Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.215

Rīgā 2016.gada 30.augustā (prot. Nr.78, 34.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma
7.panta trešo daļu un Ministru kabineta
2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732
"Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45.punktu

Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.3, Nr.113, 2015, Nr.41, Nr.159, 2016, Nr.2) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu aiz skaitļa un vārdiem "7.panta trešo daļu" ar vārdiem un skaitli "Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1panta otro daļu".

2. Papildināt 1.punktu aiz vārda "izkārtņu" ar vārdiem "priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu".

3. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. afiša - paziņojums vai reklāmas plakāts par pasākumiem (koncertiem, izrādēm, izstādēm, lekcijām, svētku pasākumiem u.tml.) ar norādītu pasākuma norises vietu un laiku;".

4. Papildināt I nodaļu ar 4.1punktu šādā redakcijā:

"4.1 Par grafiskā dizaina maiņu netiek uzskatīta kultūras iestāžu repertuāra maiņa, ja objekts atrodas uz kultūras iestādes ēkas fasādes un reklāmas objektam, uz kura tiek izvietota šī informācija, ir saņemta reklāmas objekta izvietošanas atļauja."

5. Aizstāt 6.punktā vārdus "vai detaļu" ar vārdiem "detaļu vai".

6. Papildināt 14.punktu aiz vārdiem "ja tāda nav" ar vārdiem "vai tāds nav atrodams".

7. Papildināt 15.punktu aiz vārdiem "ja tāda nav" ar vārdiem "vai tāds nav atrodams".

8. Izteikt 16.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5. izvietot Reklāmu uz būves, ja Reklāmā norādītā saimnieciskā darbība neatbilst būves vai telpu grupas, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, lietošanas veidam;".

9. Papildināt 16.punktu ar 16.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.7. izvietot Reklāmas objektu vai izkārtni uz ēkas fasādes, ja reklāmas izvietošanai paredzētā konkrētā fasāde vai tās daļa ir nesakoptā stāvoklī (piemēram, nodrupis dekoratīvais apmetums u.tml.), apzīmēta ar grafiti zīmējumiem vai konstatēta patvaļīga fasādes pārbūve vai atjaunošana."

10. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Rīgas vēsturiskajā centrā aizliegts izvietot digitālos ekrānus uz būvēm, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes un kvartālu starp Marijas ielu, Satekles ielu un Elizabetes ielu."

11. Izteikt 34.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1. tīkla reklāmas objektus;".

12. Papildināt 34.punktu ar 34.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.7. citus reklāmas objektus, kuru izvietošana ir atļauta zemes nomas līgumā."

13. Izteikt 35.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2. Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošajos laukumos aizliegts izvietot Reklāmu ar piesaisti zemei, izņemot izkārtnes, pašvaldībai piederošas Reklāmas, valsts un pašvaldības organizēto pasākumu Reklāmas, informāciju par Rīgas pilsētu un šo saistošo noteikumu 35.1punktā minētajos laukumos digitālos ekrānus;".

14. Papildināt III nodaļu ar 35.1punktu šādā redakcijā:

"35.1 Aizliegts izvietot digitālos ekrānus ar piesaisti zemei Vecrīgā, izņemot Vaļņu ielu, Vaļņu ielas un Smilšu ielas krustojumu, Kaļķu ielu, Audēju ielu, Grēcinieku ielu, Alberta laukumu, Jēkaba laukumu un šiem laukumiem piegulošo teritorijas daļu, ja digitālo ekrānu izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu."

15. Papildināt III nodaļu ar 37.1punktu šādā redakcijā:

"37.1 Aizliegts izvietot Reklāmu ar piesaisti zemei, ja Reklāmā norādītā saimnieciskā darbība vai sniegtais pakalpojums neatbilst attiecīgās ēkas vai telpu grupas, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, lietošanas veidam vai tiek sniegts patvaļīgi uzbūvētā būvē."

16. Svītrot V nodaļu.

17. Papildināt 42.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Afišas iesniedz uz speciāla, ne mazāk kā 115 g/m2, mitrumizturīga, ar raksturīgu zilas krāsas aizmugurējās daļas tonējumu, ārpustelpu apstākļiem piemērota plakātu papīra."

18. Papildināt 46.1punktu aiz vārda "pasākumiem" ar vārdiem "un jebkāda veida Rīgas pilsētas pašvaldības rīkotiem pasākumiem".

19. Papildināt VI nodaļu ar 46.3punktu šādā redakcijā:

"46.3 Aizliegts izvietot afišas, ja tajās norādīto pasākumu plānots īstenot patvaļīgi uzbūvētā būvē vai neatbilstoši ēkas vai telpu grupas projektētajam lietošanas veidam."

20. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Uz tīkla reklāmas objektiem laikā, kad uz tiem netiek izvietotas Reklāmas, visā reklāmas izvietošanai paredzētajā laukumā izvieto pašreklāmas plakātu, sociālo reklāmu vai cita veida valsts vai pašvaldības sniegto informāciju, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas maksājumiem."

21. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Reklāmas devējam, bet, ja tāds nav noskaidrojams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums demontēt Reklāmu, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu), ja Reklāma neatbilst normatīvo aktu prasībām."

22. Papildināt X nodaļu ar 57.1punktu šādā redakcijā:

"571. Par Reklāmas atbilstību saistošo noteikumu prasībām ir atbildīgs Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav vai tāds nav atrodams, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs."

23. Aizstāt 61.punktā skaitli un vārdu "40.punktā" ar skaitli un vārdu "55.punktā".

24. Papildināt saistošos noteikumus ar 66.2punktu šādā redakcijā:

"66.2 Saistošo noteikumu 42.punkta otrais teikums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī."

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.215 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.77).

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz vienādu kārtību gan priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai, gan preču un pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanai.

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz atvieglot reklāmu izvietošanas kārtību uz kultūras iestāžu ēku fasādēm, paredzot, ka par grafiskā dizaina maiņu nav jāinformē Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde), ja objekta izvietošanai ir saņemta atļauja un tiek reklamēts kultūras iestāžu repertuārs.

Saistošie noteikumi Nr.77 paredz aizliegumu izvietot reklāmu uz ēkas, ja reklāmā norādītā saimnieciskā darbība neatbilst būves vai telpu grupas, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, lietošanas veidam vai pakalpojums tiek sniegts patvaļīgi uzbūvētā būvē. Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka tiks aizliegts izvietot reklāmu arī uz būves, ja reklāmā norādītā saimnieciskā darbība neatbilst būves vai telpu grupas, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, lietošanas veidam. Tāpat tiks aizliegts izvietot reklāmu uz ēkas fasādes, ja konkrētā fasāde vai tās daļa ir nesakoptā stāvoklī (piemēram, nodrupis dekoratīvais apmetums u.tml.) vai apzīmēta ar grafiti zīmējumiem, vai konstatēta patvaļīga fasādes pārbūve vai atjaunošana.

Saistošie noteikumi pieļaus digitālo ekrānu ar piesaisti zemei izvietošanu arī Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā un noteiktās Vecrīgas teritorijās, ja digitālo ekrānu izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālo uztveri.

Tiek noteiktas specifikācijas prasības afišu papīram, kā arī aizliegums izvietot afišas, ja tajās norādītais pasākums plānots patvaļīgi uzbūvētā būvē vai neatbilstoši ēkas vai telpu grupas projektētajam lietošanas veidam.

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka uz tīkla reklāmas objektiem laikā, kad uz tiem netiks izvietotas reklāmas, visā reklāmas izvietošanai paredzētajā laukumā tiks izvietoti pašreklāmas plakāti, sociālā reklāma vai cita veida valsts vai pašvaldības sniegtā informācija, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas maksājumiem.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar 16.06.2016. grozījumiem Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā tiek grozīti saistošie noteikumi Nr.77, paredzot vienādu kārtību gan priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai, gan preču un pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanai.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veicinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu reklāmas risinājumu realizāciju pilsētvidē, uzlabojot kopējo pilsētvides tēlu, kā arī padarot neērtu reklāmas objektu izvietošanu patvaļīgos un nesakoptos īpašumos.

Lai veicinātu operatīvu kultūras iestādē notiekošo pasākumu popularizēšanu un reklamēšanu, saistošajos noteikumos tiek noteikts izņēmums, kas ļauj kultūras iestādēm mainīt grafisko repertuāra dizainu, neveicot atsevišķu reklāmas dizaina saskaņošanu ar Būvvaldi.

Esošā redakcija nepieļauj reklāmas izvietošanu tikai uz patvaļīgi uzbūvētām būvēm, taču rodas situācijas, ka tiek reklamēts pasākums, kas notiek patvaļīgi uzbūvētā būvē, savukārt reklāma izvietota uz likumīgi uzbūvētas būves.

Esošā redakcija nepieļauj izkārtnes izvietošanu, ja izkārtnē norādītā saimnieciskā darbība neatbilst attiecīgās ēkas vai telpu grupas lietošanas veidam, taču rodas situācijas, ka arī reklāmā norādītā saimnieciskā darbība vai pakalpojums tiek veikts būvē, kurā ir neatbilstošs lietošanas veids.

