Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 830

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada
perioda vadības likuma 15. panta 5. un 6. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 129. nr.; 2015, 254. nr.; 2016, 116. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem un skaitļa "vadības likuma 15. panta" ar skaitli un vārdu "5. un".

2. Izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. programmas divpusējās sadarbības fonda īstenošanas nosacījumus un programmas apsaimniekotāja un aģentūras funkcionālās padotības formu."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Aktivitātes ietvaros atbalstu sniedz projektiem, kuros veiktās darbības atbilst šo noteikumu 6. punktā minētajām pētniecības organizācijas ar saimniecisko darbību nesaistītajām pamatdarbībām šo noteikumu 7. punktā minētajās aktivitātes tematiskajās jomās un kurus īsteno partnerībā ar vismaz vienu Norvēģijas pētniecības organizāciju. Ar saimniecisko darbību nesaistītas pētniecības organizācijas pamatdarbības jo īpaši ir šādas:

5.1. izglītība, lai panāktu personāla skaita pieaugumu un kvalifikācijas paaugstināšanu;

5.2. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp kopīga pētniecība un izstrāde, kad pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra iesaistās efektīvā sadarbībā;

5.3. pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, piemēram, izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātās publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;

5.4. zināšanu pārneses darbības, ja tās veic pētniecības organizācija viena vai kopīgi ar citām šādām struktūrām vai to uzdevumā. Šīm darbībām nav saimnieciska rakstura arī tad, ja atbilstošo pakalpojumu sniegšana tiek pasūtīta trešajām personām, izmantojot atklātus konkursus."

4. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja šo noteikumu 6. punktā minēto darbību rezultātā tiek gūta peļņa, tā pilnā apmērā jāiegulda pētniecības organizācijas pamatdarbībās. Minētie nosacījumi piemērojami gan projekta īstenošanas laikā, gan piecus gadus pēc projekta beigām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina skaidri izsekojamu finanšu plūsmas pārskatu, kas atspoguļo veiktos izdevumus un saņemtos ienākumus."

5. Izteikt XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII. Programmas divpusējās sadarbības fonda īstenošanas nosacījumi līdzfinansējuma saņēmējiem

89. Divpusējās sadarbības fonda mērķis ir atbalstīt labas prakses piemēru, zināšanu apmaiņu un sadarbības tīkla veidošanu starp līdzfinansējuma saņēmēju un donorvalstu institūcijām programmas jomas ietvaros, kā arī starp līdzfinansējuma saņēmēju un finanšu instrumenta saņēmējvalstu institūcijām.

90. Lai pieteiktos programmas divpusējās sadarbības fonda finansējumam, līdzfinansējuma saņēmēji iesniedz aģentūrā pieteikumu (3. pielikums), izmantojot elektroniskās dokumentu iesniegšanas sistēmu (turpmāk - sistēma EDIS). Viena partnerības pasākuma organizēšanai Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā vai Latvijā vai dalībai partnerības pasākumos, kurus organizē kāda no finanšu instrumenta saņēmējvalstīm vai donorvalstīm, vai dalībai starptautisku organizāciju organizētajos pasākumos līdzfinansējuma saņēmējiem tiek piešķirts finansējums ne vairāk kā 5000 euro apmērā.

91. Līdzfinansējuma saņēmēji šo noteikumu 90. punktā minētos pasākumus var īstenot līdz 2017. gada 31. oktobrim.

92. Līdzfinansējuma saņēmēji šo noteikumu 90. punktā minēto pieteikumu iesniedz aģentūrā līdz 2017. gada 1. septembrim.

93. Aģentūra vērtē plānoto partnerības pasākumu atbilstību programmas jomai, ievērojot programmā noteiktos ierobežojumus, kā arī programmas un projekta iesnieguma nosacījumus, un 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas sistēmā EDIS pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu, nosakot piešķiramā finansējuma apmēru, vai par atteikumu piešķirt finansējumu.

93.1 Ja aģentūra pieņēmusi lēmumu par finansējuma piešķiršanu, tā piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma paziņošanas pārskaita līdzfinansējuma saņēmējam avansa maksājumu 80 procentu apmērā no piešķirtā finansējuma.

93.2 Pārskatu par izlietoto programmas divpusējās sadarbības fonda finansējumu un sasniegtajiem rezultātiem līdzfinansējuma saņēmējs iekļauj kārtējā vai noslēguma progresa pārskatā, ko iesniedz aģentūrā saskaņā ar projekta līguma nosacījumiem. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas sistēmā EDIS izvērtē iesniegto pārskatu un pieņem lēmumu par turpmāko maksājumu veikšanu līdzfinansējuma saņēmējam vai neapgūtā finansējuma atmaksu aģentūrai.

93.3 Ja divpusējās sadarbības pasākumi tiek apmeklēti vai organizēti pēc noslēguma progresa pārskata iesniegšanas aģentūrā, līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz pārskatu (4. pielikums) par veiktajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem piecu darbdienu laikā pēc divpusējās sadarbības pasākuma norises. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas sistēmā EDIS izvērtē iesniegto pārskatu un pieņem lēmumu par turpmāko maksājumu veikšanu līdzfinansējuma saņēmējam vai neapgūtā finansējuma atmaksu aģentūrai.

93.4 Aģentūra turpmākos maksājumus līdzfinansējuma saņēmējiem par divpusējās sadarbības pasākumiem veic piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 93.2  un 93.3 punktā minētā lēmuma pieņemšanas.

