Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 772

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 3. §)
Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības
likuma
8.2 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji tiek reģistrēti Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā (turpmāk – reģistrs) un izslēgti no reģistra, reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu un to aktualizēšanas kārtību, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas nosacījumus, reģistrācijas valsts nodevas un ikgadējās uzraudzības valsts nodevas apmēru un tās samaksas kārtību, kārtību, kādā notiek sadarbība ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī prasības kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem.

2. Kredīta starpniekus un kredīta starpnieku pārstāvjus reģistrē reģistrā un izslēdz no reģistra, kā arī reģistrā iekļauto informāciju aktualizē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – reģistra iestāde).

3. Reģistra iestāde uztur reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību bez maksas elektroniskā veidā.

4. Reģistra iestāde pirms lēmuma pieņemšanas par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrēšanu reģistrā vai izslēgšanas no reģistra, kā arī pēc kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrācijas reģistrā ir tiesīga sniegt norādījumus par darbībām, kas jāveic, lai nodrošinātu kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja darbības atbilstību šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

II. Prasības kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja reģistrācijai

5. Kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi reģistrē reģistrā, ja tas atbilst šādām prasībām:

5.1. kredīta starpniekam vai kredīta starpnieka pārstāvim ir patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās minimālās zināšanas par kreditēšanas līgumiem, kreditēšanas pakalpojumu un kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanu;

5.2. kredīta starpniekam vai kredīta starpnieka pārstāvim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai tā sodāmība ir dzēsta;

5.3. kredīta starpniekam vai kredīta starpnieka pārstāvim saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu ir apdrošināta profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība;

5.4. kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja (ja kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis ir komersants) padomes vai valdes loceklim vai pārstāvēttiesīgajam biedram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai tā sodāmība ir dzēsta;

5.5. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis (ja kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis ir fiziska persona), vai kāds no kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja padomes vai valdes locekļiem vai pārstāvēttiesīgajiem biedriem (ja kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis ir komersants), vai tā darbinieki, kuru pienākumos ietilpst kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšana, nav sodīti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko paredzēta atbildība Krimināllikuma XVIII vai XIX nodaļā, 272., 274., 275., 275.1 vai 280. pantā, vai to sodāmība ir dzēsta;

5.6. kredīta starpniekam vai kredīta starpnieka pārstāvim pēdējo piecu gadu laikā nav bijis pasludināts maksātnespējas process;

5.7. kredīta starpniekam vai kredīta starpnieka pārstāvim ir reģistrēta personas datu apstrāde vai personas datu aizsardzības speciālists saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību. Iesniegumu kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrācijai var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu par personas datu apstrādes vai personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju;

5.8. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis ir izstrādājis un apstiprinājis personāla atalgojuma iekšējo kārtību un kārtību tā personāla zināšanu un kompetences prasību uzturēšanai;

5.9. uz reģistrācijas dienu par kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē nav informācijas par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādiem;

5.10. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis pēdējo triju gadu laikā nav bijis izslēgts no reģistra par būtiskiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

5.11. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis pēdējo piecu gadu laikā nav bijis tādas juridiskās personas pārvaldes institūcijas loceklis, kurai pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process;

5.12. kredīta starpnieka pakalpojumu sniegšanas vieta vai juridiskā adrese (ja attiecināms) atrodas Latvijas Republikā;

5.13. samaksāta šo noteikumu VI nodaļā minētā valsts nodeva.

6. Šo noteikumu 5.10. apakšpunktu piemēro arī tad, ja:

6.1. fiziska persona ir bijusi no reģistra izslēgta komersanta – kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja – padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs;

6.2. komersanta padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs ir bijis no reģistra izslēgta komersanta – kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja – padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs.

7. Lai pārliecinātos par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja atbilstību šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām, reģistra iestāde, ja nepieciešams, administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūst šādu informāciju:

7.1. no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes – šo noteikumu 5.9. apakšpunktā minēto informāciju;

7.2. no Uzņēmumu reģistra – šo noteikumu 5.6., 5.11. un 5.12. apakšpunktā minēto informāciju;

7.3. no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā sodu reģistra – šo noteikumu 5.2., 5.4. un 5.5. apakšpunktā minēto informāciju;

7.4. no Datu valsts inspekcijas personas datu apstrādes un personas datu aizsardzības speciālistu reģistra – šo noteikumu 5.7. apakšpunktā minēto informāciju.

III. Kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja reģistrācija

8. Kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis iesniedz reģistra iestādē reģistrācijas iesniegumu (pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. izziņu par kriminālo un administratīvo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs (fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis, vai pārstāvēttiesīgais biedrs (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants) ir ārvalstnieks). Izziņa izsniegta ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;

8.2. kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja apstiprinātu personāla atalgojuma iekšējo kārtību un kārtību tā personāla zināšanu un kompetences prasību uzturēšanai;

8.3. profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

9. Reģistra iestāde pēc tās rīcībā esošās informācijas izvērtēšanas pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi, ja:

9.1. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis neatbilst šo noteikumu 5. un 6. punktā minētajām prasībām;

9.2. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis neiesniedz šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Reģistra iestāde pēc tās rīcībā esošās informācijas izvērtēšanas ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi, ja:

10.1. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis sniedzis nepatiesu informāciju;

10.2. reģistrācijai iesniegtie kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja dokumenti vai tajos norādītā informācija neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dokumentu noformēšanas jomā;

10.3. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis noteiktajā termiņā nav izpildījis šo noteikumu 4. punktā minētos reģistra iestādes norādījumus par darbībām, kas jāveic, lai nodrošinātu tā darbības atbilstību šo noteikumu prasībām;

10.4. pēdējo divu gadu laikā tas ir izdarījis būtisku administratīvo pārkāpumu tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, finanšu, patērētāju tiesību vai fizisko personu datu aizsardzības jomā. Izvērtējot, vai administratīvais pārkāpums atzīstams par būtisku, reģistra iestāde ņem vērā pieļautā pārkāpuma raksturu un ilgumu, radīto ietekmi (zaudējumi patērētājiem), kā arī citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;

10.5. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis nav ievērojis tam adresētos reģistra iestādes lēmumus attiecībā uz patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību;

10.6. kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja darbība vai plānotā darbība kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanā neatbilst normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

10.7. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis nav izpildījis normatīvajos aktos patērētāju tiesību aizsardzības jomā noteikto rakstveida apņemšanos noteiktā termiņā novērst pārkāpumus.

11. Reģistra iestāde ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrēšanu:

11.1. reģistrē kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi reģistrā;

11.2. reģistra iestādes tīmekļvietnē ievieto šo noteikumu 12. vai 13. punktā minēto informāciju par kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi.

IV. Reģistrā iekļaujamā informācija un tās aktualizācijas kārtība

12. Reģistrā iekļauj šādu informāciju par kredīta starpnieku:

12.1. vārds un uzvārds vai nosaukums (firma);

12.2. reģistrācijas numurs (ja attiecināms);

12.3. juridiskā adrese (ja attiecināms) un pakalpojumu sniegšanas vieta;

12.4. tā pārvaldes institūcijas locekļa vārds un uzvārds, kurš ir atbildīgs par kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms);

12.5. to darbinieku vārds un uzvārds, kuri veic kredīta starpniecības pakalpojumus (ja attiecināms);

12.6. informācija par sniedzamajiem pakalpojumiem;

12.7. informācija par Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā kredīta starpniecības pakalpojumi tiek sniegti vai kurā plānots tos sniegt saskaņā ar uzņēmējdarbības veikšanas un pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (ja attiecināms), kā arī informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem;

12.8. informācija par kredīta devējiem, kurus tas pārstāv;

12.9. datums, kurā kredīta starpnieks reģistrēts reģistrā vai izslēgts no tā;

12.10. profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija.

