektu institūta izsniegts asociētā biedra sertifikāts "Certificate of Associateship of the Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI)";

4.10.4. Īrijas Karaliskā arhitektu institūta izsniegts biedra sertifikāts "Certificate of Membership of the Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI)";

4.11. Islandes Republikā - šajos noteikumos minētie citās valstīs izdotie arhitekta kvalifikācijas dokumenti un Islandes kompetento institūciju izsniegts dokuments par pabeigtu praktisko apmācību Islandē;

4.12. Itālijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā:

4.12.1. universitāšu, politehnisko institūtu, Venēcijas un Redžo Kalabrijas (Reggio Calabria) arhitektūras augstskolu izsniegtie diplomi (laurea in architettura) un izglītības ministrijas izsniegts diploms par valsts eksāmena nokārtošanu, kas apliecina tiesības patstāvīgi darboties arhitekta profesijā ar profesionālo nosaukumu "dott. Architetto";

4.12.2. universitāšu un politehnisko institūtu, Venēcijas un Redžo Kalabrijas (Reggio Calabria) arhitektūras augstskolu izsniegtie diplomi (laurea in ingegneria) ēku celtniecībā un Izglītības ministrijas izsniegts diploms par valsts eksāmena nokārtošanu, kas apliecina tiesības patstāvīgi darboties arhitekta profesijā ar profesionālo nosaukumu "dott. Ing. Architetto" vai "dott. Ing. in ingegneria civile";

4.13. Kipras Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2006./2007. akadēmiskajā gadā, Kipras Zinātnes un tehnikas palātas (ETEK) Arhitektu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecība (Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου);

4.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā:

4.14.1. arhitekta kvalifikācijas dokumenti, kas izsniegti līdz 2020. gada 31. decembrim pēc eksāmenu nokārtošanas šādās iestādēs:

4.14.1.1. Britu Arhitektu karaliskajā institūtā (Royal Institute of British Architects);

4.14.1.2. arhitektūras skolās, universitātēs, politehnikumos, koledžās, akadēmijās, tehnoloģijas un mākslas skolās, ko līdz 1985. gada 10. jūnijam atzina Apvienotās Karalistes Arhitektu reģistrācijas padome (Architects Registration Council of the United Kingdom), lai veiktu reģistrāciju (Architect);

4.14.2. kompetentas institūcijas līdz 2020. gada 31. decembrim pirmreizēji izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka tā īpašniekam ir tiesības izmantot arhitekta (Architect) profesionālo nosaukumu saskaņā ar 1931. gada Arhitektu reģistrācijas likuma sestās sadaļas 1. panta "a" vai "b" punktu vai 6. sadaļas 1. pantu (Architect);

4.14.3. kompetentās institūcijas līdz 2020. gada 31. decembrim pirmreizēji izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka tā īpašniekam ir tiesības izmantot arhitekta (Architect) profesionālo nosaukumu saskaņā ar 1938. gada Arhitektu reģistrācijas likuma otro sadaļu (Architect);

4.15. Lietuvas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2006./2007. akadēmiskajā gadā:

4.15.1. līdz 1969. gadam Kauņas politehniskā institūta izsniegtie inženiera arhitekta vai arhitekta diplomi "inžinerius architektas/architektas";

4.15.2. arhitekta vai arhitektūras bakalaura, vai arhitektūras maģistra diplomi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums "architektas" vai grādi "architektûros bakalauras" vai "architektûros magistras", kurus izsniegušas šādas izglītības iestādes:

4.15.2.1. līdz 1990. gadam – Viļņas Inženierceltniecības institūts (Vilniaus inžinerinis statybos institutas);

4.15.2.2. līdz 1996. gadam – Viļņas Tehniskā universitāte (Vilniaus technikos universitetas);

4.15.2.3. no 1996. gada – Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (Vilniaus Gedimino technikos universitetas);

4.15.3. arhitektūras vai arhitektūras bakalaura vai arhitektūras maģistra diplomi par "architektûros kursas"/"architektûros bakalauras"/"architektûros magistras" izglītības programmas apguvi, kurus izsniegušas šādas izglītības iestādes:

4.15.3.1. līdz 1990. gadam – Lietuvas PSR Valsts mākslas institūts (LTSR Valstybinis dailės institutas);

4.15.3.2. no 1990. gada – Viļņas mākslas akadēmija (Vilniaus dailės akademija);

4.15.4. no 1997. gada – Kauņas Tehnoloģiju universitātes (Kauno technologijos universitetas) izsniegtie arhitektūras bakalaura vai arhitektūras maģistra "architektûros bakalauras"/"architektûros magistras" diplomi;

4.15.5. šo noteikumu 4.15.1., 4.15.2., 4.15.3. un 4.15.4. apakšpunktā minētajiem izglītību un kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem jāpievieno Atestācijas komisijas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības darboties arhitektūras jomā (Atestuotas architektas);

4.16. Lihtenšteinas Firstistē, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1997./1998. akadēmiskajā gadā, profesionālo augstskolu (Fachhochschule) izsniegtie diplomi, piešķirot profesionālo nosaukumu "Dipl. - Arch. (FH)";

4.17. Maltas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2006./2007. akadēmiskajā gadā, Maltas Universitātes izsniegti "Lawrja ta' Perit", kas dod tiesības reģistrēties kā arhitektam (Perit);

4.18. Nīderlandes Karalistē, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā:

4.18.1. Delftas (Delft) un Eindhovenas (Eindhoven) tehnisko koledžu arhitektūras nodaļu izsniegtie sertifikāti, kas apliecina, ka tā īpašnieks ir nokārtojis zinātniskā grāda eksāmenu arhitektūrā un viņam ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "bouwkunding ingenieur";

4.18.2. valsts atzītu arhitektūras akadēmiju izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architect";

4.18.3. līdz 1971. gadam arhitektūras koledžu (Hoger Bouwkunstonderricht) izsniegtie diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Architect HBO";

4.18.4. līdz 1970. gadam arhitektūras koledžu (Voortgezet Bouwkunstonderricht) izsniegtie diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Architect VBO";

4.18.5. sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi Arhitektu padomes organizētu eksāmenu "Bond van Nederlandse Architecten" (Nīderlandes arhitektu ordenis, BNA) un tai ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architect";

4.18.6. Arhitektūras institūta fonda (IVA) izsniegtie diplomi, kas apliecina, ka persona ir apguvusi fonda rīkoto arhitekta (architect) izglītības programmu, kuras ilgums ir vismaz četri gadi, un mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir nokārtojusi arhitekta kvalifikācijas pārbaudījumu, kurā novērtēti personas vismaz sešu gadu ilgā praktiskā darbā izstrādātie plāni;

4.18.7. kompetento institūciju izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka līdz 1985. gada 5. augustam attiecīgā persona ir nokārtojusi Delftas vai Eindhovenas tehnisko koledžu eksāmenu "Kandidaat in de bouwkunde" un ne mazāk kā piecus gadus līdz minētajam datumam ir veikusi arhitekta (architect) profesionālo darbību saskaņā ar Nīderlandē noteiktajām prasībām personu kompetencei arhitektūras jomā;

4.18.8. kompetento institūciju izsniegts sertifikāts, kuru izsniedz tikai personām, kas sasniegušas 40 gadu vecumu līdz 1985. gada 5. augustam, un kurš apliecina, ka attiecīgā persona ne mazāk kā piecus gadus līdz minētajam datumam ir veikusi arhitekta (architect) profesionālo darbību saskaņā ar Nīderlandē noteiktajām prasībām personu kompetencei arhitektūras jomā;

4.18.9. šo noteikumu 4.18.7. un 4.18.8. apakšpunktā minētajiem sertifikātiem pievieno kompetento institūciju izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka šie sertifikāti dod tiesības Nīderlandē veikt patstāvīgu profesionālo darbību ar arhitekta profesionālo nosaukumu;

4.19. Norvēģijas Karalistē, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1996./1997. akadēmiskajā gadā:

4.19.1. Trondheimas universitātes Norvēģijas Tehnoloģiju institūta un no 1996. gada 1. janvāra Oslo Arhitektūras koledžas un Bergenas Arhitektūras koledžas izsniegtie diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi ("sivilarkitekt");

4.19.2. Norvēģijas Arhitektu savienības "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL) biedra sertifikāts, ja izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti iegūti citā šo noteikumu 4. punktā minētajā valstī;

4.20. Polijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2006./2007. akadēmiskajā gadā:

4.20.1. Varšavas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury) izsniegtie diplomi, ar kuriem ir piešķirti šādi arhitekta profesionālie nosaukumi:

4.20.1.1. no 1945. gada līdz 1948. gadam – "inżynier architekt" un "magister nauk technicznych";

4.20.1.2. no 1951. gada līdz 1956. gadam – "inżynier architekt";

4.20.1.3. no 1954. gada līdz 1957. gadam – 2. līmenī "inżyniera magistra architektury";

4.20.1.4. no 1957. gada līdz 1959. gadam – "inżyniera magistra architektury";

4.20.1.5. no 1959. gada līdz 1964. gadam – "magistra inżyniera architektury";

4.20.1.6. no 1964. gada līdz 1982. gadam – "magistra inżyniera architekta";

4.20.1.7. no 1983. gada līdz 1990. gadam – "magister inżynier architekt";

4.20.1.8. no 1991. gada – "magistra inżyniera architekta";

4.20.2. arhitekta diplomi, ko izsniegusi Krakovas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury) (no 1945. gada līdz 1953. gadam - Kalnrūpniecības un metalurģijas universitātes Arhitektūras politehniskā fakultāte (Akademia Górniczo - Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)), piešķirot arhitekta profesionālo nosaukumu "magister inżynier architekt";

4.20.3. Vroclavas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury) izsniegtie diplomi, ar kuriem ir piešķirti šādi arhitekta profesionālie nosaukumi:

4.20.3.1. no 1949. gada līdz 1964. gadam – "inżynier architekt, magister nauk technicznych";

4.20.3.2. no 1956. gada līdz 1964. gadam – "magister inżynier architektury";

4.20.3.3. no 1964. gada – "magister inżynier architekt";

4.20.4. Silēzijas Tehniskās universitātes Glivicē (Politechnika Śląska, Wydział Architektury) Inženierceltniecības un būvniecības fakultātes izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt",

4.20.4.1. no 1945. gada līdz 1955. gadam Rūpnieciskās būvniecības un vispārējo inženierzinātņu fakultātes (Wydział Inżynieryjno – Budowlany) piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt";

4.20.4.2. no 1961. gada līdz 1969. gadam Inženierceltniecības un arhitektūras fakultātes (Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego) piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "magister inżynier architekt";

4.20.4.3. no 1969. gada līdz 1976. gadam Būvinženierijas un arhitektūras fakultātes (Wydział Budownictwa i Architektury) piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "magister inżynier architekt";

4.20.4.4. no 1977. gada Arhitektūras fakultātes (Wydział Architektury) piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "magister inżynier architekt";

4.20.4.5. no 1995. gada Arhitektūras fakultātes (Wydział Architektury) piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt";

4.20.5. Poznaņas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architektury", "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt";

4.20.5.1. no 1945. gada līdz 1955. gadam Inženierceltniecības skolas Arhitektūras fakultātes izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architektury";

4.20.5.2. no 1978. gada izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "magister inżynier architekt";

4.20.5.3. no 1999. gada izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt";

4.20.6. Gdaņskas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "magister inżynier architekt":

4.20.6.1. no 1945. gada līdz 1969. gadam Arhitektūras fakultātes (Wydział Architektury) izsniegtie diplomi;

4.20.6.2. no 1969. gada līdz 1971. gadam Inženierceltniecības un arhitektūras fakultātes (Wydział Budownictwa i Architektury) izsniegtie diplomi;

4.20.6.3. no 1971. gada līdz 1981. gadam Arhitektūras un pilsētplānošanas institūta (Instytut Architektury i Urbanistyki) izsniegtie diplomi;

4.20.6.4. no 1981. gada Arhitektūras fakultātes (Wydział Architektury) izsniegtie diplomi;

4.20.7. Bjalistokas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury) un no 1975. gada līdz 1989. gadam Arhitektūras institūta (Instytut Architektury) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "magister inżynier architekt";

4.20.8. Lodzas Tehniskās universitātes Būvinženierijas, arhitektūras un vides inženierijas fakultātes (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt" no 1973. gada līdz 1998. gadam vai "magister inżynier architekt" (no 1987. gada) un kas ir izsniegti:

4.20.8.1. no 1973. gada līdz 1993. gadam Būvinženierijas un arhitektūras fakultātē;

4.20.8.2. no 1992. gada Būvinženierijas, arhitektūras un vides inženierijas fakultātē (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska);

4.20.9. Ščecinas Tehniskās universitātes Būvinženierijas un arhitektūras fakultātes (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa iArchitektury) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt" (no 1948. gada līdz 1954. gadam Augstākās inženierijas skolas Arhitektūras fakultātē (Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt", "magister inżynier architekt" (no 1970. gada) un "inżynier architekt" (no 1998. gada);

4.20.10. šo noteikumu 4.20.1., 4.20.2., 4.20.3., 4.20.4., 4.20.5., 4.20.6., 4.20.7., 4.20.8. un 4.20.9. apakšpunktā minētajiem izglītību un kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem pievieno Polijas Republikas attiecīgās reģionālās arhitektu palātas izsniegtu reģistrācijas apliecību, kas apliecina tiesības veikt arhitekta profesionālo darbību Polijas Republikas teritorijā;

4.21. Portugāles Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā:

4.21.1. Lisabonas un Porto mākslas skolu izsniegtie diplomi (diploma do curso especial de arquitectura);

4.21.2. Lisabonas un Porto mākslas skolu izsniegtie arhitekta diplomi (diploma de arquitecto);

4.21.3. Lisabonas un Porto mākslas augstskolu izsniegtie arhitekta diplomi (diploma do curso de arquitectura);

4.21.4. Lisabonas mākslas augstskolas izsniegtie diplomi (diploma de licenciatura em arquitectura);

4.21.5. Lisabonas Tehniskās universitātes un Porto universitātes izsniegtie diplomi (carta de curso de licenciatura em arquitectura);

4.21.6. Lisabonas universitātes Augstākā tehniskā institūta izsniegtie universitātes diplomi būvniecībā (Licenciatura em engenharia civil);

4.21.7. Porto Universitātes Zinātņu un tehnoloģiju fakultātes izsniegtie diplomi būvniecībā (Licenciatura em engenharia civil);

4.21.8. Koimbras (Coimbra) universitātes Zinātņu un tehnoloģiju fakultātes izsniegtie diplomi inženierzinātnēs (Licenciatura em engenharia civil);

4.21.9. Miņu (Minho) universitātes izsniegtie diplomi inženierzinātnēs (ražošanā) (Licenciatura em engenharia civil (produção));

4.22. Rumānijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2009./2010. akadēmiskajā gadā:

4.22.1. šādi Bukarestes Arhitektūras un pilsētplānošanas universitātes "Ion Mincu" (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti) izsniegtie diplomi:

4.22.1.1. no 1953. gada līdz 1966. gadam Bukarestes Arhitektūras institūta "Ion Mincu" (Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti) izsniegtie diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "arhitect";

4.22.1.2. no 1967. gada līdz 1974. gadam Bukarestes Arhitektūras institūta "Ion Mincu" (Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) specialitātē "Arhitektūra" (Specialitatea Arhitectură);

4.22.1.3. no 1975. gada līdz 1977. gadam Bukarestes Arhitektūras institūta "Ion Mincu" Arhitektūras fakultātes (Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectur) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitec) (specializācija "Arhitektūra" (Specializarea Arhitectură));

4.22.1.4. no 1978. gada līdz 1991. gadam Bukarestes Arhitektūras institūta "Ion Mincu" Arhitektūras un sistematizācijas fakultātes (Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea deArhitectură şi Sistematizare) izsniegti arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (specializācija "Arhitektūra un sistematizācijas" (specializarea Arhitectură şi Sistematizare));

4.22.1.5. no 1992. gada līdz 1993. gadam Bukarestes Arhitektūras institūta "Ion Mincu" Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanis) izsniegti arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (specializācija "Arhitektūra un pilsētplānošana" (specializarea Arhitectură şi Urbanism));

4.22.1.6. no 1994. gada līdz 1997. gadam Bukarestes Arhitektūras institūta "Ion Mincu" Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism) izsniegtie diplomi (Diplomă de Licenţă) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.1.7. no 1998. gada līdz 1999. gadam Bukarestes Arhitektūras institūta "Ion Mincu" Arhitektūras fakultātes (Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectur) izsniegti diplomi (Diplomă de Licenţă), studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură) (specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.1.8. no 2000. gada Bukarestes Arhitektūras un pilsētplānošanas universitātes "Ion Mincu" Arhitektūras fakultātes (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect), studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură) (specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.2. šādi Klužas-Napokas Tehniskās universitātes (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca) izsniegtie diplomi:

4.22.2.1. no 1990. gada līdz 1992. gadam Klužas-Napokas Politehniskā institūta Inženierceltniecības fakultātes (Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.2.2. no 1993. gada līdz 1994. gadam Klužas-Napokas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.2.3. no 1994. gada līdz 1997. gadam Klužas-Napokas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii) izsniegtie diplomi (Diplomă de Licenţă) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea - Arhitectură));

4.22.2.4. no 1998. gada līdz 1999. gadam Klužas-Napokas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism) izsniegtie diplomi (Diplomă de Licenţă) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.2.5. no 2000. gada – Klužas-Napokas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.3. šādi Jasi Georga Asaki Tehniskās universitātes (Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi) izsniegtie diplomi:

4.22.3.1. no 1993. gada Jasi Georga Asaki Tehniskās universitātes Inženierceltniecības un arhitektūras fakultātes (Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.3.2. no 1994. gada līdz 1999. gadam Jasi Georga Asaki Tehniskās universitātes Inženierceltniecības un arhitektūras fakultātes (Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură) izsniegtie diplomi (Diplomă de Licenţă) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.3.3. no 2000. gada līdz 2003. gadam Jasi Georga Asaki Tehniskās universitātes Inženierceltniecības un arhitektūras fakultātes (Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.3.4. no 2004. gada Jasi Georga Asaki Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Arhitectură) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.4. šādi Timišoaras Politehniskās universitātes (Universitatea Politehnica din Timişoara) izsniegtie diplomi:

4.22.4.1. no 1993. gada līdz 1995. gadam Timišoaras Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra un pilsētplānošana" (profilul Arhitectură şi urbanism), specializācija "Vispārējā arhitektūra" (specializarea Arhitectură generală));

4.22.4.2. no 1995. gada līdz 1998. gadam Timišoaras Politehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii) izsniegtie diplomi (Diplomă de Licenţă) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.4.3. no 1998. gada līdz 1999. gadam Timišoaras Politehniskās universitātes Inženierceltniecības un arhitektūras fakultātes (Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură) izsniegtie diplomi (Diplomă de Licenţă) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.4.4. no 2000. gada Timišoaras Politehniskās universitātes Inženierceltniecības un arhitektūras fakultātes (Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură) izsniegti arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.5. šādi Oradea Universitātes (Universitatea din Oradea) izsniegtie diplomi:

4.22.5.1. 2002. gadā Oradea Universitātes Vides aizsardzības fakultātes (Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.5.2. no 2003. gada Oradea Universitātes Arhitektūras un inženierceltniecības fakultātes (Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.22.6. no 2002. gada Bukarestes "Spiru Haret" Universitātes Arhitektūras fakultātes (Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură) izsniegtie arhitekta diplomi (Diplomă de Arhitect) (studiju joma "Arhitektūra" (profilul Arhitectură), specializācija "Arhitektūra" (specializarea Arhitectură));

4.23. Slovākijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2006./2007. akadēmiskajā gadā:

4.23.1. Slovākijas Tehniskās universitātes Bratislavā (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) no 1950. gada līdz 1952. gadam izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Arhitektūra un ēku būvniecība" (architektúra a pozemné staviteľstvo), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris" (Ing.);

4.23.2. Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras un ēku būvniecības fakultātes Bratislavā (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) no 1952. gada līdz 1960. gadam izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Arhitektūra" (architektúra), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris arhitekts" (Ing. arch.);

4.23.3. Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras un ēku būvniecības fakultātes (Bratislavā) (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) no 1952. gada līdz 1960. gadam izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Ēku būvniecība" (pozemné staviteľstvo), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris" (Ing.);

4.23.4. no 1961. gada līdz 1976. gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Arhitektūra" (architektúra) , piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris arhitekts" (Ing. arch.);

4.23.5. no 1961. gada līdz 1976. gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Ēku būvniecība" (pozemné stavby), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris" (Ing.);

4.23.6. no 1977. gada Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Bratislavā) (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Arhitektūra" (architektúra), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris arhitekts" (Ing. arch.);

4.23.7. no 1977. gada Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Bratislavā) (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Pilsētprojektēšana" (urbanizmus), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris arhitekts" (Ing. arch.);

4.23.8. no 1977. gada līdz 1997. gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Ēku būvniecība" (pozemné stavby), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris" (Ing.);

4.23.9. no 1998. gada Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Arhitektūra un ēku būvniecība" (architektúra a pozemné stavby), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris" (Ing.);

4.23.10. no 2000. gada līdz 2001. gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Ēku būvniecība - specializācija arhitektūra" (pozemné stavby - špecializácia architektúra), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris" (Ing.);

4.23.11. no 2001. gada Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Ēku būvniecība un arhitektūra" (pozemné stavby a architektúra), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris" (Ing.);

4.23.12. no 1969. gada Mākslas un dizaina akadēmijas (Bratislavā) (Vysoká škola výtvarnýchumení) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Arhitektūra" (architektúra), piešķirot šādus profesionālos nosaukumus:

4.23.12.1. līdz 1990. gadam - Akad. arch.;

4.23.12.2. no 1990. gada līdz 1992. gadam - Mgr. Arch.;

4.23.12.3. no 1992. gada līdz 1996. gadam - Mgr. Arch.;

4.23.12.4. no 1997. gada - Mgr. art.;

4.23.13. no 1981. gada līdz 1991. gadam Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes Košicē (Stavebná fakulta, Technická univerzita, Košice) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "Ēku būvniecība" (pozemné staviteľstvo), piešķirot profesionālo nosaukumu "Inženieris" (Ing.);

4.23.14. šo noteikumu 4.23.1., 4.23.2., 4.23.3., 4.23.4., 4.23.5., 4.23.6., 4.23.7., 4.23.8., 4.23.9., 4.23.10., 4.23.11., 4.23.12. un 4.23.13. apakšpunktā minētajiem izglītību un kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem pievieno:

4.23.14.1. Slovākijas Arhitektu palātas (Slovenská komora architektov) (Bratislavā) izsniegtu sertifikātu specialitātē "Ēku būvniecība" (pozemné stavb) vai "Zemesierīcība" (územné plánovanie) vai nenorādot specialitāti;

4.23.14.2. Slovākijas Inženierceltnieku palātas (Slovenská komora stavebných inžinierov) (Bratislavā) izsniegtu sertifikātu specialitātē "Ēku būvniecība" (pozemné stavby);

4.24. Slovēnijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2006./2007. akadēmiskajā gadā:

4.24.1. universitāšu arhitektūras fakultāšu izsniegtie diplomi arhitektūrā (univerzitetni diplomirani inženir arhitekture vai univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture) un Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt arhitekta profesionālo darbību Slovēnijas Republikas teritorijā;

4.24.2. universitātes diplomi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums (univerzitetni diplomirani inženir vai univerzitetna diplomirana inženirka (univ. dipl. inž.)), un Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt arhitekta profesionālo darbību Slovēnijas Republikas teritorijā;

4.25. Somijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1997./1998. akadēmiskajā gadā:

4.25.1. tehnoloģiju universitāšu arhitektūras fakultāšu un Oulu Universitātes Arhitektūras fakultātes izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) (arkkitehti vai arkitekt);

4.25.2. tehnoloģiju institūtu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) (rakennusarkkitehti vai byggnadsarkitekt);

4.26. Spānijas Karalistē, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā, Izglītības un zinātnes ministrijas vai universitāšu izsniegtie dokumenti, kas apliecina, ka to īpašniekam ir piešķirta arhitekta kvalifikācija (título oficial de arquitecto);

4.27. Šveices Konfederācijā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2004./2005. akadēmiskajā gadā:

4.27.1. diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi, ar kuriem ir piešķirti profesionālie nosaukumi (kvalifikācijas) (Dipl. arch. ETH, arch. dipl. EPF vai arch. dipl. pF);

4.27.2. diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) (Architecte diplômé EAUG);

4.27.3. sertifikāti, ar kuriem ir piešķirti profesionālie nosaukumi (Architekt REG A, Architecte REG A vai Architetto REG A);

4.28. Ungārijas Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 2006./2007. akadēmiskajā gadā:

4.28.1. universitātes izsniegtie arhitekta un arhitektūras zinātņu maģistra diplomi (okleveles építészmérnök);

4.28.2. universitātes izsniegti arhitektūras un inženierceltniecības maģistra diplomi (okleveles építész tervező művész);

4.29. Vācijas Federatīvajā Republikā, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1987./1988. akadēmiskajā gadā:

4.29.1. mākslas augstskolu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) (Dipl. - Ing. vai Architekt (HfbK));

4.29.2. tehnisko augstskolu (Technische Hochschulen), tehnisko universitāšu un universitāšu arhitektūras nodaļu (Architektur/Hochbau), kā arī apvienoto augstskolu (Gesamthochschulen) (ja tajās ir šādas nodaļas) izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) Dipl. - Ing. vai cits profesionālais nosaukums, kuru drīkst piešķirt personām, kurām ir izsniegti šādi diplomi;

4.29.3. specializēto augstskolu (Fachhochschulen) arhitektūras nodaļu (Architektur/Hochbau) vai apvienoto augstskolu (Gesamthochschulen) (ja tajās ir šādas nodaļas) izsniegti diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi. Ja šādi diplomi ir izsniegti par tādas arhitekta studiju programmas apguvi, kas ir īsāka par četriem gadiem, bet ne mazāk kā trīs gadus ilga, diplomiem jāpievieno Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas, kuras arhitektu reģistrā persona ir reģistrēta, izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iegūtā izglītība ir papildināta ar četrus gadus ilgu profesionālo pieredzi, persona ir praktiski apguvusi arhitekta profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās zināšanas un tai ir piešķirts atbilstošs profesionālais nosaukums Ingenieur grad. vai cits profesionālais nosaukums, kuru drīkst piešķirt personām, kurām ir izsniegti šādi diplomi;

4.29.4. līdz 1973. gada 1. janvārim inženieru skolu (Ingenieurschulen) un praktiskās mākslas skolu (Werkkunstschulen) arhitektūras nodaļu izsniegti diplomi (Prüfungszeugnisse) un Vācijas Federatīvās Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir nokārtojusi arhitekta kvalifikācijas pārbaudījumu;

4.30. Zviedrijas Karalistē, ja mācības uzsāktas ne vēlāk kā 1997./1998. akadēmiskajā gadā:

4.30.1. Karaliskā Tehnoloģiju institūta Arhitektūras skolas, Chalmers Tehnoloģiju institūta un Lundas Universitātes Tehnoloģiju institūta izsniegtie diplomi par universitātes līmeņa studiju programmas apguvi arhitektūrā, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) (arkitekt);

4.30.2. Svenska Arkitekters Riksfoerbund (SAR) biedra sertifikāts, ja izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti iegūti citā šo noteikumu 4. punktā minētajā valstī.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 522)

5. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro šādiem noteiktajā valstī iegūtiem arhitekta kvalifikācijas dokumentiem, ja tiem pievienots pretendenta mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina personas vismaz trīs gadus ilgu nepārtrauktu profesionālo pieredzi arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas dienas:

5.1. Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā līdz 1993. gada 1. janvārim un kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Čehijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

5.2. Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā līdz 1993. gada 1. janvārim un kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Slovākijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

5.3. Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā līdz 1991. gada 8. oktobrim, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Horvātijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

5.4. Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā līdz 1991. gada 25. jūnijam, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Slovēnijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

5.5. Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā līdz 1991. gada 20. augustam, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Igaunijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

5.6. Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā līdz 1990. gada 11. martam, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Lietuvas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem.

6. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro pēc 1945. gada 8. maija Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtiem arhitekta kvalifikācijas dokumentiem, ja tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka attiecīgie izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti ir atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 4.29.1., 4.29.2., 4.29.3. vai 4.29.4. apakšpunktā minētajiem arhitekta kvalifikācijas dokumentiem.

7. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro Vācijas Federatīvās Republikas specializēto augstskolu (Fachhochschulen) izsniegtiem arhitekta kvalifikācijas dokumentiem, kas iegūti par ne vēlāk kā 2014. gada 17. janvārī uzsāktām trīs gadus ilgām mācībām, kuras pastāvēja 1985. gada 5. augustā un kuru saturs atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un pēc kuras iegūšanas Vācijas Federatīvajā Republikā ir piešķirtas tiesības veikt profesionālo darbību arhitekta profesijā un lietot profesionālo nosaukumu "arhitekts", ja pēc minētajām mācībām ir iegūta kompetentu institūciju apliecināta vismaz četrus gadus ilga profesionālā darba pieredze Vācijas Federatīvajā Republikā.

8. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā atzīst ārvalstīs iegūtus arhitekta kvalifikācijas dokumentus, kas minētajās valstīs apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā saskaņā ar mītnes valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir vismaz trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas dienas, un arhitekta kvalifikācijas dokumenti ir izsniegti:

8.1. līdz 1995. gada 1. janvārim – Austrijas Republikā, Somijas Republikā vai Zviedrijas Karalistē;

8.2. līdz 2004. gada 1. maijam – Čehijas Republikā, Igaunijas Republikā, Kipras Republikā, Lietuvas Republikā, Maltas Republikā, Polijas Republikā, Slovēnijas Republikā, Slovākijas Republikā vai Ungārijas Republikā;

8.3. līdz 2013. gada 1. jūlijam – Horvātijas Republikā;

8.4. līdz 1987. gada 5. augustam – Beļģijas Karalistē, Bulgārijas Republikā, Dānijas Karalistē, Francijas Republikā, Grieķijas Republikā, Īrijas Republikā, Itālijas Republikā, Luksemburgas Lielhercogistē, Nīderlandes Karalistē, Portugāles Republikā, Rumānijas Republikā, Spānijas Karalistē, Vācijas Federatīvajā Republikā;

8.5. līdz 1994. gada 1. janvārim – Islandes Republikā un Norvēģijas Karalistē;

8.6. līdz 1995. gada 1. maijam – Lihtenšteinas Firstistē;

8.7. līdz 2002. gada 1. jūnijam – Šveices Konfederācijā.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 522)

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 12. jūlija noteikumus Nr. 507 "Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 111. nr.; 2007, 99. nr.; 2014, 119. nr.).

10. Šo noteikumu pielikuma 14. punkta ailēs "Nosaukums", "Izdevējiestāde" un "Mācības uzsāktas ne agrāk kā norādītajā akadēmiskajā gadā" norādītie Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā karalistē izsniegtie arhitekta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti Latvijas Republikā tiek atzīti, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tie ir izdoti līdz 2020. gada 31. decembrim un ja ailē "Pievienotais sertifikāts" norādītie dokumenti pirmreizēji izdoti līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 522 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 21. marta
noteikumiem Nr. 164
Arhitekta kvalifikācijas dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitekta profesijā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 522 redakcijā)

ValstsNosaukumsIzdevējiestādePievienotais sertifikātsMācības uzsāktas ne agrāk kā norādītajā akadēmiskajā gadā
1. Austrijas RepublikaDiplomēts inženieris, dipl. inž.

Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

Grācas Tehniskā universitāte (Erchercoga Johana Grācas Universitāte)

Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)

Zinātnes, pētniecības un ekonomikas ministra apliecinājums par nosacījumu izpildi reģistrācijai Arhitektu kamerā/Apgabala pārvaldes iestādes apliecinājums par izglītību vai kvalifikāciju, kura dod tiesības strādāt par arhitektu (tiesības projektēt virszemes būves)

Bescheinigung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über die Erfüllung der Voraussetzung für die Eintragung in die Architektenkammer/Bescheinigung einer Bezirksverwaltungsbehörde über die Ausbildung oder Befähigung, die zur Ausübung des Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hochbauplanung) berechtigt

1998./1999.
Diplomēts inženieris, dipl. inž.

Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

Vīnes Tehniskā universitāte

Technische Universität Wien

Diplomēts inženieris, dipl. inž.

Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

Insbrukas Universitāte (Leopolda un Franča Insbrukas Universitāte)

Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

Arhitektūras maģistrs

Magister der Architektur,

Magister architecturae, Mag. Arch.

Vīnes Lietišķās mākslas universitāte

Universität für Angewandte Kunst in Wien

Arhitektūras maģistrs

Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

Vīnes Tēlotājmākslas akadēmija

Akademie der Bildenden Künste in Wien

Arhitektūras maģistrs

Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

Lincas Mākslinieciskās un industriālās maketēšanas universitāte

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz

Lietišķo zinātņu maģistrs inženierzinātnēs (BSc) (pamatojoties uz bakalaura studijām), diplomēts inženieris (dipl. inž. jeb DI) tehniski zinātniskās profesijās (pamatojoties uz bakalaura un maģistra studijām, atbilst MSc)

Bachelor of Science in Engineering (BSc) (aufgrund eines Bachelorstudiums), Diplom-Ingenieur/in (Dipl.-Ing. oder DI) für technisch-wissenschaftlich Berufe (aufgrund eines Bachelor- und eines Masterstudiums entspricht MSc)

Karintijas Profesionālā augstskola

Fachhochschule Kärnten

2004./2005.
Diplomēts inženieris, dipl. inž.

Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

Insbrukas Universitāte (Leopolda un Franča Insbrukas Universitāte)

Universität Innsbruck
(Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

2008./2009.
Diplomēts inženieris, dipl. inž.

Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

Grācas Tehniskā universitāte (Erchercoga Johana Grācas Universitāte)

Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)

Diplomēts inženieris, dipl. inž.

Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

Vīnes Tehniskā universitāte

Technische Universität Wien

2006./2007.
Arhitektūras maģistrs (MArch) (pamatojoties uz bakalaura un maģistra studijām, atbilst MSc)

Master of Architecture (MArch) (aufgrund eines Bachelor- und eines Masterstudiums entspricht MSc)

Lincas Mākslinieciskās un industriālās maketēšanas universitāte

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz

Vīnes Tēlotājmākslas akadēmija

Akademie der bildenden Künste Wien

2008./2009.
Arhitektūras maģistra studijas

Masterstudium der Architektur

Vīnes Lietišķās mākslas universitāte

Universität für angewandte Kunst Wien

2011./2012.
Bakalaura studiju programmas "Būvniecības plānošana un būvniecība" studiju virziens "Arhitektūra" un maģistra studiju programma "Arhitektūra"

BA-Studiengang Bauplanung u. Bauwirtschaft Studienzweig Architektur u. MA-Studiengang Architektur

Joanneum Grācas Profesionālā augstskola

Fachhochschule Joanneum Graz

2015./2016.
Bakalaura grāds "Zaļā būvniecība" un maģistra grāds "Arhitektūra – zaļā būvniecība"

Bachelorstudiengang "Green Building" und Masterstudiengang "Architektur – Green Building"

Vīnes Profesionālā augstskola

Fachhochschule Campus Wien

2016./2017.
2. Beļģijas KaralisteArhitekts

Architect/
Architecte

Valsts arhitektūras augstskolas

Nationale hogescholen voor architectuur/
Ecoles nationales supérieures d'architecture

Arhitektu kolēģijas izsniegts prakses sertifikāts

Certificat de stage délivré par l'Ordre des Architectes/Stagegetuigschrift afgeleverd door de Orde van Architecten

1988./1989.
Arhitekts

Architect/Architecte

Arhitektūras institūti

Hogere-architectuur-instituten/Instituts supérieurs d'architecture

Arhitekts

Architect/Architecte

Haseltas provinces Arhitektūras augstskola

Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt/Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt

Arhitekts

Architect/Architecte

Karaliskā Mākslas akadēmija

Koninklijke Academies voor Schone Kunsten/
Académies royales des Beaux-Arts

Arhitekts

Architect/Architecte

Sintlukas augstskola

Sint-Lucasscholen/Ecoles Saint-Luc

Būvinženieris arhitekts

Burgerlijke ingenieur-architect/Ingénieur Civil Architecte

Universitāšu lietišķo zinātņu fakultātes

Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten/Facultés des sciences appliquées des universités

Monsas politehniskās fakultātes 

"Faculté Polytechnique" van Mons

Būvinženieris arhitekts

Burgerlijk Ingenieur-Architect (Ir. Arch.)

Lēvenas Katoļu universitāte (K. U.), Inženierzinātņu fakultāte

K. U. Leuven, faculteit ingenieurswetenschappen

2004./2005.
Būvinženieris arhitekts

Burgerlijk Ingenieur-Architect (Ir. Arch.)

Briseles Brīvā universitāte, Inženierzinātņu fakultāte

Vrije Universiteit Brussel, faculteit ingenieurswetenschappen

Civilās celtniecības/
arhitektūras maģistrs, specializētās studijas

Master Ingénieur Civil Architecte, à finalité spécialisée

Monsas politehniskās fakultātes

Faculté Polytechnique de Mons

2008./2009.
3. Bulgārijas RepublikaArhitektūras maģistrs

Магистър – Специалност aрхитектура

Sofijas Arhitektūras, inženierceltniecības un ģeodēzijas universitāte, Arhitektūras fakultāte

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Архитектурен факултет

Arhitektu palātas sertifikāts, kas apliecina, ka ir izpildīti noteikumi, lai varētu reģistrēties Arhitektu reģistrā kā pilntiesīgs arhitekts projektētājs

Свидетелство, издадено от компетентната Камара на архитектите, удостоверяващо изпълнението на предпоставките, необходими за регистрация като архитект с пълна проектантска правоспособност в регистъра на архитектите

2010./2011.
Varnas Privātā universitāte, Arhitektūras fakultāte

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, Архитектурен факултет

2007./2008.
Celtniecības augstskola, Arhitektūras fakultāte

Висше строително училище "Любен Каравелов", Архитектурен факултет

2009./2010.
4. Čehijas RepublikaArhitektūra un urbānisms

Architektura a urbanismus

Čehijas Tehniskā universitāte Prāgā, Arhitektūras fakultāte

Fakulta architektury, České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze

Čehijas Arhitektu palātas izdots sertifikāts par atbilstību neatkarīgas arhitekta profesionālās darbības realizācijas kvalifikācijas prasībām

Osvědčení o splnění kvalifikačních požadavků pro samostatný výkon profese architekta vydané Českou komorou architektů

2007./2008.
Brno Tehnoloģiju universitāte, Arhitektūras fakultāte

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Inženieris arhitekts

Inženýr architekt (Ing. Arch.)

Libercu Tehniskā universitāte, Mākslas un arhitektūras fakultāte

Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury

Mākslas maģistrs arhitektūras jomā

Magistr umění v oboru architektura (MgA)

Prāgas Dekoratīvās un lietišķās mākslas augstskola

Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

Mākslas maģistrs arhitektoniskās projektēšanas jomā

Magistr umění v oboru Architektonická tvorba (MgA)

Prāgas Mākslas akadēmija

Akademie výtvarných umění v Praze

2007./2008.
5. Dānijas KaralisteMaģistra diploms arhitektūrā

Bevis for kandidatuddannelsen i arkitektur (cand. arch.)

Kopenhāgenas Mākslas akadēmija, Arhitektu fakultāte

Kunstakademiets Arkitektskole i København

Orhusas Arhitektu augstskola

Arkitektskolen i Århus

 1988./1989.
6. Francijas RepublikaDPLG arhitekta diploms, tostarp saistībā ar profesionālās tālākizglītības un sociālās promocijas programmām

Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale

Arhitektūras ministrs

Le ministre chargé de l'architecture

 1988./1989.
ESA arhitekta diploms

Diplôme d'architecte ESA

Parīzes Speciālā arhitektūras skola

Ecole spéciale d'architecture de Paris

ENSAIS arhitekta diploms

Diplôme d'architecte ENSAIS

Strasbūras Valsts mākslas un rūpniecības nozaru augstskola, Arhitektūras nodaļa

Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture

Valsts arhitekta diploms

Diplôme d'Etat d'architecte (DEA)

Bordo Valsts arhitektūras un ainavu augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux (Ministère chargé de l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Valsts arhitekta diploms, habilitēts uzņemties būvprojektus savā vārdā (Arhitektūras ministrija)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)

2005./2006.
Bretaņas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (Ministère chargé de l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement supérieur

2005./2006.
Klermonferānas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Grenobles Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Lilles Valsts arhitektūras un ainavu augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Lionas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Marnas Lavalē Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne La Vallée (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Marseļas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2005./2006.
Monpeljē Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Nansī Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Nantes Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2005./2006.
Normandijas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Parīzes Belvilas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2005./2006.
Parīzes Laviletas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2006./2007.
Parīzes Malakē Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2005./2006.
Parīzes Valdesēnas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Sentetjēnas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Strasbūras Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2005./2006.
Tulūzas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Versaļas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2004./2005.
Valsts arhitekta diploms (DEA) saistībā ar tālāko arodapmācību

Diplôme d'Etat d'architecte (DEA), dans le cadre de la formation professionnelle continue

Lionas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2006./2007.
Marseļas Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2006./2007.
Monpeljē Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2006./2007.
Nantes Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2006./2007.
Strasbūras Valsts arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

2006./2007.
Speciālās arhitektūras skolas diploms, 2. pakāpe, līdzvērtīgs valsts arhitekta diplomam

Diplôme d'études de l'école spéciale d'architecture Grade 2 équivalent au diplôme d'Etat d'architecte

Speciālā arhitektūras augstskola (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Ecole spéciale d'architecture (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

ESA arhitekta diploms, habilitēts uzņemties būvprojektus savā vārdā, līdzvērtīgs valsts arhitekta diplomam, uzņemoties būvprojektus savā vārdā, atzinusi Arhitektūras ministrija