93.5 Divpusējās sadarbības fonda partnerības pasākumu ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

93.5 1. ceļa izdevumi, apdrošināšanas izmaksas, vietējā transporta izmaksas, dienas nauda un viesnīcas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanas jomā līdzfinansējuma saņēmējam un šo noteikumu 13. punktā minētā projekta partnerim;

93.5 2. konferenču un semināru telpu aprīkojuma nomas maksa, dalības maksa konferencēs, semināros un izstādēs;

93.5 3. donorvalstu ekspertu konsultāciju, informatīvo materiālu, tulkošanas un publicitātes izmaksas, ēdināšanas un citas ar pasākumu norisi saistītas izmaksas;

93.5 4. citas izmaksas, kas atbilst divpusējās sadarbības fonda un programmas jomai un ir saskaņotas ar aģentūru."

6. Papildināt noteikumus ar 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada  17. jūnija
noteikumiem Nr. 324

AKTIVITĀTE "PĒTNIECĪBA"
pārskata PERIODS __.__.201_ - __.__.201_
"RESEARCH" ACTIVITY
BILATERAL FuND's REPORT No.__
Reporting period __.__.201_ - __.__.201__

  Līguma Nr.

Contract No.

EEZ/NFI/R/2015/____

Līdzfinansējuma saņēmējs

Submitted by _____________________________________________________

Sadarbība ar

In consortium with

____________________________

______________________________

1. Divpusējās sadarbības pasākumu apraksts

1. Description of the bilateral cooperation support measures

1.1. Veiktās aktivitātes

1.1. Description of activities performed

Apraksts (veiktās divpusējās sadarbības aktivitātes pārskata periodā)

Description (bilateral activities performed during the reporting period)

1.2. Pasākuma rezultāti un iznākumi

1.2. Outcomes and outputs of the measures

Rezultāts 1:

Outcome 1:

Iznākums 1:

Output 1:

Iznākums 2:

Output 2:

Īss sasniegto rādītāju un iznākumu apraksts

Short description of achieved bilateral outcomes and outputs

1.3. Divpusējās sadarbības ilgtspējas nodrošināšana

1.3. Impact and sustainability of the bilateral cooperation

Apraksts (Lūdzu, aprakstiet sasniegtos rādītājus un divpusējās sadarbības rezultātus, raksturojiet, kā tie ietekmē līdzfinansējuma saņēmēju un tā sadarbības partnerus. Lūdzu, norādiet konkrētas (izmērāms lielums) turpmākās darbības, kas nodrošinās sasniegto divpusējās sadarbības rezultātu ilgtspēju starp iesaistītajām institūcijām)

Description (Please describe the results and impact of bilateral cooperation to the Project Promoter and Project partners. Provide detailed steps (measurable indicators) to be taken to ensure sustainability of bilateral cooperation and maintain long-term collaboration between institutions)

1.4. Horizontālās prioritātes

1.4. Horizontal priorities

 

1.5. Publicitāte

1.5. Publicity measures

Īss publicitātes pasākumu apraksts

Short description of the publicity activities taken

2. Finanšu kopsavilkums (pievienota MsExel datne)

2. Financial Summary (attached in MsExcel file)

3. Pievienotie dokumenti (iesniegti caur VIAA EDIS)

3. Documents attached (via SEDA EDIS)

3.1. Pasākuma plāns, ielūgums vai e-pasta vēstule no organizētāja

3.1. Agenda of an event and invitation letter/e-mail from the host institution

3.2. Iekāpšanas kartes

3.2. Boarding passes

3.3. Viesnīcas, apdrošināšanas, konferenču un semināru telpu un aprīkojuma nomas pakalpojumu rēķinu kopijas

3.3. Copies of invoices of a hotel and insurance, premises and rent of equipment

3.4. Dalības maksu semināros apstiprinošie dokumenti

3.4. Document providing payment of the participation fee

3.5. Līdzfinansējuma saņēmēja bankas konta izdruka par pārskata periodu

3.5. Account's statement of the Promoters Bank of reporting period

3.6. Citi dokumenti, ja nepieciešams

3.6. Other documents, if applicable

Apstiprinu, ka pārskatā sniegtā informācija atbilst patiesi veiktajām aktivitātēm un iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģināliem.

Herewith I confirm that the information given in the report is true and corresponds to the actual work done within the Project and the copies attached correspond to the originals.

Projekta koordinators

Project Coordinator

Vārds/Name  
Paraksts/Signature  
Datums/Date  

Līdzfinansējuma saņēmēja paraksttiesīgā persona (atbildīgā amatpersona)*

Authorized signatory of the Project Promoter (responsible official)*

Vārds/Name  
Paraksts/Signature  
Zīmogs/Stamp  
Datums/Date  

Piezīmes.

Note.

1. * Aģentūrai ir tiesības pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka persona, kas paraksta projekta iesniegumu, ir projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona.

1. * The Agency reserves the right to ask the Project Promoter provide documents certifying that the person signing the Application is the legal representative of the Project Promoter.

2. Dokumenta rekvizītus ''paraksts'', ''datums'' un ''zīmogs'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. The requisites ''signature'', ''date'' and ''stamp'' may not be filled out, if the electronic document has been prepared in accordance with normative acts on the drawing up of electronic documents."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 830Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 23.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 22.12.2016. OP numurs: 2016/250.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
287589
23.12.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)