Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā

Izdarīt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 178. nr.; 2011, 93., 132. nr.; 2012, 75. nr.; 2015, 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesības saņemt finansiālo atbalstu aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu (turpmāk - finansiālais atbalsts) Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī (turpmāk kopā - ārvalsts), ir bērna likumiskajam pārstāvim, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis (turpmāk kopā - Latvijas valstspiederīgais), atbilstoši šā likuma IV2 nodaļā paredzētajiem nosacījumiem un kārtībai."

2. Papildināt 4. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Latvijas valstspiederīgajam, kuram piešķirts finansiālais atbalsts, ir pienākums:

1) iesniegt Juridiskās palīdzības administrācijai šā likuma 14.10 panta otrās daļas 2. punktā minētos dokumentus;

2) savlaicīgi informēt Juridiskās palīdzības administrāciju par to, ka process par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ir izbeigts, kā arī par izmaiņām iepriekš sniegtajās ziņās."

3. Papildināt likumu ar IV2 nodaļu šādā redakcijā:

"IV2 nodaļa

Finansiālā atbalsta piešķiršana un nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstīs

14.6 pants. Finansiālā atbalsta nodrošināšana

(1) Valsts nodrošina finansiālo atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu, apmaksājot juridiskās palīdzības sniedzēja ārvalstīs:

1) juridisko konsultāciju;

2) pārstāvību tiesvedībā vai iestādē tās pieņemtā lēmuma pārskatīšanai, ja ārvalsts normatīvie akti neparedz tiesvedību šajos procesos. Pārstāvību apmaksā, ja pēc tam, kad juridiskās palīdzības sniedzējs ārvalstīs sniedzis juridisko konsultāciju, ir saņemts viņa atzinums par pārstāvības lietderību un nepieciešamību.

(2) Latvijas valstspiederīgajam šā panta pirmajā daļā norādītajā gadījumā ir tiesības saņemt finansiālo atbalstu, ja:

1) viņš neatbilst to subjektu lokam, kuriem attiecīgajā ārvalstī ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, izņemot neatbilstību mantiskā stāvokļa kritērijam;

2) ārvalstī nav juridiskās palīdzības sistēmas vai attiecīgajā lietu kategorijā nav paredzēta juridiskā palīdzība;

3) viņš atbilst to subjektu lokam, kuriem attiecīgajā ārvalstī ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, ir vērsies attiecīgās valsts kompetentajā iestādē šīs palīdzības saņemšanai, taču norīkotais ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzējs ir atzinis, ka juridiskā palīdzība lietā nav lietderīga vai juridiskās palīdzības sniegšanu nav iespējams uzsākt vai turpināt no Latvijas valstspiederīgā neatkarīgu apstākļu dēļ;

4) pastāvot šā panta otrās daļas 1., 2. vai 3. punktā minētajiem apstākļiem, Latvijas valstspiederīgais ir vienojies par lietas vešanu ar juridiskās palīdzības sniedzēju ārvalstīs.

(3) Finansiālā atbalsta apmēru, izmaksāšanas nosacījumus un kārtību nosaka Ministru kabinets.

14.7 pants. Iesnieguma iesniegšana

(1) Ja Latvijas valstspiederīgais vēlas saņemt finansiālo atbalstu, viņš iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai attiecīgu iesniegumu.

(2) Iesnieguma veidlapu paraugus finansiālā atbalsta saņemšanai un veidlapu iesniegšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets.

(3) Iesniegumam pievieno:

1) dokumentus, kas apliecina, ka ārvalsts kompetentā iestāde ir personu brīdinājusi vai uzsākusi procesu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu;

2) ārvalsts atteikumu nodrošināt juridisko palīdzību vai apliecinājumu, ka ārvalstī nav juridiskās palīdzības sistēmas vai juridiskā palīdzība attiecīgajā lietu kategorijā nav paredzēta;

3) informāciju par juridiskās palīdzības sniedzēju saskaņā ar šā likuma 14.6 panta otrās daļas 4. punktu, norādot juridiskās palīdzības sniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, prakses vietas adresi un kontaktinformāciju, vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu, kurā norādīts juridiskās palīdzības veids, un dokumenta, kas apliecina juridiskās palīdzības sniedzēja tiesības sniegt juridisko palīdzību ārvalstī, apliecinātas kopijas.

(4) Latvijas valstspiederīgais iesniegumu iesniedz latviešu valodā, pievienojot šā panta trešajā daļā minētos dokumentus. Juridiskās palīdzības administrācija nodrošina tādu tiesas, kompetentās iestādes vai ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzēja izsniegtu dokumentu tulkojumu, kuri nepieciešami, lai Juridiskās palīdzības administrācija varētu pieņemt lēmumu par finansiālā atbalsta nodrošināšanu, kā arī šā likuma 14.10 pantā minētās garantijas vēstules tulkojumu.

