Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 789

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12. panta otrās daļas 6. punktu un 22. panta otrās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205. nr., 2015, 218. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.12. apakšpunktu.

2. Papildināt noteikumus ar 7.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.1 atkritumu poligonā plānoto atkritumu apsaimniekošanas darbību apraksts;".

3. Aizstāt 7.5. apakšpunktā vārdus "paredzamo būvju" ar vārdiem "plānotās infrastruktūras".

4. Aizstāt 14. punktā vārdu "pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde (turpmāk - pārvalde)".

5. Papildināt 23.3. apakšpunktu aiz vārda "poligoniem" ar vārdiem "vai atkritumu poligonu daļām, kas paredzētas inerto atkritumu apglabāšanai".

6. Aizstāt 31. punktā vārdus "poligona operatoru" ar vārdu "operatoru".

7. Svītrot 38. punktā vārdus "Atkritumu poligona".

8. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Lai noteiktu atkritumu atbilstību šo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4. apakšnodaļā minētajiem atkritumu pieņemšanas kritērijiem, atkritumu paraugu ņemšanai un analīzēm izmanto šo noteikumu 2. pielikumā minētās atkritumu paraugu ņemšanas un analīzes metodes. Atkritumu paraugus atkritumu apraksta ķīmiskās analīzes sagatavošanai ņem un atbilstības pārbaudi veic laboratorijas, kuras ir akreditētas Nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas un institūcijas, kam attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts kompetentās institūcijas atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktajām normām ir izsniegušas apliecinājumu vai apstiprinājumu, ka attiecīgie pētījumi ir veikti un tiek uzraudzīti atbilstoši labas laboratorijas prakses prasībām."

9. Svītrot 43. punkta ievaddaļā vārdu "Poligona".

10. Svītrot 45. punkta pirmajā teikumā vārdu "Poligona".

11. Aizstāt 47. punkta ievaddaļā vārdus "poligona operators" ar vārdu "operators".

12. Papildināt noteikumus ar 47.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.1.1 atlikusī atkritumu poligona ietilpība tonnās;".

13. Aizstāt 51. punktā vārdus un skaitļus "LVS ISO 5667-11:1993 "Ūdens kvalitāte - Paraugu ņemšana - 11. daļa: Norādījumi gruntsūdeņu paraugu ņemšanai"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS ISO 5667-11:2011 L "Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 11. daļa: Norādījumi pazemes ūdens paraugu ņemšanai" (ISO 5667-11:2009)".

14. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Par poligona vai izgāztuves apkārtnē konstatēto vides piesārņojumu operators vienas darbdienas laikā no piesārņojuma konstatēšanas brīža informē attiecīgo pārvaldi, kas piecu darbdienu laikā pēc operatora iesniegtās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par termiņiem un veicamajiem pasākumiem vides piesārņojuma cēloņu un tā radīto seku novēršanai un paziņo to attiecīgajam operatoram. Operators novērš vides piesārņojuma cēloņus un tā radītās sekas atbilstoši pārvaldes lēmumā noteiktajiem pasākumiem un termiņiem."

15. Aizstāt 57.1. apakšpunktā vārdu "mājsaimniecības" ar vārdu "sadzīves".

16. Aizstāt 61. punktā vārdus "poligona operators" ar vārdu "operators".

17. Izteikt 4.3. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"4.3. Kritēriji atkritumu pieņemšanai inerto atkritumu poligonos vai atkritumu poligonu daļās, kas paredzētas inerto atkritumu apglabāšanai

63. Inerto atkritumu poligonos vai atkritumu poligonu daļās, kas paredzētas inerto atkritumu apglabāšanai, ir atļauts apglabāt tikai inertos atkritumus.

64. Šo noteikumu 7. pielikumā minētos inertos atkritumus atļauts pieņemt inerto atkritumu poligonā vai atkritumu poligona daļā, kas paredzēta inerto atkritumu apglabāšanai, bez atbilstības pārbaudes, ja no viena rašanās avota tiek piegādāts viens vai vairāki šo noteikumu 7. pielikumā minētie atkritumu veidi. Ja inertie atkritumi satur piemaisījumus (citus materiālus vai vielas) tādā daudzumā, ka pastāv atkritumu radītā piesārņojuma risks, šos atkritumus inerto atkritumu poligonā vai atkritumu poligona daļā, kas paredzēta inerto atkritumu apglabāšanai, nepieņem.

65. Inerto atkritumu poligonā vai atkritumu poligona daļā, kas paredzēta inerto atkritumu apglabāšanai, nepieņem būvdarbos, tai skaitā būvju nojaukšanā, radušos atkritumus, kas piesārņoti ar bīstamām vielām.

66. Ja atkritumu klase nav iekļauta šo noteikumu 7. pielikumā, veic atkritumu ķīmiskās analīzes, lai noteiktu, vai atkritumi atbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām robežvērtībām atkritumu pieņemšanai inerto atkritumu poligonā vai atkritumu poligona daļā, kas paredzēta inerto atkritumu apglabāšanai."

18. Svītrot 70. punkta ievaddaļā vārdus "Reģionālā vides".

19. Aizstāt 70.5. apakšpunktā vārdus "poligona operatora" ar vārdu "operatora".

20. Svītrot 70.1 punktā vārdus "reģionālās vides".

21. Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Rekultivējot inerto atkritumu poligonus vai atkritumu poligonu daļas, kas paredzētas inerto atkritumu apglabāšanai, piemēro II kategorijas izgāztuvēm noteiktās prasības, bet sadzīves un bīstamo atkritumu poligonu rekultivācijai - III kategorijas izgāztuvēm noteiktās prasības."

