Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 1., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.; 2013, 194., 232.nr.; 2014, 199.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdus "vai siltumnīcefekta gāzes" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 3.panta pirmās daļas 1.punkta "f" apakšpunktā vārdus "kuras hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir mazāka par diviem megavatiem".

3. Izteikt 5.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ūdeņu lietošanu (caurplūdi) zivsaimniecības objektos, zivju audzētavās un dīķsaimniecībās;".

4. Izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde kontrolē nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas darbības programmas izpildi, kā arī pēc tam, kad ir pieņēmusi lēmumu par atbrīvošanu no nodokļa, līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam rakstveidā informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un sniedz tiem nepieciešamās ziņas."

5.  8.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "Vides pārraudzības valsts birojā" ar vārdiem "Valsts vides dienestā";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde kontrolē iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas darbības programmas izpildi, kā arī pēc tam, kad ir pieņēmusi lēmumu par atbrīvošanu no nodokļa, līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam rakstveidā informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un sniedz tam nepieciešamās ziņas.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra" ar vārdiem "Valsts vides dienesta".

6.  9.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde kontrolē videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības programmas izpildi, kā arī pēc tam, kad ir pieņēmusi lēmumu par atbrīvošanu no nodokļa, līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam rakstveidā informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un sniedz tam nepieciešamās ziņas.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra" ar vārdiem "Valsts vides dienesta".

7. Izslēgt 14.panta 2., 3. un 4.punktu.

8. Izslēgt 19.1 pantā vārdus "kuras hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir mazāka par diviem megavatiem".

9. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā skaitli "40" ar skaitli "55".

10. Aizstāt 27.panta astotajā daļā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcija" ar vārdiem "Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"".

11.  28.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "izņemot šā panta trešajā" ar vārdiem "un ceturtajā";

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) par oglekļa dioksīda (CO2) emisijām gaisā 60 procentu apmērā ieskaita valsts pamatbudžetā un 40 procentu apmērā - tās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nodokļa maksājumus par videi kaitīgām precēm, iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, transportlīdzekļiem, akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm), uguņošanas ierīcēm, par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā un par prettiesisku dabas resursu ieguvi un lietošanu ieskaita valsts pamatbudžetā."

12. Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izbeidzot apsaimniekošanas līgumu šā likuma 7., 8. vai 9.pantā minētajos gadījumos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde lemj par pienākumu maksāt nodokli un rakstveidā par to informē apsaimniekotāju, nodokļa maksātāju un Valsts ieņēmumu dienestu, lēmumā norādot aprēķināto nodokļa summu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošas iestādes lēmumā norāda pilnu iekasējamo summu, ko veido nesamaksātais nodoklis desmitkāršā apmērā par apjomu, kāds nav reģenerēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un līgumam konkrētā pārskata periodā, un samaksas termiņu, pēc kura Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības norādīto summu piedzīt bezstrīda kārtībā. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs noteikto nodokļa maksājumu atbilstoši lēmumam veic 30 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas."

13. Izteikt 1.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

Nr.p. k. Resursu veids Mērvienība Likme laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim
(euro)
Likme laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim
(euro)
Likme laikposmā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
(euro)
Likme no 2017.gada 1.janvāra
(euro)
1. Augsne m3 0,43 0,43 0,43 0,86
2. Smilšmāls un mālsmilts, aleirīts m3 0,14 0,14 0,14 0,14
3. Kvarca smilts m3 0,45 0,45 0,45 0,45
4. Smilts m3 0,21 0,21 0,21 0,21
5. Smilts-grants m3 0,36 0,36 0,36 0,36
6. Māls, citi mālainie ieži būvmateriālu ražošanai m3 0,21 0,21 0,21 0,21
7. Dekoratīvais (apdares) dolomīts m3 0,36 0,36 0,36 0,45
8. Dolomīts m3 0,21 0,21 0,21 0,21
9. Kaļķakmens m3 0,28 0,28 0,28 0,28
10. Saldūdens kaļķieži (irdenie un gabalainie) m3 0,14 0,14 0,14 0,18
11. Šūnakmens m3 1,42 1,42 1,42 1,78
12. Ģipšakmens m3 0,54 0,57 0,60 0,60
13. Laukakmeņi m3 0,57 0,57 0,57 0,57
14. Krāsu zeme m3 0,14 0,14 0,14 0,18
15. Kūdra (mitrums - 40%) tonna 0,55 0,55 0,55 0,55
16. Sapropelis organogēns (aļģu un zoogēns-aļģu) un organogēns kaļķis ar pelnainību

< 30% (mitrums - 60%)

tonna 0,71 0,71 0,71 0,90
17. Pārējais sapropelis (mitrums - 60%) tonna 0,14 0,14 0,14 0,18
18. Visu veidu dziednieciskās dūņas tonna 0,71 0,71 0,71 0,90

