Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 8., 10. nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2., 14., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 68., 136., 183., 206. nr.; 2011, 65., 204. nr.; 2013, 186., 232. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 97., 124., 248. nr.; 2016, 100., 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta otrās daļas 16. punktā skaitli "77." ar skaitli "201.".

2. 2. pantā:

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā skaitli "25." ar skaitli un vārdiem "25. pants, izņemot septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "Kopienas" ar vārdu "Savienības";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Speciāla atļauja (licence) nepieciešama šādām darbībām ar dabasgāzi:

1) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi (tajā skaitā sašķidrināto dabasgāzi un saspiesto dabasgāzi), ja dabasgāze netiek transportēta pa dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas cauruļvadiem (turpmāk - apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi);

2) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai.";

izteikt 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Ministru kabinets nosaka dabasgāzes aprites kārtību, tajā skaitā:

1) speciālas atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju;

2) kārtību, kādā vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes sadales sistēmas operators sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par dabasgāzes aprites rādītājiem."

3. Izteikt 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Ar nodokli apliekamā dabasgāze

(1) Ar nodokli apliekama galalietotājiem piegādātā dabasgāze, kura atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2711 11 00 un 2711 21 00, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(2) Ar nodokli neapliek dabasgāzi, kuru galalietotājs:

1) izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

2) izmanto divējādi atbilstoši šā likuma 5. panta 3.1 daļā minētajiem nosacījumiem;

3) izmanto mineraloģiskiem procesiem, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - regula Nr. 1893/2006) I pielikuma C sadaļas "Apstrādes rūpniecība" 23. nodaļā "Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana" minētajām saimnieciskajām darbībām.

(3) No nodokļa atbrīvo dabasgāzi, kuru galalietotājs:

1) izmanto lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei atbilstoši regulas Nr. 1893/2006 I pielikuma A sadaļas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" 01. nodaļas 01.1. grupas 01.13. un 01.19. klasē un 01.2. grupas 01.25. un 01.28. klasē minētajām saimnieciskajām darbībām;

2) izmanto rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei atbilstoši regulas Nr. 1893/2006 I pielikuma A sadaļas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" 01. nodaļas 01.4. grupas 01.47. klasē minētajām saimnieciskajām darbībām.

(4) Šā panta otrās daļas 1. punkts attiecas arī uz dabasgāzi, kuru vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes sadales sistēmas operators izlieto dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) ar nodokli apliek šā panta pirmajā daļā minēto dabasgāzi;

2) ar nodokli neapliek šā panta otrajā daļā minēto dabasgāzi;

3) no nodokļa atbrīvo šā panta trešajā daļā minēto dabasgāzi."

4. 7. pantā:

papildināt pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi;";

izslēgt 5. punktā vārdu "dabasgāzi";

papildināt pantu ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"51) dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs un dabasgāzes sadales sistēmas operators, ja minētās personas piegādā dabasgāzi galalietotājiem, vai dabasgāzes galalietotājs, kas ieved dabasgāzi savam patēriņam Latvijas Republikā;

52) persona, kas citā dalībvalstī iegādājas, ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu;".

5. Izteikt 15.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dabasgāzei nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) izmantošanai par kurināmo - 1,65 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju;

2) izmantošanai par degvielu - 9,64 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju;

3) izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās - 0,55 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju."

6. 20. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ievērojot šā panta otrās, trešās, piektās, sestās, septītās, astotās, devītās, desmitās un vienpadsmitās daļas nosacījumus, no nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas tiek piegādātas:

1) diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām;

2) diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un šajā punktā minēto personu ģimenes locekļiem, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji. Administratīvi tehniskā personāla darbiniekiem un šo darbinieku ģimenes locekļiem - reizi akreditācijas laikā par pirmajos četros mēnešos piegādātajām precēm, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā dienesta uzsākšanai;

3) starptautiskajām organizācijām vai to pārstāvniecībām, ko par tādām atzinusi Latvijas Republika, ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, kādi noteikti attiecīgo organizāciju starptautiskajās dibināšanas konvencijās vai mītnes nolīgumos;

4) starptautisko organizāciju vai to pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā ir diplomātiskais statuss, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

5) Eiropas Savienības institūcijām saskaņā ar 1965. gada 8. aprīļa Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm (Kopienas dibināšanas līguma E protokols);

6) tās valsts bruņotajiem spēkiem, kas ir Ziemeļatlantijas līguma puse, izņemot dalībvalsti, kurā iekasē nodokli, - šo bruņoto spēku patēriņam, kā arī civilpersonālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu vajadzībām;

7) patēriņam saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav dalībvalstis, vai starptautiskām organizācijām, ja vien attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts;

8) Apvienotās Karalistes bruņotajiem spēkiem, kas izvietoti Kiprā saskaņā ar Kipras Republikas izveides 1960. gada 16. augusta līgumu, - šo bruņoto spēku patēriņam, kā arī civilpersonālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu vajadzībām;

9) saskaņā ar Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu (turpmāk - Parīzes protokola papildu nolīgums):

a) Latvijas Republikā atzītam Sabiedroto spēku štābam (turpmāk - Sabiedroto spēku štābs),

b) Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.";

aizstāt otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā skaitli un vārdu "5. punktā" ar skaitli un vārdu "6. punktā";

papildināt ceturto daļu ar vārdiem "ievērojot šā panta sestajā, septītajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā noteikto";

izteikt sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šajā pantā noteikto nodokļa atbrīvojumu vai atmaksu piemēro par šādu maksimālo akcīzes preču daudzumu:

1) degviela - 250 litri mēnesī uz katru transportlīdzekli, kas reģistrēts Latvijas Republikā uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 7. punktā minētā subjekta vārda, kā arī uz šā panta pirmās daļas 6. un 8. punktā minētās civilpersonas vārda;

2) degviela - 250 litri mēnesī uz katru transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šā panta pirmās daļas 9. punkta "b" apakšpunktā minēto subjektu vārda saskaņā ar Parīzes protokola papildu nolīgumu;

3) alkoholiskie dzērieni, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti:

a) alus, raudzētie dzērieni, vīns, starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem - 300 litri (kopā) kalendāra gadā,

b) starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 līdz 22 tilpumprocentiem, pārējie alkoholiskie dzērieni - 96 litri (kopā) kalendāra gadā;

4) tabakas izstrādājumi, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti:

a) cigaretes - 7200 cigaretes kalendāra gadā,

b) smēķējamā vai karsējamā tabaka - 7200 grami kalendāra gadā,

c) cigāri un cigarillas - 1800 cigāri vai cigarillas kalendāra gadā;

5) elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti, - 7200 miligrami nikotīna vai ne vairāk kā 7200 mililitri elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma kalendāra gadā;

6) alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums - piemēro maksimālo daudzumu saskaņā ar Parīzes protokola papildu nolīgumu uz vienu šā panta pirmās daļas 9. punkta "b" apakšpunktā minēto subjektu, kurš nav jaunāks par 18 gadiem.

(7) Ja šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti saskaņā ar Ārlietu ministrijā saņemto paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā ierodas dienesta uzsākšanai Latvijas Republikā attiecīgajā gadā pēc 30. jūnija, šā panta sestās daļas 3., 4. un 5. punktā minēto maksimālo akcīzes preču daudzumu aprēķina, dalot to ar divi.

(8) Šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem administratīvi tehniskā personāla darbiniekiem un šo darbinieku ģimenes locekļiem, ja nav noslēgta speciāla vienošanās, reizi akreditācijas laikā par pirmajos četros mēnešos iegādātajām precēm, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā, šā panta sestās daļas 3., 4. un 5. punktā minēto maksimālo akcīzes preču daudzumu aprēķina, dalot to ar trīs.

(9) Šajā pantā noteikto nodokļa atbrīvojumu vai atmaksu nepiemēro par alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu:

1) ko iegādājas šā panta pirmās daļas 6. punktā minētie subjekti, kuri atrodas Latvijas Republikā;

2) subjektam (fiziskajai personai), kurš ir jaunāks par 18 gadiem.";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) No nodokļa ir atbrīvotas tās akcīzes preces, kuras tiek piegādātas Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā, un degviela, kas tiek piegādāta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) piemēro nodokļa atbrīvojumu:

a) akcīzes precēm, kuras Latvijas Republikā tiek piegādātas Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā saskaņā ar Parīzes protokola papildu nolīguma nosacījumiem un ierobežojumiem,

b) naftas produktiem, kuri kā degviela naftas produktu (degvielas) mazumtirdzniecības vietās Latvijas Republikā tiek piegādāti Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam saskaņā ar Draudzības, tirdzniecības un konsulāro tiesību līguma starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm XIX pantu;

2) nodokļu maksātājam atmaksā nodokli par Latvijas Republikā iegādātām akcīzes precēm, par kurām nodoklis ir jau samaksāts un kuras, piemērojot nodokļa atbrīvojumu, tas ir piegādājis šīs daļas 1. punktā minētajiem subjektiem."

7. Izteikt 22. panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Nodokli dabasgāzei aprēķina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ņemot vērā, ka dabasgāzes tilpums un augstākā siltumspēja ir noteikta standartapstākļos, kad dabasgāzes spiediens ir 101,325 kPa un temperatūra 20 oC."

