Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/17

Carnikavā 2016.gada 17.augustā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
17.08.2016. lēmumu (prot. Nr.16, 28.§)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
19.10.2016. lēmumu (prot. Nr.21, 22.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5., 6. un 9.punktu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 2.8.punktu šādā redakcijā:

"2.8. piegulošā teritorija - īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi līdz brauktuves malai;";

2. Aizstāt Noteikumu 4.punktā vārdus un pieturzīmes "Komercsabiedrības atbilstoši noslēgtajam līgumam, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības un biedrības, namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki - pilnvarnieki, lietotāji - nomnieki" ar vārdiem "Nekustamā īpašuma īpašnieki un valdītāji";

3. Izteikt Noteikumu 4.3.punktu šādā redakcijā

"4.3. piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu vai zālāju nopļaušanu šo noteikumu 4.1.punktā minētajā kārtībā, ietves tīrīšanu, piegulošās teritorijas atbrīvošanu no atkritumiem, nokritušām lapām, nokaltušiem augiem un zariem, akmeņiem un citiem priekšmetiem) līdz ielas brauktuves malai, bet ne tālāk kā 6 metri no nekustamā īpašuma robežas;".

4. Aizstāt Noteikumu 6.punktā vārdus un pieturzīmes "īpašnieki, lietotāji vai nomnieki" ar vārdiem "īpašnieki vai valdītāji";

5. Aizstāt Noteikumu 8.punktā vārdus "vai tā pilnvarota persona" ar vārdiem "vai valdītājs";

6. Aizstāt Noteikumu 11.punktā vārdus un pieturzīmes "juridiskās, fiziskās, kā arī pilnvarotās personas, kuru īpašumā, valdījumā vai nomā" ar vārdiem un pieturzīmēm "juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā vai valdījumā";

7. Papildināt Noteikumus ar III.1 nodaļu "Atvieglojumi" šādā redakcijā:

"III.1 Atvieglojumi

19.1 No saistošo noteikumu 4.3.-4.5.apakšpunktā uzliktajiem pienākumiem var tikt atbrīvoti viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas, ja šīs personas turklāt ir:

19.1 1. vientuļi pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām;

19.1 2. pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti.

19.2 Lai saņemtu saistošo noteikumu 19.1punktā noteiktos atvieglojumus, personai jāvēršas pašvaldībā ar attiecīgu iesniegumu. Pašvaldības izpilddirektors 15 darba dienu laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošanu no saistošo noteikumu 4.3.-4.5.apakšpunktā uzlikto pienākumu pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešu termiņu.

19.3 Pēc lēmuma pieņemšanas par saistošo noteikumu 19.1punktā noteikto atvieglojumu piešķiršanu, piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss.".

19.4 Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums 3 darba dienu laikā par to paziņot pašvaldībai.".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

Carnikavā 2016.gada 17.augustā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2016/17 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Domes pilnvarojums izdot saistošo noteikumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5., 6. un 9.punkta, kas noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par teritorijas labiekārtošanu, kopšanu un būvju uzturēšanu.

1.2. Satversmes tiesa 2014.gada 6.novembra spriedumā lietā Nr.2013-20-03 ir atzinusi, ka par likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās autonomās funkcijas pienācīgu izpildi atbildīga ir pašvaldība, nevis personas, kurām pieder nekustamais īpašums pašvaldības administratīvajā teritorijā. Īpašnieka pienākumu kopt un tīrīt viņa īpašumam piegulošo teritoriju pašvaldība var noteikt tikai ar tādu regulējumu, kas nodrošina samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu un sabiedrības interesēs sasniedzamo mērķi. Tātad likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5., 6. un 9.punktā noteiktais deleģējums nav interpretējams tādējādi, ka pašvaldība drīkstētu savas autonomās funkcijas izpildi pilnībā uzlikt īpašniekiem. Ja pašvaldība izvēlējusies savas autonomās funkcijas izpildi uzlikt īpašniekiem, tai jāuzņemas līdzdalība šīs funkcijas īstenošanā.

1.3. Saistošajos noteikumos nav paredzēti atvieglojumi īpašniekiem piegulošās teritorijas kopšanai (pašvaldības līdzdalības mehānisms piegulošo teritoriju kopšanā), līdz ar to nepieciešams veikt saistošo noteikumu grozījumus, paredzot atvieglojumus īpašniekiem.

1.4. Atbilstoši Civillikuma 864., 876. un 927.pantam vienīgi personai, kurai ir faktiskas vai pilnīgas varas tiesība par lietu, var noteikt īpašuma uzturēšanas pienākumus. Līdz ar to ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts pienākums tikai nekustamo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt piegulošās teritorijas definīciju, noteikt piegulošās teritorijas, kas jākopj īpašniekam, robežas un paredzēt atvieglojumus īpašniekiem, kas nespēj kopt piegulošo teritoriju, atbrīvojot īpašniekus no šāda pienākuma.

2.2. Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts pienākums tikai nekustamo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu.

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1.Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā esošās fiziskās personas, kurām jāveic piegulošās teritorijas kopšana. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, nodrošinot novada administratīvajā teritorijā iespēju noteikto kategoriju nekustamo īpašumu īpašniekiem saņemt atvieglojumus piegulošās teritorijas kopšanā.

4.2.Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

5.1.1. pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" kā pakalpojuma sniedzēja;

5.1.2. Carnikavas novada Būvvalde un Carnikavas novada pašvaldības policija kā kontroles par saistošo noteikumu ievērošanu veicēja;

5.1.3. Domes pilnvarotā amatpersona (pašvaldības izpilddirektors) kā pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss", Carnikavas novada Būvvaldes un pašvaldības policijas darbību pārraugoša institūcija, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par iestāžu darbību, kā arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2016/17Pieņemts: 17.08.2016.Stājas spēkā: 17.11.2016.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 16.11.2016.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
286672
17.11.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva