Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 847

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 51. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un
jūras drošības likuma
 29. panta otro un trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 112. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 1.1. apakšpunktu aiz vārda "jūrnieka" ar vārdiem "un personas, kuru plāno ieskaitīt vai imatrikulēt profesionālās izglītības programmā, pēc kuras apgūšanas var saņemt jūrnieka kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (turpmāk - jūrnieka kvalifikācijas pretendents)";

1.2. papildināt 1.3. apakšpunktu aiz vārdiem "konstatē jūrnieka" ar vārdiem "un jūrnieka kvalifikācijas pretendenta";

1.3. papildināt 2. punktu aiz vārdiem "starptautiskajā kuģošanā" ar vārdiem "un jūrnieka kvalifikācijas pretendentu";

1.4. papildināt noteikumus ar 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. izziņu par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (turpmāk - izziņa) (2.1 pielikums).";

1.5. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Medicīniskā sertifikāta pretendents ir sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu.";

1.6. izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Medicīniskā sertifikāta un izziņas derīguma termiņš";

1.7. izteikt 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"8. Medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz 24 mēnešus.

9. Medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus, ja tas izsniegts:

9.1. personai, kura ir jaunāka par 18 gadiem, vai personai, kura veic pirmreizējo veselības pārbaudi pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

9.2. personai darbam ēdināšanas komandā vai personai, kuras darbs saistīts ar kādu no pārtikas aprites posmiem.

10. Medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš var būt īsāks par šo noteikumu 8. un 9. punktā minēto maksimālo termiņu, ja jūrnieku ārsts to pamato ar pretendentam konstatētu veselības problēmu.";

1.8. papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Izziņa derīga iesniegšanai izglītības iestādē 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.";

1.9. izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Veselības pārbaudes kārtība un kritēriji";

1.10. papildināt 15. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "izsniegto medicīnisko sertifikātu" ar vārdiem "ja tāds ir";

1.11. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Medicīniskā sertifikāta pretendentam veic šādus izmeklējumus un analīzes: fizikālā izmeklēšana, elektrokardiogrāfija, pilna asins aina, urīna analīze, seroloģiskā reakcija sifilisa noteikšanai, seroloģiskie izmeklējumi B hepatīta un HIV noteikšanai, plaušu rentgenogramma, glikozes līmeņa noteikšana asinīs. Lai strādātu uz tankkuģa, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas, papildus veic analīzes ALAT (alanīnaminotransferāze) un ASAT (aspartataminotransferāze) līmeņa noteikšanai asinīs. Personai, kura strādā ēdināšanas komandā, un personai, kuras darbs saistīts ar kādu no pārtikas aprites posmiem, papildus veic analīzes salmonelozes noteikšanai.";

1.12. papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Izziņas pretendentam veic šādus izmeklējumus un analīzes: fizikālā izmeklēšana, klīniskā asins aina, urīna analīze, plaušu rentgenogramma.";

1.13. aizstāt 22. punktā vārdus "Pretendentam jābūt" ar vārdiem "Medicīniskā sertifikāta pretendentam jābūt";

1.14. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja pēdējo sešu mēnešu laikā, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus izziņas pretendentam, ir veiktas šo noteikumu 16., 17. un 18. punktā minētās pārbaudes, kā arī plaušu rentgenogramma vai pēdējo triju mēnešu laikā noteikta klīniskā asins aina un veikta urīna analīze, izziņas pretendents ir tiesīgs minēto pārbaužu rezultātus iesniegt jūrnieku ārstam. Jūrnieku ārstam ir pienākums pieņemt un izvērtēt pārbaužu rezultātus.";

1.15. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Ja personas (izņemot jūrnieka kvalifikācijas pretendenta) veselības stāvoklis neatbilst šo noteikumu prasībām, jūrnieku ārsts izsniedz neatbilstības deklarāciju un informē par to attiecīgo personu. Jūrnieku ārsts darbdienas laikā pēc deklarācijas izsniegšanas iesniedz Jūrnieku reģistrā neatbilstības deklarācijas kopiju.";

1.16. aizstāt 27. punktā vārdus "Ja pretendentam kuģa reisa" ar vārdiem "Ja medicīniskā sertifikāta derīguma termiņa";

1.17. izteikt 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"29. Ja jūrnieku ārstam ir zināms par šo noteikumu 28. punktā minēto apstākļu iestāšanos, viņam ir pienākums izvērtēt informāciju un, ja nepieciešams:

29.1. veikt jūrnieka veselības pārbaudi, ievērojot šādus nosacījumus:

29.1.1. ja jūrnieks ir vērsies pie jūrnieku ārsta, kurš izsniedzis medicīnisko sertifikātu, jūrnieku ārstam ir tiesības veikt veselības pārbaudi tikai saistībā ar jūrnieka norādīto problēmu. Ja pēc minētās pārbaudes konstatē, ka jūrnieka veselības stāvoklis atbilst prasībām, kas noteiktas darbam uz kuģa, par medicīniskā sertifikāta derīguma termiņu uzskata pēdējā izsniegtā medicīniskā sertifikāta derīguma termiņu;

29.1.2. ja jūrnieks ir vērsies pie cita jūrnieku ārsta, jūrniekam veic veselības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu prasībām un izsniedz jaunu atzinumu;

29.2. izsniegt neatbilstības deklarāciju, ja jūrnieks nav vērsies pie jūrnieku ārsta un jūrnieku ārsts konstatē, ka jūrnieka veselības stāvoklis var apdraudēt citu personu veselību vai drošību uz kuģa vai jūrnieka veselības stāvoklis neatbilst prasībām, kas noteiktas darbam uz kuģa.

30. Medicīniskajā sertifikātā nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, labojumi vai papildinājumi.";

1.18. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Medicīniskais sertifikāts vai neatbilstības deklarācija zaudē spēku, ja personai izsniegts jauns medicīniskais sertifikāts vai neatbilstības deklarācija.";

1.19. aizstāt 3. pielikuma C daļā tekstu

"Veselības atbilstības ierobežojumi (piemēram, īpašu pienākumu izpilde, kuģošanas rajons un/vai ilgums, kuģa tips, medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš)

(Limitations or restrictions on fitness (e. g. specific duties, trading area and/or duration, type of ship, medical certificate's date of expiration))"

ar tekstu šādā redakcijā:

"Veselības atbilstības ierobežojumi (piemēram, īpašu pienākumu izpilde, kuģošanas rajons un/vai ilgums, kuģa tips))

(Limitations or restrictions on fitness (e. g. specific duties, trading area and/or duration, type of ship))

Medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš ______________________

Expiry date of medical certificate ________________________";

1.20.  aizstāt 5. pielikuma tabulas rindā "F32-38" vārdus "Pārmēru dusmu lēkmes" ar vārdiem "Pārmēru trauksmes lēkmes";

1.21. aizstāt 5. pielikuma tabulas rindā "I20-25" vārdus "P - ja nav sasniegti medicīniskā sertifikāta izsniegšanai nepieciešamie kritēriji, nav iespējama stāvokļa pasliktināšanās un recidīvi" ar vārdiem "P - ja nav sasniegti medicīniskā sertifikāta izsniegšanai nepieciešamie kritēriji un nav paredzama recidīva iespējamības samazināšanās";

1.22. papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 3. jūnija
noteikumiem Nr. 273

IZZIŅA Nr. ________________
par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē

  Vārds (-i)      
  Uzvārds (-i)      
  Dzimšanas datums    
    (dd. mm. gggg)  
  Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība)  
Pases Nr. Personas apliecības Nr.  
Personas veselības pārbaude ir veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa" noteikto veselības pārbaudes kārtību un kritērijiem personai, kuru plāno ieskaitīt vai imatrikulēt profesionālās izglītības programmā, pēc kuras apgūšanas var saņemt jūrnieka kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.
ATZINUMS
Personas veselības stāvoklis  atbilst /  neatbilst darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (ja atbilst - atzīmēt vajadzīgo specialitāti un nepiemērojamās izsvītrot, ja neatbilst - izsvītrot visas specialitātes):
kuģu vadīšanas specialitāte (tai skaitā kuģa matroža specialitāte)
kuģu mehānikas vai kuģu elektromehānikas specialitāte (tai skaitā kuģa motorista, elektriķa, saldēšanas iekārtu mehāniķa, atslēdznieka, virpotāja un metinātāja specialitāte)
cita specialitāte (norādīt)  
Izziņas izsniegšanas datums  
(dd. mm. gggg)
Izziņa ir derīga iesniegšanai izglītības iestādē 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas
Ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, kontaktinformācija un oficiālais zīmogs  
Jūrnieku ārsta vārds (-i), uzvārds (-i)  
 
Jūrnieku ārsta paraksts   Z.v."

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 273 "Noteikumi par jūrnieku veselības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 847Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2016. OP numurs: 2016/251.29
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
287627
01.01.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"