13. Reģistrā iekļauj šādu informāciju par kredīta starpnieka pārstāvi:

13.1. vārds un uzvārds vai nosaukums (firma);

13.2. reģistrācijas numurs (ja attiecināms);

13.3. juridiskā adrese (ja attiecināms) un pakalpojumu sniegšanas vieta;

13.4. tā pārvaldes institūcijas locekļa vārds un uzvārds, kurš ir atbildīgs par kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms);

13.5. to darbinieku vārds un uzvārds, kuri sniedz kredīta starpniecības pakalpojumus (ja attiecināms);

13.6. informācija par sniedzamajiem pakalpojumiem;

13.7. informācija par Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā kredīta starpniecības pakalpojumi tiek sniegti vai kurā plānots tos sniegt saskaņā ar uzņēmējdarbības veikšanas un pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (ja attiecināms), kā arī informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem;

13.8. informācija par kredīta starpnieku un kredīta devējiem, kurus tas pārstāv;

13.9. datums, kurā kredīta starpnieka pārstāvis reģistrēts reģistrā vai izslēgts no tā;

13.10. profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš un darbības teritorija.

14. Ja radušās izmaiņas šo noteikumu 5., 6., 12. un 13. punktā (izņemot 12.7. un 13.7. apakšpunktu) minētajā informācijā vai informācijā, kas norādīta šo noteikumu 8. punktā minētajā iesniegumā, kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā informēt reģistra iestādi par tām, kā arī iesniegt aktuālo informāciju un dokumentus, kas apliecina minētos faktus.

15. Reģistra iestāde reģistrā iekļauto informāciju aktualizē septiņu darbdienu laikā no dienas, kad saņemta nepieciešamā informācija un dokumenti, kas apliecina minētos faktus. Šo noteikumu 12.7. un 13.7. apakšpunktā minēto informāciju reģistra iestāde aktualizē septiņu darbdienu laikā no dienas, kad reģistra iestāde nosūtījusi šo noteikumu 42. punktā minēto paziņojumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijai.

V. Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

16. Kredīta starpniekam vai kredīta starpnieka pārstāvim ir apdrošināta profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 19. septembra Deleģēto regulu Nr. 1125/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/17/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas vai salīdzināmas garantijas, kādai jābūt kredīta starpniekiem, minimālo naudas summu.

17. Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai jābūt spēkā tajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās tiek sniegti kredīta starpniecības pakalpojumi.

18. Kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja profesionālās darbības civiltiesisko atbildību kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja vārdā var apdrošināt arī kredīta devējs vai kredīta starpnieks attiecībā uz kredīta starpnieka pārstāvi.

VI. Valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

19. Valsts nodevas apmērs par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju ir:

19.1. fiziskām personām – 500 euro;

19.2. juridiskām personām – 1000 euro.

20. Valsts nodevas apmērs par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja ikgadējo uzraudzību ir:

20.1. fiziskām personām – 250 euro;

20.2. juridiskām personām – 500 euro.

21. Valsts nodevu par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis maksā pirms šo noteikumu 8. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas.

22. Valsts nodevu par ikgadējo uzraudzību kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis maksā līdz kārtējā gada 1. decembrim – par katru nākamo kalendāra gadu.

23. Valsts nodevu kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis maksā ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Maksājot norāda maksājuma mērķi:

23.1. valsts nodeva par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju;

23.2. valsts nodeva par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja ikgadējo uzraudzību.

24. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

25. Ja reģistrācija tiek atteikta vai ja kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis tiek izslēgts no reģistra, tā samaksāto valsts nodevu par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju vai par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja ikgadējo uzraudzību neatmaksā.

VII. Kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja izslēgšana no reģistra

26. Reģistra iestāde, veicot uzraudzību vai pamatojoties uz citu valsts vai Eiropas Savienības dalībvalstu iestāžu sniegto informāciju, ir tiesīga pieņemt lēmumu par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja izslēgšanu no reģistra šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

27. Reģistra iestāde pieņem lēmumu par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja izslēgšanu no reģistra, ja:

27.1. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis ir iesniedzis reģistra iestādē iesniegumu par tā izslēgšanu no reģistra;

27.2. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis vairāk nekā sešus mēnešus nav veicis kredīta starpniecības pakalpojumus vai devis padomus patērētājam;

27.3. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis vairs neatbilst šo noteikumu 5. vai 6. punktā minētajām prasībām.

28. Reģistra iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja izslēgšanu no reģistra, ja:

28.1. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis nav izpildījis reģistra iestādes lēmumu patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai vai nepilda normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību noteikto rakstveida apņemšanos noteiktā termiņā novērst izdarīto pārkāpumu;

28.2. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis noteiktajos termiņos nav sniedzis reģistra iestādei šo noteikumu 14., 31. un 32. punktā minēto informāciju;

28.3. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis nesniedz reģistra iestādei tās pieprasītos dokumentus un informāciju privātpersonas pārbaudes veikšanai vai nesadarbojas ar reģistra iestādi, lai novērstu pārkāpumus patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

28.4. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis ir būtiski pārkāpis vai sistemātiski pārkāpj kredīta starpniecības pakalpojumu, patērētāju tiesību aizsardzību vai fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības;

28.5. kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis ir sniedzis reģistra iestādei nepatiesu vai maldinošu informāciju vai veicis citas prettiesiskas darbības, lai panāktu tā reģistrēšanu reģistrā.

29. Reģistra iestāde pēc lēmuma pieņemšanas par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja izslēgšanu no reģistra:

29.1. ne vēlāk kā triju darbdienu laikā izslēdz kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi no reģistra;

29.2. ne vēlāk kā triju darbdienu laikā aktualizē informāciju reģistra iestādes tīmekļvietnē;

29.3. ne vēlāk kā 14 dienu laikā informē par to attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, kurā kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis vienlaikus sniedz kredīta starpniecības pakalpojumus.

VIII. Prasības kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem

30. Kredīta starpniekam ir pienākums sekot līdzi un nodrošināt, ka tā pilnvarotais kredīta starpnieka pārstāvis ievēro patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanai, it īpaši attiecībā uz kredīta starpnieka pārstāvja un tā personāla zināšanu un kompetences līmeni patērētāju kreditēšanas pakalpojumu jomā.

31. Ja pēc reģistrācijas reģistrā kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis plāno izveidot filiāli vai sniegt kredīta starpniecības pakalpojumus citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja pienākums ir ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tam, kad sākta kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšana attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, par to informēt reģistra iestādi.

32. Kredīta starpniekam ir pienākums divas reizes gadā – līdz 1. martam un 1. septembrim – iesniegt reģistra iestādē šādu informāciju (tajā skaitā par kredīta starpnieka pārstāvi):

32.1. ar patērētājiem noslēgtie līgumi par starpniecības pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā pusgadā – skaits;

32.2. ar patērētājiem noslēgtie kreditēšanas līgumi kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanas ietvaros – skaits un summa;

32.3. cita informācija pēc reģistra iestādes pieprasījuma, kas nepieciešama normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību noteikto funkciju izpildei vai tirgus attīstības tendenču noteikšanai, saprātīgā termiņā iepriekš brīdinot par to kredīta starpniekus.

IX. Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzība

33. Reģistra iestāde uzrauga Latvijas Republikā reģistrēto kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju darbību, tajā skaitā to darbību citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Reģistra iestāde uzrauga citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrēto kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju filiāļu darbību Latvijas Republikas teritorijā. Veicot uzraudzību, reģistra iestāde sadarbojas un konsultējas ar citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām.

34. Ja reģistra iestāde konstatē, ka citas Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja filiāle, kas sniedz kredīta starpniecības pakalpojumus Latvijas Republikā, veic darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas patērētāju kreditēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālās ētikas, zināšanas un kompetences prasības, prasības reklāmai, informācijas sniegšanai patērētājam un gada procentu likmes aprēķināšanas prasības, tā nekavējoties aicina, lai kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis izbeidz šādas darbības.

35. Ja citas Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja filiāle, kas sniedz kredīta starpniecības pakalpojumus Latvijas Republikā, neizbeidz darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas patērētāju kreditēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālās ētikas, zināšanas un kompetences prasības, prasības reklāmai, informācijas sniegšanai patērētājam un gada procentu likmes aprēķināšanas prasības, reģistra iestāde veic patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās darbības, lai novērstu pārkāpumus, un vienlaikus informē par to attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūciju.

