Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183., 205.nr.; 2012, 59.nr.; 2013, 194., 232.nr.; 2014, 66.nr.; 2015, 97.nr.) šādus grozījumus:

1. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus, organizē šādu atkritumu apsaimniekošanu:

a) visi sadzīves atkritumi, tai skaitā sadzīvē radušies bīstamie atkritumi,

b) to būvdarbu veikšanas procesā radušies ražošanas atkritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību (turpmāk - mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi);";

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "pārkraušanai" ar vārdu "šķirošanai";

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) pieņem lēmumu par sadzīves atkritumu poligona, kurš atrodas attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, apsaimniekotāja veiktās pētniecības un attīstības darbības rezultātu atbilstību projekta mērķim - samazināt poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu - un par rezultātu ieviešanas nepieciešamību.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotāja veiktās pētniecības un attīstības darbības rezultātu atbilstību projekta mērķim apstiprina, ja lēmumu par atbilstību pieņēmušas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām."

2. Papildināt 16.panta ceturto daļu pēc vārda "pārkraušanu" ar vārdu "šķirošanu".

3. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "veiks sadzīves atkritumu" ar vārdiem "un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu" un pēc vārda "pārkraušanu" - ar vārdu "šķirošanu";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pašvaldība organizē vienu kopīgu publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, vai atsevišķas publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūras, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "sadzīves atkritumu" ar vārdiem "vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu";

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Sadzīves atkritumu vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pretendents (kandidāts) publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūras ietvaros iesniedz pašvaldībai izvērstu sadzīves atkritumu vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu atkarībā no plānotajām darbībām.

(6) Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tai skaitā dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu. Šā panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā līgumu ar izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju katra pašvaldība slēdz atsevišķi.";

papildināt astoto un devīto daļu pēc vārda "pārkraušanu" ar vārdu "šķirošanu".

4. Papildināt 20.pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ministru kabinets nosaka kritērijus un kārtību, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem."

5. Papildināt 22.panta otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) kārtību, kādā atkritumu poligona apsaimniekotājs veic poligonā apglabāto atkritumu sastāva, masas un tilpuma mērījumus;

5) kritērijus, pēc kuriem konstatē, ka sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai."

6. Papildināt 23.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "pārkraušanu" ar vārdu "šķirošanu".

7. 39.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

"39.pants. (1) Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un to veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi  pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;";

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "un izgāztuvēs";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto maksu samazina par ieņēmumu daļu, kuru atkritumu apsaimniekotājs gūst no šķiroto atkritumu realizācijas.";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Atkritumu poligona apsaimniekotājs, pieņemot apglabāšanai sadzīves atkritumus, dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā iekasē par visu apglabāšanai nodoto nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu.

(22) Atkritumu apsaimniekotājs, pieņemot nešķirotus sadzīves atkritumus no atkritumu radītāja, dabas resursu nodokli un tarifa maksājumu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos iekasē par visu apsaimniekošanai nodoto nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu.";

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pašvaldība ik gadu līdz 30.jūnijam izvērtē maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Maksu pārrēķina, ja šādu maksas komponenšu kopsumma mainās par 10 procentiem vai vairāk:

1) šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās izmaksas atkritumu tilpuma un masas attiecības mērījumu koeficienta piemērošanas rezultātā;

2) ieņēmumu daļa, kuru atkritumu apsaimniekotājs gūst kā starpību starp maksājumu par dabas resursu nodokli par savākto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu daudzumu;

3) ieņēmumu daļa, kuru atkritumu apsaimniekotājs gūst kā starpību tarifa maksājumā par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos starp savākto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu daudzumu.

(5) Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina savākto, reģenerācijai nodoto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu masas noteikšanu tonnās. Par savākto, reģenerācijai nodoto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu masu atkritumu apsaimniekotājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā informē pašvaldību.

(6) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs veic sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību mērījumus, un šo mērījumu veikšanas nosacījumus;

2) kārtību, kādā nosakāms koeficients pārejai no tilpuma vienībām uz masas vienībām;

3) termiņus un kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs informē pašvaldību par atkritumu masas un tilpuma mērījumiem un piemērojamo koeficientu."

8. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

"40.pants. Tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto metodiku par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu."