Diplôme d'architecte de l'ESA habilitant à exercer la maitrise d'œuvre en son nom propre, équivalent à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, reconnu par le Ministère chargé de l'architecture

2006./2007.
Strasbūras INSA diploms, līdzvērtīgs valsts arhitekta diplomam, piešķirot maģistra grādu (arhitekta karjera)

Diplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master (parcours architecte)

Strasbūras Valsts lietišķo zinātņu institūts (INSA) (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

INSA arhitekta habilitācija, ar kuru saskaņā var uzņemties būvprojektus savā vārdā, līdzvērtīga HMONP, atzinusi Arhitektūras ministrija

Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'HMONP, reconnue par le ministère chargé de l'architecture

2005./2006.
Strasbūras INSA diploms, līdzvērtīgs valsts arhitekta diplomam, piešķirot maģistra grādu (arhitekta karjera inženierim)

Diplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master (parcours d'architecte pour ingénieur)

Strasbūras Valsts lietišķo zinātņu institūts (INSA) (Arhitektūras ministrija un Augstākās izglītības ministrija)

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

INSA arhitekta habilitācija uzņemties būvprojektus savā vārdā, līdzvērtīga HMONP, izdevusi Arhitektūras ministrija

Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'HMONP, délivrée par le ministère chargé de l'architecture

2005./2006.
7. Grieķijas RepublikaArhitekta inženiera diploms

Δίπλωμα αρχιτέκτονα-μηχανικού

Valsts tehniskā universitāte, Arhitektu inženieru nodaļa

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων-μηχανικών

Sertifikāts, kuru izsniedz Grieķijas Tehniskā palāta, kas ļauj praktizēt arhitektūras jomā

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

1988./1989.
Saloniku Aristoteļa universitāte, Politehniskā skola, Arhitektu inženieru fakultāte

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων-μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

Patras Universitāte, Politehniskā augstskola, Arhitektu inženieru fakultāte

Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα αρχιτεκτόνων-μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

2003./2004.
Tesālijas Universitāte, Inženieru skola, Arhitektūras fakultāte

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1999./2000.
Dēmokrita Universitāte, Inženieru skola, Arhitektūras fakultāte

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1999./2000.
Krētas Tehniskā universitāte, Arhitektūras skola

Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2004./2005.
8. Horvātijas RepublikaInženiera vai inženiera arhitektūras un urbānisma studijās maģistrs

Magistar/Magistrica inženjer/
inženjerka arhitekture i urbanizma

Zagrebas Augstskola, Arhitektūras fakultāte

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

Diploms, pielikums diplomam, Horvātijas arhitektu kameras (HAK) apliecinājums par to, ka pieteicējs atbilst kvalifikācijas prasībām

Diploma; Dopunska isprava o studiju; Potvrda HKA da podnositelj zahtjeva ispunjava kvalifikacijske uvjete

2005./2006.
Inženiera vai inženiera arhitekta maģistrs

Magistar/magistra inženjer/
inženjerka arhitekture

Splitas Universitāte, Būvniecības, arhitektūras un ģeodēzijas fakultāte

Sveučilišteu Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Horvātijas arhitektu kameras (HAK) apliecinājums par to, ka pieteicējs atbilst prasībām attiecībā uz reģistrāciju kamerā

Potvrda Hrvatske komore arhitekata da podnositelj zahtjeva zadovoljava uvijete za upis u komoru

2016./2017.
9. Igaunijas RepublikaArhitektūras maģistrs

Arhitektuurimagister

Igaunijas Mākslas akadēmija

Eesti Kunstiakadeemia

 2006./2007.
10. Īrijas RepublikaBakalaura diploms arhitektūrā, ko piešķir Īrijas Valsts universitāte

Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch. NUI)

Īrijas Valsts universitāte šādu diplomu izsniedz Dublinas koledžas arhitektūras studiju programmas absolventiem

National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin

Sertifikāts, kas apliecina, ka ir izpildītas visas prasības, lai Īrijā iegūtu arhitekta profesionālo kvalifikāciju, un ko izdod Īrijas Karaliskais arhitektu institūts

Certificate of fulfilment of qualifications requirements for professional recognition as an architect in Ireland issued by the Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI)

1988./1989.
Bakalaura diploms arhitektūrā (līdz 2002. gadam – zinātniskā grāda standarta diploms arhitektūrā)

Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch.) (Previously, until 2002 – Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch))

Dublinas Tehnoloģiju universitāte

(līdz 2019. gadam –

Dublinas Tehnoloģiju institūts (Tehnoloģiju koledža, Boltonas iela, Dublina))

Technological University Dublin (Previously, until 2019 – Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin))

Asociētā biedra sertifikāts

Certificate of associateship (ARIAI)

Īrijas Karaliskais arhitektu institūts

Royal Institute of Architects of Ireland

Biedra sertifikāts

Certificate of membership (MRIAI)

Īrijas Karaliskais arhitektu institūts

Royal Institute of Architects of Ireland

Bakalaura diploms arhitektūrā (ar viena priekšmeta specializāciju), ko piešķir Limerikas Universitāte

Degree of Bachelor of Architecture (Honours) (B. Arch. (Hons) UL)

Limerikas Universitāte

University of Limerick

2005./2006.
Bakalaura diploms arhitektūrā (ar viena priekšmeta specializāciju), ko piešķir Vaterfordas Tehnoloģiju institūts

Degree of Bachelor of Architecture (Honours) (B. Arch. (Hons) WIT)

Vaterfordas Tehnoloģiju institūts

Waterford Institute of Technology

2005./2006.
Arhitektūras maģistrs

Master of Architecture (March)

Dublinas Universitātes koledža

University College Dublin

2007./2008.
11. Islandes RepublikaDiplomi, sertifikāti un citi dokumenti, kas piešķirti citā valstī un iekļauti Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumu Nr. 164 "Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" pielikumā

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Kompetentās iestādes

Competent authorities

Apliecinājums par pabeigtu praktisko apmācību, ko izsniegušas kompetentās iestādes

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

 
12. Itālijas RepublikaUniversitātes diploms arhitektūrā

Laurea in architettura

Kamerino Universitāte

Università di Camerino

Diploms, kas attiecīgajai personai dod tiesības patstāvīgi darboties profesijā un ko izsniegusi Izglītības ministrija (tagad – Izglītības un zinātniskās pētniecības ministrija) pēc tam, kad pretendents nokārtojis valsts eksāmenu, ko pieņem kompetenta padome

Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1988./1989.
Katānijas Universitāte Sirakūzās

Università di Catania – Sede di Siracusa

Kieti Universitāte

Università di Chieti

Ferrāras Universitāte

Università di Ferrara

Florences Universitāte

Università di Firenze

Dženovas Universitāte

Università di Genova

Neapoles Federiko II universitāte

Università di Napoli Federico II

Neapoles II universitāte

Università di Napoli II

Palermo Universitāte

Università di Palermo

Parmas Universitāte

Università di Parma

Redžo di Kalabrijas Universitāte

Università di Reggio Calabria

Romas Universitāte La Sapienza

Università di Roma "La Sapienza"

Romas III universitāte

Università di Roma III

Triestes Universitāte

Università di Trieste

Bari Politehnikums

Politecnico di Bari

Milānas Politehnikums

Politecnico di Milano

Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

Venēcijas Arhitektūras universitātes institūts

Istituto universitario di architettura di Venezia

Redžo di Kalabrijas Vidusjūras universitāte

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

2000./2001.
Universitātes diploms būvinženierijā un arhitektūrā

Laurea in ingegneria edile – architettura

Akvilas Universitāte

Università dell'Aquila

1998./1999.
Pāvijas Universitāte

Università di Pavia

Romas Universitāte La Sapienza

Università di Roma "La Sapienza"

Universitātes diploms ar specializāciju būvinženierijā un arhitektūrā

Laurea specialistica in ingegneria edile – architettura

Akvilas Universitāte

Università dell'Aquila

2000./2001.
Pāvijas Universitāte

Università di Pavia

Romas Universitāte La Sapienza

Università di Roma "La Sapienza"

Ankonas Universitāte

Università di Ancona

Bazilikatas Potencas Universitāte

Università di Basilicata – Potenza

Pizas Universitāte

Università di Pisa

Boloņas Universitāte

Università di Bologna

Katānijas Universitāte

Università di Catania

Dženovas Universitāte

Università di Genova

Palermo Universitāte

Università di Palermo

Neapoles Federiko II universitāte

Università di Napoli Federico II

Romas Universitāte Tor Vergata

Università di Roma – Tor Vergata

Trento Universitāte

Università di Trento

Bari Politehnikums

Politecnico di Bari

Milānas Politehnikums

Politecnico di Milano

Brešas Universitāte

Università degli studi di Brescia

2001./2002.
Kaljari Universitāte

Università degli Studi di Cagliari

Markes Politehniskā universitāte

Università Politecnica delle Marche

2002./2003.
Kalabrijas Universitāte

Università degli studi della Calabria

2003./2004.
Salerno Universitāte

Università degli studi di Salerno

2005./2006.
Maģistra grāds būvinženierijā un arhitektūrā

Laurea magistrale in ingegneria edile – architettura

Akvilas Universitāte

Università dell'Aquila

2004./2005.
Pāvijas Universitāte

Università di Pavia

Romas Universitāte La Sapienza

Università di Roma "La Sapienza"

Pizas Universitāte

Università di Pisa

Boloņas Universitāte

Università di Bologna

Katānijas Universitāte

Università di Catania

Dženovas Universitāte

Università di Genova

Palermo Universitāte

Università di Palermo

Neapoles Federiko II universitāte

Università di Napoli Federico II

Romas Universitāte Tor Vergata

Università
di Roma – Tor Vergata

Trento Universitāte

Università di Trento

Bari Politehnikums

Politecnico di Bari

Milānas Politehnikums

Politecnico di Milano

Salerno Universitāte

Università degli studi di Salerno

2010./2011.
Kalabrijas Universitāte

Università degli studi della Calabria

2004./2005.
Brešas Universitāte

Università degli studi di Brescia

2004./2005.
Markes Politehniskā universitāte

Università Politecnica delle Marche

2004./2005.
Perudžas Universitāte

Università degli Studi di Perugia

2006./2007.
Padujas Universitāte

Università degli Studi di Padova

2008./2009.
Dženovas Universitāte

Università degli Studi di Genova

2014./2015.
Piecu gadu studiju universitātes diploms ar specializāciju arhitektūrā

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Romas Universitāte La Sapienza, Pirmā arhitektūras fakultāte

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza"

1998./1999.
Ferrāras Universitāte

Università di Ferrara

1999./2000.
Dženovas Universitāte

Università di Genova

Palermo Universitāte

Università di Palermo

Milānas Politehnikums

Politecnico di Milano

Bari Politehnikums

Politecnico di Bari

Florences Universitāte

Università di Firenze

2001./2002.
Piecu gadu studiju maģistra grāds arhitektūrā

Laurea magistrale quinquennale in Architettura

Romas Universitāte La Sapienza, Pirmā arhitektūras fakultāte

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza"

2004./2005.
Ferrāras Universitāte

Università di Ferrara

Dženovas Universitāte

Università di Genova

Palermo Universitāte

Università di Palermo

Bari Politehnikums

Politecnico di Bari

Florences Universitāte

Università di Firenze

Milānas Politehnikums

Politecnico di Milano

Universitātes diploms ar specializāciju arhitektūrā (Arhitektūras projektēšana)

Laurea specialistica in architettura (Progettazione architettonica)

Romas III universitāte

Università di Roma Tre

2001./2002.
Neapoles Federiko II universitāte

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

2005./2006.
Maģistra grāds arhitektūrā (Arhitektūras projektēšana)

Laurea magistrale in architettura (Progettazione architettonica)

Romas III universitāte

Università di Roma Tre

2004./2005.
Universitātes diploms ar specializāciju arhitektūrā

Laurea specialistica in Architettura

Neapoles II universitāte

Università di Napoli II

2001./2002.
Milānas II politehnikums

Politecnico di Milano II

Peskaras G. D'Annunzio di Chieti universitāte, Arhitektūras fakultāte

Facoltà di architettura dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara

Milānas Politehnikums, Arhitektūras fakultāte, Plānošana un vide

Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano

Triestes Universitāte, Arhitektūras fakultāte

Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Trieste

Katānijas Universitāte, Arhitektūras fakultāte Sirakūzās

Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania

Parmas Universitāte, Arhitektūras fakultāte

Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma

Boloņas Universitāte, Arhitektūras fakultāte

Facoltà di Architettura, Università di Bologna

Venēcijas Universitāte IUAV

Università IUAV di Venezia

2002./2003.
Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

Romas Universitāte La Sapienza, Arhitektūras fakultāte Valle Giulia

Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

2004./2005.
Kamerino Universitāte

Università degli Studi di Camerino

Neapoles Federiko II universitāte

Università di Napoli Federico II

Redžo di Kalabrijas Vidusjūras universitāte

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Sasāri Universitāte

Università degli Studi di Sassari

2005./2006.
Universitātes diploms ar specializāciju pilsētvides aizsardzībā

Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione Urbanistica)

Redžo di Kalabrijas Vidusjūras universitāte

Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria

2005./2006.
Universitātes diploms ar specializāciju dizainā un arhitektūrā

Laurea Specialistica in Progettazione dell’Architettura

Florences Universitāte

Università di Firenze

2001./2002.
Maģistra grāds arhitektūrā

Laurea magistrale in Architettura

Milānas II politehnikums

Politecnico di Milano II

2004./2005.
Neapoles II universitāte

Università di Napoli II

 
Neapoles Federiko II universitāte

Università di Napoli Federico II

 
Peskaras G. D'Annunzio di Chieti universitāte, Arhitektūras fakultāte

Facoltà di architettura dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara

 
Milānas Politehnikums, Arhitektūras fakultāte, Plānošana un vide

Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano

 
Venēcijas Universitāte IUAV

Università IUAV di Venezia

 
Boloņas Universitāte, Arhitektūras fakultāte

Facoltà di Architettura, Università di Bologna

 
Katānijas Universitāte, Arhitektūras fakultāte Sirakūzās

Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania

 
Parmas Universitāte, Arhitektūras fakultāte

Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma

 
Triestes Universitāte, Arhitektūras faktultāte

Facoltà di architettura dell'Università degli Studi di Trieste

 
Triestes Universitāte

Università degli Studi di Trieste

2014./2015.
Kamerino Universitāte

Università degli Studi di Camerino

2006./2007.
Ennas Universitāte Kore

Università degli Studi di Enna "Kore"

2004./2005.
Florences Universitāte

Università degli Studi di Firenze

2008./2009.
Kaljari Universitāte

Università degli Studi di Cagliari

Udīnes Universitāte

Università degli Studi di Udine

2009./2010.
Redžo di Kalabrijas Vidusjūras universitāte

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Sasāri Universitāte

Università degli Studi di Sassari

2010./2011.
Bazilikatas Universitāte

Università degli Studi della Basilicata

Dženovas Universitāte

Università degli Studi di Genova

2014./2015.
Universitātes diploms ar specializāciju arhitektūrā – arhitektūras un pilsētvides projektēšana (līdz 2009./2010. ak. g.)