36. Ja citas Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka filiāle, kas sniedz kredīta starpniecības pakalpojumus Latvijas Republikā, turpina veikt darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas patērētāju kreditēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālās ētikas, zināšanas un kompetences prasības, prasības reklāmai, informācijas sniegšanai patērētājam un gada procentu likmes aprēķināšanas prasības, pēc tam, kad reģistra iestāde ir informējusi par to attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku vai kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūciju, reģistra iestāde veic patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās darbības, lai šādus pārkāpumus novērstu un liegtu slēgt turpmākus darījumus, kā arī informē par to Eiropas Komisiju.

37. Ja reģistra iestāde nepiekrīt attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku vai kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijas darbībām, kas vērstas pret Latvijas Republikā reģistrētu kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi, reģistra iestādei ir tiesības vērsties Eiropas Banku iestādē un lūgt tās palīdzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulas Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK, 19. pantu.

38. Ja reģistra iestādei ir skaidrs un pierādāms pamats secināt, ka kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja filiāle vai kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis, kas sniedz kredīta starpniecības pakalpojumus Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, pārkāpj patērētāju kreditēšanu regulējošos normatīvos aktus, kas nav minēti šo noteikumu 34., 35. un 36. punktā, tā vēršas pie attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijas.

39. Ja attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcija mēneša laikā no dienas, kad tā tikusi informēta atbilstoši šo noteikumu 38. punktam, neveic nekādas darbības vai ja kredīta starpnieks vai tā pārstāvis turpina pārkāpt patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, reģistra iestāde:

39.1. pēc attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijas informēšanas veic visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu patērētāju intereses un nodrošinātu atbilstošu kreditēšanas tirgus darbību, tajā skaitā liedzot noslēgt turpmākus darījumus Latvijas Republikas teritorijā. Par minētajām darbībām reģistra iestāde informē arī Eiropas Komisiju un Eiropas Banku iestādi;

39.2. ir tiesīga vērsties Eiropas Banku iestādē un lūgt tās palīdzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulas Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK, 19. pantu.

40. Reģistra iestāde ir tiesīga veikt pārbaudes vietās, kur pakalpojumus sniedz citas Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja filiāle, kas sniedz kredīta starpniecības pakalpojumus Latvijas Republikā, pēc tam, kad par to informēta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcija.

X. Sadarbība starp dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm

41. Reģistra iestāde sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijām, tajā skaitā apmainās ar informāciju un sniedz palīdzību, cik tas nepieciešams izmeklēšanas un uzraudzības darbībām. Reģistra iestāde ir vienotais kontaktpunkts sadarbībai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijām, Eiropas Komisiju un Eiropas Banku iestādi.

42. Ja reģistra iestāde no kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja ir saņēmusi iesniegumu par to, ka tas plāno izveidot filiāli vai sniegt kredīta starpniecības pakalpojumus citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, reģistra iestāde mēneša laikā no minētā iesnieguma saņemšanas dienas nosūta paziņojumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijai un vienlaikus informē kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi par to, ka šāda informācija ir nosūtīta.

43. Šo noteikumu 42. punktā minēto paziņojumu reģistra iestāde sagatavo atbilstoši Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm "Par kredīta starpnieku pases paziņojumiem saskaņā ar Hipotekāro kredītu direktīvu".

44. Kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis var sākt piedāvāt kredīta starpniecības pakalpojumus citā Eiropas Savienības dalībvalstī mēnesi pēc dienas, kad reģistra iestāde nosūtījusi šo noteikumu 42. punktā minēto paziņojumu citas Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijai.

45. Pēc citas Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūciju paziņojumu saņemšanas reģistra iestāde publicē un aktualizē savā tīmekļvietnē informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem, kas sniedz kredīta starpniecības pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.

46. Reģistra iestāde var atteikties sadarboties ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijām, ja:

46.1. uzraudzības darbības vai informācijas apmaiņa var nelabvēlīgi ietekmēt Latvijas Republikas suverenitāti, drošību vai sabiedrisko kārtību;

46.2. pret Latvijas Republikā reģistrētu kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi, kas pārkāpj patērētāju kreditēšanu regulējošus normatīvos aktus, jau ir uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par tiem pašiem pārkāpumiem;

46.3. jau ir stājies spēkā tiesas nolēmums par to pašu patērētāju kreditēšanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, ko pieļāvis kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis, kas reģistrēts Latvijas Republikā.

47. Šo noteikumu 46. punktā minētajos gadījumos reģistra iestāde attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijai, kura pieprasījusi informāciju, sniedz pēc iespējas detalizētāku informāciju par atteikuma iemesliem.

XI. Noslēguma jautājums

48. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 772
Kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja reģistrācijas iesniegums

1. Iesniegums iesniegts

Kredīta starpnieka reģistrācijai
Kredīta starpnieka pārstāvja reģistrācijai

2. Informācija par kredīta starpnieku/kredīta starpnieka pārstāvi

2.1. aizpilda, ja kredīta starpnieks/kredīta starpnieka pārstāvis ir juridiska persona

Nosaukums (firma) 
Reģistrācijas kods/reģistrācijas numurs komercreģistrā (vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības valstī, kurā juridiskā persona ir reģistrēta) 
Juridiskā adrese 
Pakalpojumu sniegšanas vietas adrese 
Tālruņa numurs 
Faksa numurs 
E-pasta adrese 
Kontaktpersona: 
vārds, uzvārds 
tālruņa numurs 
faksa numurs 
e-pasta adrese 

2.2. aizpilda, ja kredīta starpnieks/kredīta starpnieka pārstāvis ir fiziska persona

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
Pakalpojumu sniegšanas vietas adrese 
Tālruņa numurs 
Faksa numurs 
E-pasta adrese 
Kontaktpersona: 
vārds, uzvārds 
tālruņa numurs 
faksa numurs 
e-pasta adrese 

3. Ziņas par kredīta starpnieka/kredīta starpnieka pārstāvja pakalpojumu sniegšanas (klientu apkalpošanas) vietu(-ām) (adresi(-ēm)) un kredīta starpnieka/kredīta starpnieka pārstāvja tīmekļvietni(-ēm), kurā(-ās) tiek piedāvāti kredīta starpniecības pakalpojumi (ja tādi tiek sniegti):

3.1. ziņas par pakalpojumu sniegšanas (klientu apkalpošanas) vietu(-ām) (adresi(-ēm))

Klientu apkalpošanas vietas nosaukums (ja ir)

Adrese

Piedāvātais pakalpojums

  

Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem

Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos

Slēdz kreditēšanas līgumus

Dod padomus patērētājiem

3.2. ziņas par tīmekļvietni(-ēm), kurā(-ās) patērētājiem tiek vai tiks piedāvāti kredīta starpniecības pakalpojumi

Tīmekļvietnes adrese

Piedāvātais pakalpojums

 

Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem

Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos

Slēdz kreditēšanas līgumus

Dod padomus patērētājiem

4. Ziņas par kredīta devēju(-iem), kuru(-us) pārstāv kredīta starpnieks/kredīta starpnieku pārstāvis

Kredīta devēja nosaukums (firma)/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas kods/reģistrācijas numurs komercreģistrā (vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības valstī, kurā juridiskā persona ir reģistrēta)/personas kods 
Juridiskā adrese/deklarētās dzīvesvietas adrese 
Pakalpojumu sniegšanas vietas adrese 
E-pasta adrese 
Pārstāvības pamats 
Pārstāvības termiņš 

5. Ziņas par kredīta starpnieku(-iem), kuru(-us) pārstāv kredīta starpnieku pārstāvis (tikai kredīta starpnieku pārstāvjiem)

Kredīta starpnieka nosaukums (firma)/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas kods/reģistrācijas numurs komercreģistrā (vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības valstī, kurā juridiskā persona ir reģistrēta)/personas kods 
Juridiskā adrese/deklarētās dzīvesvietas adrese 
Pakalpojumu sniegšanas vietas adrese 
E-pasta adrese 
Pārstāvības pamats 
Pārstāvības termiņš 