8. 23. pantā:

izteikt astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(18) Persona par akcīzes precēm, kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā vai kurām piemēro muitas procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, samaksā nodokli, tiklīdz rodas ievedmuitas vai nodokļa parāds, izņemot gadījumu, kad ievedmuitas nodokļa parāds nav iekasējams. Minētā nodokļa samaksas kārtība nav attiecināma uz šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.";

papildināt pantu ar 18.1 daļu šādā redakcijā:

"(181) Par akcīzes precēm, kuras Latvijas Republikā ievestas no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, nenogādājot tās muitas iestādē vai neuzrādot muitas iestādēm, vai apejot muitas kontroli, vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus vai nepatiesu informāciju saturošus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā, nodokļa samaksas pienākums rodas brīdī, kad rodas ievedmuitas nodokļa parāds.";

izteikt divdesmito daļu šādā redakcijā:

"(20) Nodokļa par dabasgāzi taksācijas periods apstiprinātam noliktavas turētājam darbībām ar dabasgāzi, dabasgāzes tirgotājam, publiskajam tirgotājam un dabasgāzes sadales sistēmas operatoram, ja minētās personas piegādā dabasgāzi patērēšanai galalietotājiem, dabasgāzes galalietotājam, kas ieved dabasgāzi savam patēriņam Latvijas Republikā vai personai, kas citā dalībvalstī iegādājas, ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu, ir viens kalendāra mēnesis. Nodokli par dabasgāzi samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.";

izteikt divdesmit piekto daļu šādā redakcijā:

"(25) Dabasgāzes galalietotājs, kas ir saņēmis dabasgāzi, kurai piemērots nodokļa atbrīvojums vai zemāka nodokļa likme, gadījumos, kad ir mainījies dabasgāzes izmantošanas mērķis, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām atbilstoši izmantošanas mērķim noteiktai nodokļa likmei samaksā valsts budžetā nodokli par taksācijas periodā saņemto dabasgāzes daudzumu vai nodokļa starpību, ja dabasgāzei tika piemērota zemāka nodokļa likme."

9. Papildināt 25. pantu ar septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(17) Apstiprinātam noliktavas turētājam darbībām ar dabasgāzi atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot dabasgāzei, ja dabasgāzi:

1) no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:

a) pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,

b) pārvieto uz ārvalsti (arī dalībvalsti) vai teritoriju, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā,

c) piegādā šā likuma 20. pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

2) ieved Latvijas Republikā no citas ārvalsts (arī dalībvalsts) vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.

(18) Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi, kas veic šā panta septiņpadsmitajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegti dokumenti vai nodokļa deklarācijai pievienots apstiprināts to uzskaitījums, kas apliecina, ka dabasgāze atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) dabasgāze saņemta akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā;

2) dabasgāze izvesta no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;

3) dabasgāze izvesta no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā;

4) dabasgāzi ir saņēmušas šā likuma 20. pantā minētās organizācijas citā dalībvalstī."

10. Izteikt 32. panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Lai nodrošinātu nodokļa nomaksu šā likuma 23. panta astoņpadsmitajā daļā minētajā gadījumā, akcīzes precēm piemērojot muitas procedūru (izņemot laišanu brīvā apgrozībā) vai pagaidu uzglabāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, Ministru kabinets:

1) paredz gadījumus, kad galvojums nav jāiesniedz, un nosacījumus, kurus izpildot nodokļa maksātājam var samazināt galvojuma summu;

2) nosaka kārtību, kādā iesniedz, administrē un dzēš galvojumus."

11. Izteikt 33. panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja persona veic jebkuras darbības ar akcīzes precēm neatkarīgi no to izcelsmes, neievērojot normatīvajos aktos noteikto (tajā skaitā ieved akcīzes preces no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, Latvijas Republikā, nenogādājot tās muitas iestādē vai neuzrādot muitas iestādēm, vai apejot muitas kontroli, vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus vai nepatiesu informāciju saturošus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā, vai neievērojot normatīvajos aktos noteikto akcīzes preču ievešanas un nodokļa maksāšanas kārtību, vai neizpildot attiecīgās muitas procedūras; veic akcīzes preču nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot akcīzes preces; veic jebkuras citas darbības ar akcīzes precēm, par kurām nav samaksāts nodoklis vai nav iesniegts šajā likumā noteiktais nodrošinājums vai galvojums, vai kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šajā likumā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām"."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 97. punktu šādā redakcijā:

"97. Grozījumi šā likuma 20. pantā stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. martā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2017. gada 21. martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.03.2017.Stājas spēkā: 01.04.2017.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 21.03.2017. OP numurs: 2017/59.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289543
01.04.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)