Laurea specialistica in architettura – progettazione architettonica e urbana

Romas Universitāte La Sapienza, Ludovico Quaroni fakultāte

Facoltà "Ludovico Quaroni" dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

2000./2001.
Maģistra grāds arhitektūrā – arhitektūras un pilsētvides projektēšana (līdz 2009./
2010. ak. g.)

Laurea Magistrale in architettura – progettazione architettonica e urbana

Romas Universitāte La Sapienza, Ludovico Quaroni fakultāte

Facoltà "Ludovico Quaroni" dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

2004./2005.
Universitātes diploms ar specializāciju arhitektūrā (Pilsētvides projektēšana)

Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione Urbana)

Romas III universitāte

Università di Roma Tre

2001./2002.
Maģistra grāds arhitektūrā (Pilsētvides projektēšana)

Laurea Magistrale in Architettura (Progettazione Urbana)

Romas III universitāte

Università di Roma Tre

2004./2005.
Universitātes diploms ar specializāciju arhitektūrā (Pilsētvides un reģionālā projektēšana)

Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione urbana e territoriale)

Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

2002./2003.
Universitātes diploms ar specializāciju arhitektūrā (Būvarhitektūra)

Laurea Specialistica in architettura (Architettura delle costruzioni)

Milānas Politehnikums,

Civilās arhitektūras fakultāte

Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile)

2001./2002.
Maģistra grāds arhitektūrā (Būvarhitektūra)

Laurea magistrale in architettura (Architettura delle costruzioni)

Milānas Politehnikums,

Civilās arhitektūras fakultāte

Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile)

2004./2005.
Specializētais grāds būvniecības arhitektūrā

Laurea Specialistica Architettura delle Costruzioni

Kaljari Universitāte

Università degli Studi di Cagliari

2005./2006.
Universitātes diploms ar specializāciju arhitektūrā (Restaurācija)

Laurea Specialistica in Architettura (Restauro)

Romas Universitāte La Sapienza, Valle Giulia Arhitektūras fakultāte

Facoltà di architettura di Valle Giulia dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

2004./2005.
Romas III universitāte,

Arhitektūras fakultāte

Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Architettura

2001./2002.
Neapoles Federiko II universitāte

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

2005./2006.
Maģistra grāds arhitektūrā (Restaurācija)

Laurea Magistrale in Architettura (Restauro)

Romas Universitāte La Sapienza,

Valle Giulia Arhitektūras fakultāte

Facoltà di architettura di Valle Giulia dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

2004./2005.
Romas III universitāte, Arhitektūras fakultāte

Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Architettura

2009./2010.
Neapoles Federiko II universitāte

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

2004./2005.
Universitātes diploms ar specializāciju arhitektūrā (Būvniecība)

Laurea Specialista in Architettura (Costruzione)

Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

2002./2003.
Specializētais grāds arhitektūrā (Restaurācija un attīstība)

Laurea Specialistica in Architettura (Restauro e Valorizzazione)

Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

2005./2006.
Specializētais grāds arhitektūrā (Vide un ainava)

Laurea Specialistica in Architettura (Ambiente e Paesaggio)

Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

2005./2006.
Specializētais grāds arhitektūrā

(Jauna kvalitāte būvniecībā un tās kontekstā)

Laurea Specialistica in Architettura (Nuove Qualità delle Costruzioni e dei Contesti)

Luidži Vanvitelli Kampānijas Universitāte (līdz 2016. gada 1. oktobrim Otrā Neapoles universitāte)

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
(līdz 2016. gada 1. oktobrim – Seconda Università degli Studi di Napoli)

2007./2008.
Maģistra grāds arhitektūrā un ēku būvniecībā

Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile

Luidži Vanvitelli Kampānijas Universitāte (līdz 2016. gada 1. oktobrim – Otrā Neapoles universitāte)

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
(līdz 2016. gada 1. oktobrim – Seconda Università degli Studi di Napoli)

2009./2010.
Maģistra grāds arhitektūrā un pilsētvides projektēšanā

Laurea Magistrale in Architettura e Progetto dell'Ambiente Urbano

Luidži Vanvitelli Kampānijas Universitāte (līdz 2016. gada 1. oktobrim – Otrā Neapoles universitāte)

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
(līdz 2016. gada 1. oktobrim – Seconda Università degli Studi di Napoli)

2009./2010.
Maģistra grāds arhitektūrā –

interjera dizains un autonomija

Laurea Magistrale in Architettura – Progettazione degli Interni e per l'Autonomia

Luidži Vanvitelli Kampānijas Universitāte (līdz 2016. gada 1. oktobrim – Otrā Neapoles universitāte)

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
(līdz 2016. gada 1. oktobrim – Seconda Università degli Studi di Napoli)

2011./2012.
Speciālista diploms dizaina, scenogrāfijas arhitektūras jomā

Iekštelpu arhitektūra (līdz 2008./
2009. ak. g.)

Laurea Specialistica Progettazione delle Scenografie, degli allestimenti e delle

Architetture di Interno

Romas La Sapienza universitāte

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

2002./2003.
Diploms arhitektūras un restaurācijas specialitatē (līdz 2003./2004. ak. g.)

Laurea Specialistica Architettura e Restauro

Diploms arhitektūras un urbānā dizaina specialitātē (līdz 2003./2004. ak. g.)

Laurea Specialistica Architettura e Progettazione Urbana

Diploms arhitektūras, dizaina un strukturālās revitalizācijas specialitātē (līdz 2004./2005. ak. g.)

Laurea Specialistica Architettura, Progettazione Strutturale e Riabilitazione

Diploms arhitektūras, dizaina un strukturālās revitalizācijas specialitātē (līdz 2008./2009. ak. g.)

Laurea Specialistica Architettura, Progettazione Strutturale e Riabilitazione

2005./2006.
Diploms arhitektūras restaurācijas specialitātē (līdz 2004./2005. ak. g.)

Laurea Specialistica Restauro dell'Architettura

Diploms arhitekta un arhitektūras restaurācijas specialitātē (līdz 2008./2009. ak. g.)

Laurea Specialistica Architettura – Restauro dell'Architettura

2005./2006.
Maģistra grāds arhitektūrā – arhitektūras projektēšana

Laurea Magistrale in Architettura – Progettazione architettonica

Neapoles Federiko II universitāte

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

2004./2005.
Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

2013./2014.
Maģistra grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā, vērtēšanā un projektēšanā

Laurea Magistrale in Architettura e Città, Valutazione e progetto

Neapoles Federiko II universitāte

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

2004./2005.
Universitātes diploms ar specializāciju arhitektūrā un pilsētu plānošanā, vērtēšanā un projektēšanā

Laurea Specialistica in Architettura e Città, Valutazione e progetto

Neapoles Federiko II universitāte

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

2007./2008.
Maģistra grāds arhitektūrā – interjers un projektēšana

Laurea Magistrale in Architettura – Arredamento e Progetto

Neapoles Federiko II universitāte

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

2008./2009.
Maģistra grāds arhitektūrā – uzturēšana un pārvaldīšana

Laurea Magistrale in Architettura Manutenzione e Gestione

Neapoles Federiko II universitāte

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

2008./2009.
Diploms iekštelpu un ārsienu arhitektūras specialitātē (līdz 2009./2010.)

Laurea Magistrale ArchitetturaInterni e Allestimenti

Romas universitāte "La Sapienza"

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

2009./2010.
Maģistra diploms arhitektūrā un arhitektūras restaurācijā (līdz 2009./2010.)

Laurea Magistrale Architettura – Restauro dell'Architettura

Maģistra diploms arhitektūras konstrukciju jomā (līdz 2009./2010.)

Laurea Magistrale Architettura – Costruzione

Maģistra grāds arhitektūrā – pilsētu veidošana

Laurea Magistrale in Architettura Costruzione Città

Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

2010./2011.
Maģistra grāds arhitektūrā – ilgtspējīgs projekts

Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile

Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

2010./2011.
Maģistra grāds arhitektūrā – kultūras mantojuma restaurācija un attīstīšana

Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio

Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

2010./2011.
Maģistra grāds – arhitektūra ilgtspējīgai attīstībai

Laurea Magistrale Architettura per la Sostenibilità

Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

2010./2011.
Maģistra grāds – arhitektūra izveidotajai videi

Laurea Magistrale Architettura per l'Ambiente Costruito

Turīnas Politehnikums

Politecnico di Torino

2010./2011.
Maģistra grāds arhitektūrā un projektu kultūrā

Laurea Magistrale in Architettura e Culture del Progetto

Venēcijas Universitāte IUAV

Università IUAV di Venezia

2013./2014.
Maģistra grāds arhitektūrā un inovācijās

Laurea Magistrale in Architettura e Innovazione

Venēcijas Universitāte IUAV

Università IUAV di Venezia

2013./2014.
Maģistra grāds mūsdienu un vēsturiskajā arhitektūrā

Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e l'Antico

Venēcijas Universitāte IUAV

Università IUAV di Venezia

2013./2014.
Maģistra grāds arhitektūrā – restaurācija

Laurea Magistrale in Architettura – Restauro

Redžo di Kalabrijas Vidusjūras universitāte

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

2013./2014.
Maģistra diploms ilgtspējīgas arhitektūras un ainavas dizainā

Laurea Magistrale Sustainable Architecture and Landscape Design – Architettura Sostenibile e Progetto del Paesaggio

Milānas politehnikums

Politecnico di Milano

2015./2016.
Maģistra diploms arhitektūras dizaina un vēsturiskās arhitektūras aizsardzības jomā

Laurea Magistrale Architectural Design and History – Progettazione Architettonica e Storia

2015./2016.
Maģistra diploms

Laurea Magistrale Architettura e Disegno Urbano

2017./2018.
Maģistra diploms vides arhitektūrā un iekštelpu konstrukciju jomā

Laurea Magistrale Architettura-Ambiente Costruito-Interni

2017./2018.
13. Kipras RepublikaArhitekta inženiera diploms arhitektūrā

Διπλωμα αρχιτεκτονα-μηχανικου στην αρχιτεκτονικη

Kipras Universitāte

Πανεπιστημιο κυπρου

Sertifikāts, kuru izsniedz Kipras Tehniskā kamera, kas ļauj strādāt arhitektūras jomā

Βεβαιωση που εκδιδεται απο το επιστημονικο και τεχνικο επιμελητηριο κυπρου (ETEK) η οποια επιτρεπει την ασκηση δραστηριοτητων στον τομεα τησ αρχιτεκτονικησ

2005./2006.
Profesionālais diploms arhitektūrā

Professional Diploma in Architecture

Nikosijas Universitāte

University of Nicosia

2006./2007.
Arhitekta diploms (5 gadi)

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (5 έτη)

Frederika Universitāte, Arhitektūras, tēlotājas un lietišķās mākslas fakultāte

Frederick University Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick

2008./2009.
Arhitekta inženiera diploms (5 gadu studijas)

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης)

Frederika Universitāte, Arhitektūras, tēlotājas un lietišķās mākslas fakultāte

Frederick University Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick

2008./2009.
Arhitekta inženiera diploms (5 gadu studijas)

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης)

Frederika Universitāte, Arhitektūras inženieru katedra, Inženieru skola

Frederick University, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick

2014./2015.
14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteDiploms arhitektūrā

Diplomas in architecture

Universitātes

Universities

Sertifikāts par arhitekta izglītības iegūšanu, ko izdevusi Arhitektu reģistrācijas padome

Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board

Mākslas universitāšu, skolu un koledžu izsniegtajiem arhitektūras diplomiem un zinātniskā grāda programmām jāatbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām arhitekta izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai un normatīvajiem aktiem, kas nosaka izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai Latvijas Republikā un kas atbilst Direktīvas 2005/36/EK 46. pantā, kā arī Britu arhitektu karaliskā institūta un Arhitektu reģistrācijas padomes Validācijas paneļa publicētajiem validācijas kritērijiem

The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board

Sertifikātu var saņemt Eiropas Savienības pilsoņi, kuri ieguvuši Britu arhitektu karaliskā institūta pirmā un otrā līmeņa sertifikātus, kurus atzīst Arhitektu reģistrācijas padome, kas ir kompetentā iestāde. Tāpat Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav ieguvuši Britu arhitektu karaliskā institūta pirmā un otrā līmeņa sertifikātus, varēs saņemt sertifikātu par arhitekta izglītību, ja viņi var pierādīt reģistrācijas padomei, ka viņu izglītības standarts un ilgums atbilst pamata standartiem, kas noteikti Direktīvas 2005/36/ES 46. pantā, kā arī validācijas kritērijiem

EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation

Arhitektu reģistrācijas padomes trešā līmeņa arhitekta izglītības sertifikāts

An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education

1988./1989.
Mākslas koledžas

Colleges of Art

Mākslas skolas

Schools of Art

Kārdifas Universitāte

Cardiff University

2006./2007.
Mākslas universitāte

University for the Creative Arts

2008./2009.
Birmingemas pilsētas Universitāte

Birmingham City University

2008./2009.
Notingemas Universitāte

University of Nottingham

2008./2009.
Zinātniskā grāda diploms arhitektūrā

Degrees in architecture

Universitātes

Universities

1988./1989.
Apliecinājums par mācību programmas gala eksāmenu nokārtošanu (saskaņā ar Arhitektu reģistrācijas padomes/
Britu arhitektu karaliskā institūta 2. līmeni)

Final examination

Final Examination (ARB/RIBA Part 2)

Arhitektūras asociācija

Architectural Association

2011./2012.
Apliecinājums par mācību programmas eksāmena nokārtošanu

Examination in architecture

Karaliskā mākslas koledža

Royal College of Art

Apliecinājums par trešā līmeņa mācību programmas eksāmena nokārtošanu

Examination Part II

Britu arhitektu karaliskais institūts

Royal Institute of British Architects

Maģistra diploms arhitektūrā

Master of Architecture

Liverpūles Universitāte

University of Liverpool

2006./2007.
Kārdifas Universitāte

Cardiff University

2006./2007.
Plimutas Universitāte

University of Plymouth

2007./2008.
Karalienes universitāte Belfāstā

Queens University, Belfast

2009./2010.
Ziemeļumbrijas Universitāte

Northumbria University

2009./2010.
Braitonas Universitāte

University of Brighton

2010./2011.
Birmingemas pilsētas Universitāte

Birmingham City University

2010./2011.
Kentas Universitāte

University of Kent

2006./2007.
Ulsteras Universitāte

University of Ulster

2008./2009.
Edinburgas Universitāte, Arhitektūras un ainavu arhitektūras fakultāte

University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture

2009./2010.
Līdsas Metropolitēna universitāte

Leeds Metropolitan University

2011./2012.
Līdsas Beketa universitāte, līdz 2014. gadam – Līdsas Metropolitēna universitāte

Leeds Beckett University (until 2014 Leeds Metropolitan University)

2014./2015.
Ņūkāslas pie Tainas Universitāte

University of Newcastle upon Tyne

2011./2012.
Linkolnas Universitāte

University of Lincoln

2011./2012.
Hadersfīldas Universitāte

University of Huddersfield

2012./2013.
Rietumanglijas Universitāte

University of the West of England

2011./2012.
Vestminsteras Universitāte

University of Westminster

2011./2012.
Mākslas universitāte

University for the Creative Arts

2013./2014.
Centrālās Lankšīras Universitāte

University of Central Lancashire

2014./2015.
Koventrijas Universitāte

Coventry University

2017./2018.
Bakalaura diploms arhitektūrā

Graduate Diploma in Architecture

Londonas Augstskola

University College London

2006./2007.
Profesionālais diploms arhitektūrā

Professional Diploma in Architecture

Austrumlondonas Universitāte

University of East London

Ziemeļumbrijas Universitāte

Northumbria University

2007./2008.
2008./2009.
Bakalaura un maģistra diploms arhitektūrā

Graduate Diploma in Architecture/MArch Architecture

Londonas Augstskola

University College London

2008./2009.
Diploms par pēcbakalaura profesionālo kursu arhitektūrā pabeigšanu

Postgraduate Diploma in Architecture

Līdsas Metropolitēna universitāte

Leeds Metropolitan University

2007./2008.
Edinburgas Universitāte

University of Edinburgh

2008./2009.
Šefīldas Halama universitāte

Sheffield Hallam University

2009./2010.
Maģistra diploms arhitektūrā (saskaņā ar Arhitektu reģistrācijas padomes/
Britu arhitektu karaliskā institūta otro līmeni)

MArch Architecture
(ARB/RIBA Part 2)

Londonas Augstskola

University College London

2011./2012.
Notingemas Universitāte

University of Nottingham

2013./2014.
Austrumlondonas Universitāte

University of East London

2013./2014.
Maģistra diploms arhitektūrā 

Master of Architecture (MArch)

Liverpūles Džona Mūra universitāte

Liverpool John Moores University

2011./2012.
Demontfortas Universitāte

De Montfort University

2011./2012.
Bornmūtas Mākslas universitāte

Arts University Bournemouth

2011./2012.
Notingemas Trenta universitāte

Nottingham Trent University

2012./2013.
Diploms par pēcbakalaura profesionālo kursu arhitektūrā un arhitektūras saglabāšanā pabeigšanu

Postgraduate Diploma in Architecture and Architectural Conservation

Edinburgas Universitāte

University of Edinburgh

2008./2009.
Diploms par pēcbakalaura profesionālo kursu arhitektūrā un pilsētvides plānošanā pabeigšanu

Postgraduate Diploma in Architecture and Urban Design

Edinburgas Universitāte

University of Edinburgh

2008./2009.
Maģistra grāds arhitektūrā, specializējoties pilsētvides plānošanā (B izvēle)

MPhil in Environmental Design in Architecture (Option B)

Kembridžas Universitāte

University of Cambridge

2009./2010.
Maģistra grāds arhitektūrā un pilsētvides plānošanā

MPhil in Architecture and Urban Design

Kembridžas Universitāte

University of Cambridge

2013./2014.
Profesionālais diploms arhitektūrā ar novirzienu padziļinātās vides un enerģijas studijās

Professional Diploma in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies

Austrumlondonas Universitāte, Alternatīvo tehnoloģiju centrs

University of East London/Centre for Alternative Technology

2008./2009.
Maģistra diploms arhitektūrā

MArchD in Applied Design in Architecture

Oksfordas Bruksa universitāte

Oxford Brookes University

2011./2012.
Maģistra diploms arhitektūrā

M'Arch

Portsmutas Universitāte

University of Portsmouth

2011./2012.
Starptautiskais maģistra diploms arhitektūrā

Master of Architecture (International)

Hadersfīldas Universitāte

University of Huddersfield

2012./2013.
Maģistra diploms arhitektūrā ar viena priekšmeta specializāciju

Master of Architecture with Honours

Kārdifas Universitāte

Cardiff University

2015./2016.
Maģistra diploms arhitektūrā

MArch (Architecture)

Kingstonas Universitāte

Kingston University

2013./2014.
Maģistra diploms arhitektūrā

MArch in Architecture

Griničas Universitāte

University of Greenwich

2013./2014.
Humanitāro un sociālo zinātņu koledžas piešķirts zinātniskais diploms arhitektūrā

The degree of Master of Architecture in the College of Humanities and Social Science

Edinburgas Universitāte, Arhitektūras un ainavu arhitektūras fakultāte

University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture

2012./2013.
Maģistra grāds arhitektūrā

MArch

Šefīldas Halama Universitāte

Sheffield Hallam University

2013./2014.
Maģistra grāds arhitektūrā

MArch Architecture

Londonas Mākslas universitāte, Centrālā Svētā Mārtina skola

University of the Arts London is the awarding body and the MArch Architecture is offered by Central Saint Martins

2015./2016.
Maģistra grāds arhitektūrā

MArch – Master of Architecture

Londonas Dienvidkrasta universitāte

London South Bank University

2015./2016.
Maģistra grāds arhitektūrā – pilsētplānošana

Master of Architecture with Urban Planning

Dandī Universitāte

University of Dundee

2015./2016.
Maģistra grāds arhitektūrā – sadarbības prakse

MArch Architecture: Collaborative Practice

Šefīldas Universitāte

University of Sheffield

2015./2016.
Arhitektūras maģistra grāds

Master of Architecture MArch

Hullas māksas un dizaina skola (Atvērtā universitāte)

Hull School of Art and Design (Open University)

2015./2016.
Profesionālais grāds arhitektūras dizaina jomā

Professional diploma in Designing Architecture

Londonas Metropolitēna universitāte

(Londonas arhitektūras skolas piešķirtā kvalifikācija)

London Metropolitan University (qualification offered by the London School of Architecture)

2016./2017.
Arhitektūras maģistrs ilgtspējīgas arhitektūras jomā

MArch Sustainable Architecture

Austrumlondonas Universitāte (Alternatīvo tehnoloģiju centra piešķirtā kvalifikācija)

The University of East London (qualification offered by the Centre for Alternative Technology)

2017./2018.
15. Lietuvas RepublikaBakalaura diploms (arhitektūras bakalaurs)

Bakalauro diplomas (Architektūros bakalauras)

Kauņas Tehnoloģiju universitāte

Kauno technologijos universitetas

Arhitekta kvalifikācijas atestāts

Architekto kvalifikacijos atestatas (Atestuotas architektas)

2007./2008.
Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viļņas Mākslas akadēmija

Vilniaus dailės akademija

Maģistra diploms (arhitektūras maģistrs)

Magistro diplomas (Architektūros magistras)

Kauņas Tehnoloģiju universitāte

Kauno technologijos universitetas

Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viļņas Mākslas akadēmija

Vilniaus dailės akademija

Maģistra diploms (arhitektūras maģistrs)

Magistro diplomas (Architektūros magistras)

Kauņas Tehnoloģiju universitāte

Kauno technologijos universitetas

2016./2017.
Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viļņas Mākslas akadēmija

Vilniaus dailės akademija

16. Lihtenšteinas FirstisteProfesionālās augstskolas arhitektūras studiju kursa diplomētie arhitekti, kas tika uzņemti 1999./
2000. gadā, ieskaitot tos studentus, kas līdz 2000./
2001. akadēmiskajam gadam beidza studiju kursa B moduļa studiju programmu, ar nosacījumu, ka viņi 2001./
2002. akadēmiskajā gadā veica papildu un kompensējošu apmācību

Dipl.-Arch. FH Für Architektur-studienkurse, die im akademischen Jahr 1999/2000 aufgenommen wurden, einschliesslich für Studenten, die das Studien-programm Model B bis zum akademischen Jahr 2000/2001 belegten, vorausgesetzt dass sie sich im akademischen Jahr 2001/2002 einer zusätzlichen und kompensatorischen Ausbildung unterzogen

Lihtenšteinas Universitāte

Universität Liechtenstein

 1999./2000.
Arhitektūras maģistrs

Master of Science in Architecture (MScArch)

Lihtenšteinas Universitāte

Universität Liechtenstein

2002./2003.
17. Luksemburgas LielhercogisteArhitektūras maģistrs

Master en Architecture

Luksemburgas Universitāte

Université du Luxembourg

 2017./2018.
18. Maltas RepublikaBakalaura grāds inženierzinātņu un arhitektūras studijās (ar izcilību)

Degree in Bachelor of Engineering and Architecture (Hons)

Maltas Universitāte

Universita' ta' Malta

Arhitekta pilnvara, ko izdod Pilnvarošanas pārvalde

Warrant b’titlu ta’ "Perit" mahrug mill-Bord tal-Warrant

2007./2008.
19.

Nīderlandes Karaliste 

Šis sertifikāts apliecina, ka ir ticis nokārtots eksāmens maģistra grāda iegūšanai inženierzinātņu disciplīnās, specializācija – arhitektūra

Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur

Delftas Tehniskā universitāte

Technische Universiteit te Delft

Arhitektu reģistra fonda biroja apliecinājums, ka programma atbilst Direktīvas 
2005/36/ES 46. panta prasībām

Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46

Sākot ar 2014./
2015. akadēmisko gadu:
Arhitektu reģistra fonda biroja apliecinājums, ka arhitekta kvalifikācijas prasības ir izpildītas

Verklaring van Bureau Architectenregister die bevestigt dat aan de eisen voor de beroepskwalificatie van architect is voldaan

1988./1989.
Šis sertifikāts apliecina, ka ir ticis nokārtots eksāmens maģistra grāda iegūšanai inženierzinātņu disciplīnās arhitektūras un urbānistikas specialitātē

Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek

Eindhovenas Tehniskā universitāte

Technische Universiteit te Eindhoven

1988./1989.
Šis sertifikāts par augsta līmeņa profesionālo apmācību, pamatojoties uz sekmīgi nokārtotiem eksāmeniem otrā posma apmācībā arhitektūras jomā, ko izsniedza eksāmenu komisija, attiecīgi:

Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:

 1988./1989.
Amsterdamas Mākslu augstskola

de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam

Roterdamas Augstskola Roterdamas apkārtnē

de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam

Katoļu apmācības augstskola Tilburgā

de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg

Arnemas Mākslu augstskola

de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem

Groningenas Valsts augstskola

de Rijkshogeschool Groningen te Groningen

Māstrihtas Augstskola

de Hogeschool Maastricht te Maastricht

Arhitektūras, urbānisma un ēku zinātņu maģistrs (Arhitektūra)

Master of Science in Architecture, Urbanism & Building Sciences, variant Architecture

Delftas Tehniskā universitāte,

Ēku būvniecības fakultāte

Technische Universiteit Delft Faculteit Bouwkunde

2003./2004.
Arhitektūras, būvniecības un plānošanas zinātņu maģistrs (specializācija "Arhitektūra")

Master of Science in Architecture, Building and Planning (specialisatie: Architecture)

Eindhovenas Tehniskā universitāte

Technische Universiteit Eindhoven

2002./2003.
Arhitektūras maģistrs

Master of Architecture

ArtEZ Mākslas augstskola/ArtEZ Ēku būves akadēmija

ArtEZ hogeschool voor de kunsten/ArtEZ Academie van Bouwkunst

2003./2004.
Amsterdamas Mākslu augstskola/
Amsterdamas Ēku būves akadēmija

Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten/Academie van Bouwkunst Amsterdam

2003./2004.
Groningenas Hanze augstskola/
Groningenas Ēku būves akadēmija

Hanze Hogeschool Groningen/
Academie van Bouwkunst Groningen

2003./2004.
Roterdamas Augstskola/
Roterdamas Ēku būves akadēmija

Hogeschool Rotterdam/Rotterdamse Academie van Bouwkunst

2003./2004.
Fontys Mākslu augstskola/Arhitektūras un pilsētprojektēšanas akadēmija Tilburgā

Fontys Hogeschool voor de Kunsten/Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg

2003./2004.
20. Norvēģijas KaralisteArhitekts

Sivilarkitekt

Norvēģijas Tehnisko un dabas zinātņu universitāte

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

 1997./1998.
Oslo Arhitektūras un dizaina augstskola (līdz 2004. gada 29. oktobrim – Oslo Arhitektūras augstskola)

Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo (AHO) (Before 29 October, 2004 Arkitekthøgskolen i Oslo)

Bergenas Arhitektu skola

Bergen Arkitekt Skole (BAS)

Arhitektūras maģistrs

Master i arkitektur

Norvēģijas Tehnisko un dabas zinātņu universitāte

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

1999./2000.
 Oslo Arhitektūras un dizaina augstskola (līdz 2004. gada 29. oktobrim – Oslo Arhitektūras augstskola)

Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo (AHO) (Before 29 October, 2004 Arkitekthøgskolen i Oslo)

1998./1999.
 Bergenas Arhitektu skola

Bergen Arkitekt Skole (BAS)

2001./2002.
21. Polijas RepublikaMaģistrs inženieris arhitekts

Magister inżynier architekt
(mgr inż. arch.)