22. Aizstāt 78. punktā vārdus "poligona vai izgāztuves operators" ar vārdu "operators".

23. Papildināt 82.4. apakšpunktu aiz vārdiem "inerto atkritumu poligoniem" ar vārdiem "vai atkritumu poligonu daļām, kas paredzētas inerto atkritumu apglabāšanai".

24. Papildināt noteikumus ar 82.2 punktu šādā redakcijā:

"82.2 Sadzīves atkritumu poligona operators pēc atkritumu poligona vai tā daļas rekultivācijas iesniedz pārvaldē informāciju par atkritumu poligona vai tā daļas rekultivācijas un slēgšanas darbu izmaksām, norādot pa izmaksu pozīcijām, kas noteiktas normatīvajos aktos par izmaksām, kas saistītas ar atkritumu poligonu apsaimniekošanu pēc to slēgšanas, kā arī norāda slēgtā atkritumu poligona vai tā daļas rekultivēto platību un tajā apglabāto atkritumu daudzumu tonnās."

25. Aizstāt 83. punktā vārdu "ziņojumus" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 47. punktā minētos gada pārskatus un šo noteikumu 82.2 punktā minēto informāciju".

26. Aizstāt 88. punktā vārdus "mājsaimniecības atkritumiem (turpmāk - bioloģiski noārdāmi mājsaimniecības atkritumi)" ar vārdiem "mājsaimniecībās radītiem bioloģiski noārdāmiem atkritumiem (turpmāk - bioloģiski noārdāmi sadzīves atkritumi)".

27. Aizstāt 89. un 90. punktā vārdu "mājsaimniecības" ar vārdu "sadzīves".

28. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums 
Ministru kabineta 
2011. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 1032

Atkritumu paraugu ņemšanas un analīzes metodes

1. Atkritumu vispārīgās īpašības -  standarts LVS EN 13137:2005 A/L "Atkritumu raksturojums - Kopējā organiskā oglekļa satura (TOC) noteikšana atkritumos, dūņās un sedimentos".

2. Izskalošanas pārbaudes:

2.1. standarts LVS EN 12457-1:2005 A/L "Atkritumu raksturošana - Izskalošana - Graudainu atkritumu materiālu un dūņu izskalošanas atbilstības tests - 1. daļa: Atkritumu partijas vienpakāpes tests, ja šķidruma attiecība pret cieto vielu ir 2 l/kg, materiāliem ar lielu cietas vielas saturu un daļiņu izmēru, mazāku par 4 mm (ar vai bez smalcināšanas)";

2.2. standarts LVS EN 12457-2:2005 A/L "Atkritumu raksturošana - Izskalošana - Graudainu atkritumu materiālu un dūņu izskalošanas atbilstības tests - 2. daļa: Atkritumu partijas vienpakāpes tests, ja šķidruma attiecība pret cieto vielu ir 10 l/kg, materiāliem ar daļiņu izmēru, mazāku par 4 mm (ar vai bez smalcināšanas)";

2.3. standarts LVS EN12457-3:2005 A/L "Atkritumu raksturošana - Izskalošana - Graudainu atkritumu materiālu un dūņu izskalošanas atbilstības tests - 3. daļa: Atkritumu partijas divpakāpju tests, ja šķidruma attiecība pret cieto vielu ir 2 l/kg un 8 l/kg, materiāliem ar lielu cietas vielas saturu un daļiņu izmēru, mazāku par 4 mm (ar vai bez smalcināšanas)";

2.4. standarts LVS EN 12457-4:2005 A/L "Atkritumu raksturošana - Izskalošana - Graudainu atkritumu materiālu un dūņu izskalošanas atbilstības tests - 4. daļa: Atkritumu partijas vienpakāpes tests, ja šķidruma attiecība pret cieto vielu ir 10 l/kg, materiāliem ar daļiņu izmēru, mazāku par 10 mm (ar vai bez smalcināšanas)".

3. Neapstrādāto atkritumu mineralizācija:

3.1. standarts LVS EN 13657:2005 A/L "Atkritumu raksturošana - Mineralizācija karaļūdenī šķīstošo elementu noteikšanai";

3.2. standarts LVS EN 13656:2005 A/L "Atkritumu raksturošana - Mineralizācija mikroviļņu krāsnī ar fluorūdeņražskābes (HF), slāpekļskābes (HNO3) un hlorūdeņražskābes (HCl) maisījumu elementu noteikšanai".

4. Ķīmiskās analīzes metodes - standarts LVS EN 16192:2012 "Atkritumu raksturošana. Eluātu analīze"."

29. Izteikt 3. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Robežvērtības atkritumiem, kurus pieņem apglabāšanai inerto atkritumu poligonos vai atkritumu poligonu daļās, kas paredzētas inerto atkritumu apglabāšanai".

30. Papildināt 3. pielikuma I tabulas ievaddaļu aiz vārda "poligonos" ar vārdiem "vai atkritumu poligonu daļās, kas paredzētas inerto atkritumu apglabāšanai".

31. Svītrot 3. pielikuma II tabulas piezīmē vārdus "reģionālā vides".

32. Svītrot 6. pielikuma III tabulas piezīmē vārdus "reģionālā vides".

33. Papildināt 7. pielikuma nosaukumu aiz vārda "poligonā" ar vārdiem "vai atkritumu poligona daļā, kas paredzēta inerto atkritumu apglabāšanai".

34. Aizstāt 7. pielikumā vārdus "būvdarbos un ēku nojaukšanā" ar vārdiem "būvdarbos, tai skaitā būvju nojaukšanā".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 789Pieņemts: 13.12.2016.Stājas spēkā: 16.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 15.12.2016. OP numurs: 2016/245.20
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
287397
16.12.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)