Lai nepieļautu, ka reklamē pakalpojumu vai saimniecisko darbību patvaļīgi uzbūvētā būvē vai ēkā, kā arī reklamē saimniecisko darbību, kas tiek veikta būvēs vai telpu grupās neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam, saistošie noteikumi Nr.77 tiks papildināti ar jaunām normām, kas Būvvaldei dos tiesības aizliegt izvietot reklāmu, ja reklāmā norādītā saimnieciskā darbība neatbilst attiecīgās būves vai telpu grupas lietošanas veidam, reklamēt pakalpojumu vai saimniecisko darbību patvaļīgi uzbūvētā ēkā vai būvē, tādējādi radot vienlīdzīgu konkurenci visiem reklāmas devējiem un saimnieciskās darbības veicējiem un veicinot sabiedrībai drošas vides veidošanu. Piemēram, ja tiek reklamēts bērnudārzs, autoserviss vai medicīniskā iestāde, kas atrodas patvaļīgā būvē vai kuras esošais būves vai telpu grupas lietošanas veids neatbilst projektētajam lietošanas veidam, cilvēkiem, kas uzturas šajās telpās, tiek radīts veselības un dzīvības apdraudējums.

Izvērtējot pilsētvidē izvietotos reklāmas objektus kopskatā ar ēkas fasādes kvalitāti, var secināt, ka reklāmas objekti mēdz būt izvietoti uz nekoptām, nesakārtotām fasādēm. Lai veicinātu kvalitatīvas pilsētvides attīstību un kopējo sabiedrības izpratni par sakārtotu un sakoptu pilsētvidi, saistošajos noteikumos tiek paredzēts aizliegums izvietot reklāmas uz ēkas fasādes, ja konkrētā fasāde vai tās daļa ir nesakoptā stāvoklī (piemēram, dekoratīvais apmetums nodrupis u.tml.), apzīmēta ar grafiti zīmējumiem vai konstatēta patvaļīga fasādes pārbūve vai atjaunošana. Lai radītu attīstītu un mūsdienīgu pilsētvidi, tiks pieļauta digitālās reklāmas izvietošana ar piesaisti zemei Rīgas vēsturiskajā centrā, t.sk. noteiktās vietās Vecrīgā, ja konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs pieļauj digitālu reklāmas stendu izvietošanu šajā teritorijā un netraucē valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

Lai uzlabotu pilsētvidē esošo afišu stabu un stendu kopējo tēlu un afišu izlīmēšanas kvalitāti, ar saistošajiem noteikumiem tiek noteiktas specifikācijas prasības afišu papīram. Šobrīd esošā situācija nenosaka īpašas prasības afišu papīram, tādējādi afišas tiek drukātas uz nekvalitatīva papīra, kas laika apstākļu ietekmē atlīmējas un rada nesakoptas pilsētvides iespaidu.

Saistošie noteikumi Nr.77 paredz, ka uz tīkla reklāmas objektiem laikā, kad uz tiem netiek izvietotas reklāmas, izvieto tīkla reklāmas uzņēmuma pašreklāmas plakātu. Lai neierobežotu reklāmas devējus un veicinātu dažādu sociālo kampaņu reklamēšanu, normatīva izmaiņas paredz, ka uz tīkla reklāmas objektiem laikā, kad uz tiem netiks izvietotas reklāmas, visā reklāmas izvietošanai paredzētajā laukumā varēs izvietot pašreklāmas plakātu, sociālo reklāmu vai cita veida valsts vai pašvaldības sniegto informāciju, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas maksājumiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzlabos kultūras iestāžu uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo tiks atvieglotas prasības reklāmas saskaņošanas procedūrai.

Saistošie noteikumi reklāmas jomas uzņēmējiem samazinās finansiālos izdevumus pašreklāmas drukai, jo tiks dota iespēja izvietot arī dažādu sociālo kampaņu informāciju laikā, kad reklāmas objektā netiks izvietota komercreklāma.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Papildu darba resursa sadalījums tiek plānots saistībā ar reklāmas projektu izvērtēšanu, jo tiks pievērsta papildu uzmanība reklāmas objektu izvietojumam uz nesakoptām ēku fasādēm, kā arī gadījumiem, kad tiks reklamēts pakalpojums vai saimnieciskā darbība patvaļīgi izbūvētās ēkās un telpās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar Vides reklāmas asociāciju un Latvijas Reklāmas asociāciju.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 215Pieņemts: 30.08.2016.Stājas spēkā: 25.10.2016.Zaudē spēku: 11.05.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 24.10.2016. OP numurs: 2016/206.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
285663
25.10.2016
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"