Bjalistokas Universitāte

Politechnika Białostocka

Polijas Republikas attiecīgās reģionālās arhitektu palātas izsniegta reģistrācijas apliecība/Polijas Republikas Valsts arhitektu palātas padomes sertifikāts, kas apstiprina kvalifikāciju profesionālās darbības veikšanai arhitekta profesijā saskaņā ar likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām arhitekta izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai un normatīvajiem aktiem, kas nosaka izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai Latvijas Republikā un kas atbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām personai, kura nav palātas biedrs

Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby

2007./2008.
Gdaņskas Universitāte

Politechnika Gdańska

 
Lodzas Tehniskā universitāte

Politechnika Łódzka

 
Silēzijas Universitāte

Politechnika Śląska

 
Rietumpomerānijas Tehnoloģiskā universitāte

Ščecinā

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 
Varšavas Tehniskā universitāte

Politechnika Warszawska

 
Krakovas Tehniskā universitāte

Politechnika Krakowska

 
Vroclavas Tehniskā universitāte

Politechnika Wrocławska

 
Krakovas Andžeja Friča Modževska vārdā nosauktā akadēmija

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2003./2004.
Diploms par augstāko studiju beigšanu, kas apstiprina profesionālā maģistra inženiera arhitekta nosaukuma iegūšanu

Dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta

Ekoloģijas un vadības universitāte Varšavā

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

2011./2012.
Ļubļinas Tehniskā universitāte

Politechnika Lubelska

2008./2009.
Bidgoščas Jana un Jedržeja Šņadecku vārdā nosauktā Dabas un tehnisko zinātņu universitāte

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

2011./2012.
Poznaņas Tehniskā universitāte

Politechnika Poznańska

2007./2008.
Zeļenogoras Universitāte

Uniwersytet Zielonogórski

2008./2009.
Augstāko studiju beigšanas diploms, kas apstiprina profesionālā maģistra inženiera arhitekta nosaukuma iegūšanu

Dyplom studiów wyższych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta

Sventokšiskas Universitāte

Politechnika Świętokrzyska

2012./2013.
22. Portugāles RepublikaBakalaura diploms arhitektūrā

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Lisabonas Tehniskā universitāte, Arhitektūras fakultāte

Faculdade de Arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Sertifikāts par atbilstību kvalifikācijas priekšnoteikumiem uzņemšanai Arhitektu kamerā, kuru izdod kompetentā Arhitektu kamera

Certificado de cumprimento dos pré-requisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente Ordem dos Arquitectos

1988./1989.
Porto Universitāte, Arhitektūras fakultāte

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Porto Mākslas augstskola

Escola Superior Artística do Porto

Koimbras Universitāte, Zinātņu un tehnoloģijas fakultāte

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Lisabonas Lusiadas universitāte

Universidade Lusíada de Lisboa

1986./1987.
Lusiadas universitāte Vilanova di Famalikanā, Arhitektūras un mākslas fakultāte

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de
Vila Nova de Famalicão

1993./1994.
Lusofonas Humanitāro un tehnisko zinātņu universitāte

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia

1995./1996.
Manuela Teikseira Gomesa vārdā nosauktā universitātes tipa augstskola

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

1997./1998.
Miņu Universitāte

Universidade do Minho

1997./1998.
Lisabonas Tehniskā universitāte (Tehniskais institūts)

Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa

1998./1999.
Lisabonas Universitāte (institūts ISCTE)

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

1998./1999.
Arhitektūras un pilsētvides bakalaura diploms

Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo

Gallaecia augstskola

Escola Superior Gallaecia

2002./2003.
Kursiem, kuri iesākti, sākot ar 1991./
1992. akadēmisko gadu

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Porto Lusiadas universitāte, Arhitektūras un mākslas fakultāte

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

1991./1992.
Integrētā arhitektūras maģistrantūra

Mestrado integrado em Arquitectura

Lisabonas Autonomā universitāte

Universidade Autónoma de Lisboa

2001./2002.
Lisabonas Tehniskā universitāte (Tehniskais institūts)

Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior Técnico)

2001./2002.
Porto mākslas augstskola

Escola Superior Artística do Porto

2003./2004.
Porto Lusofonas universitāte

Universidade Lusófona do Porto

2005./2006.
Diploms integrētajā arhitektūras maģistrantūrā

Carta de curso de Mestrado integrado em Arquitectura

Miņu Universitāte

Universidade do Minho

1997./1998.
Lisabonas Universitāte (institūts ISCTE)

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

1999./2000.
Lusiadas Universitāte Vilanova di Famalikanā

Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão

2006./2007.
Lusofonas Humanitāro un tehnisko zinātņu universitāte

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

1995./1996.
Lisabonas Tehniskā universitāte, Arhitektūras fakultāte

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa

2008./2009.
Evoras Universitāte

Universidade de Évora

2007./2008.
Porto Mākslas augstskola (ESAP)

Escola Superior Artística do Porto (ESAP)

1988./1989.

(Licenciatura)

2007./2008.

(Mestrado)

Manuela Teikseira Gomesa vārdā nosauktā universitātes tipa augstskola

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

2006./2007.
Porto Lusiadas Universitāte

Universidade Lusíada do Porto

2006./2007.
Arhitektūras un pilsētvides integrētās maģistrantūras diploms

Carta de curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo

Fernandu Pesoa vārdā nosauktā universitāte

Universidade Fernando Pessoa

2006./2007.
Galisijas augstskola/ESG

ESG/Escola Superior Gallaecia

2002./2003.
Arhitektūras maģistra diploms

Diploma de Mestre em Arquitectura

Lisabonas Lusiadas Universitāte

Universidade Lusíada de Lisboa

1988./1989.
Beira Interior Universitāte

Universidade da Beira Interior

2003./2004.
Koimbras Universitāte

Universidade de Coimbra

2008./2009.
Diploms, licencētā grāds

Carta de Curso, Grau de Licenciado

Evoras Universitāte

Universidade de Évora

2001./2002.
Arhitektūras maģistra diploms

Carta de curso de mestre em Arquitectura

Porto Universitāte

Universidade do Porto

2003./2004.
Arhitektūras licencētā apliecība

Certidão de Licenciatura em Arquitectura

Beiras Reģionālā centra portugāļu katoļu universitāte

Universidade Católica Portuguesa Centro Regional das Beiras

2001./2002.
Diploms integrētajā arhitektūras maģistrantūrā

Diploma de Mestrado Integrado em Arquitectura

Beiras Reģionālā centra portugāļu katoļu universitāte

Universidade Católica Portuguesa Centro Regional das Beiras

2001./2002.
23. Rumānijas RepublikaArhitekta diploms

Diploma de arhitect

Arhitektūras un pilsētprojektēšanas universitāte "ION MINCU"

Universitatea de arhitectură şi urbanism "ION MINCU"

Sertifikāts par paraksttiesībām un iekļaušanu Valsts arhitektu savienībā

Certificat de dobândire a dreptului de semnătură si de înscriere în Tabloul Naţional al Arhitecţilor

2010./2011.
Timišoaras Politehniskā universitāte

Universitatea "Politehnică" din Timişoara

2011./2012.
Klužas-Napokas Tehniskā universitāte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2010./2011.
Georga Asaki Jasi Tehniskā universitāte

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

2007./2008.
Spiru Hareta universitāte, Arhitektūras fakultāte

Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Arhitectură

2009./2010.
Licenciāta un maģistra diploms

Diploma de licență și master

Arhitektūras un pilsētprojektēšanas universitāte "ION MINCU"

Universitatea de arhitectură şi urbanism "ION MINCU"

2011./2012.
Timišoaras Politehniskā universitāte

Universitatea "Politehnică" din Timişoara

Klužas-Napokas Tehniskā universitāte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Georga Asaki Jasi Tehniskā universitāte

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Spiru Hareta universitāte, Arhitektūras fakultāte

Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Arhitectură

24. Slovākijas RepublikaInženiera arhitekta diploms

Diplom inžiniera Architekta (titul Ing. arch.)

Slovākijas Tehniskā universitāte Bratislavā, Arhitektūras fakultāte, studiju nodaļa 5.1.1. "Arhitektūra un urbānisms"

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor 5.1.1. Architektúra a urbanizmus

Slovākijas Arhitektu palātas izdots sertifikāts, pamatojoties uz trīs gadus ilgu praksi ar uzraudzību un autorizācijas testu izpildi

Certifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na základe 3-ročnej praxe pod dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky

2007./2008.
Košices Tehniskā universitāte, Mākslas fakultāte, studiju nodaļa 5.1.1. "Arhitektūra un urbānisms"

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, študijný odbor 5.1.1. Architektúra a urbanizmus

2004./2005.
Mākslas maģistra diploms

Diplom magistra umení (titul Mgr. art.)

Bratislavas Mākslas augstskola, studiju nodaļa 2.2.7. "Arhitektoniskā projektēšana"

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor 2.2.7. Architektonická tvorba

2007./2008.
25. Slovēnijas RepublikaMaģistrs arhitektūras inženieris/
Maģistre arhitektūras inženiere

Magister inženir arhitekture/
Magistrica inženirka arhitekture

Ļubļanas Universitāte, Arhitektūras fakultāte

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Arhitekturo

Arhitektūras un teritoriālās plānošanas palātas izdota apliecība par kompetenci pildīt atbildīgā arhitektūras dizainera pienākumus (spēkā līdz 2019. gada 1. jūnijam)

Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor o usposobljenosti za opravljanje nalog odgovornega projektanta arhitekture

Arhitektūras un teritoriālās plānošanas palātas izdota apliecība par kompetenci pildīt atbildīgā arhitektūras dizainera pienākumus vai iekļaušanu arhitektu sarakstā (no 2019. gada 1. jūnija)

Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije o vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov ali Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije o izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov

2007./2008.
Diploms par iegūto 2. pakāpes maģistra grādu

Diploma o pridobljeni magistrski izobrazbi 2. stopnje

Mariboras Universitāte, Būvniecības, satiksmes inženierijas un arhitektūras fakultāte

Univerza v Mariboru; Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

26. Somijas RepublikaArhitekta grāds

Arkkitehdin tutkinto/ Arkitektexamen

Tehniskā augstskola (Helsinki)

Teknillinen korkeakoulu/Tekniska högskolan (Helsinki)

 1998./1999.
Tamperes Tehniskā augstskola

Tampereen teknillinen korkeakoulu/ Tammerfors tekniska högskola

Oulu Universitāte

Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet

Ālto Universitāte

Aalto-yliopisto/Aalto-universitet

Tamperes Tehniskā universitāte

Tampereen teknillinen yliopisto/ Tammerfors tekniska universitet

Oulu Universitāte

Oulun yliopisto

2010./2011.
Tamperes Tehniskā universitāte

Tampereen teknillinen yliopisto

2010./2011.
Ālto Universitāte

Aalto-yliopisto/Aalto-universitet

2010./2011.
27. Spānijas KaralisteArhitekts

Título oficial de arquitecto

Šādu universitāšu rektori:

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 1988./1989.
Katalonijas Politehniskā universitāte, Barselonas vai del Vallès Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès

Madrides Politehniskā universitāte, Madrides Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid

Laspalmasas de Grankanārijas Universitāte, Arhitektūras fakultāte

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Valensijas Politehniskā universitāte, Valensijas Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia

Seviļas Universitāte, Seviļas Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla

Valjadolidas Universitāte, Valjadolidas Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid

Santjago de Kompostelas Universitāte, Lakorunjas Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña

Basku zemes universitāte, Sansebastjana Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián

Navaras Universitāte, Pamplonas Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona

Akoruņas Universitāte

Universidad de A Coruña

1991./1992.
Granādas Universitāte, Granādas arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994./1995.
Alikantes Universitāte, Alikantes Politehniskā augstskola

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante

1997./1998.
Madrides Eiropas universitāte

Universidad Europea de Madrid

1998./1999.
Ramona Lulla vārdā nosauktā universitāte,
La Salle Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle

Katalonijas Universitāte, Barselonas arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona

1999./2000.
Alfonso X El Sabio vārdā nosauktā universitāte (Vilanueva de la Kanjada Augstākās izglītības politehniskajā centrā)

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada

Alkalas Universitāte,

Arhitektūras fakultāte

Universidad de Alcalá (Escuela de Arquitectura)

Katalonijas Starptautiskā universitāte, Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad Internacional de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Segovijas Universitāte S. E. K., Segovijas Arhitektūras integrēto mācību centrs

Universidad S. E. K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia

Madrides Kamiljo Hose Sela vārdā nosauktā universitāte

Universidad Camilo José Cela de Madrid

2000./2001.
Sanpablo Universitāte CEU

Universidad San Pablo CEU

2001./2002.
Kardināla Hereras vārdā nosauktā universitāte CEU, Valensijas Tehnisko mācību augstskola

Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia-Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas

2002./2003.
Roviras i Virgili vārdā nosauktā universitāte

Universidad Rovira i Virgili

2005./2006.
Malagas Universitāte, Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Málaga. Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Žironas Universitāte, Politehniskā augstskola

Universidad de Girona. Escuela Politécnica Superior

Salamankas Pontifikālā universitāte

Universidad Pontificia de Salamanca

Fransisko de Vitoria vārdā nosauktā universitāte

Universidad Francisco de Vitoria

2006./2007.
IE universitāte, Arhitektūras integrēto mācību tehniskā augstskola

IE Universidad, Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura

2009./2010.
Arhitektūras bakalaurs

Título de Graduado/a en Arquitectura

IE universitāte, Arhitektūras integrēto mācību tehniskā augstskola

IE Universidad, Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura

2008./2009.
Saragosas Universitāte, Inženierzinātņu un arhitektūras augstskola

Universidad de Zaragoza. Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Murcias Sanantonio de Murcias katoļu universitāte

Universidad Católica San Antonio de Murcia

Madrides Eiropas universitāte

Universidad Europea de Madrid

2009./2010.
Katalonijas Starptautiskā universitāte

Universitat Internacional de Catalunya

Sanhorhes (Saragosas) Universitāte

Universidad San Jorge (Zaragoza)

Navaras Universitāte

Universidad de Navarra

Žironas Universitāte, Augstākā Politehniskā skola

Universidad de Girona. Escuela Politécnica Superior

Ramon Llull La Salle Universitāte

Universitat Ramon Llull, la Salle

Alfonso X el Sabio Universitāte

Universidad Alfonso X el Sabio

Sanpablo Universitāte CEU, Madride

Universidad San Pablo CEU – Madrid

2010./2011.
Valensijas Politehniskā universitāte

Universitat Politècnica de València

Akoruņas Universitāte, Akoruņas Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de A Coruña. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña

Roviras i Virgili vārdā nosauktā universitāte

Universidad Rovira i Virgili

Kardināla Hereras vārdā nosauktā universitāte CEU

Universidad Cardenal Herrera CEU

Fransisko de Vitoria vārdā nosauktā universitāte

Universidad Francisco de Vitoria

Malagas Universitāte, Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Málaga. Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Laspalmasas de Grankanārijas Universitāte, Arhitektūras augstskola

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura

Kastīlijas Lamančas universitāte, Arhitektūras augstskola

Universidad de Castilla La Mancha. Escuela de Arquitectura

Madrides Kamiljo Hose Sela vārdā nosauktā universitāte

Universidad Camilo José Cela de Madrid

Alikantes Universitāte, Alikantes Politehniskā augstskola

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante

Seviļas Universitāte, Seviļas Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla

Katalonijas Politehniskā universitāte

Universitat Politècnica de Catalunya

Valjadolidas Universitāte, Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Valladolid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura

2010./2011.
Alkalas Universitāte,

Arhitektūras fakultāte

Universidad de Alcalá (Escuela de Arquitectura)

2015./2016.
Bakalaurs arhitektūras pamatos un arhitektūras maģistrs

Graduado en fundamentos de la arquitectura + Máster en Arquitectura

Madrides Politehniskā universitāte, Madrides Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

2010./2011.
Antonio de Nebriha vārdā nosauktā universitāte

Universidad Antonio de Nebrija

2011./2012.
Basku zemes universitāte, Arhitektūras tehniskā augstskola

Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Eiropas universitāte Madridē

Universidad Europea de Madrid

Valensijas Politehniskā universitāte, Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Arquitectura

2014./2015.
Alikantes Universitāte, Alikantes Politehniskā augstskola

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante

Alkalas de Enaresas Universitāte, Politehniskā augstskola

Universidad de Alcalá de Henares. Escuela Politécnic de Alcalá de Henares

2015./2016.
Kardināla Hereras vārdā nosauktā universitāte CEU

Universidad Cardenal Herrera CEU

2016./2017.
Eiropas universitāte Valensijā

Universidad Europea de Valencia

2013./2014.
Eiropas universitāte Kanāriju salās

Universidad Europea de Canarias

2012./2013.
Seviļas Universitāte, Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura

2013./2014.
Karaļa Huana Karlosa vārdā nosauktā universitāte

Universidad Rey Juan Carlos

2011./2012.
Valjadolidas Universitāte, Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de Valladolid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura

2015./2016.
Bakalaurs arhitektūrā un maģistra grāds arhitektūrā

Graduado en Estudios de Arquitectura + Máster Universitario en Arquitectura

Saragosas Universitāte, Inženierzinātņu un arhitektūras augstskola

Universidad de Zaragoza, Escuela de Ingeniería y Arquitectura

2011./2012.
Akoruņas Universitāte, Akoruņas Arhitektūras tehniskā augstskola

Universidad de A Coruña. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña

2015./2016.
Katalonijas Politehniskā universitāte

Universidad Politécnica de Catalunya

2014./2015.
28. Šveices KonfederācijaArhitekta diploms

Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)

Šveices Itāļu universitāte, Arhitektūras akadēmija

Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana

 1996./1997.
Mākslas maģistrs

BFH/HES-SO arhitektūrā 

Master of Arts BFH/HES-SO en architecture

Rietumšveices Lietišķo zinātņu un mākslas universitāte kopā ar Bernes Profesionālo augstskolu

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) together with Berner Fachhochschule (BFH)

2007./2008.
Mākslas maģistrs

BFH/HES-SO arhitektūrā

Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur

Rietumšveices Lietišķo zinātņu un mākslas universitāte kopā ar Bernes Profesionālo augstskolu

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) together with Berner Fachhochschule (BFH)

2007./2008.
Mākslas maģistrs FHNW arhitektūrā

Master of Arts FHNW in Architektur

Šveices Ziemeļrietumu profesionālā augstskola FHNW

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

2007./2008.
Mākslas maģistrs FHZ arhitektūrā

Master of Arts FHZ in Architektur

Centrālšveices Profesionālā augstskola

Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)

2007./2008.
Mākslas maģistrs ZFH arhitektūrā

Master of Arts ZFH in Architektur

Cīrihes Profesionālā augstskola, Cīrihes Lietišķo zinātņu augstskola, Arhitektūras un būvinženierijas zinātņu fakultāte

Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

2007./2008.
Mākslas zinātņu maģistrs arhitektūrā, arhitekts

Master of Science MSc in Architecture, Architecte (arch. dipl. EPF)

Lozannas Šveices tehnoloģiju federālais institūts

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

2007./2008.
 Mākslas zinātņu maģistrs arhitektūrā

Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch

Cīrihes Šveices tehnoloģiju federālais institūts

Eidgenössische Technische Hochschule Zurich

2007./2008.
29. Ungārijas RepublikaDiplomēta būvinženiera maģistra grāds

Okleveles épitészmérnök MSc

Budapeštas Tehnoloģiju un ekonomikas augstskola, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Épitészmérnöki Kar

Reģionālās kompetentās Arhitektu kameras izdots oficiāls sertifikāts par tiesībām veikt profesionālu darbību

A területi illetékes építészkamara hatósági bizonyítványa a szakmagyakorlási jogosultságról

2007./2008.
Diplomēts būvinženieris

Okleveles épitészmérnök

Ištvāna Sēčēņi Universitāte, Ģēras Inženierzinātņu fakultāte

Széchenyi István Egyetem, Györ – Müszaki Tudományi Kar

2007./2008.
Diplomēts būvinženieris

Okleveles építészmérnök

Pēčas Universitāte, Pollāka Mihāja Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte

Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Kar

2007./2008.
30. Vācijas Federatīvā RepublikaDiplomēts inženieris

Diplom-Ingenieur

Universitātē diplomēts inženieris

Diplom-Ingenieur Univ.

Universitātes (arhitektūra/virszemes celtniecība)

Universitäten (Architektur/Hochbau)

Atbildīgās Arhitektu kameras apliecinājums par kvalifikācijas nosacījumu izpildi attiecībā uz reģistrāciju arhitektu sarakstā

Bescheinigung einer zuständigen Architektenkammer über die Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzungen im Hinblick auf eine Eintragung in die Architektenliste

1988./1989.
Tehniskās augstskolas (arhitektūra/virszemes celtniecība)

Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)

Tehniskās universitātes (arhitektūra/virszemes celtniecība)

Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)

Universitātes/vispārējās augstskolas (arhitektūra/virszemes celtniecība)

Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)

Tēlotājmākslas augstskolas

Hochschulen für bildende Künste

Mākslas augstskolas

Hochschulen für Künste

Diplomēts inženieris, profesionālā augstskolā diplomēts inženieris

Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH

Profesionālās augstskolas (arhitektūra/virszemes celtniecība)

Fachhochschulen (Architektur/
Hochbau)

Universitātes/vispārējās augstskolas (arhitektūra/virszemes celtniecība) atbilstoši profesionālajām augstskolu studiju programmām

Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/
Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

Maģistrs

Master of Arts – M. A.

Brēmenes Augstskola, Arhitektūras, būvniecības un vides fakultāte

Hochschule Bremen – University of applied Sciences, Fakultät Architektur, Bau und Umwelt – School of Architecture Bremen

2003./2004.
Minsteres Profesionālā augstskola

Fachhochschule Münster (University of Applied Sciences)/Muenster School of Architecture

2000./2001.
Georga Simona Oma Nirnbergas Augstskola, Arhitektūras fakultāte

Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg Fakultät Architektur

2005./2006.
Anhaltes Augstskola, Arhitektūras, nekustamā īpašuma pārvaldības un ģeoinformācijas fakultāte

Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation

2010./2011.
Rēgensburgas Augstskola, Arhitektūras fakultāte

Hochschule

Regensburg (University of Applied Sciences), Fakultät für Architektur

2007./2008.
Minhenes Tehniskā universitāte, Arhitektūras fakultāte

Technische Universität München, Fakultät für Architektur

2009./2010.
Lauzicas Augstskola, Būvniecības fakultāte, Arhitektūras studiju programma. Kopš 2013. gada jūlija – Brandenburgas Tehniskā universitāte Kotbusā un Zenftenbergā

Hochschule Lausitz, Studiengang Architektur, Fakultät für Bauen
Seit Juli 2013: Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

2009./2010.
Lībekas Profesionālā augstskola, Būvniecības fakultāte

Fachhochschule Lübeck, University of Applied Sciences, Fachbereich Bauwesen

2004./2005.
Drēzdenes Profesionālā tehnikas un ekonomikas augstskola, Būvinženierzinātņu/arhitektūras fakultāte

Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur

2005./2006.
Erfurtes Profesionālā augstskola

Fachhochschule Erfurt/University of Applied Sciences

2006./2007.
Augsburgas Augstskola

Hochschule Augsburg/Augsburg University of Applied Sciences

2005./2006.
Koblencas Augstskola, Būvniecības fakultāte

Hochschule Koblenz, Fachbereich Bauwesen

2004./2005.
Minhenes Augstskola, Arhitektūras fakultāte

Hochschule München/Fakultät für Architektur

2005./2006.
Štutgartes Tehniskā augstskola, Arhitektūras un maketēšanas fakultāte 

Hochschule für Technik Stuttgart, Fakultät Architektur und Gestaltung

2005./2006.
Heidelbergas augstskola SRH

SRH Hochschule Heidelberg

2013./2014.
Štutgartes Valsts mākslas akadēmija, arhitektūras specializācija

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Fachbereich Architektur

2006./2007.
Konstancas Tehniskās saimniecības un maketēšanas augstskola (HTWG)

Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)

2014./2015.
Jades augstskola, arhitektūras specializācija

Jade Hochschule Fachbereich Archtektur

2016./2017.
Maģistrs (apvienojumā ar bakalaura grādu arhitektūrā)

Master of Arts (in Kombination mit einem Bachelorabschluss in Architektur)

Trīres Augstskola, Maketēšanas fakultāte, arhitektūras specializācija

Hochschule Trier Fachbereich Gestaltung – Fachrichtung Architektur

2007./2008.
Inženierzinātņu maģistrs (apvienojumā ar bakalaura grādu inženierzinātnēs)

Master of Engineering (in Kombination mit einem Bachelorabschluss in Engineering)

Vidushesenes Tehniskā augstskola, Būvniecības fakultāte

Technische Hochschule Mittelhessen (University of Applied Sciences) Fachbereich Bauwesen

2010./2011.
Bakalaurs

Bachelor of Arts – B. A.

Anhaltes Augstskola, Arhitektūras, nekustamā īpašuma pārvaldības un ģeoinformācijas fakultāte

Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation

2010./2011.
Minhenes Tehniskā universitāte, Arhitektūras fakultāte

Technische Universität München, Fakultät für Architektur

2009./2010.
Alana Mākslas un sabiedrības augstskola, Bonna

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Bonn

2007./2008.
Konstancas Tehniskās saimniecības un maketēšanas augstskola (HTWG)

Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)

2014./2015.
Lietišķo zinātņu bakalaurs

Bachelor of Sciences (B. Sc.)

Bohumas Augstskola, Arhitektūras fakultāte

Hochschule Bochum, Fachbereich Architektur

2003./2004.
Štutgartes Universitāte, I fakultāte: arhitektūra un pilsētplānošana

Universität Stuttgart, Fakultät 1: Architektur und Stadtplanung

2009./2010.
Lietišķo zinātņu maģistrs

Master of Science

Braunšveigas Tehniskās universitātes Arhitektūras, būvinženierijas un vides zinātnes fakultāte

Technische Universität Braunschweig, Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften

2007./2008.
Leibnica Hanoveres Universitāte, Arhitektūras un ainavu fakultāte

Leibniz Universität Hannover, Fakultät für Architektur und Landschaft

2011./2012.
Āhenas Profesionālā augstskola, Arhitektūras fakultāte

Fachhochschule Aachen, Fachbereich Architektur

2009./2010.
Štutgartes Universitāte, Arhitektūra un pilsētplānošana

Universität Stuttgart, Architektur und Stadtplanung

2013./2014.
Lietišķo zinātņu maģistrs (M. Sc.) apvienojumā ar lietišķo zinātņu bakalauru

Master of Science (M. Sc.) in Kombination mit dem Bachelor of Science (B. Sc.)

Veimāras Bauhaus universitāte

Bauhaus-Universität Weimar

2005./2006.
Veimāras Bauhaus universitāte, Arhitektūras fakultāte

Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur

2008./2009.
Veimāras Bauhaus universitāte, Arhitektūras un urbānistikas fakultāte

Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur und Urbanistik

2013./2014.
31. Zviedrijas KaralisteArhitekta eksāmens

Arkitektexamen

Čalmersa Tehniskā augstskola

Chalmers Tekniska Högskola AB

 1998./1999.
Karaliskā Tehniskā augstskola

Kungliga Tekniska Högskolan

Lundas Universitāte

Lunds Universitet

Ūmeo Universitāte

Umeå Universitet

2009./2010.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 164Pieņemts: 21.03.2017.Stājas spēkā: 31.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 30.03.2017. OP numurs: 2017/66.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
289726
{"selected":{"value":"14.08.2021","content":"<font class='s-1'>14.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.08.2021","iso_value":"2021\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2018","iso_value":"2018\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2018.-13.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2017","iso_value":"2017\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2017.-25.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)