6. Ziņas par Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā kredīta starpnieks/kredīta starpnieka pārstāvis plāno veikt vai veic savu darbību

ES dalībvalsts, kurā tiek plānots sniegt kredīta starpniecības pakalpojumus vai tie tiek sniegti 
Pakalpojumu sniegšanas vietas adrese 
Piedāvātie pakalpojumi

Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem

Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos

Slēdz kreditēšanas līgumus

Dod padomus patērētājiem

7. Kredīta starpnieka/kredīta starpnieka pārstāvja darbinieki, kuru pienākumos ietilpst kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšana

Vārds, uzvārds, personas kods 
Vārds, uzvārds, personas kods 
Vārds, uzvārds, personas kods 
Vārds, uzvārds, personas kods 
Vārds, uzvārds, personas kods 

8. Ziņas par valsts nodevas maksātāju

Valsts nodevas maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums 
Maksājuma datums 
Summa 
Maksājumu iestādes piešķirtais maksājuma rīkojuma identifikācijas numurs 

Apliecinu, ka:

8.1. kredīta starpniekam/kredīta starpnieka pārstāvim ir patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās minimālās zināšanas par kreditēšanas līgumiem, kreditēšanas pakalpojumu un kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanu;

8.2. kredīta starpnieka/kredīta starpnieka pārstāvja darbinieki ir kompetenti kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanā;

8.3. kredīta starpniekam/kredīta starpnieka pārstāvim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

8.4. kredīta starpnieka/kredīta starpnieka pārstāvja (ja kredīta starpnieks/kredīta starpnieka pārstāvis ir komersants) padomes vai valdes loceklim vai pārstāvēttiesīgajam biedram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus;

8.5. kredīta starpniekam/kredīta starpnieka pārstāvim ir apdrošināta profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība;

8.6. kredīta starpnieks/kredīta starpnieka pārstāvis (ja kredīta starpnieks/kredīta starpnieka pārstāvis ir fiziska persona) vai kāds no tā padomes vai valdes locekļiem vai pārstāvēttiesīgajiem biedriem (ja kredīta starpnieks/kredīta starpnieka pārstāvis ir komersants), vai tā darbinieki, kuru pienākumos ietilpst kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšana, nav sodīti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko paredzēta atbildība Krimināllikuma XVIII vai XIX nodaļā, 272., 274., 275., 275.1 vai 280. pantā;

8.7. kredīta starpniekam/kredīta starpnieka pārstāvim pēdējo piecu gadu laikā nav bijis pasludināts maksātnespējas process;

8.8. kredīta starpnieks/kredīta starpnieka pārstāvis pēdējo piecu gadu laikā nav bijis tādas juridiskās personas pārvaldes institūcijas loceklis, kurai pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process;

8.9. kredīta starpniekam/kredīta starpnieka pārstāvim ir reģistrēta personas datu apstrāde vai personas datu aizsardzības speciālists saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību;

8.10. kredīta starpnieks/kredīta starpnieka pārstāvis ir izstrādājis un apstiprinājis personāla atalgojuma iekšējo kārtību un kārtību tā personāla zināšanu un kompetences prasību uzturēšanai;

8.11. uz reģistrācijas dienu par kredīta starpnieku/kredīta starpnieka pārstāvi Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē nav informācijas par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādiem;

8.12. kredīta starpnieks/kredīta starpnieka pārstāvis pēdējo triju gadu laikā nav bijis izslēgts no reģistra (tajā skaitā par būtiskiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā).

Pielikumā (atzīmēt ar X):

izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību;

kredīta starpnieka/kredīta starpnieka pārstāvja apstiprināta personāla atalgojuma iekšējā kārtība un kārtība tā personāla zināšanu un kompetences prasību uzturēšanai;

profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;

citi dokumenti (norādīt, kādi) ______________________________________

 

Paraksttiesīgā(-ās) amatpersona(-as)   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

(datums*)

   
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 772Pieņemts: 13.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 15.12.2016. OP numurs: 2016/245.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287374
01.01.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)