Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Ventspilī 2016.gada 9.decembrī (prot. Nr.17; 9.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2015.gada 9.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2015. gada 9. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" šādus grozījumus:

1. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Iestāde līdz katra gada 1. martam atbilstoši noteiktajam 1. klašu un izglītojamo skaitam veic 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Iestāde veido 1. klases pretendentu, par kuru uzņemšanu iesniegumi saņemti šo noteikumu 6. punktā noteiktajā termiņā, sarakstu ievērojot šādu prioritāro secību:

16.1. iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem Iestādes 1.-8. klasē (pamatskolās), 1.-5. klasē (Ventspils Centra sākumskolā) vai 1.-11. klasē (vidusskolās) mācās brālis, māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam - aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns), ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31. decembra;

16.2. iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuri Iestādē apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31. decembra;

16.3. iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem Iestādes pedagogu, kuru darba slodze Iestādē atbilst vismaz vienai mēneša darba algas likmei, un darbinieku, kuri Iestādē tiek nodarbināti uz pilnu (normālo) darba laiku, bērnus, ja bērna un attiecīgā darbinieka dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31. decembra;

16.4. iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31. decembra;

16.5. iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

16.6. iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

16.7. iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem Iestādes 1.-8. klasē (pamatskolās), 1.-5. klasē (Ventspils Centra sākumskolā) vai 1.-11. klasē (vidusskolās) mācās brālis, māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam - aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns);

16.8. iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā."

2. Svītrot 17. punktu.

3. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Iestādes direktora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" vadītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

4. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ventspils pilsētas domes 09.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7
"Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē
Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
"

 
 

(izglītības iestādes nosaukums)

Direktoram/rei

 
 
 

(iesniedzēja vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

1. klases pretendentu sarakstā.

bērna deklarētā dzīvesvieta:
 

(adrese, pasta indekss)

bērna faktiskā dzīvesvieta:
 

(adrese, pasta indekss)

Izglītības iestādē, kurā bērnu piesaka uzņemšanai 1. klasē, mācās bērna brālis, māsa vai, ja bērnam nodibināta aizbildnība - aizbildņa bērns:

   
 

(vārds, uzvārds, izglītības iestāde, klase)

 

Likumiskais pārstāvis strādā* izglītības iestādē, kurā bērnu piesaka uzņemšanai 1. klasē:

   
 

(vārds, uzvārds, izglītības iestāde, amats)

 

Bērna likumiskais pārstāvis:

(vārds, uzvārds, deklarētā dzīves vieta, kontaktinformācija)

Esmu iepazinies ar izglītības iestādes dibinātāja noteikto kārtību, kādā izglītojamo reģistrē un uzņem 1. klasē, izglītības iestādes akreditācijas dokumentiem, nolikumu, licencētajām Izglītības programmām un Iekšējās kārtības noteikumiem. Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2015. gada 9. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi bērna uzņemšanai par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".

Pielikumā pievienotie dokumenti**:

1. bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinošu dokumenta kopija;

2. bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras kopija, ja iesniegumu neiesniedz bērna
vecāki.

Datums    
   

(paraksts)

 

* Iestādes pedagogs, kura darba slodze Iestādē atbilst vismaz vienai mēneša darba algas likmei, vai darbinieks, kurš Iestādē tiek nodarbināts uz pilnu (normālo) darba laiku.

** Dokumentu kopijas ir obligāti pievienojamas, iesniedzot iesniegumu elektroniski."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2016.gada 9.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.11 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2015.gada 9.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs""

Sadaļa Informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Ventspils pilsētas domes 2015. gada 9. oktobra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" (turpmāk - Saistošie noteikumi), precizējot regulējumu, lai novērstu Saistošo noteikumu pirmajā piemērošanas gadā konstatētos problēmjautājumus un atšķirīgas tiesību normu interpretācijas iespējas.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek precizēts, ka prioritāte uzņemšanai izglītības iestādē nebūs tiem bērniem, kuriem māsa vai brālis mācās attiecīgās izglītības iestādes pēdējā klasē, jo, pirmklasniekam uzsākot skolas gaitas, māsa vai brālis izglītības iestādē vairs nemācīsies, līdz ar to zūd nepieciešamība šādai prioritātei (precizēti Saistošo noteikumu 16.1. un 16.7. punkti).

Saistošo noteikumu 16.1.-16.5. punktos tiek noņemta prasība, ka bērnam jābūt deklarētam kopā ar likumīgo pārstāvi, jo normatīvie akti šādu pienākumu neuzliek un, kā liecina prakse, mēdz būt gadījumi, kad bērna un tā likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt. Minētā iemesla dēļ Saistošo noteikumu 16. punkts, tostarp, tiek papildināts arī ar gadījumu, kad bērns viens pats ir deklarēts pilsētā.

No Saistošajiem noteikumiem tiek svītrots 17. punkts, jo tā regulējums iekļauts precizētajos 16.1. un 16.7. punktos.

Tiek precizēts Saistošo noteikumu 23. punkts un Saistošo noteikumu pielikumā esošā veidlapa iesniegumam par bērna reģistrāciju 1. klases pretendentu sarakstā.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām

procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde".

Personas saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Ventspils pilsētas domē, pašvaldības iestādē "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" un Ventspils pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Izglītības komisijā (07.07.2016., 06.09.2016. un 31.10.2016.) Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (06.10.2016.) un Ventspils pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā (02.12.2016).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Izstrādājot saistošos noteikumus, tikuši izvērtēti iedzīvotāju viedokļi un ierosinājumi, kas pausti portālos www.ventspils.lv un saņemti Izglītības pārvaldes e-pastā vip@ventspils.lv.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2015.gada 9.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par kārtību, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 09.12.2016.Stājas spēkā: 28.12.2016.Zaudē spēku: 31.03.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 27.12.2016. OP numurs: 2016/252.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
287696
28.12.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)