Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-2

Jelgavā 2017.gada 26.janvārī (prot. Nr.1/3)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Pašvaldības atbalsta apmēru noteikt:

29.1. 185,07 euro mēnesī bērnam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam;

29.2. 111,93 euro mēnesī bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

(pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu viena bērna vidējās izmaksas mēnesī norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm - 8.pielikumā)."

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Pašvaldības atbalsta apmēru noteikt 185,07 euro mēnesī bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ja privātā izglītības iestāde nodrošina pirmsskolas izglītības pedagoga mēneša darba algu ne mazāku par 680,00 euro par 40 darba stundu nedēļu."

1.3. izteikt saistošo noteikumu 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu viena bērna vidējās izmaksas norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm

Ekonomiskās klasifikācijas kods

Budžeta izdevumi

saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

Kopā (euro)

1100

Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

2 292 071,98

1200

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

610 945,37

2100

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)

87,80

2200

Pakalpojumu samaksa

757 606,37

2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

10 129,24

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

304 848,33

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

28 302,00

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

400 668,90

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

5 138,83

2260

Īres un nomas maksa

8 519,07

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā

314 903,84

2310

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

106 502,16

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

0,00

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

4 161,87

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

112 686,51

2360

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

6 243,45

2370

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

85 309,85

2400

Izdevumi periodikas iegādei

1 713,64

  Kopā pašvaldības līdzekļi

3 977 329,00

  Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums

220 815,45

  Kopējie izdevumi

4 198 144,45

  Valsts budžeta mērķdotācija (pedagogu atalgojums, VSAOI, mācību līdzekļi)

803 071,29

Kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi

5 001 215,74

Bērnu skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 2016.gada 1.septembrī

1 337

Bērnu skaits obligātās sagatavošanas vecumā 2016.gada 1.septembrī

915

Izmaksas mēnesī vienam bērnam no pusotra līdz četru gadu vecumam

185,07

Izmaksas mēnesī vienam bērnam obligātās sagatavošanas vecumā

111,93"


1.4. izteikt saistošo noteikumu 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Saistošo noteikumu 29. un 29.1 punktā noteiktais pašvaldības atbalsts piemērojams ar 2017.gada 1.janvāri."

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.17-2 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz, ka pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē ar 2017.gada 1.janvāri:

1) bērnam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam noteikts 185,07 euro (viens simts astoņdesmit pieci euro, septiņi centi) apmērā;

2) bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, noteikts 111,93 euro (viens simts vienpadsmit euro, deviņdesmit trīs centi) apmērā. Ja privātā pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina pirmsskolas izglītības pedagoga mēneša darba algu ne mazāku par 680,00 euro par 40 darba stundu nedēļu, pašvaldības atbalsta apmērs noteikts 185,07 euro (viens simts astoņdesmit pieci euro, septiņi centi) apmērā, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu pieeju pašvaldības atbalsta piešķiršanai visiem bērniem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī pirmsskolas izglītības pedagogu darba algas pieaugumu no 620,00 euro uz 680,00 euro par likmi jeb 40 darba stundu nedēļu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 2016.gada 16.decembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksa privātai izglītības iestādei" (turpmāk - Noteikumi Nr.709), kas precizē kārtību un metodiku, kā pašvaldība nosaka izmaksu apjomu viena bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei, ko maksāt privātai izglītības iestādei. Aprēķinot vienam bērnam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, pašvaldība veic atsevišķu aprēķinu par bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un par bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei saskaņā ar aprēķinu formulām, kas norādītas Noteikumos Nr.709. Aprēķināšanas mehānisms paredz, ka vispirms tiek aprēķināti kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi, t.sk., iekļaujot iepriekšējā gada valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu atalgojumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, valsts budžeta dotāciju mācību līdzekļu iegādei.

Ņemot vērā minēto, pašvaldība veica pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu viena bērna vidējo izmaksu norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm pārrēķinu atbilstoši Noteikumu Nr.709 noteiktajām prasībām.

Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļai, pašvaldība Saistošajos noteikumos noteikusi lielāku pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, paredzot piešķiršanas nosacījumu - ja privātā pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina pirmsskolas izglītības pedagoga mēneša darba algu ne mazāku par 680,00 euro par 40 darba stundu nedēļu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Ņemot vērā, ka pašvaldības atbalsta veidojošajās izmaksu pozīcijās papildus iekļauta valsts budžeta mērķdotācija par bērnu, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu viena izglītojamā vidējās izmaksas mēnesī pieaug.

Pašvaldības atbalsta palielināšana privātajai pirmsskolas izglītības iestādei radīs papildu izmaksas pašvaldības budžetam.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot pirmsskolas izglītības pakalpojumu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav būtiskas ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pašvaldība ir uzklausījusi un iespēju robežās ņēmusi vērā privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju priekšlikumus.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17-2Pieņemts: 26.01.2017.Stājas spēkā: 14.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 13.02.2017. OP numurs: 2017/33.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
288650
14.02.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva