Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197.nr.; 2013, 27., 194., 232., 237.nr.; 2014, 123.nr.; 2015, 42., 248., 251.nr.; 2016, 120.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 10.punktā skaitli "14,23" ar skaitli "15,00".

2. Aizstāt 49.panta trešās daļas 1.punktā skaitli "35,57" ar skaitli "35,00".

3. Aizstāt 64.panta pirmās daļas 4.punktā skaitli "355 700" ar skaitli "350 000".

4. 65.pantā:

aizstāt pirmās daļas 6.punkta "a" apakšpunktā skaitli "14 220" ar skaitli "14 200";

aizstāt pirmās daļas 6.punkta "b" apakšpunktā skaitli "284 570" ar skaitli "285 000".

5. Aizstāt 84.panta ceturtajā daļā skaitļus un vārdus "143.1 un 143.2 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "143.1, 143.2 un 143.3 pantā".

6. Aizstāt 85.panta piektās daļas 2.punktā skaitli "710" ar skaitli "700".

7. Aizstāt 92.panta pirmās daļas 6.punktā skaitļus un vārdus "143.1 un 143.2 pantu" ar skaitļiem un vārdiem "143.1, 143.2 un 143.3 pantu".

8. Aizstāt 94.panta septītajā daļā skaitli "71 143,59" ar skaitli "70 000".

9. Aizstāt 97.panta piektajā daļā skaitļus un vārdus "143.1 un 143.2 pantu" ar skaitļiem un vārdiem "143.1, 143.2 un 143.3 pantu".

10. Izteikt 100.panta 1.1, otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(11) No valsts budžeta maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis pilnībā nav atskaitāma nodokļa summa par:

1) tādas vieglās pasažieru automašīnas iegādi, nomu un importu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, vai tādas kravas automašīnas ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem iegādi, nomu un importu, kas ir reģistrēta kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), ja minēto automašīnu vērtība atbilst uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajai reprezentatīvā automobiļa vērtībai;

2) izmaksām, kas saistītas ar šīs daļas 1.punktā minēto automašīnu uzturēšanu (tai skaitā izmaksām par šādu automašīnu remontu un degvielas iegādi).

(2) No valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 50 procenti no nodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kura nav neviena no šā panta 1.1 daļas 1.punktā minētajām automašīnām, kā arī ar šādas automašīnas uzturēšanu saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi.

(3) Šā panta 1.1 un otrā daļa nav attiecināma uz gadījumiem, kad:

1) reģistrēts nodokļa maksātājs iegādājas, nomā vai importē automašīnu šādu ar nodokli apliekamo darījumu veikšanai:

a) pasažieru pārvadājumiem par atlīdzību, tai skaitā taksometru pakalpojumu sniegšanai,

b) automašīnu nomas pakalpojumu sniegšanai,

c) automašīnu tirdzniecībai vai nomaksas pirkuma darījumiem,

d) preču transporta pakalpojumu sniegšanai,

e) autovadīšanas prasmes apmācībai,

f) apsardzes pakalpojumu sniegšanai;

2) automašīna ir operatīvais transportlīdzeklis;

3) automašīna tiek izmantota par pilnvarotā automašīnu tirgotāja demonstrācijas automašīnu;

4) automašīna tiek izmantota ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.

(4) Lai pierādītu atbilstību šā panta trešās daļas 4.punktā minētajam nosacījumam, reģistrēts nodokļa maksātājs kārto ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, izmantojot maršruta kontroles sistēmu - iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā. Ja par automašīnu maksājams uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, tad reģistrēts nodokļa maksātājs ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti kārto atbilstoši uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstoši uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli regulējošajiem normatīvajiem aktiem automašīnu ir deklarējis transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(5) Kā priekšnodoklis ir atskaitāma nodokļa rēķinos norādītā nodokļa summa par šā panta trešajā daļā minēto automašīnu degvielas iegādes izdevumiem, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu un nepārsniedzot izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20 procentiem."

11. Aizstāt 101.panta pirmajā daļā skaitli "71 143,59" ar skaitli "70 000".

12. 105.pantā:

aizstāt pirmajā un trešajā daļā skaitli "426,86" ar skaitli "430";

izslēgt septīto un desmito daļu;

izslēgt divpadsmitajā daļā vārdus "vai septītajā".

13. 109.pantā:

aizstāt piektās daļas 2.punktā skaitli "1 422,87" ar skaitli "1500";

aizstāt piektās daļas 3.punktā skaitli "142,29" ar skaitli "150";

aizstāt piektās daļas 4.punktā skaitļus un vārdus "143.1 un 143.2 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "143.1, 143.2 un 143.3 pantā";

aizstāt piektās daļas 5.punktā skaitli "11 382,97" ar skaitli " 5000".

14. 115.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, un šāds nodokļa taksācijas periods tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus, ja reģistrēts nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

(3) Nodokļa taksācijas periods ir viens ceturksnis reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš neatbilst šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.";

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja reģistrēts nodokļa maksātājs, kuram saskaņā ar šā panta trešo daļu taksācijas periods ir viens ceturksnis, veic darījumus, kas minēti šā panta pirmās daļas 2., 3. vai 4.punktā, vai tā taksācijas gada laikā veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pārsniedz 50 000 euro, šim reģistrētajam nodokļa maksātājam taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, un tas tiek saglabāts līdz taksācijas gada beigām.

(6) Par taksācijas perioda maiņu reģistrēts nodokļa maksātājs informē Valsts ieņēmumu dienestu, ja periodam ir jāmainās:

1) no ceturkšņa uz mēnesi, - iesniedzot nodokļa deklarāciju par janvāri;

2) no mēneša uz ceturksni, - iesniedzot paziņojumu līdz taksācijas gada 31.janvārim;

3) no ceturkšņa uz mēnesi taksācijas gada laikā šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos, - iesniedzot nodokļa deklarāciju par mēnesi, kurā tiek īstenoti šā panta piektās daļas nosacījumi.";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Šā panta otrajā daļā minētā persona maina taksācijas periodu uz vienu ceturksni, ja tā neatbilst šā panta pirmās daļas nosacījumiem un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, iesniedzot paziņojumu līdz septītā kalendāra mēneša divdesmitajam datumam.";

aizstāt astotajā daļā vārdus "puse no kalendāra gada" ar vārdiem "viens ceturksnis".

15. Izslēgt 116.panta otrās daļas 4.punktu.

16. Aizstāt 118.panta astotajā daļā vārdus "taksācijas periodā" ar vārdiem "kalendāra mēnesī".

17. Aizstāt 124.panta piektajā daļā skaitļus un vārdus "143.1 un 143.2 pantu" ar skaitļiem un vārdiem "143.1, 143.2 un 143.3 pantu".

18. 126.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli "143" ar skaitli "150";

aizstāt ceturtajā daļā skaitli "29" ar skaitli "30".

19. Aizstāt 129.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "143.1 vai 143.2 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "143.1, 143.2 vai 143.3 pantā".

20. Izslēgt 135.panta septīto un astoto daļu.

21. Aizstāt 137.panta desmitajā daļā vārdus "jūnija, otrā ceturkšņa vai pirmā pusgada" ar vārdiem "jūnija vai otrā ceturkšņa".

22. Papildināt likumu ar 143.3 pantu šādā redakcijā:

"143.3 pants. Īpašs nodokļa piemērošanas režīms neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm

(1) Nodokli par šā panta otrajā daļā minēto preču piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā preču saņēmējs, ja preču piegādātājs un preču saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto kārtību piemēro šādu preču piegādei:

1) neapstrādātiem dārgmetāliem un to pusfabrikātiem, ja uz tiem neattiecas saskaņā ar šā likuma 139.pantu noteiktais īpašais nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar ieguldījumu zeltu;

2) neapstrādātiem dārgmetālu sakausējumiem un to pusfabrikātiem;

3) neapstrādātiem ar dārgmetālu plaķētiem metāliem un to pusfabrikātiem;

4) dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņiem un atlūzām.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto preču piegādātājs izraksta šo preču saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā piegādāto preču vērtību norāda bez nodokļa.

(4) Šā panta otrajā daļā minēto preču saņēmējs samaksā šo preču piegādātājam nodokļa rēķinā norādīto preču vērtību.

(5) Šā panta otrajā daļā minēto preču saņēmējs par saņemtajām precēm maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus."

23. Papildināt pārejas noteikumus ar 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"27. Grozījumi šā likuma 105.panta pirmajā un trešajā daļā attiecībā uz minēto naudas summu noapaļošanu ir piemērojami zaudētajiem parādiem, kas radušies, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.

28. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs līdz 2017.gada 1.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par 2016.gadā no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas daudzumu un vērtību, norādot tajā šādu informāciju:

1) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā un juridisko adresi;

2) lauksaimnieka nosaukumu, reģistrācijas kodu (fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu) un juridisko adresi (fiziskajai personai - deklarēto dzīvesvietu);

3) saņemtās lauksaimniecības produkcijas veidu un vienas vienības cenu;

4) taksācijas gadā no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas kopējo daudzumu un kopējo vērtību."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.11.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Tēma: Covid-19; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 10.12.2016. OP numurs: 2016/241.48
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
287238
01.01.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)