14.8 pants. Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana

(1) Juridiskās palīdzības administrācija iesniegumu izskata 14 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas vai - gadījumā, kad nepieciešams iesniegumam pievienoto dokumentu tulkojums, - no šo dokumentu tulkojuma saņemšanas dienas un lemj par finansiālā atbalsta piešķiršanu.

(2) Ja iesniegums neatbilst šā likuma 14.7 panta prasībām, Juridiskās palīdzības administrācija lūdz novērst konstatētos trūkumus, nosakot termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par 14 dienām. Šādā gadījumā lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt administrācija pieņem 14 dienu laikā no dienas, kad iesniegta visa nepieciešamā informācija un dokumenti vai beidzies to iesniegšanai noteiktais termiņš.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanas atteikumu, ja persona:

1) neatbilst šā likuma 14.6 panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem kritērijiem;

2) nav sākotnēji vērsusies ārvalsts kompetentajā iestādē ar lūgumu nodrošināt juridisko palīdzību, izņemot gadījumu, kad ārvalstī nav juridiskās palīdzības sistēmas vai nav paredzēts nodrošināt juridisko palīdzību attiecīgajā lietu kategorijā;

3) lūdz finansiālo atbalstu lietā, kas nav saistīta ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstī;

4) lūdz finansiālo atbalstu lietā, kurā ārvalsts kompetentā iestāde nav izteikusi brīdinājumu un nav uzsākusi procesu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu;

5) Juridiskās palīdzības administrācijas noteiktajā termiņā nav iesniegusi norādīto informāciju vai dokumentus.

14.9 pants. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par atteikumu piešķirt finansiālo atbalstu Latvijas valstspiederīgais var apstrīdēt un pārsūdzēt šā likuma 26. pantā noteiktajā kārtībā.

14.10 pants. Juridiskās palīdzības administrācijas garantijas vēstule

(1) Juridiskās palīdzības administrācija 14 dienu laikā pēc tam, kad tā pieņēmusi lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu, sagatavo garantijas vēstuli par finansiālā atbalsta piešķiršanu juridiskās palīdzības sniedzēja ārvalstīs sniegtās juridiskās palīdzības apmaksai.

(2) Garantijas vēstulē Juridiskās palīdzības administrācija:

1) norāda personu, kurai piešķirts finansiālais atbalsts, un lietas kategoriju, kurā finansiālais atbalsts piešķirts;

2) informē par piešķirtā finansiālā atbalsta apmēru, izmaksāšanas nosacījumiem un kārtību, kā arī par nepieciešamību iesniegt Juridiskās palīdzības administrācijai dokumentus, kas apliecina, ka juridiskās palīdzības sniedzējs ārvalstīs Latvijas valstspiederīgajam sniedzis juridisko konsultāciju vai nodrošinājis pārstāvību.

14.11 pants. Finansiālā atbalsta pārtraukšana

Juridiskās palīdzības administrācija pārtrauc finansiālā atbalsta sniegšanu un informē par to Latvijas valstspiederīgo, ja viņš nav iesniedzis Juridiskās palīdzības administrācijai šā likuma 14.10 panta otrās daļas 2. punktā minēto dokumentu, kas apliecina juridiskās palīdzības sniegšanu."

4. Papildināt 15. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Administratīvā procesa likumā noteiktajā gadījumā un kārtībā."

5. Papildināt 21. pantu ar vārdiem "kā arī šajā likumā noteiktajos gadījumos norīko juridiskās palīdzības sniedzēju".

6. Papildināt 23. panta devīto daļu ar vārdiem "un uz administratīvajām lietām, kurās juridiskā palīdzība piešķirama Administratīvā procesa likumā noteiktajā gadījumā un kārtībā".

7. Papildināt 33. pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Juridiskās palīdzības administrācija norīko personai juridiskās palīdzības sniedzēju, ja no tiesneša vai tiesas Administratīvā procesa likumā noteiktajā gadījumā un kārtībā saņemts attiecīgs lēmums. Par juridiskās palīdzības sniedzēja norīkošanu Juridiskās palīdzības administrācija paziņo tiesnesim vai tiesai."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Grozījumi šā likuma 3. pantā par tā papildināšanu ar ceturto daļu un 4. pantā par tā papildināšanu ar sesto daļu un šā likuma IV2 nodaļa "Finansiālā atbalsta piešķiršana un nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstīs" stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 2. februārī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2017. gada 16. februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.02.2017.Stājas spēkā: 01.03.2017.Tēma: Tiesu varaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 36, 16.02.2017. OP numurs: 2017/36.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
288739
01.03.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)