Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā

Izdarīt Azartspēļu un izložu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65.nr.; 2013, 188.nr.; 2015, 248.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) interaktīvā azartspēle - azartspēle, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus;";

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) interaktīvā izloze - valsts mēroga izloze, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus;".

2. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Azartspēļu un izložu organizētāja tiesības un pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums."

3. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Reģistrācija ir katra azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrēšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai savu identifikācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu attiecīgā automāta un iekārtas ekspluatācijas laiku. Identifikācijas numura izsniegšana azartspēļu automātam un iekārtai ir maksas pakalpojums, kuru nodrošina Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Maksas apmēru par sniegto pakalpojumu un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. Izteikt 8.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ir Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kuras apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 1 400 000 euro;".

5. 11.pantā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu finanšu pārskata norakstu (bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu) par saimniecisko darbību pārskata periodā, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;

2) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem iesnieguma iesniegšanas dienā;";

izslēgt 5.punktu.

6. Papildināt 14.panta pirmo daļu pēc vārdiem "izvērtē kapitālsabiedrības atbilstību šā likuma prasībām," ar vārdiem "kapitālsabiedrības gada pārskatu (finanšu pārskatu un vadības ziņojumu) par iepriekšējo pārskata gadu un zvērināta revidenta ziņojumu,".

7. 17.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu finanšu pārskata norakstu (bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu) par saimniecisko darbību pārskata periodā;";

izslēgt otrās daļas 2. un 3.punktu;

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem iesnieguma iesniegšanas dienā;".

8. Papildināt 39.panta pirmo daļu ar vārdiem "un terorisma finansēšanu".

9. 47.pantā:

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka informāciju, kas iekļaujama tās interaktīvo azartspēļu programmas atbilstības pārskatā, kura izmantota interaktīvās azartspēles organizēšanai."

10. 53.panta sestajā daļā:

aizstāt vārdu "spēļu" ar vārdu "azartspēļu";

papildināt daļu pēc vārda "dienestam" ar vārdiem "elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā".

11. Izteikt X nodaļu šādā redakcijā:

"X nodaļa
Interaktīvās izlozes

74.pants. Interaktīvo izložu organizēšana

(1) Par interaktīvo izložu (naudas, mantu, skaitļu izložu un momentloteriju) organizēšanu uzskatāma tādu valsts mēroga izložu organizēšana, kurās to dalībnieki visas dalībai šajās izlozēs nepieciešamās darbības veic tikai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību un izlozes laimestus nosaka īpaša programma.

(2) Interaktīvo izložu organizēšanas vieta ir attiecīgā interneta mājaslapa.

(3) Valsts mēroga naudas, mantu, skaitļu izložu un momentloteriju biļešu pārdošana vai citādā veidā veiktais dalības maksājums, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, nav uzskatāms par interaktīvās izlozes organizēšanu šā likuma izpratnē.

75.pants. Tiesības organizēt interaktīvās izlozes

(1) Interaktīvo izložu organizēšana ir atļauta valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Loto" (turpmāk šajā nodaļā - interaktīvās izlozes organizētājs).

(2) Interaktīvo izložu organizēšanas licence (turpmāk arī - licence interaktīvo izložu organizēšanai) dod tiesības organizēt interaktīvās izlozes licencē norādītajā interneta mājaslapā.

76.pants. Licences saņemšana interaktīvo izložu organizēšanai

(1) Lai saņemtu licenci interaktīvo izložu organizēšanai, interaktīvās izlozes organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) informāciju par plānotajiem interaktīvo izložu veidiem un katras interaktīvās izlozes noteikumus;

2) informāciju par kārtību, kādā var iegādāties biļetes vai aizpildīt kuponus, lai piedalītos interaktīvajās izlozēs;

3) informāciju par interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamām programmām;

4) informāciju par vietu, kur atradīsies interaktīvo izložu organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizēto interaktīvo izložu iznākumu;

5) interaktīvo izložu organizētāja apliecinājumu, ka paredzētie fizisko personu datu aizsardzības pasākumi atbilst normatīvo aktu prasībām;

6) informāciju par interaktīvās izlozes organizēšanai izmantojamo interneta mājaslapu;

7) informāciju par interaktīvo izložu atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu.

(2) Interaktīvās izlozes noteikumos norādāma šāda informācija:

1) interaktīvās izlozes organizētāja nosaukums un juridiskā adrese;

2) interaktīvās izlozes nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties interaktīvajā izlozē;

4) interaktīvās izlozes biļetes cena vai dalības maksa;

5) momentloterijas kopējais izlozes biļešu skaits;

6) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

7) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

8) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

9) cita informācija, kuru interaktīvās izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu interaktīvo izložu organizēšanai vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu interaktīvo izložu organizēšanai vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

77.pants. Atteikums izsniegt licenci interaktīvo izložu organizēšanai

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka izsniegt licenci interaktīvo izložu organizēšanai, ja ir iestājies kāds no šā likuma 66.pantā minētajiem nosacījumiem.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka izsniegt licenci interaktīvo izložu organizēšanai, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) iesniegtie interaktīvo izložu noteikumi neatbilst šā likuma prasībām;

2) interaktīvo izložu organizēšanai izmantojamās programmas nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību šā likuma 73.panta otrās daļas prasībām vai citu šā likuma prasību ievērošanu;

3) interaktīvo izložu organizētāja paredzētie drošības pasākumi, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizēto interaktīvo izložu iznākumu, ir nepietiekami.

78.pants. Izsniegtās licences interaktīvo izložu organizēšanai anulēšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt izsniegto licenci interaktīvo izložu organizēšanai, ja ir iestājies kāds no šā likuma 87.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, kā arī tad, ja interaktīvās izlozes organizētājs savstarpējos norēķinos ar dalībniekiem izmanto kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Valsts ieņēmumu dienestu vai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

79.pants. Par interaktīvo izložu organizēšanu atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci interaktīvo izložu organizēšanai, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kura ir atbildīga par konkrētās interaktīvās izlozes norisi (turpmāk arī - atbildīgā persona).

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina par interaktīvo izložu organizēšanu atbildīgo personu, ja uz to attiecas kāds no šā likuma 67.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(3) Interaktīvo izložu organizēšana ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi atbildīgo personu.

(4) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbildīgās personas atbrīvošanu interaktīvo izložu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Ja mainās atbildīgā persona, šā panta trešajā daļā minēto aizliegumu nepiemēro.

80.pants. Interaktīvo izložu organizētāja pienākumi

(1) Interaktīvo izložu organizētājs nodrošina:

1) spēlētāju reģistrāciju un identitātes pārbaudi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pieprasot no viņiem identificējošos datus un veicot spēlētāju identitātes pārbaudi, pirms viņiem tiek piešķirtas tiesības piedalīties interaktīvajā izlozē. Ministru kabinets nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību;

2) katram interaktīvās izlozes dalībniekam īpaša spēles konta izveidi uz interaktīvo izložu organizētāja spēles servera;

3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļuvi interaktīvo izložu organizēšanai izmantojamām programmām un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar interaktīvo izložu organizēšanu.

(2) Interneta mājaslapā, kuru interaktīvo izložu organizētājs izmanto interaktīvās izlozes organizēšanai, norāda:

1) interaktīvo izložu organizētāja nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru un interaktīvās izlozes organizēšanas licences numuru;

2) katras interaktīvās izlozes nosaukumu;

3) katras interaktīvās izlozes noteikumus;

4) aizliegumu piedalīties interaktīvajā izlozē personām, kuras atrodas valstī vai teritorijā, kur dalība šādās izlozēs ir aizliegta;

5) aizliegumu piedalīties interaktīvajā izlozē personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

(3) Interaktīvo izložu organizētājam un dalībniekiem savstarpējos norēķinos ir atļauts izmantot tikai Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs atvērtus kontus.

(4) Interaktīvo izložu organizētājam aizliegts pārskaitīt laimestu uz kontu, no kura netika veikta iemaksa dalībai interaktīvajā izlozē.

(5) Interaktīvo izložu organizētājs nodrošina, ka interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamā aparatūra, kur glabājas dati par spēlētāju identitāti, iemaksātajām dalības maksām un saņemtajiem laimestiem, atrodas Latvijas Republikā.

(6) Ministru kabinets nosaka informāciju, kas iekļaujama tās interaktīvo izložu programmas atbilstības pārskatā, kura izmantota interaktīvās izlozes organizēšanai.

(7) Informāciju par interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamām programmām, par attiecīgajiem drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem sniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iesniedzama informācija par interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamām programmām un par attiecīgajiem drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem.

(8) Interaktīvās izlozes organizētājs ne vēlāk kā 15 dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī pārdotajām biļetēm un izmaksāto laimestu kopsummu. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā interaktīvo izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni."

12. Izslēgt 83.pantu.

13. Izslēgt 84.panta pirmo daļu.

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Ministru kabinets līdz 2017.gada 1.septembrim izdod šā likuma 80.panta sestajā daļā minētos noteikumus.

20. Ministru kabinets līdz 2017.gada 1.maijam izdod šā likuma 80.panta pirmās daļas 1.punktā, septītajā daļā un astotajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.11.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Tēma: Komerctiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 10.12.2016. OP numurs: 2016/241.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287245
01.01.2017
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"