Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 828

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada
perioda vadības likuma
15. panta 5. un 6. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 220. nr.; 2015, 20. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem un skaitļa "vadības likuma 15. panta" ar skaitli un vārdu "5. un".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) 2009.-2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" (turpmāk - programma) aktivitātes "Stipendijas" (turpmāk - aktivitāte) projektu iesniegumu atklāta konkursa norises kārtību, ietverot vērtēšanas kritērijus un prasības projekta iesnieguma iesniedzējam;

1.2. programmas divpusējās sadarbības fonda īstenošanas nosacījumus."

3. Papildināt noteikumus ar X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Programmas divpusējās sadarbības fonda finansējuma piešķiršanas nosacījumi līdzfinansējuma saņēmējiem

73. Divpusējās sadarbības fonda mērķis ir programmas jomas ietvaros atbalstīt labas prakses piemēru, zināšanu apmaiņu un sadarbības tīkla veidošanu starp līdzfinansējuma saņēmēju un donorvalstu institūcijām, kā arī finanšu instrumenta saņēmējvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām.

74. Lai pieteiktos programmas divpusējās sadarbības fonda finansējumam, līdzfinansējuma saņēmēji iesniedz aģentūrā pieteikumu (3. pielikums), izmantojot elektroniskās dokumentu iesniegšanas sistēmu (turpmāk - sistēma EDIS). Viena partnerības pasākuma organizēšanai Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā vai Latvijā vai dalībai partnerības pasākumos, kurus organizē kāda no finanšu instrumenta saņēmējvalstīm vai donorvalstīm, vai dalībai starptautisku organizāciju organizētajos pasākumos līdzfinansējuma saņēmējiem tiek piešķirts finansējums ne vairāk kā 2000 euro apmērā.

75. Līdzfinansējuma saņēmēji šo noteikumu 74. punktā minētos pasākumus var īstenot līdz 2017. gada 31. oktobrim.

76. Līdzfinansējuma saņēmēji šo noteikumu 74. punktā minēto pieteikumu iesniedz aģentūrā līdz 2017. gada 1. septembrim.

77. Aģentūra vērtē plānoto partnerības pasākumu atbilstību programmas jomai un 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas sistēmā EDIS pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu, nosakot piešķiramā finansējuma apmēru, vai par atteikumu piešķirt finansējumu.

78. Ja aģentūra pieņēmusi lēmumu par finansējuma piešķiršanu, tā piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma paziņošanas pārskaita līdzfinansējuma saņēmējam avansa maksājumu 80 procentu apmērā no piešķirtā finansējuma.

79. Pārskatu par izlietoto programmas divpusējās sadarbības fonda finansējumu un sasniegtajiem rezultātiem līdzfinansējuma saņēmējs iekļauj kārtējā vai noslēguma progresa pārskatā, ko iesniedz aģentūrā saskaņā ar projekta līguma nosacījumiem. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas sistēmā EDIS izvērtē iesniegto pārskatu un pieņem lēmumu par turpmāko maksājumu veikšanu līdzfinansējuma saņēmējam vai neapgūtā finansējuma atmaksu aģentūrai.

80. Ja divpusējās sadarbības pasākumi tiek apmeklēti vai organizēti pēc noslēguma progresa pārskata iesniegšanas aģentūrā, līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz pārskatu (4. pielikums) par veiktajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem piecu darbdienu laikā pēc divpusējās sadarbības pasākuma norises. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas sistēmā EDIS izvērtē iesniegto pārskatu un pieņem lēmumu par turpmāko maksājumu veikšanu līdzfinansējuma saņēmējam vai neapgūtā finansējuma atmaksu aģentūrai.

81. Aģentūra turpmākos maksājumus līdzfinansējuma saņēmējiem par divpusējās sadarbības pasākumiem veic piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 79. un 80. punktā minētā lēmuma pieņemšanas.

82. Divpusējās sadarbības fonda partnerības pasākumu ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

82.1. ceļa izdevumi, apdrošināšanas izmaksas, vietējā transporta izmaksas, dienas nauda un viesnīcas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanas jomā līdzfinansējuma saņēmējam un šo noteikumu 10. punktā minētā projekta partnerim;

82.2. konferenču un semināru telpu aprīkojuma nomas maksa, dalības maksa konferencēs, semināros un izstādēs;

82.3. ekspertu atalgojums, informatīvo materiālu, tulkošanas un publicitātes izmaksas, ēdināšanas un citas ar pasākumu norisi saistītas izmaksas;

82.4. citas izmaksas, kas atbilst divpusējās sadarbības fonda un programmas jomai un ir saskaņotas ar aģentūru."

4. Papildināt noteikumus ar 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 21. oktobra
noteikumiem Nr. 649

 

DIVPUSĒJĀS SADARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI
AKTIVITĀTĒ "STIPENDIJAS"
DIVPUSĒJĀS SADARBĪBAS Fonda ietvaros
BILATERAL COOPERATION SUPPORT MEASURES
FOR PROJECTS IN THE "SCHOLARSHIPS" ACTIVITY under Bilateral Fund
PIETEIKUMA VEIDLAPA
ApplicaTION FORM

Reģistrācijas numurs

Registration number

 
Iesniegšanas datums, laiks

Date and time of submission

 
 

(aizpilda Valsts izglītības attīstības aģentūra)

(to be filled out by the State Education Development Agency)

Lūdzu, norādiet aktivitātes "Stipendijas" projekta numuru un nosaukumu

Please indicate the number and title of the project in the "Scholarships" activity

Projekta numurs

Project number

 
Projekta nosaukums

Project title

 

Divpusējās sadarbības atbalsta pasākuma nosaukums

Title of the bilateral cooperation support measure

 

 

1. Informācija par līdzfinansējuma saņēmēju

1. Information on the Project Promoter

1.1. Līdzfinansējuma saņēmējs

1.1. Project Promoter

Nosaukums

Name

 
Reģistrācijas numurs

Registration number

 
Adrese

Address

Iela, mājas numurs

Street, house No.

 
  Pilsēta, reģions

City, region

 
  Pasta indekss

Postal index

 
  e-pasts

e-mail

 
  Valsts

Country

 
Interneta adrese

Internet address

 

1.2. Kontaktpersona

1.2. Contact person

Vārds, uzvārds

Name, surname

 
Amats

Position

 
Kontaktinformācija

Contact information

Tālruņa numurs Phone number  
Fakss

Fax

 
e-pasts

e-mail

 

1.3. Paraksttiesīgā persona (atbildīgā amatpersona)

1.3. Authorized signatory (responsible official)

Vārds, uzvārds

Name, surname

 
Amats

Position

 
Kontaktinformācija

Contact information

Tālruņa numurs

Phone number

 
Fakss

Fax

 
e-pasts

e-mail

 

2. Divpusējās sadarbības atbalsta pasākuma apraksts

2. Description of the bilateral cooperation measures

 

2.1. Pasākuma nepieciešamības pamatojums un mērķis

2.1. Justification and goal of measures

 

2.2. Dalībnieku saraksts

2.2. List of participants

 

2.3. Pasākuma norises valsts

2.3. Host country of measures

Valsts (atzīmējiet ar "x" valsti(-is), kurā(-ās) notiks pasākums(-i))

Country (tick with an "x" the country/ies where the measure/s will take place)

Latvija

Latvia

 
Norvēģija

Norway

 
Islande

Iceland

Lihtenšteina

Liechtenstein

 
  Cits

Other

 

2.4. Pasākuma īstenošanas periods

2.4. Implementation period of measure

Norādiet pasākuma(-u) īstenošanas periodu un kopējo dienu skaitu

Indicate the implementation period of measure/s and the total number of days

 

2.5. Attiecināmās izmaksas (euro)

Eligible costs (euro)

Pasākums/Measure

Vienības cena

Unit cost

Vienību skaits

Number of units

Kopā

Total

Dalībnieku skaits un valsts _______________________________________________________________________________________

Number of participants and country

Dienas nauda

Per diem

     
Viesnīcas izmaksas

Accomodation

     
Ceļojuma izmaksas

Travel costs

     
Apdrošināšana

Insurance

     
Konferenču, semināru un izstāžu dalības maksa, kā arī telpu un aprīkojuma nomas maksa

Conference, seminar and exibition fees, venue and equipment renting costs

     
Ekspertu atalgojums, informatīvo materiālu, tulkošanas un publicitātes izmaksas, ēdināšanas un citas ar pasākumu norisi saistītas izmaksas

Experts' fees, informative material, translation and publication costs, catering and costs of other activities related to the bilateral event

     
Citas izmaksas, kas atbilst divpusējās sadarbības fonda un programmas jomai un ir saskaņotas ar aģentūru

Other costs corresponding to bilateral cooperation fund and the scope of the program, and are approved by the Agency

     

Kopā, euro

Total, euro

n/a

n/a

 

2.6. Pasākuma rezultāti un iznākumi

Outcomes and outputs of the measures

Rezultāts 1:

Outcome 1:

Iznākums 1:

Output 1:

Iznākums 2:

Output 2:

(Ja nepieciešams, pievienojiet papildu rezultātus un iznākumus. Norādiet precīzus un izmērāmus rādītājus)

(Add additional outcomes and outputs as necessary. Provide precise and measurable values)

3. Publicitāte

Publicity

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi

Information and publicity measures foreseen

 

Jā/nē

Yes/no

Skaidrojums

Description

Informācija līdzfinansējuma saņēmēja mājaslapā (obligāti)

Information on the Project Promoter's website (mandatory)

n/a

 
Informācija plašsaziņas līdzekļos

Information in mass media

   
Cits (lūdzu, norādiet)

Other (please specify)

   

(Atzīmējiet atbilstošo un norādiet detalizētāku informāciju)

(Tick as appropriate and specify in more detail)

Līdzfinansējuma saņēmēja paraksttiesīgā persona (atbildīgā amatpersona)*

Authorized signatory of the Project Promoter (responsible official)*

  Paraksts

Signature

 
     
  Datums

Date

dd/mm/gggg
     
  Zīmogs

Stamp

 

Piezīmes.

Note.

1. * Aģentūrai ir tiesības pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka persona, kas paraksta projekta iesniegumu, ir projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona.

1. * The Agency reserves the right to ask the Project Promoter provide documents certifying that the person signing the Application is the legal representative of the Project Promoter.

2. Dokumenta rekvizītus ''paraksts'', ''datums'' un ''zīmogs'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. The requisites ''signature'', ''date'' and ''stamp'' may not be filled out, if the electronic document has been prepared in accordance with normative acts on the drawing up of electronic documents.

4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 21. oktobra
noteikumiem Nr. 649

AKTIVITĀTE "STIPENDIJAS"
DIVPUSĒJĀS SADARBĪBAS Fonda IZLIETOJUMA PĀRSKATS nR.__
ATSKAITES PERIODS __.__.201_ - __.__.201_
"SCHOLARSHIP" ACTIVITY
BILATERAL FONDs REPORT No.__
Reporting period __.__.201_ - __.__.201_

Līguma Nr.

Contract No.

EEZ/NFI/S/2015/____

Līdzfinansējuma saņēmējs

Submitted by
_____________________________________________________

Sadarbība ar

In consortium with

____________________________

______________________________

1. Divpusējās sadarbības pasākumu apraksts

1. Description of the bilateral cooperation support measures

1.1. Veiktās aktivitātes

1.1. Description of activities performed

Apraksts (veiktās divpusējās sadarbības aktivitātes pārskata periodā)

Description (bilateral activities performed during the reporting period):

1.2. Pasākuma rezultāti un iznākumi

1.2. Outcomes and outputs of the measures

Rezultāts 1:

Outcome 1:

Iznākums 1:

Output 1:

Iznākums 2:

Output 2:

Īss sasniegto rādītāju un iznākumu apraksts

Short description of achieved bilateral outcomes and outputs

1.3. Divpusējās sadarbības ilgtspējas nodrošināšana

1.3. Impact and sustainability of bilateral cooperation

Apraksts (Lūdzu, aprakstiet sasniegtos rādītājus un divpusējās sadarbības rezultātus, raksturojiet, kā tie ietekmē līdzfinansējuma saņēmēju un tā sadarbības partnerus. Lūdzu, norādiet konkrētas (izmērāms lielums) turpmākās darbības, kas nodrošinās sasniegto divpusējās sadarbības rezultātu ilgtspēju starp iesaistītajām institūcijām)

Description (Please describe the results and impact of bilateral cooperation to the Project Promoter and Project partners. Provide detailed steps (measurable indicators) to be taken to ensure sustainability of bilateral cooperation and maintain long-term collaboration between institutions)

1.4. Horizontālās prioritātes

1.4. Horizontal priorities

 

1.5. Publicitāte

1.5. Publicity measures

Īss publicitātes pasākumu apraksts

Short description on publicity measures taken.

2. Finanšu kopsavilkums (pievienota MsExel datne)

2. Financial Summary (attached in MsExcel file)

3. Pievienotie dokumenti (iesniegti caur VIAA EDIS)

3. Documents attached (via SEDA EDIS)

3.1. Pasākuma plāns, ielūgums vai e-pasta vēstule no organizētāja

3.1. Agenda of an event and invitation letter/e-mail from the host institution

3.2. Iekāpšanas kartes

3.2. Boarding passes

3.3. Viesnīcas, apdrošināšanas, konferenču un semināru telpu un aprīkojuma nomas pakalpojumu rēķinu kopijas

3.3. Copies of invoices of a hotel and insurance, premises and rent of equipment

3.4. Dalības maksu semināros apstiprinošie dokumenti

3.4. Document providing payment of the participation fee

3.5. Līdzfinansējuma saņēmēja bankas konta izdruka par pārskata periodu

3.5. Account's statement of the Promoters Bank of reporting period

3.6. Citi dokumenti, ja nepieciešams

3.6. Other documents, if applicable

Apstiprinu, ka pārskatā sniegtā informācija atbilst patiesi veiktajām aktivitātēm un iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģināliem.

Herewith I confirm that the information given in the report is true and corresponds to the actual work done within the Project and the copies attached correspond to the originals.

Projekta koordinators

Project Coordinator

Vārds/Name  
Paraksts/Signature  
Datums/Date  

Līdzfinansējuma saņēmēja paraksttiesīgā persona (atbildīgā amatpersona)*

Authorized signatory of the Project Promoter (responsible official)*

Vārds/Name  
Paraksts/Signature  
Zīmogs/Stamp  
Datums/Date  

Piezīmes.

Note.

1. * Aģentūrai ir tiesības pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka persona, kas paraksta projekta iesniegumu, ir projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona.

1. * The Agency reserves the right to ask the Project Promoter provide documents certifying that the person signing the Application is the legal representative of the Project Promoter.

2. Dokumenta rekvizītus ''paraksts'', ''datums'' un ''zīmogs'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. The requisites ''signature'', ''date'' and ''stamp'' may not be filled out, if the electronic document has been prepared in accordance with normative acts on the drawing up of electronic documents."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 828Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 23.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 22.12.2016. OP numurs: 2016/250.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
287587
23.12.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)