14. Izteikt 2.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

Nr. p. k. Ūdeņu ieguves avots vai ūdeņu veids Mērvienība Likme laikposmā līdz 2016.gada 31.decembrim (euro) Likme no 2017.gada 1.janvāra (euro)
1. Virszemes ūdeņi m3 0,009 0,013
2. Pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi un avotu ūdeņi, ko izmanto ūdensapgādē:      
2.1. augstas vērtības pazemes ūdens m3 0,04 0,05
2.2. vidējas vērtības pazemes ūdens m3 0,03 0,041
2.3. zemas vērtības pazemes ūdens m3 0,014 0,02
3. Ārstnieciskie minerālūdeņi vai minerālūdeņi, kurus izmanto ārstniecībā termālās vai ūdensdziedniecības iestādēs ūdens ieguves teritorijā m3 0,14 0,28
4. Pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk:      
4.1. augstas vērtības pazemes ūdens m3 1,42 1,85
4.2. vidējas vērtības pazemes ūdens m3 0,85 1,11
4.3. zemas vērtības pazemes ūdens m3 0,43 0,56

15. Izteikt 4.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

Nr. p. k. Emisijas klasifikācija Mērvienība Likme laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim
(euro)
Likme laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
(euro)
Likme no 2017.gada 1.janvāra
(euro)
1. Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma I nodaļas 1.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju tonna 2,85 3,50 4,50
2. Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma I nodaļas 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,14., 15., 17., 18., 23. un 24.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda vai saražotās produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma I nodaļā minēto rādītāju un tai nav izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja tonna 2,85 3,50 4,50
3. Daļiņas PM10 tonna 51,22 75,00 75,00
4. Oglekļa monoksīds (CO) tonna 7,83 7,83 7,83
5. Amonjaks (NH3), sērūdeņradis (H2S) un pārējie neorganiskie savienojumi tonna 18,50 18,50 18,50
6. Sēra dioksīds (SO2), slāpekļa oksīdi (NOx - slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2) tonna 85,37 85,37 85,37
7. Gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm) tonna 85,37 85,37 85,37
8. Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju tonna 1138,30 1138,30 1138,30

16. Izteikt 6.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

Nr.p. k. Preces veids Mērvienība Likme laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
(euro)
Likme no 2017.gada 1.janvāra
(euro)
1. Smēreļļas kg 0,17 0,17
2. Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti (arī tādi, kas iestrādāti ierīcēs un transportlīdzekļos):      
2.1. elektriskie akumulatori, svina kg 0,74 0,74
2.2. elektriskie akumulatori Ni-Cd un Fe-Ni kg 4,00 4,00
2.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas kg 11 11
2.4. citi elektriskie akumulatori kg 17,03 17,03
3. Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas) (onp - ozona noārdīšanas potenciāls) kg onp 2,22 2,22
4. Visu veidu riepas kg 0,33 0,66
5. Eļļas filtri gab. 0,33 0,33
6. Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta pirmajai daļai:      
6.1. liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapjus) kg 1,44 1,44
6.2. liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapji kg 2,33 2,33
6.3. maza izmēra mājsaimniecības iekārtas kg 3,00 3,00
6.4. informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus, mobilos telefonus) kg 3,00 3,00
6.5. monitori kg 2,33 2,33
6.6. mobilie telefoni kg 3,33 3,33
6.7. plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus) kg 1,44 1,44
6.8. televizori kg 2,33 2,33
6.9. elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti) kg 3,01 3,01
6.10. gāzizlādes spuldzes kg 8,58 8,58
6.11. apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes) kg 2,22 2,22
6.12. monitoringa un kontroles instrumenti kg 2,00 2,00
6.13. rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi kg 3,00 3,00
6.14. medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces) kg 2,00 2,00
6.15. tirdzniecības automāti kg 3,00 3,00

17. Aizstāt 7.pielikuma 6.punkta trešajā ailē skaitli "1,56" ar skaitli "2,20".

18. Izteikt 9.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

Nr. p. k. Akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) klasifikācija Mērvienība Likme laikposmā līdz 2016.gada 31.decembrim (euro) Likme laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim
(euro)
Likme laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim
(euro)
Likme no 2019.gada 1.janvāra
(euro)
1. Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) ar pavaddoku-mentos norādītu siltumspēju (GJ/t) GJ/t 0,30 0,35 0,36 0,38
2. Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles), ja pavaddoku-mentos nav norādīta siltumspēja t 8,54 9,80 10,25 10,65

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.11.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Tēma: Vides tiesības; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 10.12.2016. OP numurs: 2016/241.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
287234
01.01.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)