9. 41.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) pētniecības un attīstības darbības izmaksas, kas vērstas uz atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu.";

papildināt 1.2 daļu pēc vārda "poligons" ar vārdiem "vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija";

papildināt pantu ar 1.3, 1.4 un 1.5 daļu šādā redakcijā:

"(13) Pētniecības un attīstības darbības izmaksas nedrīkst pārsniegt trīs procentus no izmaksām, kas veido tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, un tās ir iekļaujamas tarifā pēc pētniecības un attīstības darbības pabeigšanas, ievērojot, ka minētās darbības nodrošina atkritumu poligonos apglabājamā atkritumu daudzuma samazināšanu. Ministru kabinets nosaka:

1) attiecībā uz pētniecības un attīstības darbības atbilstību un novērtēšanu un projekta dokumentāciju izvirzāmās prasības, kā arī pētniecības un attīstības izdevumu uzskaites kārtību;

2) kārtību, kādā nodrošina pētniecības un attīstības darbības rezultātu publisko pieejamību.

(14) Atkritumu poligona apsaimniekotājs samazina tarifā par atkritumu apglabāšanu iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp maksājumu par dabas resursu nodokli, ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs par sadzīves atkritumu daudzumu saskaņā ar šā likuma 39.panta 2.1 daļu, un valsts budžetā samaksāto dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tiek iesniegts un komisijā izskatīts aprēķinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts saistībā ar dabas resursu nodokļa maksājumiem.

(15) Atkritumu poligona apsaimniekotājs atkritumu poligonā pieņemto un apglabāto sadzīves atkritumu masu nosaka tonnās un par apglabāšanai pieņemto un poligonā apglabāto atkritumu masu informē pašvaldību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

"28. Ministru kabinets:

1) līdz 2017.gada 31.martam izdod šā likuma 20.panta vienpadsmitajā daļā un 41.panta 1.3 un 1.5 daļā minētos noteikumus;

2) līdz 2017.gada 31.augustam izdod šā likuma 22.panta otrās daļas 4. un 5.punktā un 39.panta sestajā daļā minētos noteikumus.

29. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2017.gada 28.februārim nosaka šā likuma 41.panta 1.4 daļā minēto kārtību.

30. Līdz šā likuma 39.panta sestajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai atkritumu apsaimniekotājs sniedz pašvaldībai informāciju par savākto un poligonā nodoto sadzīves atkritumu daudzumu.

31. Sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotāji sagatavo un ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā atbilstoši šā likuma 41.panta 1.4 daļā minētajai tarifa aprēķināšanas kārtībai sagatavotu tarifa projektu.

32. Līdz šā likuma 41.panta 1.4 daļā minētā tarifa apstiprināšanas brīdim atkritumu poligona apsaimniekotājs dabas resursu nodoklim par sadzīves atkritumu apglabāšanu piemēro koeficientu, kas atbilst attiecībai starp poligonā apglabāto atkritumu un poligonā pieņemto atkritumu daudzumu, un vienlaikus paziņo par to pašvaldībai saskaņā ar šā likuma 41.panta 1.5 daļu.

33. Informāciju saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par veiktajiem atkritumu masas un tilpuma mērījumiem un piemērojamo koeficientu pārejai no tilpuma uz masas vienībām atkritumu apsaimniekotājs pirmo reizi iesniedz pašvaldībai līdz 2018.gada 30.aprīlim.

34. Ja atkritumu apsaimniekošanas līgumos, kas noslēgti publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2016.gada 31.decembrim vai izsludināti līdz 2016.gada 31.decembrim, paredzēts nosacījums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pārskatīšanu, pašvaldība pārrēķinu par 2017.gadu veic:

1) divu mēnešu laikā pēc tam, kad tā saņēmusi šo pārejas noteikumu 30.punktā noteikto informāciju no atkritumu apsaimniekotāja;

2) divu mēnešu laikā pēc tam, kad tā saņēmusi šo pārejas noteikumu 32.punktā noteikto informāciju no atkritumu poligona apsaimniekotāja.

35. Ja atkritumu apsaimniekošanas līgumi, kas noslēgti publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2016.gada 31.decembrim vai izsludināti līdz 2016.gada 31.decembrim, neparedz iespēju pārskatīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, pašvaldības līdz 2020.gada 30.jūnijam nodrošina minēto līgumu pārskatīšanu, iekļaujot tajos nosacījumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pārrēķināšanai atbilstoši šā likuma 39.panta piektajai daļai, un veic pirmo pārrēķinu."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 17.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 29.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.11.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Tēma: Vides tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 232, 29.11.2016. OP numurs: 2016/232.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
286897
01.01.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"