Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Daugavpilī 2017.gada 9.februārī (prot. Nr.4, 6.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 27.2 panta piekto daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" (Latvijas Vēstnesis, 190 (4382), 01.12.2010.; 18 (4416), 02.02.2011.; 119 (4517), 02.08.2011.; 143 (4541), 09.09.2011.; 171 (4774), 30.10.2012.; 141 (4947), 23.07.2013.; 68 (5128), 04.04.2014.; 148 (5466), 31.07.2015.; 5 (5577), 08.01.2016.; 102 (5674), 27.05.2016.; 191 (5763), 03.10.2016.) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 un 5.8 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

5.3 Piesakoties pašvaldības atbalstam, dzīvokļa īpašniekam, kas minēts noteikum 5.2 punktā, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

5.4 Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5.panta 1. un 2.punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

5.5 Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finansu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

5.6 Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 otrā panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

5.7 Pašvaldība un saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no līdzfinansējuma piešķiršanas brīža atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktam.

5.8 De minimis atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem piešķir līdz regulas Nr. 1407/2013 darbības beigām - 2021.gada 30.jūnijam."

2. Papildināt noteikumu 6.punktu pēc vārda "personai" ar vārdiem "izņemot 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.apakšpunktā minētajiem darbiem".

3. Papildināt noteikumu 9.2.apakšpunktu pēc vārda "kopskaita" ar vārdiem "vai ne mazāk kā 75% no dzīvokļu īpašnieku kopskaita - noteikumu 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.apakšpunktā minēto darbu veikšanai.

4. Papildināt noteikumu 9.3.punktu pēc skaitļa "9.¹" ar skaitļiem "11.4., 11.5., 11.6., 11.7."

5. Papildināt Noteikumus ar 9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. noteikumu 5.2 punktā minētajiem dzīvokļu īpašniekiem - normatīvajos aktos noteiktās formas un satura aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu."

6. Papildināt noteikumus ar 11.4., 11.5, 11.6. un 11.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. 30% apmērā no faktiskajām izmaksām dzīvojamās mājas ārdurvju bloku un logu atjaunošanas un nomaiņas darbiem koplietošanas telpās;

11.5. 50% apmērā karstā ūdens un siltumapgādes sistēmas cauruļu siltināšanas darbiem;

11.6. 25% apmērā jumta seguma atjaunošanas darbiem;

11.7. 30% apmērā, ja vienlaicīgi ar jumta seguma atjaunošanas darbiem tiek veikta arī dzīvojamās mājas bēniņu siltināšana."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 9.februāra saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošinot sniegtā valsts atbalsta komercdarbībai likumību un saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, saistošajos noteikumos ir nepieciešams iekļaut valsts atbalsta nosacījumus attiecībā uz dzīvokļu īpašniekiem - saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz atbalstu, kas ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, t.i., de minimis atbalsta nosacījumus atbilstoši Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulai (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis. Atbilstoši Komercdarbības atbalsta likuma 10.panta pirmajai daļai ikvienu atbalsta programmu atbalsta sniedzējs iesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā. Ievērojot Finanšu ministrijas 09.09.2016. vēstulē Nr.18-04/4913 "Par valsts atbalsta regulējuma ievērošanu, izstrādājot papildu atbalsta pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" un 30.01.2017. vēstulē Nr.18-0/789 "Par saistošo noteikumu izvērtēšanu" norādīto, nepieciešams sagatavot saistošo noteikumu grozījumus.

Atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4.punktam, pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. Minētā panta piektā daļa satur deleģējumu pašvaldībai izdot saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiek sniegta attiecīgā palīdzība, un palīdzības apmēru.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi papildināti ar noteikumiem par valsts atbalsta regulējuma ievērošanu, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Ar grozījumiem paredzēti jauni pašvaldības atbalsta veidi, proti - 30% apmērā no faktiskajām izmaksām dzīvojamās mājas ārdurvju bloku un logu atjaunošanas un nomaiņas darbiem koplietošanas telpās; 50% apmērā no faktiskajām izmaksām karstā ūdens un siltumapgādes sistēmas cauruļu siltināšanas darbiem; 25% apmērā no faktiskajām izmaksām jumta seguma atjaunošanas darbiem; 30% apmērā, ja vienlaicīgi ar jumta seguma atjaunošanas darbiem tiek veikta arī dzīvojamās mājas bēniņu siltināšana. Līdzfinansējuma piešķiršanai šiem pasākumiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai pilnvarotai personai nav nepieciešama.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzfinansējums tiek piešķirts apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas. De minimis atbalsta pretendentiem papildus būs jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktās formas un satura aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Grozījumi sagatavoti, ievērojot dzīvokļu īpašnieku izteiktos lūgumus.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 09.02.2017.Stājas spēkā: 18.02.2017.Zaudē spēku: 03.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 17.02.2017. OP numurs: 2017/37.22
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
288776
18.02.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)