Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Ventspilī 2016.gada 9.decembrī (prot. Nr.17; 12.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr. 44; 2012, Nr. 89; 2012, Nr. 172; 2013, Nr. 224; 2013, Nr. 247; 2014, Nr. 94; 2014, Nr. 191; 2015, Nr. 28; 2015, Nr. 124; 2015, Nr. 213; 2016, Nr. 19; 2016, Nr. 216) šādus grozījumus:

1. Papildināt Noteikumu 18. punktu ar 18.18.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.18.1 Pabalsts ārsta speciālista pakalpojumu maksas kompensēšanai bērniem;"

2. Izteikt Noteikumu 117. punktu šādā redakcijā:

"117. Tiesības saņemt pabalstu par katru bērnu ir ģimenēm, kurās bērna pirmā dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā un vismaz vienam no viņa vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas un pabalsta pieprasīšanas dienā."

3. Izteikt Noteikumu 122. punktu un tā apakšpunktus šādā redakcijā:

"122. Pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

122.1. 210,00 euro par katru bērnu:

122.1.1. ja abi bērna vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ventspils pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas un pabalsta pieprasīšanas dienā;

122.1.2. ja bērna dzimšanas apliecībā ir reģistrēts tikai viens no bērna vecākiem, kura dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas un pabalsta pieprasīšanas dienā;

122.1.3. ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas un pabalsta pieprasīšanas dienā, bet otrs bērna vecāks ir miris.

122.2. 105,00 euro par katru bērnu, ja tikai viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas un pabalsta pieprasīšanas dienā un neatbilst Noteikumu 122.1.2. un 122.1.3. apakšpunkta nosacījumiem."

4. Svītrot Noteikumu 122.1 punktu un visus tā apakšpunktus.

5. Papildināt Noteikumus ar 7.18.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"7.18.1 Pabalsts ārsta speciālista pakalpojumu maksas kompensēšanai bērniem

163.1 Pabalstu ārsta speciālista pakalpojumu maksas kompensēšanai bērniem ir tiesības saņemt par bērnu vecumā līdz trīs gadiem, kura dzīvesvieta ārsta speciālista apmeklējuma dienā un šī pabalsta pieprasīšanas dienā deklarēta Ventspils pilsētā.

163.2 Pabalsts tiek noteikts 90% apmērā no maksas par pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" un SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" sniegtajiem ārsta speciālista pakalpojumiem vienā apmeklējuma reizē, pabalstam nepārsniedzot 30 euro.

163.3 Pabalsts paredzēts:

163.31. izdevumu par alergologa sniegtajiem pakalpojumiem kompensēšanai;

163.32. izdevumu par alergologa-pulmonologa sniegtajiem pakalpojumiem kompensēšanai.

163.4 Lai saņemtu pabalstu, ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc ārsta speciālista pakalpojumu saņemšanas dienas, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda izdevumus par ārsta speciālista apmeklējumu apliecinošs dokuments, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods un saņemtā ārsta speciālista pakalpojuma nosaukums.

163.5 Pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu."

6. Svītrot Noteikumu 206. punktu.

7. Svītrot Noteikumu 207. punktu.

8. Papildināt Pārejas noteikumus ar 210. punktu šādā redakcijā:

"210. Par bērniem, kuri dzimuši līdz 2016. gada 31. decembrim, bērna piedzimšanas pabalstu piešķir tādā kārtībā un apmērā, kāds tas bija līdz 2016. gada 31. decembrim."

9. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

Saistošo noteikumu Nr.12 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr. 4) (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir noteikta kārtība maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai.
Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Ventspils pilsētas iedzīvotāju ierosinājumus palielināt Ventspils pilsētas pašvaldības izmaksātā bērna piedzimšanas pabalsta apmēru un kompensēt maksu par ārstu speciālistu - alergologa un alergologa-pulmonologa - sniegtajiem pakalpojumiem. Minētie ierosinājumi tika ietverti programmā "Ventspils - mazulim draudzīga pilsēta".
2. Īss projekta satura izklāsts Tā kā bērna piedzimšanas pabalsts ir Ventspils pilsētas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts, Saistošajos noteikumos tiek noteikts deklarēšanās ierobežojums pabalsta saņemšanai - pēdējie 12 mēneši pirms bērna piedzimšanas.
Pabalsts noteikts 210,00 euro apmērā (līdzšinējo 157,00 euro vietā) par katru bērnu:
1. ja abi bērna vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ventspils pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas un pabalsta pieprasīšanas dienā;
2. ja bērna dzimšanas apliecībā ir reģistrēts tikai viens no bērna vecākiem, kura dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas un pabalsta pieprasīšanas dienā;
3. ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas un pabalsta pieprasīšanas dienā, bet otrs bērna vecāks ir miris.
Pabalsts noteikts 105,00 euro apmērā (līdzšinējo 79,00 euro vietā) par katru bērnu, ja tikai viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas un pabalsta pieprasīšanas dienā un neatbilst Saistošo noteikumu 122.1.2. un 122.1.3. apakšpunkta nosacījumiem.
Pabalstu būs tiesības saņemt neatkarīgi no tā, vai ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss.
Grozījumi attieksies uz bērniem, kuri dzimuši sākot ar 2017. gada 1. janvāri.

Par bērniem, kuri dzimuši pirms 2017. gada 1. janvāra, pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība saglabāsies tāda, kāda tā bija līdz šiem grozījumiem.
Pabalsta ārsta speciālista pakalpojumu maksas kompensēšanai bērniem pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" un SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 90% apmērā izdevumu par alergologa un alergologa-pulmonologa sniegtajiem pakalpojumiem kompensēšanai bērniem vecumā līdz 3 gadiem, pabalstam nepārsniedzot 30 euro par vienu ārsta apmeklējumu.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Prognozēts, ka 2017. gadā bērna piedzimšanas pabalstu varētu pieprasīt un saņemt par 296 bērniem. Pabalsta piešķiršanai līdzšinējā apmērā 2017. gadā budžetā nepieciešami 46910 euro. Spēkā stājoties šiem Saistošo noteikumu grozījumiem, papildus 2017. gadā budžetā bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai nepieciešami 10770 euro.
2015. gadā Ventspils pilsētā praktizējošie ģimenes ārsti uz alergologa un alergologa-pulmonologa konsultācijām ir nosūtījuša 109 bērnus vecumā līdz 3 gadiem. Ja piešķirtā pabalsta ārsta speciālista pakalpojumu maksas kompensēšanai bērniem apmērs būtu 30 euro par vienu konsultāciju un pabalstu 2017. gadā pieprasītu par 109 bērniem sniegtajām konsultācijām, tad nepieciešamais papildu finansējums 2017. gada budžetā ir 3270 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (22.11.2016.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (21.11.2016.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (17.11.2016.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (02.12.2016.).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (21.11.2016.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu un Ventspils pilsētas iedzīvotāju priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 09.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Zaudē spēku: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 27.12.2016. OP numurs: 2016/252.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
287699
01.01.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)